Stiltemeditatie

Wat is stiltemeditatie?

Stiltemeditatie is een zeer eenvoudige manier om met God en de Godheid, d.w.z. het allerzuiverste vocale, allerhelderste visuele en allerschoonste auditieve Bewustzijn in verbinding te komen. Ben je op zoek naar nieuwe bronnen van inspiratie, liefde, mededogen en inzicht, ga dan regelmatig stiltemeditatie beoefenen.

Stiltemediatie leidt je naar innerlijke stilheid als de verpakking van je persoonlijke God. Daarom kun jij God niet ontlopen als jij je dagelijks in stilheid en vertrouwen oefent. Na verloop van tijd wordt deze stilheid, als een heldere spiegel, een wezenlijk element in je dagelijkse bestaan.

Voordat je nu verder leest, vraag ik je als jouw persoonlijke ProDeo leraar en beste vriend, indringend elke vorm van twijfel en sinisme af te leggen en je als een klein kind toe te vertrouwen aan wat ik hierna schrijf. Er is geen enkele reden, ik herhaal geen enkele reden, te twijfelen aan wat God zelf tegen jou zegt via mijn verdere tekst en woorden, gebaseerd op Zijn eeuwige Woord, dat nimmer faalt. Geloof eenvoudig, diep en absoluut in wat de Almachtige tegen je persoonlijk zegt. Deze les bied ik je gratis aan. Dit is voor iedereen die God wil leren dienen met een ongedeeld hart.

Waarop is stiltemeditatie gebaseerd?

Jacobus 4:8 zegt het zo: “Nader tot God en Hij zal tot u naderen”.

Exodus 14:14 zegt het iets anders: “De Here zal voor u strijden, en gij zult stil zijn”.

Jesaja 30:18 e.v. bevestigt dit krachtig met: “Daarom verlangt de Here ernaar u genadig te zijn, en daarom zal Hij zich verheffen om Zich over u te ontfermen, want de Here is een God van recht; welzalig allen die op Hem wachten.” Het vervolg t/m vers 26 is nog indrukwekkender. Hierin staan immense beloften voor jouw ziel/anima (blanke maan) en jouw geest/animus (zon) en heling van jouw breuk en wond!

Waarom stiltemeditatie?

In deze angstige en geweldadige tijd heeft onze innerlijke mens als nooit tevoren een anker nodig, een oase: een plek van verfrissing en vernieuwing. Die plek wordt bereikt door het beoefenen en zoeken van innerlijke stilheid. Daarom zei God in Jesaja 30:15 “Door bekering en rust zult gij verlost worden. In stilheid en vertrouwen zal uw sterkte zijn, maar gij hebt niet gewild ………” Ik raad je aan deze stilheid wel te willen en te beoefenen, want het brengt je naast geestelijke sterkte nog veel meer voordelen. Het brengt je verkwikking en inzicht: dingen die jouw stoutste verwachting en mijn beschrijving verre te boven gaan. Het brengt je in kontakt met de eeuwige bron van levend water, de Godheid: het hoogverheven en onbeschrijflijk heerlijk, scheppende hart van jouw zichtbare materiële en onzichtbare immateriële wereld. Hij wil het dagelijks verse voedsel voor de geest in jouw hart zijn. Ga dan bij Hem elke morgen op audiëntie in de stilheid van je hart. Daar ontmoet je een stille kracht en een steeds toenemend Godsbewustzijn.

Hoe stiltemeditatie beoefenen?

Reserveer elke dag minimaal 5 tot 10 minuten voor innerlijke stilheid, liefst direct na het ontwaken.

1. zoek een rustig plekje in een relaxte houding

2. kies enkele eenvoudige waarheden over God

vanwege het sterk visuele karakter van het volgende raad ik aan je ogen te sluiten

3. focus je aandacht primair op het centrum van je hart

4. blijf tijdens de meditatie alert, rustig en diep ademhalen en leg in de begintijd je rechterhand op je hart

5. repeteer en reciteer ontspannen enige tijd mondeling bijv: “Ik verbind mij in mijn hart met onvoorwaardelijke Liefde”

6. breng je gedachten en emoties na enige tijd tot rust en geef je over

aan absolute stilheid en deze onbeschrijflijk heerlijke liefde

7. laat elke cel van je hart zich vullen met die altijd en overal aanwezige liefde van het licht, voel die liefde je hart vullen, bemin die liefde

8. ontspan je volledig en ontvang in overgave deze persoonlijke schat in je hart

9. focus je aandacht na enige tijd secundair op het centrum van je brein en leg je rechterhand op je voorhoofd

10. ga nu repeterend door met: “Ik verbind mij in mijn gedachten met liefdevol inzicht”

11. laat elke cel van je brein zich vullen met dat altijd en overal aanwezige licht en

12. sta open voor lichtkwanten van God als inzichten die je een helder beeld van jouw situatie geven en oplossingen voor anderen aanreiken

13. let op dat je volkomen ontspannen in overgave bent

14. focus je aandacht na enige tijd tertiair op het gevoelscentrum

lager dan je hart en leg je rechterhand op je buik vlak onder je navel

15. ga nu repeterend door met: “Ik verbind mij in mijn gevoelens met vredevol mededogen”

16. koester enige tijd zachte gevoelens in je hart van affectie, empathie en compassie

17.  sta open voor integratie van deze onvoorwaardelijke liefde, dit liefdevolle inzicht en het gevoel van mededogen

18. krijg groeiend kontact met het zuiverste vocale, helderste visuele en

schoonste auditieve bewustzijn

19. geef je na deze ontmoeting enkele momenten over aan innige dankbaarheid voor deze ontvangen gaven

20. dit blijkt een effectieve manier om je eigen intuïtieve en

immanente goddelijke gids en meester te ontwikkelen

21. stiltemeditatie is een ander woord voor stiltecommunicatie met de goddellijke lichtwijsheid van God

22. stiltemeditatie leidt o.a. tot ontdekken van wie jouw spiegelbeeld en spirituele meester is

23. jij ontdekt en bereikt op die manier uit deze bron: de Christusziel en het Christusbewustzijn

24. ervaar de pure eenvoud van dit liefdevolle licht (inzicht) in je hart en totale wezen

25. Na een kwartier oefening ben je een ander mens,

na een half jaar dagelijkse training een bron van enthousiast levenslicht.

Veel passie en plezier toegewenst in groeps- en solomeditatie

Na verloop van tijd heb je alleen stilheid nodig zonder woorden,

want God zelf zoekt contact met je hart en openbaart Zichzelf

aan je om te voorzien in je opdrachten, al je noden en behoeften!!!

Wat zijn de resultaten van stiltemeditatie?

“Wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God bereid heeft voor wie Hem liefhebben” volgens 1 Cor 2:9. Jij wordt dus alert voor ongekende bronnen van muziek, uitspraken, gedichten, inzichten, verhalen, levensgeheimen, wijsheid en liefde. Die nieuwe dimensie noemt de Bijbel: het Koninkrijk der hemelen, dat zich opent voor mensen die arm en naakt van geest zijn. Oefen je dus de geest in je hart leeg, arm en stil te maken. Verwijder de drie grote obstakels tussen jou en God: denken dat je iets weet, denken dat je iets hebt en denken dat je iets bent zonder God en de Godheid. Open je voor wat je nog niet ziet en hoort, wat je niet bezit en wat je niet bent: God en Zijn volheid, immenser, voller en overvloediger dan de grootste oceaan. Vergeet niet: hoe nietiger, hoe actielozer, hoe stiller jij bent, deste meer verneem jij God, die in Zijn immense Liefde door, voor en in jouw geest, ziel en hart werkt.

Eenvoud is kenmerk van het ware!

Een eenvoudiger manier om de levende God te vinden is er niet. Het innerlijk schouwen van God zet jouw ziel in brand en brengt je tot ongekende geestdrift, passie, compassie, empathie en affectie. In dit leven dus niet uiterlijke religie met ceremonies, dogma’s en rituelen, maar veel meer: een innerlijke en innige relatie met God, de Vader en Schepper, die als de levende bron schuilt in jouw diepste kern. Hij maakt zich aan jou bekend. Dat is jouw levensvervulling en daarin vind jij je eeuwige missie.

Dé simpele tip:

Pas dit simpele principe elke dag even toe en jij zult na korte oefening elke dag van de rest van je leven met immense verwondering leven. Laat jouw allerzuiverste vocale, allerhelderste visuele en allerschoonste auditieve bewustzijn tot leven komen door de woorden van Christus, omdat in Hem alle schatten van de wijsheid en kennis verborgen aanwezig zijn. Colossenzen 2:1-3. De zeven lichtkrachten van het Koninkrijk der hemelen worden door de Heilige Geest in jou ontstoken. Jij bent en blijft een koning(in) en priester(es) van de Allerliefste God en jij zelf werkt dagelijks samen met Christus in Zijn hogepriesterlijke bediening, die Hij als koning der koningen uitoefent in de zevende Hemel voor de troon van God, de Almachtige. Halleluja & Amen!!!