Rijke hoeveelheid verleden teksten en beelden

14-5-2015

Hoe moeilijk het in het begin ook lijkt en is, door volhardende oefening in stilheid en vertrouwen krijg ook jij steeds meer toegang tot de lichtwereld voor:

1ste het antwoord op jouw specifieke vragen,

2de een onuitsprekelijke zaligheid en

3de zuivere helderheid over jouw eigen specifieke missie en taak in deze wereld als astrale persoon.

stairway-01

13-5-2015

Onvergelijkbaar, Magistraal en Soeverein schone verzen in klip en klare taal over het goddelijke leven op aarde beschreven in Romeinen 8:

Het leven door de Geest
1. Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn. 2. Want de wet van de Geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt, van de wet der zonde en des doods. 3. Want wat de wet niet vermocht, omdat zij zwak was door het vlees – God heeft, door zijn eigen Zoon te zenden in een vlees, aan dat der zonde gelijk, en wel om de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees, 4. opdat de eis der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, doch naar de Geest. 5. Want zij, die naar het vlees zijn, hebben de gezindheid van het vlees, en zij, die naar de Geest zijn, hebben de gezindheid van de Geest. 6. Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de Geest is leven en vrede. 7. Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods; trouwens, het kan dat ook niet: 8. zij, die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen. 9. Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de Geest, althans, indien de Geest Gods in u woont. Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe.10. Indien Christus in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. 11. En indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn Geest, die in u woont.
12. Derhalve, broeders, zijn wij schuldenaars, maar niet van het vlees, om naar het vlees te leven. 13. Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven; maar indien gij door de Geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven. 14. Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. 15. Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader. 16. Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn. 17. Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God, en medeërfgenamen van Christus; immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking.
De hoop van Gods kinderen
18. Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden. 19. Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. 20. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om (de wil van) Hem, die haar daaraan onderworpen heeft, 21. in hope echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. 22. Want wij weten, dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. 23. En niet alleen zij, maar ook wij zelf, [wij,] die de Geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap: de verlossing van ons lichaam. 24. Want in die hoop zijn wij behouden. Maar hoop, die gezien wordt, is geen hoop, want hoe zal men hopen op hetgeen men ziet? 25. Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding. 26.En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. 27. En Hij, die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit. 28. Wij weten nu, dat [God] alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn. 29. Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijns Zoons, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen; 30. en die Hij tevoren bestemd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt.
De zekerheid des geloofs
31. Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn? 32. Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken? 33. Wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen? God is het, die rechtvaardigt; 34. wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is, de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit. 35. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard? 36. Gelijk geschreven staat:
Om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood,
wij zijn gerekend als slachtschapen.
37. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. 38. Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, 39. noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.
hart-vuur

12-5-2105

Onvergelijkbaar schone verzen in de gehele wereldgeschiedenis van de onvergelijkbare grandioze apostel Paulus:

uit Romeinen 7:

15. Want wat ik uitwerk, weet ik niet; want ik doe niet wat ik wens, maar waar ik een afkeer van heb, dat doe ik. 16. Indien ik nu wat ik niet wens, toch doe, stem ik toe, dat de wet goed is. 17. Doch dan bewerk ik het niet meer, maar de zonde, die in mij woont. 18. Want ik weet, dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, geen goed woont. Immers, het wensen is wel bij mij aanwezig, maar het goede uitwerken, kan ik niet. 19. Want niet wat ik wens, het goede, doe ik, maar wat ik niet wens, het kwade, dát doe ik. 20. Indien ik nu datgene doe, wat ik niet wens, dan bewerk ík het niet meer, maar de zonde, die in mij woont. 21. Zo vind ik dan deze regel: als ik het goede wens te doen, is het kwade bij mij aanwezig; 22. want naar de inwendige mens verlustig ik mij in de wet Gods, 23. maar in mijn leden zie ik een andere wet, die strijd voert tegen de wet van mijn verstand en mij tot krijgsgevangene maakt van de wet der zonde, die in mijn leden is. 24. Ik, ellendig mens! Wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? 25. Gode zij dank door Jezus Christus, onze Here!
26. Derhalve ben ik zelf met mijn verstand dienstbaar aan de wet Gods, maar met mijn vlees aan de wet der zonde.
wees niet verbaasd dat op zoek naar zuivere waarachtigheid je inherente leugenachtigheid op vele plaatsen ontmoet.
onthoofding 260px-Decapitación_de_San_Pablo_-_Simonet_-_1887van Paulus door
Romeinse machthebbers

11-5-2015

Volhardende oefening baart onbetwist individueel sterschap!!!

Luister met plezier

Luister met plezier

10-5-2015

Tijdens bijna 18 jaar vanaf december 1997 regelmatig overpeinzen van Jesaja 30:15 als betrouwbaar toepasbaar levenskompas ontving ik een steeds toenemende collectie van meest onwaarschijnlijk mooie & blijvende vriendschappen als immens geschenk.

klaroengeschal bij het arend 267vredespaleis in Den Haag in mei 2007

9-5-2015

Eén ziel is meer waard dan de gehele zichtbare wereld.

Waarom?

Omdat elke ziel, dus ook jij, astraal bewustzijn kan verwerven in de vorm van liefdevol inzicht en zo zijn of haar eeuwige bestemming als stralende ster kan realiseren. Daarom wens ik jou speciaal van harte zeer veel succes toe bij jouw eigen tijdloze realisatie in de leerschool van Christus. Jouw lichaam is n.l.al opgebouwd uit scheikundige elementen, zoals bijv. eindeloze en unieke combinaties van waterstof, koolstof en zuurstof, enz, enz, afkomstig van sterren. Fysiek ben jij al van astrale oorsprong. Dankzij toevoeging van astraal bewustzijn in je geest ben jij dan een volledig en compleet mens: man of vrouw. Deze ideale astrale combinatie voor jou is in de notedop de ware boodschap van Jezus Christus, volledig uitgeschreven in de Bijbel als afbeelding van jouw eigen nieuwe blijvende tijdloze schepping, als happy einde van een geestloze chaos incl. afwisselend zeven dagen en zeven nachten van jouw persoonlijke ontwikkeling. 

Smaragd

8-5-2015

7-5-2015

De eenvoud van het Lam Gods overwint 1ste de slimste sluwheid én de Leeuw van Juda overwint 2de de grofste wreedheid, allebei kwaden afkomstig uit pure afgunst en jaloezie.

Lambandlion

6-5-2015

Je reputatie wordt bepaald door wie je bent geworden, niet door wat je gelooft, met als tweeledige simpele keuze volgens Jezus: God dienen of Mammon.

Washingthefeet

5-5-2015

De knikkers of het spel. That is the question.

Kom en zie

Kom en zie

Al vele jaren is mijn levensmotto: “liever vrienden maken dan geld maken.”

wat is jouw prioriteit?

Fair play geeft je absolute rust, duurt het langst en is n.l. tijdloos!!! Good luck.

4-5-2015

Eén van mijn vele, vele sterren, uit VWO5 met de school in Parijs

stuurde 2 april j.l. een foto op.

anoukinParijs

3-5-2015

Gevoel voor eigenwaarde dient ieder in takt te laten.

Cum laude 1

Cum laude 1

2-5-2015

De Eeuwige heeft het licht aangedaan, dat nooit en nimmer meer uitgaat.

Is dit niet de enige echte zuivere waarachtige troost in leven en in sterven???

nina01

1-5-2015

met 6 zeer waardevolle kids

click evt.fokkemet6kidsaan

30-4-2015

Na het doorlopen van de zeven dagen en zeven nachten van de ziel, ben ook jij definitief klaar voor je permanente missie en taak in het universum.

Ernie met overarend 858wonnen wurgslang

29-4-2015

Procederen tegen de waarheid is zinloos, want er bestaan geen argumenten tegen, slechts voor!!!

Hand02

28-4-2015

mijn bijdrage aan de vrede in deze tijd van oorlogen, dood en verderf

clickdrukproefaan

27-4-2015

Hoe de menselijke ziel ook wanhopig zoekt, God openbaart zichzelf feilloos, ongedwongen, vrij, soeverein en onafhankelijk in de nederigen van hart en geest, al vele eeuwenlang. Jesaja 57 bewijst dat volgens:

15. Want zo zegt de Hoge en Verhevene, die in eeuwigheid troont en wiens naam de Heilige is: In den hoge en in het heilige woon Ik en bij de verbrijzelde en nederige van geest, om de geest der nederigen en het hart der verbrijzelden te doen opleven.

In de nacht verschijnt telkens helderheid als antwoord op alle vragen.

26-4-2015

als tempelTempelzielziel afbeelding

25-4-2015

quietness

een sleutelwoord van de Eeuwige uit Jesaja 30:15

24-4-2015

De eeuwigheid is te kort om God voldoende te bedanken voor Zijn immense onbeschrijflijk rijke gave van goddelijke natuur voor elk mens dankzij de dood en opstanding van Jezus Christus. Jouw en mijn mogelijkheden van geestelijke groei zijn onbeperkt.

hart08-2

23-4-2015

Het ultieme spiegelbeeld: De nieuwe goddelijke mens in witte klederen met zeven sterren in zijn hand en de gouden tijdloze Godsverbondgordel om het hart, als bescherming tegen alle Kwaad.

Jesus

22-4-2015

De wijsheid van de Geest is het meest begerenswaardige, dat je elk moment wordt aangereikt als je op God bent afgestemd met je hart.

spinning-red-shining-diamond

21-4-2015

De rij van slachtoffers van dwang, bedreiging, financiële, religieuze of sexuele intimidatie is eindeloos en creëert vroeg of laat een fatale catastrofe volgens de wet actie is min reactie.

vuurtorenindestormklein

20-4-2015

Als mensen in hun eigenheid worden aangetast, kunnen er rare gekke dingen te voorschijn komen.

vulkaan

19-4-2015

Speel met de Eeuwige: als tijdloze glorie

speel met het leeuwige: als tijdloze victorie

de leeuw van Juda blijft overwinnen

wat mensen ook verzinnen

african-lion-male

18-4-2015

Jacobus 3

13. Wie is wijs en verstandig onder u? Hij tone uit zijn goede wandel zijn werken met wijze zachtmoedigheid. 14. Indien gij echter bittere naijver en zelfzucht in uw hart hebt, beroemt u dan niet en liegt niet tegen de waarheid. 15. Dat is niet de wijsheid, die van boven komt, maar zij is aards, ongeestelijk, duivels; 16. want waar naijver en zelfzucht heerst, daar is wanorde en allerlei kwade praktijk. 17. Maar de wijsheid van boven is vooreerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd. 18. Maar gerechtigheid is een vrucht, die in vrede wordt gezaaid voor hen, die vrede stichten.

een volmaakte oplossing die altijd werkt.

diamantinGodshand

17-4-2015

Als de onmogelijke gebeurtenis dankzij God niet bestaat, betekent dat dan automatisch dat alles mogelijk is buiten de gangbare opvattingen? Het antwoord is aan U. Jezus zegt in dit verband: “Alles is mogelijk voor wie gelooft”.

hart-vuur

16-4-2015

Het dringt maar moeilijk door: er zijn twee ikken, de oude ik en de nieuwe ik.

De oude ik is definitief verloren in de dood van Christus en de nieuwe ik is de opgewekte opgestane Christus voor elke man en vrouw, want Christus bezit de goddellijke natuur voor zowel man als vrouw. Dit is, hoe kan het anders, een kwestie van geloof, niet van werken noch van menselijke inspanning.

bird03_2

Amen voor het zuivere Paasfeest.

15-4-2015

als de vonk overspringtbliksem09_2gebeurt HET.

14-4-2015

Inherente vlam

Inherente vlam

13-4-2015

Efeze 1

17. opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen: 18. verlichte ogen [uws] harten, zodat gij weet, welke hoop zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is zijner erfenis bij de heiligen, 19. en hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons, die geloven,  

Deze geest van wijsheid en openbaring uit Efeze 1: 17 e.v. geeft je stralend inzicht in de werkelijkheid van God en Christus.

Zonder deze geest is het innerlijk besef als inktzwarte duisternis

Smaragd

12-4-2015

Verwerf na het vergelijken van diverse godsdiensten zelf het absolute vertrouwen in de universele scheppende Geest van God, die je stap voor stap met profetische lichtwoorden als zuiver inzicht en lofliederen als muziek binnenleidt in Zijn tijdloze Heerlijkheid.

saffier

11-4-2015

Psalm 91:

14. Omdat hij Mij zeer bemint, zal Ik hem bevrijden;
Ik zal hem beschutten, omdat hij mijn naam kent.
15. Roept hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden;
Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn,
Ik zal hem uitredden en tot ere brengen.
16. Met lengte van dagen zal Ik hem verzadigen,
en Ik zal hem mijn heil doen zien.
Topaas

10-4-2015

 Psalm 25: 6

Wie heeft lust den HEER’ te vrezen,

’t Allerhoogst en eeuwig goed?

God zal Zelf zijn leidsman wezen,

Leren, hoe hij wandlen moet.

’t Goed, dat nimmermeer vergaat,

Zal hij ongestoord verwerven,

En zijn Godgeheiligd zaad

Zal ’t gezegend aardrijk erven.

 robijn1

9-4-2015

Geestelijke autoriteit blijkt uit ware zuivere intenties

black-panther1jpg rechts kleinblack-panther1jpg links klein 

8-4-2015

Deze site beoogt een bijdrage aan de wereldvrede volgens de stelling van Mandela:

“education is the most powerful weapon which you can use to change the world.”

mandela

7-4-2015

Het goede nieuws is dat de intelligentie van een mens soms ontoereikend is om de eigen inherente blindheid en beperktheid te begrijpen. Net als een hoogintelligente blinde oliebol. Wijsheid ligt n.l. op een ander vlak en heeft te maken met het kennen van tijdloze onveranderlijke wetten, zoals bijv o.a. de diverse Trinitassen in het licht.

pearl 

6-4-2015

Leer van slechte gedragingen drie dingen:

1. draag vergeving op voor de daders aan God

2. laat zelf dat slechte gedrag na

3. Dank God voor deze lessen

hummingbird

5-4-2015

voorkant

4-4-2015

Kleine Hercules heeft als baby in de wieg in zijn linkerhand en rechterhand elk een wurgslang de keel dichtgeknepen.

Boa-constrictor

3-4-2015

Jouw eigen innerlijke onwankelbare lichtstatus wordt telkens gevoed door God zelf en maakt je een soevereine, onafhankelijke en authentieke leraar in de traditie van zeer vele grote Meesters. Kom, hoor, zie en overtuig jezelf door een proefles bij mij!

2-4-2015

Jesaja 58

11. En de Here zal u voortdurend leiden, u in dorre streken verzadigen en uw gebeente krachtig maken; dan zult gij zijn als een besproeide hof en als een bron, waarvan het water niet teleurstelt.

waterval11

1-4-2015

Hebreëen 12

28. Laten wij derhalve, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn en hierdoor God vereren op een Hem welbehagelijke wijze met eerbied en ontzag, 29. want onze God is een verterend vuur.

zon-plasma

31-3-2015

Slechts de heerlijkheid van God telt als permanente Aanwezigheid.

30-3-2015

een nieuwe dahliamissie lonkt

29-3-2015

1 Korintiërs 1:30 en 31

beschrijft het enorme Gods geschenk voor een levenslang uitpakken: 

30. Maar uit Hem is het, dat gij in Christus Jezus zijt, die ons van God is geworden: wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing, 31. opdat het zij, gelijk geschreven staat: Wie roemt, roeme in de Here.
supernova-rainbow-explosion-klein

28-3-2015

Romeinen 6

3. Of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? 4. Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen.

heart-connection

27-3-2015

als jij één omduwt is er geen houden aan: ze gaan alle liggen en geen enkele blijft er overeind dankzij de zwaartekrachtvermenigvuldiging

domino stenen

26-3-2015

Mijn sterren sneuvelen niet maar stralen tijdloos!

Center-of-the-Universe

25-3-2015

1 Korintiërs 2

11. Wie toch onder de mensen weet, wat in een mens is, dan des mensen eigen geest, die in hem is? Zo weet ook niemand, wat in God is, dan de Geest Gods. 12. Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is. 13. Hiervan spreken wij dan ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar door de Geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken. 14. Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. 15. Maar de geestelijke mens beoordeelt alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. 16. Want wie kent de zin des Heren, dat hij Hem zou voorlichten? Maar wij hebben de zin van Christus.

diamantinGodshand

24-3-2015

Roep het van alle daken, roep het in de Eerste en Tweede Kamer, roep het ook in alle huiskamers: “”Alleen bij Jezus is eeuwig leven voor ieder die in Hem gelooft én Hem volgt in gehoorzaamheid aan Zijn Geest!””

zon03

23-3-2015

1 Johannes 5

18. Wij weten, dat een ieder, die uit God geboren is, niet zondigt; want Hij, die uit God geboren werd, bewaart hem, en de boze heeft geen vat op hem. 19. Wij weten, dat wij uit God zijn en de gehele wereld in het boze ligt. 20. Doch wij weten, dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht gegeven heeft om de Waarachtige te kennen; en wij zijn in de Waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus. Dit is de waarachtige God en het eeuwige leven.
21. Kinderkens, wacht u voor de afgoden.
black-and-white-eagle-wallpaper

22-3-2015

Daniel 10

4. Op de vierentwintigste dag nu van de eerste maand, terwijl ik mij aan de oever van de grote rivier, dat is de Tigris, bevond,5. sloeg ik mijn ogen op en zie, daar zag ik een man in linnen klederen gekleed en de lendenen omgord met goud van Ufaz; 6. zijn lichaam was als turkoois, zijn gelaat schitterde gelijk de bliksem, zijn ogen waren als vurige fakkels, zijn armen en voeten glanzend van gepolijst koper, en het geluid van zijn woorden als het gedruis van een menigte. 7. Alleen ik, Daniël, zag dat gezicht, maar de mannen die bij mij waren, zagen het niet; doch een grote schrik overviel hen, zodat zij vluchtten en zich verborgen; 8. zo bleef ik alleen over. Toen ik dat grote gezicht zag, bleef er in mij geen kracht meer; alle kleur week van mijn gelaat, en ik had geen kracht meer over. 9. Toen hoorde ik het geluid zijner woorden, en toen ik het geluid zijner woorden hoorde, viel ik bezwijmd op mijn aangezicht, met mijn aangezicht ter aarde.10. En zie, een hand raakte mij aan en deed mij op knieën en handen sidderend oprijzen. 11. En hij zeide tot mij: Daniël, gij zeer beminde man, let op de woorden die ik tot u spreek, en ga rechtop staan, want nu ben ik tot u gezonden. Toen hij dit tot mij sprak, stond ik bevende op. 12. En hij zeide tot mij: Vrees niet, Daniël, want van de eerste dag af, dat gij uw hart erop gezet hadt om inzicht te verkrijgen en om u voor uw God te verootmoedigen, zijn uw woorden gehoord, en ik ben gekomen op uw woorden. 13. Maar de vorst van het koninkrijk der Perzen stond eenentwintig dagen tegenover mij; doch zie, Michaël, een der voornaamste vorsten, kwam mij te hulp, zodat ik daar, bij de koningen der Perzen, de overhand behield; 14. en ik ben gekomen om u te verstaan te geven wat uw volk in het laatst der dagen overkomen zal; want wederom is het een gezicht aangaande de toekomst.
15. Toen hij op deze wijze met mij sprak, boog ik mijn gelaat ter aarde en was verstomd. 16. Maar zie, iets als een menselijke gedaante raakte mijn lippen aan; toen opende ik mijn mond en begon te spreken, en ik zeide tot hem die vóór mij stond: Mijn heer, vanwege het gezicht hebben mij weeën overvallen, en ik heb geen kracht meer over. 17. Hoe kan ik, de knecht mijns heren, spreken met u, mijnheer? Ik heb immers geen kracht meer en alle adem is mij benomen.18. Toen raakte hij, die er uitzag als een mens, mij wederom aan en gaf mij kracht 19. en hij zeide: Vrees niet, gij zeer beminde man, vrede zij u, wees sterk, ja, wees sterk! En terwijl hij met mij sprak, werd ik gesterkt en ik zeide: Mijn heer spreke, want gij hebt mij kracht gegeven.
20. Toen zeide hij: Weet gij, waarom ik tot u gekomen ben? Terstond moet ik terugkeren om met de vorst der Perzen te strijden, en zodra ik uitgegaan ben, zie, dan zal de vorst van Griekenland komen –; 21. nochtans zal ik u mededelen wat geschreven staat in het boek der waarheid. – En niet één staat mij vastberaden tegen hen terzijde, behalve uw vorst Michaël.
stairway-01

21-3-2015

Een waarachtig dienaar van de universele Geest geeft het allerbeste van zichzelf terug aan het universum.

Washingthefeet

20-3-2015

Jesaja 63

maar zijn knechten zal Hij met een andere naam noemen, zodat wie zich in den lande zegent,16. zich zal zegenen in de God der waarheid, en wie in den lande zweert, zal zweren bij de God der waarheid; want de vroegere benauwdheden zijn vergeten, ja, zijn verborgen voor mijn ogen.
17. Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; aan wat vroeger was, zal niet gedacht worden, het zal niemand in de zin komen.

19-3-2015

Genesis 39

21. En de Here was met Jozef; Hij bewees hem genade en deed hem de genegenheid van de overste der gevangenis winnen.22. Daarom vertrouwde de overste der gevangenis al de gevangenen die in de gevangenis waren, aan Jozef toe, en al wat daar te doen was, deed hij. 23. De overste der gevangenis keek niet om naar iets dat hem was toevertrouwd, omdat de Here met hem was; en wat hij verrichtte, deed de Here gelukken.

josefinprison

18-3-2015

Raak definitief verslingerd aan de realisatie van je persoonlijke droom en allerlei shit, kitsch en onzin valt eenvoudig van je af, als water van een gans.

gansinwater

17-3-2015

Het is een geheimenis van ongeëvenaarde breedte, hoogte, diepte en lengte dat het dankzij de Christus Geest, net als bij Jezus zelf, mogelijk is duistere onwetendheid te overwinnen en een ster te zijn door het Woord des levens vast te houden. Dit geheimenis is o.a. aan de apostelen Paulus, Petrus en Johannes geopenbaard en verkondigd.

pearl

16-3-2015

Train jezelf elke dag in het lichtbewustzijn van Christus en je wordt rijk aan vrienden in binnen- en buitenland en lijdt geen gebrek.

15-3-2015

eerst groei je lineair en vrij langzaam, maar op een bepaald moment ga je exponentiëel groeien, steeds sneller.

14-3-2015

Vanaf de derde hemel, d.w.z. zielenschil,  bezit je een bijzondere discipline en lukt het je permanent waarheid te zien en te spreken.

13-3-2015

Wees er niet bang voor een tegenpool te zijn van bestaande orde. Toets al je waarnemingen aan de Geest van de waarheid als betrouwbare spiegel, verwerp illusies en emoties als leugens maar bewaar als een kleinood elk bewijsbaar lichtfeit.

12-3-2015

Stilheid liegt niet, liegt nooit en Vertrouwen zoekt permanent waarheid.

11-3-2015

Let vooral in juridische casus op het verschil tussen het binnenperspectief alias binnengewaarzijn en het buitenperspectief alias buitengewaarzijn. Die twee perspectieven zijn voor de waarheid steeds in harmonie met elkaar en vullen elkaar naadloos aan.

10-3-2015

Openbaring 22:

1. En hij toonde mij een rivier van water des levens, helder als kristal, ontspringende uit de troon van God en van het Lam.2. Midden op haar straat en aan weerszijden van de rivier staat het geboomte des levens, dat twaalfmaal vrucht draagt, iedere maand zijn vrucht gevende; en de bladeren van het geboomte zijn tot genezing der volkeren. 3. En niets vervloekts zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daarin zijn en zijn dienstknechten zullen Hem vereren, 4. en zij zullen zijn aangezicht zien en zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. 5. En er zal geen nacht meer zijn en zij hebben geen licht van een lamp of licht der zon van node, want de Here God zal hen verlichten en zij zullen als koningen heersen tot in alle eeuwigheden.
Slot
6. En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet. 7. En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, die de woorden der profetie van dit boek bewaart!
8. En ik, Johannes, ben het die deze dingen hoorde en zag. En toen ik ze gehoord en gezien had, wierp ik mij neder voor de voeten van de engel, die ze mij toonde, om te aanbidden. 9. Maar hij zeide tot mij: Doe dat niet! Ik ben een mededienstknecht van u en van uw broederen, de profeten, en van hen, die de woorden van dit boek bewaren; aanbid God!
10. En hij zeide tot mij: Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. 11. Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd.
12. Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naar dat zijn werk is. 13. Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. 14. Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad. 15. Buiten zijn de honden en de tovenaars, de hoereerders, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder, die de leugen liefheeft en doet.
16. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden, om ulieden dit te betuigen voor de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster.
17. En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En wie het hoort, zegge: Kom! En wie dorst heeft, kome, en wie wil, neme het water des levens om niet.
18. Ik betuig aan een ieder, die de woorden der profetie van dit boek hoort: Indien iemand hieraan toevoegt, God zal hem toevoegen de plagen, die in dit boek beschreven zijn; 19. en indien iemand afneemt van de woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens en van de heilige stad, welke in dit boek beschreven zijn.
20. Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus!
21. De genade van de Here Jezus zij met allen.

9-3-2015

Openbaring 21: De nieuwe hemel en de nieuwe aarde

1. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer. 2. En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God, getooid als een bruid, die voor haar man versierd is. 3. En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn, 4. en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. 5. En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide: Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig. 6. En Hij sprak tot mij: Zij zijn geschied. Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de bron van het water des levens om niet. 7. Wie overwint, zal deze dingen beërven, en Ik zal hem een God zijn en hij zal Mij een zoon zijn. 8. Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood.
Het nieuwe Jeruzalem
9. En er kwam een van de zeven engelen met de zeven schalen, die vol waren van de laatste zeven plagen, en hij sprak met mij, zeggende: Kom hier, ik zal u tonen de bruid, de vrouw des Lams. 10. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en toonde mij de heilige stad, Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God; 11. en zij had de heerlijkheid Gods, en haar glans geleek op een zeer kostbaar gesteente, als de kristalheldere diamant. 12. En zij had een grote en hoge muur en zij had twaalf poorten en op de poorten twaalf engelen, en namen op (de poorten) geschreven, welke zijn die van de twaalf stammen der kinderen Israëls. 13. Naar het oosten waren drie poorten en naar het noorden drie poorten en naar het zuiden drie poorten en naar het westen drie poorten. 14. En de muur der stad had twaalf fundamenten en daarop de twaalf namen van de twaalf apostelen des Lams.
15. En hij, die met mij sprak, had een gouden meetstok om de stad op te meten, en haar poorten en haar muur. 16. En de stad lag in het vierkant en haar lengte was even groot als haar breedte; en hij mat de stad op met de stok: twaalfduizend stadiën; haar lengte en haar breedte en haar hoogte waren gelijk. 17. En hij mat haar muur op: honderd vierenveertig el, mensenmaat, die engelenmaat is. 18. En de bouwstof van haar muur was diamant; en de stad was zuiver goud, gelijk zuiver glas.19. En de fundamenten van de muur der stad waren met allerlei edelgesteente versierd. Het eerste fundament was diamant, het tweede lazuursteen, het derde robijn, het vierde smaragd, 20. het vijfde sardonyx, het zesde sardius, het zevende topaas, het achtste beril, het negende chrysoliet, het tiende chrysopraas, het elfde saffier, het twaalfde amethist. 21. En de twaalf poorten waren twaalf paarlen: iedere poort afzonderlijk was uit één parel, en de straat der stad was zuiver goud, gelijk doorschijnend glas.
22. En een tempel zag ik in haar niet, want de Here God, de Almachtige, is haar tempel, en het Lam. 23. En de stad heeft de zon en de maan niet van node, dat die haar beschijnen, want de heerlijkheid Gods verlicht haar en haar lamp is het Lam.24. En de volken zullen bij haar licht wandelen en de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid in haar; 25. en haar poorten zullen nooit gesloten worden des daags, want daar zal geen nacht zijn; 26. en de heerlijkheid en de eer der volken zullen in haar gebracht worden. 27. En in haar zal niets onreins binnenkomen, en niemand, die gruwel en leugen doet, maar alleen zij, die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam.

8-3-2015

Openbaring 20: Het duizendjarig rijk

1. En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand; 2. en hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond hem duizend jaren, 3. en hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden, voordat de duizend jaren voleindigd waren; daarna moet hij voor een korte tijd worden losgelaten.
4. En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en (ik zag) de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang. 5. De overige doden werden niet weder levend, voordat de duizend jaren voleindigd waren.
Dit is de eerste opstanding. 6. Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, [die] duizend jaren.
De satan veroordeeld
7. En wanneer de duizend jaren voleindigd zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten, 8. en hij zal uitgaan om de volkeren aan de vier hoeken der aarde te verleiden, Gog en Magog, om hen tot de oorlog te verzamelen, en hun getal is als het zand der zee. 9. En zij kwamen op over de breedte der aarde en omsingelden de legerplaats der heiligen en de geliefde stad; en vuur daalde neder uit de hemel en verslond hen, 10. en de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook het beest en de valse profeet zijn, en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden.
Het laatste oordeel
11. En ik zag een grote witte troon en Hem, die daarop gezeten was, voor wiens aangezicht de aarde en de hemel vluchtten, en geen plaats werd voor hen gevonden. 12. En ik zag de doden, de groten en de kleinen, staande voor de troon, en er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend, het (boek) des levens; en de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken. 13. En de zee gaf de doden, die in haar waren, en de dood en het dodenrijk gaven de doden, die in hen waren, en zij werden geoordeeld, een ieder naar zijn werken. 14. En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood: de poel des vuurs. 15. En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs.

7-3-2015

Openbaring 5: De verzegelde boekrol en het Lam

1. En ik zag in de rechterhand van Hem, die op de troon zat, een boekrol, beschreven van binnen en van buiten, welverzegeld met zeven zegels. 2. En ik zag een sterke engel, die met luider stem uitriep: Wie is waardig de boekrol te openen en haar zegels te verbreken? 3. En niemand in de hemel, noch op de aarde, noch onder de aarde kon de boekrol openen of haar inzien. 4. En ik weende zeer, omdat niemand waardig was gebleken de boekrol te openen of die in te zien. 5. En een uit de oudsten zeide tot mij: Ween niet; zie, de leeuw uit de stam Juda, de wortel Davids, heeft overwonnen om de boekrol en haar zeven zegels te openen.
6. En ik zag in het midden van de troon en van de vier dieren en te midden der oudsten een lam staan, als geslacht, met zeven horens en zeven ogen; dit zijn de zeven Geesten Gods, uitgezonden over de gehele aarde. 7. En het kwam en heeft (de rol) aangenomen uit de rechterhand van Hem, die op de troon gezeten was.
8. En toen het de boekrol nam, wierpen de vier dieren en de vierentwintig oudsten zich voor het Lam neder, hebbende elk een citer en gouden schalen, vol reukwerk; dit zijn de gebeden der heiligen. 9. En zij zongen een nieuw gezang, zeggende:
Gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen; want Gij zijt geslacht en Gij hebt (hen) voor God gekocht met uw bloed, uit elke stam en taal en volk en natie; 10. en Gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters, en zij zullen als koningen heersen op de aarde.
11. En ik zag, en ik hoorde een stem van vele engelen rondom de troon, en van de dieren en de oudsten; en hun getal was tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizendtallen, 12. zeggende met luider stem:
Het Lam, dat geslacht is, is waardig te ontvangen de macht en de rijkdom, en de wijsheid en de sterkte, en de eer en de heerlijkheid en de lof.
13. En alle schepsel in de hemel en op de aarde en onder de aarde en op de zee en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen:
Hem, die op de troon gezeten is, en het Lam zij de lof en de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden.
14. En de vier dieren zeiden: Amen. En de oudsten wierpen zich neder en aanbaden.

6-3-2015

Openbaring 4: De vierentwintig oudsten en de vier dieren

1. Na deze dingen zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel; en de eerste stem, die ik gehoord had, alsof een bazuin met mij sprak, zeide: Klim hierheen op en ik zal u tonen, wat na dezen geschieden moet. 2. Terstond kwam ik in vervoering des geestes en zie, er stond een troon in de hemel en iemand was op die troon gezeten. 3. En die erop gezeten was, was van aanzien de diamant en sardius gelijk; en een regenboog was rondom de troon, van aanzien de smaragd gelijk. 4. En rondom de troon waren vierentwintig tronen, en op die tronen waren vierentwintig oudsten gezeten, in witte klederen gekleed en met gouden kronen op hun hoofden. 5. En van de troon gingen bliksemstralen, stemmen en donderslagen uit; en zeven vurige fakkels brandden voor de troon; dit zijn de zeven Geesten Gods.6. En voor de troon was als een glazen zee, kristal gelijk. En midden in de troon en rondom de troon waren vier dieren, vol ogen van voren en van achteren. 7. En het eerste dier was een leeuw gelijk, en het tweede dier een rund gelijk, en het derde dier had een gelaat als van een mens, en het vierde dier was een vliegende arend gelijk. 8. En de vier dieren hadden elk voor zich zes vleugels en waren rondom en van binnen vol ogen en zij hadden dag noch nacht rust, zeggende:
Heilig, heilig, heilig is de Here God, de Almachtige, die was en die is en die komt.
9. En wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dankzegging zullen brengen aan Hem, die op de troon gezeten is en tot in alle eeuwigheden leeft, 10. zullen de vierentwintig oudsten zich nederwerpen voor Hem, die op de troon gezeten is en Hem aanbidden, die tot in alle eeuwigheden leeft, en zij zullen hun kronen voor de troon werpen, zeggende:
11. Gij, onze Here en God, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de macht; want Gij hebt alles geschapen, en om uw wil was het en werd het geschapen.

5-3-2015

Net als in de lucht met vogels en in de oceanen met vissen vinden er ware veldslagen plaats op aarde tussen geestelijke stromingen, naties en religies. Niemand zou daarvan moeten opkijken. Dat is al eeuwen zo, maar lijkt een climax tegemoet te gaan in een komende enorme clash, voorspeld in de Schriften, waarna een periode van ongekende welvaart en vrede voor alle volken aanbreekt. Tijdens die clash-klap zal de olijfberg van Jeruzalem door midden splijten. In het hart van de wereld zal dat wonder geschieden met feestelijke en plechtige afloop: een nieuwe wereldregering verschijnt uit het bovennatuurlijke niets en is gebaseerd op de Mannah-wet, als onderdeel van de goddellijke gerechtigheid, waarbij beloningen prioriteren boven vaak nutteloos bewezen straffen.

MountOlives10s

4-3-2015

Uit Openbaring 3

17. Omdat gij zegt: Ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek, en gij weet niet, dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte,18. raad Ik u aan van Mij te kopen:

a. goud, dat in het vuur gelouterd is, opdat gij rijk moogt worden, en

b. witte klederen, opdat gij die aandoet en de schande uwer naaktheid niet zichtbaar worde; en

c. ogenzalf om uw oogleden te bestrijken, opdat gij zien moogt.

Het beste universele advies m.i. ooit uitgesproken door Christus, de universele Geest. Het genoemde kopen van gelouterd goud betekent heel eenvoudig tijd investeren in het zoeken van:

de tijdloze woorden van scheppende humorvolle vrijwarende wijsheid en inspirerende universele levensconcepten.

kunst04

3-3-2015

uit de Galatenbrief 6:

7. Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. 8. Want wie op (de akker van) zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten, maar wie op (de akker van) de Geest zaait, zal uit de Geest eeuwig leven oogsten.

een helder verschil tussen: jezelf door de Geest investeren in anderen of niet.

2-3-2015

Om permanent te genieten van de universele Geest dient je geest en ziel gescheiden te worden door het levende Woord van een levende profeet. Zie Hebreeën 4: 12 en 13.

12. “Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten; 13. en geen schepsel is voor Hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen.”

1-3-2015

Woorden van geest en leven (vol overtuigend enthousiasme) sprak Jezus op aarde.

wie volgt Hem daarin?

IMG_0226

28-2-2015

vandaag: 14 jarige viering van mijn Rechtenbul

afspraak destijds metopdekopvoordeklas150305klas VWO4

zij als een speer aan het werk, ik op mijn kop staan voor het bord

resultaat bij mijn afscheid in 2006: één leerlinge in die klas met een eindcijfer 5 voor Wiskunde, de rest hoger wat me een verwijt opleverde van een gewaardeerd collega.

27-2-2015

schitterende aurora’s

26-2-2015

stairway-01

EzGa

25-2-2015

LogoAffectiegroen1.jpg

24-2-2015

Het absoluut goede is bereikbaar als tijdloze schat in dit bestaan ver boven tweedracht, onenigheid en paradox.

diamant

23-2-2015

uit Openbaring 2 en 3:

1. Wie overwint, hem zal Ik geven te eten van de boom des levens, die in het paradijs Gods is. De absolute Liefde

2. Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade lijden. De absolute Loyaliteit en Trouw.

3. Wie overwint, hem zal Ik geven van het verborgen manna, en Ik zal hem een witte steen geven en op die steen een nieuwe naam geschreven, welke niemand weet, dan die hem ontvangt. De absolute Stilheid en Waarheid.

4. En wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, hem zal Ik macht geven over de heidenen; en hij zal hen hoeden met een ijzeren staf, als aardewerk worden zij verbrijzeld, gelijk ook Ik van mijn Vader ontvangen heb,en Ik zal hem de morgenster geven. De absolute Gerechtigheid en Heiligheid.

5. Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen. De absolute Vrede.

6. Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods en hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven de naam mijns Gods en de naam van de stad mijns Gods, het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel nederdaalt van mijn God, en mijn nieuwe naam. De absolute Autoriteit.

7. Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon. De absolute Trinitas.

22-2-2015

Eureka, eureka! Na vele jaren eindelijk het betrouwbare kompas ontdekt op weg naar de permanente innerlijke authentieke status van liberty to all good, freedom from all evil en unity with complete mankind.

libertystatue

21-2-2015

uit Jesaja 53:

1. Wie gelooft, wat wij gehoord hebben, en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? 2. Want als een loot schoot hij op voor zijn aangezicht, en als een wortel uit dorre aarde; hij had gestalte noch luister, dat wij hem zouden hebben aangezien, noch gedaante, dat wij hem zouden hebben begeerd. 3. Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand, voor wie men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij hebben hem niet geacht.
hetoverwinnendkruis
10. Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest der genade en der gebeden; zij zullen hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben, en over hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind, ja, zij zullen over hem bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene.
 uit Zacharia 12 

20-2-2015

Laat je van nu af: louter en alleen leiden door de Geest, die permanent in verbinding staat met de onuitputtelijk vurige lichtrijkdom van Christus, die niemand als individu heeft veroordeeld maar juist bevrijdt van misstappen en morele fouten en als zijn discipel(in) het tijdloze vredevolle & liefdevolle leven schenkt. Amen.

rainbowabstract

19-2-2015

In afwachting van een uitnodiging te verschijnen in de Raadkamer van het Gerechtshof in Leeuwarden, n.a.v. mijn 17 jarige klokkenluidersgevecht tegen het onmenselijke deels misdadige UWV.

orion_stars-thinkstock

18-2-2015

De herontdekking van de levende Christus betekent een mogelijke stille revolutie in het hart van elk mens.

ag21

17-2-2015

wees vooral je authentieke ZELF, schrijf elke dag nieuwe geschiedenis en wees in ieder geval nooit een pijpendanser.

bird04

16-2-2015

het antwoord op drie vragen bij Meesters zoeken en vinden:

is het RECHT?

is het WIJS?

is het WAAR?

joy01

geeft joy

15-2-2015

Het universele vredesbewustzijn is vertolkt in het volgende vers van de grandioze apostel Paulus:

Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de Geest is leven en vrede. Romeinen 8:6.

Center-of-the-Universe

14-2-2015

De hoop ontspringt op de top

en vloeit helder naar bene’e’

na eerder van strop naar strop

vult de hoop me nu met vre’e

jun74

13-2-2015

uit Romeinen 15:

13 De God nu der hope vervulle u met louter vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht des heiligen Geestes.

supernova-rainbow-explosion-klein

12-2-2015

Het brengt dankbaarheid: vele ouders en hun kinderen als tijdloze vrienden.

Summa cum laude geslaagd met een examen-negen voor negen hoofdstukken Math. uit de dikke engelse rode pil

Summa cum laude geslaagd met een examen-negen
voor negen hoofdstukken Math. uit de dikke engelse rode pil

11-2-2015

Er bestaan drie predicaten voor examens:

1ste: cum laude met cijfer: 8

2de: summa cum laude met cijfer: 9

3de: magna cum laude met cijfer: 10

Waar ga jij voor en met welk doel voor je leerlingen???

burningcircle01

10-2-2015

Ontstijg de inherente paradox van je ziel en zegen ieder mens in je hart met de eindeloze goedheid van God.

oog01-2

9-2-2015

Verre vogels

ze komen weer terug van verre landen

uit het zuiden vliegen vogels zichtbaar uit mijn kamer weer naar het noorden

met schorre geluiden tussen windgeruis zie en hoor ik op het balkon de V-formaties, hoog en aan de horizon

boven hen versieren rechte witte condensstrepen het lichtblauwe nog ijskoude zwerk

en onder hen dartelen zwermen spreeuwen heen en weer in wervelende turbulentie

heen en weer flitsend op weg naar lente en licht zie ik de opgewondenheid van de kleine zwarte wervelende wezentjes

bird08

 8-2-2015

Verwerf ook zelf het astrale bewustzijn van “Er zij Licht”, dat zo duidelijk is beschreven en uitgewerkt door de grandioze apostel Johannes in zijn evangelie, zijn drie brieven in het NT en het boek Openbaring.

zon01

In dat bewustzijn besta je tijdloos verder in een onuitsprekelijke affectie, empathie en compassie met alle lichtwerkers, apostelen, profeten en grootmeesters.

7-2-2015

Vrede die alle verstand te  boven gaat : met iedereen en alles verzoend door de offerdood van Jezus.

6-2-2015

Geslaagd:

Quint metQuint290115metOomJoostoom Joost

Moeder blij, vader blij, zusje blij: ieder is blij!!! 

5-2-2015

Eén mens heeft in z’n uppie door de Geest het absolute kwaad, binnengeslopen in een mensenziel, volledig en afdoende overwonnen en het absolute GOED in deze wereld getoond aan vele mensen, die hem in de steek lieten op het meest cruciale moment.

kroondoornen-2

4-2-2015

Van harte wens ik u veel Eureka, eureka momenten toe met of zonder gouden kroon.

eureka

3-2-2015

De helderheid van Rechtvaardige Liefde als gids en kompas voor je ziel is en blijft: het meest begerenswaardige GOED, want het Kwaad impliceert en regisseert tijdloos als paradox haar eigen telkens in de geschiedenis bewezen ondergang, terwijl de Liefde uit 1 Corinthe 13 niet vergaat.

Er zijn daarom minimaal twee hoofdstukken uit de Bijbel die ieder opgroeiende jongen of meisje op school dient te kennen: 1 Corinthe 13 over de Liefde en Jacobus 3 over de hogere Wijsheid.

Eindeloos oog

Eindeloos oog

2-2-2015

een tijdloos non fiasco bestaat m.i. niet op aarde

uitsluitend in de lichtwereld.

zon03

1-2-2015

De wolf en het lam zullen tezamen weiden. Jesaja 65:25.

D.w.z. dat twee tegengestelde maar elkaar aanvullende wezens met ieder hun kwaliteiten in staat zijn samen de toekomstige vorming en educatie op zich te nemen, volgens het concept uit Psalm 23: uw stok (van neen) en uw staf (van ja) vertroosten mij.

diamantinGodshand

31-1-2015

De absolute waarheid vertelt:

het Koninkrijk der hemelen zit binnen in elk mens en 

bestaat uit Gerechtigheid, Vrede en Blijdschap in de Heilige Geest.

In de leegheid en armoede van de persoonlijke geest openbaart die Geest zich en met een beetje oefenen wordt elke ziel de waarden van dat Koninkrijk zich vroeg of laat meer bewust.

spinning-red-shining-diamond

30-1-2015

Bestrijd met woorden steeds onrechtvaardige of onrechtmatige daden en pessimisme, verhef je boven een slachtofferrol en biedt zelf een perspectief aan, want de vredesoplossing ligt altijd in een betere toekomst van een opgaande lijn, die zeker volgt op een neerwaartse crisistrend, die nooit eindeloos duurt maar steeds vroeg of laat weer de weg naar boven vindt. De veerkracht van een menselijke geest is en blijft enorm.

bird03

29-1-2015

Welkom bij the Universal Christ Fellowship, die op dit moment overal ter wereld dag en nacht individueel óf samen, werken aan de Wereldvrede tussen alle volken en mensen onderling en zich laten inspireren door o.a. het grandioze boek Jesaja én het aanbieden van lichteducatie over universele concepten en wetten. Terwijl elk fysiek lichaam sterrenstof bevat, scheikundige elementen zoals Na, C, Ca, Fe ontstaan in sterren, ontbreekt het meestal in het onderwijs aan het aanleren van astraal bewustzijn, van de Liefde en Gerechtigheid, die Christus in essentie bewijst, is en blijft en die vrede brengt.

Vuurtorenenbliksem

28-1-2015

Elk mens bestaat uit 1. geest, 2. ziel en 3. lichaam:

een trias politica in het klein: met 1. rechter, 2. bestuurder en 3. uitvoerder

Dit is al terug te vinden in Jesaja 33: 22.

 bird08

27-1-2015

Machthebbers zijn bang dat anderen hen overtreffen. Gezagdragers juichen dat juist toe want dat betekent een betere toekomst en een wereld met meer inzicht.

26-1-2015

Madame Guyon is de uitvinder van het woordloze stilheidsgebed, dus zonder uitgesproken of gedachte woorden. Zeer de moeite waard om te beoefenen, want het is als een natuurlijke habitat voor je hart en verkwikt je zeer. Het voelt als levend water dat direct uit de troon van God je hart bereikt. Een andere metafoor is het zuigelingschap, genoemd in Jesaja 66:

10. Laat allen die Jeruzalem liefhebben
zich met haar verheugen en juichen om haar,
laat allen die om haar treuren
nu samen met haar jubelen.
11. Aan haar vertroostende moederborst
zullen jullie drinken en verzadigd worden,
haar rijke, volle borsten
zullen je zogen en verkwikken.
Schuil in mijn oor

Schuil in mijn oor

25-1-2015

Het is een immense opdracht en kunst om enigszins te beseffen in welke spannende tijd we leven met ongekende en onbegrensde mogelijkheden voor persoonlijke groei in innerlijke vrede, liefde en eenheid, als blijvend tijdloos inzicht.

klim01

24-1-2015

als door een flitsende bliksemstraal     werd het kwade brein verslagen

veel sneller dan trage mensentaal     kwam een nieuwe toekomst opdagen

midden op een dag terwijl het zonnetje voluit lachtje

als een trefzekere paradox getroffen door witverlichte krakende krachten

brood01

23-1-2015

al vele eeuwen klinkt de roep om mensen gelijkwaardig te behandelen. De discriminatie begon met Kain en Abel, werd voortgezet bij Isaäk en Ismaël en dient een dagelijkse les te zijn om niet steeds dezelfde fout te maken. Educatie aan beide partijen lijkt mij de juiste weg naar de vredesoplossing, want: Gerechtigheid is een vrucht die in vrede wordt gezaaid voor hen die vrede stichten. Jacobus 3:18.

birds05

22-1-2015

Het licht des levens (Er zij Licht) heeft zich geopenbaard in talrijke drieledige levensconcepten c.q. -wetten, zichtbaar in de Natuurkunde, met tijdloze betekenis tot welzijn van de gehele mensheid. Meta-kennis kan dus ook beschreven worden als het inzicht c.q. de projectie van de Lichtwereld op het aardse leven of de associatie tussen het aardse leven en die Lichtwereld, die niet met het blote oog zichtbaar is maar wel via een zuiver hartsbesef. Theorieën komen en gaan, maar het licht des levens blijft bestaan.

LogograndeurLiberty&Freedom

21-1-2015

1. Toepassing van de wet van Iconische volharding voor een rechtvaardige ZAAK slaagt onvoorwaardelijk, praktisch bewezen in talrijke situaties en bij tijdloze iconen: Mandela, die na 37 jaar de apartheid overwon, Jezus die na 33 jaar de dood overwon dankzij de wet van de Geest des levens, Edison die na vele mislukkingen de duisternis overwon dankzij de ontdekking van de gloeilamp, Archimedes die de wet van de opwaartse kracht in het zwembad ontdekte met de kreet: Eureka, Eureka, enz, enz. Ikzelf bevind mij in het 17de jaar van mijn klokkenluidersgevecht zonder bloedvergieten tegen het wanstaltige UWV, incl de ontwerpers, uitvoerders en verdedigers van deze deels criminele organisatie.

2. De analogie- alias associatiewet werkt ondersteunend door talrijke voorbeelden en

3. De paradoxwet als wet van de boemerang, voltooit het drieledige bewijs,

zichtbaar als projectie van talrijke drieledige concepten met stijgende lijn  in het hart van Orion, de tijdloze educatieve lichtstrijder.

Summum van kosmische logica in de strijd tegen ongelijkheid en onwetendheid.

orion_stars-thinkstock

20-1-2015

L’histoire se repète: het kwade brein wordt vroeg of laat vernietigd door het absoluut Goede, nadat het kwaad zich heeft gemanifesteerd. Daarom blijf ik zelf optimistisch over de toekomst, die zich altijd creatief verder ontwikkelt dankzij leergierigheid van de jeugd, want: Er verschijnen altijd nieuwe parels en sterren.

pearl

19-1-2015

Het is de hoogste tijd in deze turbulentie om zij aan zij te staan in het Koninkrijk der Nederlanden met o.a het doel wereldwijd properheid te promoten op alle gebieden van het leven: o.a. milieu, natuur, hygiëne, volksgezondheid, onderwijs, gezin, economie, organisatie, recht en vrede.

fontein01

18-1-2015

als ook jij rijk aan zuiver inzicht wilt worden,

ga dan net als in een goudmijn “eindeloos modder zeven”

d.w.z. elke dag je eigen gedachten, emoties, plannen, meningen en ideeën toetsen door zelfreflexie aan eeuwenoude historie met talrijke tijdloze 1. wiskundige, 2. natuurkundige 3. scheikundige concepten en 4. de levenswet van bezieling: plotseling zie ook jij die kleine goudkorreltjes als jouw tijdloze schat om een eigen zelfstandig en onafhankelijk bestaan op aarde op te bouwen, te beleven en te delen met velen dankzij educatie, volgens Mandela de most powerful weapon to change the world.

mandela

17-1-2015

Op de top begint de echte klim.

everest

16-1-2015

De cirkel is rond en de trilogie voltooid.

joy01

15-1-2015

Aan letterlijk alles komt vroeg of laat eens een einde door de mot, de roest of de dood, behalve aan het tijdloze Licht des levens, toen God in het begin sprak: “Er zij Licht”. Het vergankelijke licht in de fysieke zon en sterren is daar een zwakke afbeelding van. Het Licht des Levens blijft echter tijdloos bestaan. Daarom is het wijs je daarmee te verbinden: een energie hoger dan louter gedachten, die vaak als witte of donkere wolken de innerlijke zon afschermen door te dringen tot je wezen met inzicht en begrip.

14-1-2015

God is een Meesterarchitect om van jouw ziel een waardevol kunststuk en sieraad te maken. Zie Jesaja 55, m.i. het centrale, universele en kernhoofdstuk waar God Zelf spreekt.

13-1-2015

Een ander geluid beneden allerlei religies met ceremonies, dogma’s en rituelen vind je gratis op deze site.

12-1-2015

Zonder het aanvankelijk bewust te zijn is het hart van elk mens via kwantum-fysische verstrengeling verbonden met de immanente God, als levende bron, c.q. Vader. Naar gelang de dagelijkse oefening in het onderscheiden van goed en kwaad op weg naar de persoonlijk missie en taak in deze wereld en het verwerpen van dat kwaad, groeit het bewustzijn van die band met het diepste innerlijk. Gevolg een toenemend gevoel van 1. veiligheid, 2. vriendschap, 3. vrijmoedigheid, 4. vertrouwen, 5. vrede, 6. vrijheid, 7. vreugde, 8. vergeving en het belangrijkste: 9. vrijgevigheid, alle negen welig en levenskrachtig groeiend op een laag van diepe dankbaarheid.

11-1-2015

Meta-kennis als persoonlijke ervaring met toepassing van kennis van concepten geldt als de meest waardevolle intellectuele schat. Kennis is te kopiëren en te beschermen via het auteursrecht. Meta-kennis is jouw onbetaalbare schat, niet te kopiëren en maakt je volledig autonoom, authentiek en soeverein.

10-1-2015

twee verlichte stralende ogen ondersteunen ten allen tijde het mondeling bewijs c.q. verhaal. Het is een zeer waardevolle oculair bewijs, belangrijk voor rechters als aanvulling.

9-1-2015:

Strikte nakoming van regels, wetten en verordeningen met daarnaast creatieve educatie geeft elke dag conflicten omdat wie regels strikt navolgt of dient na te volgen gemakkelijk opgezadeld wordt met een kwaad geweten door wet-manipulators, die handig gebruik maken van die regels om mensen in hun macht te krijgen. Dit spel wordt doorzien door hen die stipt creatieve educatie toepassen, aangeduid door: “de letter doodt, maar de Geest maakt levend.” Het leven is immers een voortdurend leerproces dankzij talrijke fouten die de leerling mag maken en op een steeds hoger inzichtsniveau brengen, terwijl wie worstelen met de strikte toepassing van regels en letters achter blijven: telkens speelt hun kwaad geweten op en hun geest blijft daarin hangen. Mijn ouders gingen vroeger elke zondag naar de Hervormde Prinsenkerk in Rotterdam om daar dankzij de dominee weer een goed geweten te krijgen. Zij namen hun oudere 3 kinderen mee en stuurden mij als nakomertje en jongste naar de zondagschool waar ik dankzij een zeer gedreven heer Makkaaij geboeid raakte in de Bijbelse verhalen. Beide ouders leefden in strikte gehoorzaamheid aan de regels van de kerk en de Bijbel ( niet stelen, niet moorden, geen ontucht, geen alcohol, geen tabak, geen leugens, niet werken op zondag en samen keihard werken met bloed ,zweet en tranen aan een betere toekomst voor het gehele gezin) en bezaten daardoor een gelukkig leven en hebben op miraculeuze wijze de oorlog overleefd. Vlak na de oorlog werd ik als een biologische onmogelijkheid toch geboren. Hun kinderen wilden zij iets beters geven en zo kregen die daardoor een betere opleiding die zij zelf hadden ontbeert, met het doel hen hoger op de maatschappelijke ladder te krijgen. Want dat betekende meer inzicht, een beter salaris en een beter leven. Tot zijn dood heb ik mijn pa daarom bedankt dat hij me naar het Gymnasium heeft gestuurd en hij glunderde telkens bij deze woorden. 

8 -1-2015:

1. Het woord Fraternité op alle overheidsgebouwen in Frankrijk dient m.i. vervangen te worden door de waarde Unité. Eenheid, waarover Jezus heel duidelijk spreekt in het hogepriesterlijke gebed in Johannes 17, bevat n.l. een betere waarde dan broederschap en strekt zich uit tot allen: mannen en vrouwen, kinderen en ouders, leiders en volgers, enz. enz. In broederschappen, van welke denominatie ook, blijken soms grote gevaren verscholen, omdat ze zich geheel ten onrechte, superieur achten boven anderen zonder de specifieke openbaring van de broederschap. Mijn 25 jarige zeer leerzame, heel rijke en veelkleurige ervaring bij de NOBROS vertelt mij dit. Die tijd heeft mij de kostbaarste levens-geheimenissen opgeleverd. Rond 1993 vond daar na een jarenlange familiaire indoctrinatie met machtsovername een ongekende zuivering plaats en kreeg ik naast vele anderen, een spreekverbod. Die zeer luidruchtige revolutie heeft veel leed veroorzaakt en heel wat gezinnen uit elkaar gedreven.

2. M.i. is de telkens groter wordende kloof tussen arm en rijk, elite en gewone volk, de repeterende oorzaak en broedplaats van veel ellende. De Manna-wet brengt hierin verandering: Wie teveel verzamelde had niet over. Wie te weinig verzamelde had niet te kort. Daarom samen werken, samen leven krijgt pas echt zin door: samen delen. Concreet betekent dit een evenredig collectief nationaal belastingstelsel incl een perfecte persoonlijke belastingmoraal. Dat voorkomt achtergestelde gevoelens en wraakgedachten en de opkomst van pseudoreligie.

3. Mandela tenslotte reikt ons zijn oplossing aan: “Education is the most powerful weapon we can use to change the world.” Dit is mijn dagelijkse persoonlijke zeer dankbare taak, hobby en missie in deze wereld als antwoord op de misére, chaos en vertwijfeling: talrijke jonge mensen bezield en lankmoedig opleiden en niet in de wanhopige drek drukken door hen op te zadelen met talrijke onnavolgbare wetten, verboden en geboden, die zelf niet door die elite die ze tot hun eigen belangenbescherming heeft gecreëerd, nagekomen worden.

7-1-2015:

Nacht van de innerlijke Kroning dankzij Johannes evangelie hfdstk 10: vers 10. Want als iemand mij benadeelt, beliegt of besteelt betekent dit niet voor mij het einde. Ik blijf hem of haar een warm hart toedragen. Zo houd ik een constructieve toegang in de relatie open, want ik ben vrij dat te kiezen dankzij de wet van de Geest des levens. Romeinen 8:2.

hart10-2

Een land op deze wereld blijft stabiel overeind in elke mogelijke religieuze, financiële of politieke storm als diens rechtstaat nummer één blijft als een zuiver kompas, dat bewaakt intact blijft door diens onafhankelijke rechterlijke macht dankzij het absolute 4 pilaren c.q. windstreken RECHT (1. moord is en blijft moord, 2. diefstal is en blijft diefstal, 3. ontucht is en blijft ontucht, 4. leugen is en blijft leugen) zoals een stabiel magnetisch veld in onze roterende aarde richting gevend is, aangevuld met informatie uit satellieten en sterren.

metafoor voormagneticfieldlinesabsoluut recht

waarop elke wereldburger zijn of haar kompas, als correct rechtsbesef, dient af te stemmen.

burningcircle01 

Een paard blijft een paard, een loper blijft een loper en een toren blijft een toren, maar een pion, zwart of wit kan promoveren tot Dame met absolute vrijheid in de vier richtingen. Hij dient dan wel de eindstreep te bereiken als beginbasis en uitgangslijn van de tegenpartij én daarna door te gaan in de wedstrijd tot de val van de koning van de tegenpartij.

chessimages  

De opheffing van catastrofe en chaos is mijn tijdloze missie

Daarom is dit mijn loflied:

wonderschoongezang

het belangrijkste vers 3 is helaas weggelaten:

Lof zij de Heer, die u bootst’ uit vergank’lijke aarde

maar toch Zijn volheid uw eeuwige geest openbaarde

Hij had u lief

die tot Zijn kind u verhief

hoger dan d’eng’len in waarde

arend 2945

Al eeuwig mijn vriend en Dezelfde: boodschapper van Goed nieuws.

LogoAffectiegroen.jpg

Ontwikkel je voorbestemde zeven parallelle lichtprofielen aan de hand van Openbaring 2 & 3. 

Smaragd

In rechthoekige constructies in architectuur, bouwkunde en techniek geldt de universele stelling van Pythagoras:

StellingvPythagoras

In strafrechtelijke situaties geldt analoog de universele priesterlijke wet uit:

Jesaja 61:

7 In plaats van uw schande gewordt u dubbele vergoeding en in plaats van smaad zullen zij jubelen over hun deel; zo zullen zij dan in hun land dubbele vergoeding verkrijgen, blijvende vreugde zal hun geworden. 8 Want Ik, de HERE, heb het recht lief. Ik haat onrechtmatige roof, Ik zal hun stipt hun loon geven en een eeuwig verbond met hen sluiten.

twee maal dubbel genoemd, in hun land betekent n.l. 1ste: losprijs voor het voorkomen van strafrechtelijke vervolging voor daders en 2de: schadevergoeding voor slachtoffers. En het overtuigende bewijs daarvan is de blijvende vreugde t.g.v. het overstegen onrecht door en de correcte stiptheid voor wie het betreft.

Toen Jesaja op hoge leeftijd door Koning Manasse gedwongen werd zijn profetieën af te zweren als leugens, weigerde Jesaja en liet Manasse hem doormidden zagen met een lange boomzaag. Tijdens die tweedeling van zijn lichaam zonder verdoving schreeuwde noch weende Jesaja, dankzij de diepe vrede van God die al zijn lichaamscellen had bereikt en feitelijk daarin aanwezig was, omdat Jesaja, net als Jezus op het kruis, volledig vrij was van enig dwingend machtsmiddel, behalve zijn kristalhelder stralende ogen. Bestaat er een beter bewijs van de waarachtigheid van de woorden van Jesaja en Jezus?

spinning-red-shining-diamond

Onze rechtstaat is een expressie van de creatieve tijdloze God.

 briljant

De cohesie dienen van de rechtstaat is een verheven taak

kiko190209f1

boven de stille witte wolken

schijnt mijn zon met heldere stralen

ver van het gekrakeel der volken

beleef ik dagelijks de mooiste verhalen

lake29

Een geestelijk mens bevindt zich in een gestage flow van rustgevende opdrachten.

Het ontstaan van aurora’s 

Sta elke dag open voor goed nieuws van de overkant van je rivier uit het rijk van de creatieve Geest, die boven de wateren zweeft, zoals in het begin van Genesis.

De apostolische boodschap van de apostelen van Jezus beoogde heel simpel, echt en diep: de concrete verstrengeling tussen jouw geest en de Geest van de creatieve God.

De opdrachten-caroussel in beeld met in elk bakje een persoonlijke boodschap

hoeveel opdrachtencarousel-dreams-londonliggen in 2015 klaar?

Bewijs ten diepste en laat waarnemen wie je bent!

diamantinGodshand

de wijsheid van boven is allereerst rein, daarna vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd. Jacobus 3:17

supernova insupernova-rainbow-explosionvoorLinkedinactie als begin

Mijn oprechte, diepe en hartelijke advies aan u persoonlijk luidt:

zorg er zelf ook voor dat u jarenlang een rimpelloze relatie met de Nederlandse fiscus onderhoudt. Dat is zeer goed voor uw gemoedsrust.

de hemel geeftHand02wie vangt die heeft

van Toon

Even niets weten

Even niets zien

Even niets horen

Genietend van stilheid

blad01-1 

Niet lang duurt het zwijgen

Niet lang duurt het zwart

En zachte wolk omgeeft mij

In het niets rustend

1-1-2015 e.v.

Steeds is er een grote behoefte aan nieuwe mensen voor

1.perfecte software engineering: pse

2. perfecte webdesigning: pwd

3. perfecte private education: ppe

dankzij KIJKIEDOCO

met dagelijkse inspiratie dankzij Jesaja 58:

11 En de HERE zal u voortdurend leiden, u in dorre streken verzadigen en uw gebeente krachtig maken; dan zult gij zijn als een besproeide hof en als een bron, waarvan het water niet teleurstelt.

Laat je daarom a.u.b. leiden door een pioniersgeest bij je verkenning en ontdekking van de behoeften in de zichtbare en onzichtbare wereld, die d.m.v. lichtquanta zich aan je bekend maken in je geest naar gelang van je eigen behoefte, verlangen en interesse.

clickHeisenberg aan

clickVerstrengelingaan

Deze site is een bewijs van quantumfysische verstrengeling tussen twee entiteiten alias voor qubits. Heel concreet: zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld. 

mandela

Het educatieveld levert elke ijverige leerling een schoon vredevol bestaan op in de Lichtkoepel:

 

stairway-01

Openbaring 22:1-5 

Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het lam. 2. In het midden van het plein van de stad en aan weerskanten van de rivier stond een levensboom, die twaalf vruchten gaf, elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volken genezing. 3. Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De troon van God en van het lam zal daar in de stad staan. Zijn dienaren zullen hem vereren 4. en hem met eigen ogen zien, en zijn naam staat op hun voorhoofd. 5. Het zal er geen nacht meer zijn en het licht van een lamp of het licht van de zon hebben ze niet nodig, want God, de Heer, zal hun licht zijn. En zij zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid.

Het tijdloos, universeel en plaats onafhankelijk wettelijk inspiratief Lichtcentrum:

met individuele status van immanente vrijheid, gelijkheid en fellowship, ontsproten uit de Lichtwijsheid, die nooit in conflict is met zichzelf.

ik rust in immanente gelijkheid

verbonden met de ander zie ik

de ander zoals ik ben

in die gelijkheid komen samen:

vrede, vriendschap, vreugde,

vrijheid, vergeving en vertrouwen

 Ere zij God alleen

Wanneer ga ook jij dagelijks het geschenk van jouw onvergankelijkheid vieren?

31-12-2014

Samen met KIJKIEDOCO beginnen aan een ongeëvenaard prachtig 2015.

30-12-2014

Het jaar 2014 was onbeschrijflijk mooi voor een waardevolle ruime collectie van mijn leerlingen.

29-12-2014

Wat brengt het nieuwe jaar 2015 u persoonlijk?

Als vredevorst biedt Christus ook u: “Vrede laat ik u, mijn Vrede geef ik u“

Johannes 14: 27. Dit betekent het einde van alle ruzie, conflict en oorlog.

28-12-2014

Discrimineer niet jezelf en sluit jezelf niet buiten, want het zonlicht is gratis voor je, de lucht is gratis voor je en zo is ook het goddellijke heil beschreven in Johannes 10:10 voor u en mij, zonder enige discriminatie! Een klein tijdje oefenen brengt je via de reproductiefase en associatieve fase in de opwindende creatieve fase van je bestaan.

27-12-2014

Wat ziet u in dit plaatje van Orion?

orion_stars-thinkstock

een aanvaller, een verdediger of allebei?

 

26-12-2014

zaagtandkleinzaagtandkleinzaagtandklein

Mijn zaagtandtijdgrafiek beslaat:

1. kleuterschool: 2 jaar; 2. lagere school: 6 jaar

3. Gymnasium bêta: 6 jaar; 4. TU Delft Electro: 2,5 jaar

5. TU Delft Wiskunde/ Natuurkunde: 2,5 jaar

6. VU A’dam: Rechten: 4,5 jaar

7. Kijkiedoco: 17-10-2008 tot nu toe

25-12-2014

want een kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven en men noemt Hem wonderbare Raadsman, sterke God, eeuwige Vader, Vredevorst. Jesaja 9:5

24-12-2014

Go to the library or buy a book (voor je serieuze opleiding)

van Dr Robert A.Schuller

23-12-2014

Deze site is een vriendelijke en warme groet uit de Lichtkoepel.

kijk uit vooraapkleinje valstrik

22-12-2014

we always need a wind of change

 

21-12-2014

Mijn drie favoriete vakken zijn: 1. Wiskunde A,B,C en D, 2. Natuurkunde & 3. Scheikunde, waarmee ik vele moeders, vaders en hun kinderen gelukkig maak.

dankzij de  lonely sheperd

20-12-2014

Hoe kun je in deze verwarrende tijd overleven zonder je diepste innerlijke kracht

te ontdekken en te activeren, want er is veel tegenwind.

het dagelijksgevecht om jongen te voederen

19-12-2014

Wie op aarde sprak ooit woorden van eeuwig leven?

18-12-2014

Wie op aarde heeft ooit als eerste én laatste, gezegd:

Eet mijn vlees en drink mijn bloed, als volmaakte spijs en drank van het volmaakte offerlam?

spelend naar de top van de EIGER

17-12-2014

 

Het besluit van een vrije wil kan nooit zijn om iemand te beschadigen, tekort te doen of te beliegen.

 intens schone muziek

16-12-2014

Op dit moment is er een schreeuwende behoefte in de wereld aan vredestichtende boodschappers. Die noemt Jezus in Mattheus 5:9 kinderen van God.

15-12-2014

Het grootste universele wonder, de geboorte van een ster, geschiedt in absolute stilheid.

maan12

14-12-2014

Vier dagelijks je begeleiding en leiding door het LAM.

13-12-2014

een ultieme levensadviseur zijn in de Nederlandse rechtstaat is mijn eigen droom, dankzij de wet van de Geest des levens uit Romeinen 8:2.

vlindervlindervisser01vissers

12-12-2014

Als niemand je begrijpt en jij je eigen overtuiging volgt in het GOEDE, ben jij 100% zeker op de Goede Weg. Let daarbij telkens goed op tijdens de fase van de Opmaat, want wat je daar leert, hoort en ziet heb jij nodig bij de fase van de Maat.

excellente muziekpresentatie

11-12-2014

In mijn reeds aanwezige victorie zeg ik volmondig, volhartig én met volle overtuiging:

!!!Ere zij de Geest van Jezus Christus ALLEEN!!!

geboortevaneenster

10-12-2014

De vijand van elke samenleving, die telkens individuen, groepen mensen of zelfs naties probeert tegen elkaar op te zetten, in plaats van coöperatief te laten samenwerken, is drieledig overwonnen en jij kunt dat persoonlijk opnieuw laten gebeuren, nu dankzij de Geest van Christus. Openbaring 12: 7-12.

9-12-2014

Als je HET bezit, bezit je alles. Aldus wijlen een zeer wijze oudere vriend van mij, helaas met één oog, omdat hij door oogkanker dat andere oog was kwijtgeraakt.

8-12-2014

Zonen en Dochters van God bieden, volgens Hebreeën 12 vers 4, ten bloede toe weerstand tegen de zonde van ongeloof, twijfel en cynisme. In die defensieve strijd overwinnen zij, net als het Lam zelf, zelfs de DOOD, die zij toekomstig niet tegenkomen noch zullen ontmoeten, want God zelf is de tijdloze beschermende lichtkroon van louter goedheid en barmhartigheid rond hun hart. Amen!!! 

7-12-2014

a man’s dream

 

6-12-2014

of je geboren bent als een witte pion of een zwarte pion, doet er niet toe. Het belangrijkste is dat je de eindstreep haalt, want dan promoveer je automatisch tot een dame met absolute vrijheid en ben je een belangrijk persoon voor jouw Koning geworden t.o.v. de tegenpartij tot het bereiken van Zijn victorie!!!

The begin: Alfa and the end: Omega

5-12-2014

“je wordt zelf niet wit door anderen zwart te maken”

van een NOBRO

black-and-white-eagle-wallpaper

4-12-2014

“Wie geeft, wordt gegeven” en “Laat los en je zult losgelaten worden” en “Zoekt en gij zult vinden”.

volgens de belangrijkste Leermeester.

3-12-2014

Verhef je boven alle oude meuk van het antieke baatzuchtige denken. 

2-12-2014

Leef, d.w.z. handel, denk en spreek vanuit jouw eigen heliosfeer, want ook jij bezit een geheel eigen corona in de eeuwige geest van je hart, die je verbindt met het absolute RECHT als tijdloze Lichtbron.

andromeda, 1920x1080

1-12-14

Gelukzalig zijn parelvissers, want zij vissen vroeg of laat op een goede dag de Koningsparel op.

pearl

30-11-2014:

Drink van het levende water

bedrink je doordrenkt van vredevolle hoop

geniet van dat zachte geklater

na de water- én de vuurdoop

29-11-2014:

Waarachtig Recht bestraft onrecht, maar beloont gul Rechtvaardigheid.

edelstenen

28-11-2014:

Gelukzalig zijn de dankbaren, want zij verkeren in harmonie en ontwaren inzicht.

diamant

27-11-2014:

Properheid is een sterk Nederlands merk. Als gidsland zouden wij dat merk wereldwijd meer moeten promoten en exporteren, want er is overal ter wereld behoefte aan propere producten, propere educatie, propere bedrijven, propere overheden en propere gewoonten door propere mensen.

26-11-2014:

Sta samen met zeer velen sterk in de universele Oorlog tegen:

1ste:  Onrecht, Nepheid en Huichelarij en voor:

2de: Waarachtigheid, Diepte en Eenvoud!!!

25-11-2014:

verwerf ook zelf als tijdloze schat in het hart het Lichtbewustzijn van Christus, want daarin schuilen alle geheime schatten van wijsheid en kennis volgens de Kolossenzenbrief 2: 3. In de praktijk betekent dit hartelijk ontvangen Licht: jouw innerlijke begeleiding in vrede, eenvoud en harmonie, bezongen in talrijke Gezangen, Liederen en Psalmen.

24-11-2014:

Harmonie regeert in het huis

uit de dood ontstaat herleven

Zo voel ik me blijvend thuis

in het vredevolle Lichtleven

23-11-2014: zonder woorden genieten van:

parelvissers

22-11-2014: Zien is weten en liefdevol Inzicht is een eindeloos grandioze diamant.

diamant

21-11-2014: Na eerdere piloten Niels uit Almere en Florence uit Heiloo, meldde zich vandaag Bart uit Almere als derde geslaagde piloot uit mijn onderwijspraktijk.

Hulde aan de volharding van deze drie zeer gedreven studenten!!!

20-11-2014: Voor het eerst in Almere na 25 jaar oefenen:

QuintArtCklein

magna cum laude voor Quint met zijn Pa

QuintArtCkleinmetPa

met bijbehorende vreugde explosie:

supernovasupernova-rainbow-explosion-kleinrainbow

1. Zoals elk atoom zijn eigen karakter heeft door de opbouw van zijn eigen speciale kern, zeven !!! elektronenbanen en elektronenwolk, zo bezit elk mens een geheel eigen individueel en uniek karakter incl een oneindig immanent energiepotentiëel. 

weer een bewijs van dahliaHoge Levende Intelligentie

2. De hele eeuwigheid is te kort om God voldoende te bedanken voor de dagelijkse uitmuntende lessen van Zijn glorie, Zijn grandeur en Zijn tijdloze majesteit in dit aardse bestaan!!!

3. Het is ronduit fantastischrainbowabstractom dankzij Wiskunde veelkleurig INZICHT in het samenspel van de Natuurkundige wetten én de Scheikundige elementen te ontdekken en door te geven, want daarmee dien jij permanent de wereldvrede door het maken van vele dankbare vrienden!!!

een kleine selectie

Mijn oprechte advies luidt vandaag: Kijk er a.u.b. voor uit dat je niet zonder het zelf in te gaten te hebben jezelf langzaam aan het verwurgen bent door o.a. tabak, alcoholmisbruik, ontucht, enz. Verklaar voor altijd zelf jouw individuele oorlog aan deze misleidingen op weg naar: de absoluut vrije, authentieke en soevereine status van jouw innerlijke wezen en boodschapper van GOED NIEUWS, zoals zichtbaar in het Franse vrijheidsbeeld hier vlak onder.

Voorsprong

Er bestaat m.i. in dit aardse bestaan voor ieder slecht één enkele uitdaging: de concrete connectie realiseren, uitdiepen, voltooien en bevestigen met het diepste ZELF, met als uitkomst: feestelijk vierend 1ste: samen studeren, 2de samen actief zijn in Stilheid & Vertrouwen en 3de samen lasten dragen, onafhankelijk van tijd en plaats. 

twee soorVuurtorenenbliksemten licht

In de zevende sfeer van universele Fellowship is ieder volledig compleet helder, transparant, eenvoudig, diep en echt in tijdloze rust en harmonie.

Waanzinnig mooi, schitterend en briljant ben jij, want jij blijft mijn waarachtige completering!!!

wees onwrikbaar vastvuurtorenindestormkleinin ziedende zee

Op elke plaats waar Ik mijn naam doe gedenken, zal Ik tot u komen en u zegenen. Exodus 20: 24b.

God wants you to be his companion and legal partner in creative mirroring in His liberating Light, which of education in Mathematics, Physics and Chemistry is a very small part

Jezus vocht op aarde als een Leeuw tegen onrecht en huichelarij om tenslotte als geofferd Lam dit kwaad van de mensheid te kunnen verzoenen met God en zo ieder van die mensheid, die dat verlangt, te desculperen en te zegenen met Zijn nieuwe verlichte vredevolle Christus status in de eindeloze diepte van het hart, zelfs bij zijn eigen moordenaars.

Ere zij God alleen: Blijvende Hulde aan deze grandioze tijdloze getrouwe en waarachtige Kampioen, Grootmeester en Vredevorst.

Deze tijdloze Meester zegt tegen al zijn discipelen: “Ik leef, en Gij zult leven”. 

als hetSmaragdVertrouwen

eindeloos waar, eindeloos diep, eindeloos éénvoudig

innerlijk stralend met zachte woordloze energie, gedragen door innig diepe dankbaarheid: als het volledig authentieke ZELF.

In mijn Academie wordt gewerkt met drie studiedoelen:

robijn1

Cum Laude = 8

saffier

Summa cum Laude = 9

Topaas

Magna cum Laude = 10

Het alledaagse leven is m.i. een onderwijsleerproces tot het persoonlijk verwerven van liefdevol inzicht op vele vlakken, totdat jouw innerlijke edelsteen volwassenheid bereikt. Blijf daarom niet rondtollen in dwaasheid maar verzamel waarachtige schatten van blijvend inzicht om uit te delen o.a.:

“Kijkiedoco incl de 40 drieledige concepten voor succesvolle educatie van wanhopig worstelende leerlingen met exacte vakken in Nederland”

Hand02

clickAdvertentie-Fokke-Oord-2014---roodaan

elke dag is kostbaar als een immens geschenk om

nieuwe geschiedenis te schrijven met

nieuwe leerlingen

naar hun nieuwe toekomst met vreugde, vrede & vrijheid in de innerlijke mens van het hart

stairway-01

De toekomst is aan stille stermensen, die anderen leren dagelijks henzelf te overtreffen. Op die wijze wordt het kwaad (van afgunst) definitief de nek omgedraaid.

Voorsprong

Mededeling: per 1 juli 2014 is mijn Email-adres: oordfokke@gmail.com

Referenties van Marktplaats:

Bijles Wiskunde in Almere

Geplaatst door Fam. Visser op 15 jul. ’14  |  7 jaar actief op Marktplaats

Onze Nina had er zelf geen vertrouwen meer in dat het nog wat zou worden met die wiskunde in Havo 5; getipt door de overburen (Carine), die hele goede ervaringen hadden met Fokke Oord, zijn wij met onze dochter ook die kant uit gegaan. De levenslust en het enthousiasme van Fokke zijn enorm, je gaat inderdaad met een lach de deur uit, altijd weer. Moeders en vaders gaan tijdens de bijles lekker even lezen of, je kunt zelfs je klusje meenemen, als je het druk hebt, en dan doe je het daar. Ik heb eens een hele pan uien gesneden daar; niets is Fokke te gek!Maar het gaat natuurlijk om de bijles, en die was echt super! Nina heeft er heel veel geleerd, en is inmiddels met een voldoende geslaagd voor de HAVO. Ik raad deze happy teacher echt van harte aan bij andere mensen!

Piet Visser en Ineke Steevels

Bijlessen Wiskunde, Natuurkunde in Almere

Geplaatst door Adriaanse op 28 jun. ’14  |  11 maanden actief op Marktplaats

Bijlessen Wiskunde en NatuurkundeOnze zoon heeft bijles van december 2013 tot mei 2014 gehad van deze geweldige leraar en mens. Dhr Oord laat kinderen die Wiskunde en Natuurkunde niet begrijpen weer gaan stralen. Dit doet hij op geheel eigenwijze met passie en engelengeduld en opnieuw naar wiskunde leren kijken. Kinderen gaan weer geloven in hun eigen capaciteiten. Dhr Oord noemt zichzelf de “Happy Teacher” nou dat is hij zeker en een voorbeeld hoe een teacher zou moeten zijn. Een zeer bevlogen persoon. Fokke ik mag hopen dat nog veel mensen van jou mogen leren, ik raad je zeker bij iedereen aan. Onze zoon is ondanks een hele moeilijke tijd geslaagd met voor wiskunde een 7 en natuurkunde een 6 en dit geheel te danken aan dhr. Oord. Fokke nogmaals dank voor alles.”En we blijven het leven vieren”M.Adriaansem.t.adriaanse@upcmail.nl

Bijles wiskunde in Almere

Geplaatst door van Alphen op 05 mrt. ’13  |  8 jaar actief op Marktplaats
Wat een verrassing en toeval (maar dat bestaat niet) dat we Fokke Oord leerden kennen deze voorjaarsvakantie! Daarin bleek dat onze zoon -4VMBO- nauwelijks iets begreep van zijn wiskundeopgaven en eigenlijk ook de basis miste. ‘Je kunt vanmiddag komen en hij gaat met een lach op zijn gezicht de deur uit!’ Zou het waar zijn? Op naar Almere! En inderdaad: de lach op zijn gezicht kwam er die middag en ook op de mijne! Zaten er in het onderwijs maar meer van deze bevlogen mensen die er werkelijk op uit zijn leerlingen iets bij te brengen van het vak waar ze van houden! ‘Wiskunde is geen moeilijk vak, je moet het even zien…’ Dank je wel Fokke, je hebt ons gered en we komen graag weer! Thomas, Marianne en René uit Bilthoven.

Bijles Wiskunde in Almere

Geplaatst door B op 27 jun. ’12  |  5 jaar actief op Marktplaats

Een jaar lang bijles wiskunde (VWO) gehad van deze geweldige man en … geslaagd!Ik was en blijf bepaald een ‘analfa-bèta’, maar hij wist me toch naar een hoger niveau te brengen. Hij is een goede leraar, die je weet te motiveren en stimuleren; bovendien kan hij goed uitleggen en je begrijpbare ‘tools’ aanreiken, waarmee je zowaar wiskunde gaat snappen; daarnaast is hij gewoon een super aardige man, die echt begaan is met zijn leerlingen en vanuit zijn hart werkt.

Aanradertje!!!Carine

Steunlessen meneer Oord in Almere

Geplaatst door Eline op 01 mrt. ’11  |  5 jaar actief op Marktplaats

Steunlessen meneer OordIn de derde klas van het VWO kregen wij voor het eerst wiskundeles van meneer Oord. Al direct werd ons duidelijk met hoeveel energie, liefde, passie en plezier hij zijn kennis weet over te dragen op zijn leerlingen. Een vraag is hem nooit te veel, integendeel. Een groot aantal leerlingen heeft al zeer veel profijt gehad van zijn uitleg, zowel natuurkunde, scheikunde als wiskunde. Dit wordt (deels) onderbouwd door de stijgende cijfers. Wij zijn dan ook erg enthousiast over de capaciteiten van deze ‘happy teacher’. Onze complimenten. Dergelijke bijzondere docenten zijn zeldzaam en daar moeten we zuinig op zijn! Wanneer gaat u deze positieve ervaringen met meneer Oord ondervinden?Eline & Florenceleerlingen wiskunde en natuurkunde van meneer Oord

uitwisselen ervaring in Almere

Geplaatst door maud12324 op 18 nov. ’10  |  3½ jaar actief op Marktplaats

Ik wil graag even reageren op deze eerste beoordeling want dat is zeer positief en zo kan ik er ook alleen maar op reageren. Zeker omdat ik me ook kan bedenken dat ik van LBO niveau in ! jaar tijd naar 6 vwo niveau ben gegaan zonder veel wiskunde natuurkunde en scheikunde ervaring. Ik heb alle drie de vakken gelijk gekozen. Ik wilde altijd al de studie natuur- en sterrenkunde gaan doen maar vroeger werd er iets te makkelijk gezegd dat ik niet kon rekenen en dat dus natuurkunde en wiskunde te moeilijk voor mij zouden zijn. Juist natuurkunde is een passie en astronomie is een passie van mij. Ik heb altijd astronoom willen worden. Nu ben ik 35 jaar en vorig jaar ben ik via marktplaats ook bij Fokke terecht gekomen. Als je nu ook bedenkt wat er allemaal wel niet gaande is in het onderwijs systeem nu ook dan heb je wel ondersteuning nodig. Ik ben thuis gaan studeren en dat gaat inderdaad ooik veel sneller. Nu ben ik ook aan het solliciteren bij de politie. Iets wat ik ook altijd gewild heb en nu ik wel wiskunde en natuurkunde doe kan ik ook bij de politie. Het onderwijs is te slecht momenteel dus dan kies ik voor thuisstudie met bijlessen aan huis. Ik merk het zo ie zo de laatste tijd wel veel vaker op dat er zoveel mensen zijn die alleen maar lbo niveau hebben en ineens van lbo naar hbo of universitair niveau opklimmen via zelfstudie met bijlessen erbij. Mensen willen nu eenmaal verder leren en niet stil blijven staan.Door stilstand krijg je terugval. Ontwikkeling is te belangrijk. Hoe lastig is het alleen niet om echt goeie leraren te vinden die dus ook en “s ochtends en “s middags en “s avonds en in de vakanties bijlessen willen geven. Gelukkig deed Fokke dat wel en kon ik daardoor nog meer doen en kon ik dus ook sneller werken. Dit is wel super leuk om op deze manier ook te kunnen reageren. Zo kan je je ervaringen aan elkaar uitwisselen. Ik hoop dat er meer mensen hierop gaan reageren.maud12324@hotmail.com

Wiskunde les in Almere

Geplaatst door Joachim op 12 nov. ’10  |  9 jaar actief op Marktplaats

Zeer goede ervaringen met deze leraar gehad in 2008/2009. Ik had de ambitie om een Hbo studie te gaan volgen met Lbo vooropleiding uit 1995. Ik was in 2008 al 30 jaar oud en van wiskunde kon ik echt helemaal niks herinneren, maar ik had wiskunde wel nodig voor het behalen van een 21+toelatingsexamen. We zijn bij de basis begonnen, en eindigde tot op het niveau dat ik het zelfvertrouwen had de toets te kunnen behalen, met als eindresultaat een 8.7… ik kon het zelf niet geloven. inmiddels zit ik in het 2e jaar van de deeltijd studie Bedrijfskundige Informatica en heb ik een baan bij topwerkgever Getronics Consulting in de ICT.Ik had hiervoor les gehad van een andere leraar in Almere waardoor ik een jaar en veel geld verloren heb.

Ook moet ik bekennen dat ik thuis nooit echt huiswerk heb gedaan, dus alle leerstof komt letterlijk uit de ongeveer 25 les uren totaal. (sorry Fokke) met thuis studeren zou dus een kortere studie duur behaald kunnen worden bij een persoon met nul kennis zoals ik.

Kijk ook op de site van deze leraar. deze leraar heeft een unieke techniek ontwikkeld zodat iedereen wiskunde kan begrijpen.

Voor verdere vragen kunt u mij persoonlijk bereiken op

joey.wegman@getronics.com

Mijn levensfilosofie luidt daarom in één zin:

Ontdek zelf zo snel mogelijk dankzij zo veel mogelijk bezielde leraren de zeven fundamentele schillen of transparante layers van liefdevol INZICHT rond de eigen KERN van STIL VERLANGEN, want de wereld met vele wanhopige moeders met hun kinderen zien reikhalzend uit naar het helder bezielde en  bezielende  INZICHT voor het bereiken van het vredevolle, vreugdevolle en vrijheidsvolle doel van hun opleiding en bestaan.

In die zeven divine transparante basis layers (in andere tradities kamers van de ziel genoemd) passen bij uitstek:

1ste: lankmoedigheid=engelengeduld t.a.v. educatie,

 2de: vergevingsgezindheid t.a.v. missers,

3de: nederigheid t.a.v. fouten,

4de: zachtmoedigheid t.a.v. crimes

5de: rechtvaardigheid t.a.v. wat een ander toekomt,

6de: dankbaarheid voor het complete bestaan

en

7de: vrijgevigheid om het leven samen in een florerende samencratie te vieren.

Elk waarachtig stermens bezit daarnaast, net als bij de regenboogkleuren, oneindig veel transparante sublayers met o.a. dapperheid, betrouwbaarheid, vertrouwen schenkend, hoopvolheid, affectie, vriendschap gevend, vrijheid belevend, compassie, oprechtheid, corrigeerbaarheid, veelkleurigheid, moed, veelzijdige bewogenheid, veiligheid, empathie, volledigheid, bescheidenheid, gezeglijkheid, vredelievendheid, helderheid, onbaatzuchtigheid, tolerantie, snelheid, elegantie, onwrikbaarheid, doeltreffendheid, ruimhartigheid, onwankelbaarheid, toegeeflijkheid, vredevolheid, gehoorzaamheid, ééngezichtheid, netheid, humor, compleetheid, speelsheid, onpartijdigheid, vastberadenheid, ongeveinsdheid, volharding, opgeruimdheid, waarachtigheid, vreedzaamheid, doeltreffendheid, bevlogenheid, hygiëne, openheid, spaarzaamheid, ijverige zelfspiegeling, stabiliteit, goedgunstigheid, hoopvolle gefocustheid, frisheid, vastberadenheid, nuchterheid, doelmatigheid, vreugde, levendigheid, vriendelijkheid, stilheid, onverschrokkenheid, mathematische precisie, onwankelbaarheid, duidelijkheid, gastvrijheid, trouw en menslievendheid, nuttigheid, evenwichtigheid, vrijmoedigheid, onpartijdigheid, zuiverheid, adeldom, samenwerkzaamheid, kwaliteit en stijl, ruimdenkendheid, enz, enz. ver, ver, ver weg van onverdraagzaamheid, vijandig geweld en ongeduldigheid.

mijn eigen zeven favorieten: immanente vrede, vriendschap, vreugde, vrijheid, vergeving, vertrouwen samenkomend in immanente GELIJKHEID met alle levenden

ik rust in immanente gelijkheid

verbonden met de ander zie ik

de ander zoals ik ben

in die gelijkheid komen samen:

vrede, vriendschap, vreugde,

vrijheid, vergeving en vertrouwen

Zieuzelfalswinner

Als vrienden samen studeren, als vrienden samen wonen en als vrienden samen delen is bovennatuurlijke SCHOONHEID en louter FUN. 

Zoek daarom voortdurend Pro Deo het ALLERBESTE voor de ANDER en je ontvangt een indrukwekkende steeds uitdijende VRIENDENKRING, vooral: vele, vele ouders van ex-leerlingen met hun kinderen.

Een immense schat: Jouw oneindig en blijvend verbonden vriendschappelijk creatief en objectief lichtenergieveld in het hart dat jouw woorden, gedachten en daden inspireert, vernieuwt en cyclisch bevestigt met het doel om met verlichte ogen van je hart volledige aandacht te schenken aan de individuele vorming en opleiding van elke leerling(e) en/of student(e) op jouw levenspad tot stralende ster. Rond jouw creatieve kern bevat jij, net als bij het atoommodel, zeven transparante layers en levels van INZICHT. 

mijn levensmotto in drie brandpunten: Relax (wees stil in het hoofd), Bemin (wees warm in het hart) en schenk Vertrouwen!

In mijn Sterren Academie gaat het om het aanleren van cyclisch studeren: het regelmatig daadwerkelijk bewijzen, als nieuwe toekomstige leraar, van eigen creatieve zelfexpressie voor het front van je leraar en/of groep medestudenten met het inherente doel hun toehoorders te inspireren om ook hun eigen grenzen te verleggen.

Bouw ook ZELF dankzij deze universele vriendschappelijke BOEMERANG-wet van de WEDERKERIGHEID, i.e. “Wie HET BESTE geeft, wordt HET BESTE gegeven”, aan blijvende vriendschappen.

Zieuzelfalswinner

!!!HET LICHT is ER, maakt ZICHZELF elk moment BEKEND en ontmaskert ALLE duistere PRAKTIJKEN van ONWETENDHEID!!!

1. “Education is the most powerful weapon to change the world”.

van Nelson Mandela, de overwinnaar van APARTHEID.

“Wie Mij volgt zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het [niet manipuleerbare] Licht des levens bezitten”

van Jezus,

die God heeft laten zien in woord en daad als extreem Vrijgevig.

“Zien is weten, Inzicht is eindeloos als nieuw wezenlijk Karakter in je ontwaakte geest alias voor jouw eigen kernsfeer in het hart”

van Fokke,

die m.b.v. zijn van Hogerhand ontvangen holistische KIJKIEDOCO een nieuwe frisse wind van bezielend onderwijs in de Wereld aanreikt met als enige dagelijks doel: het aantal blindgangers in deze wereld aanzienlijk te verminderen en echte kampioenen in ieders specialiteit op te leiden met een permanente inzichtsverbreding, -verlenging, -verdieping en -verhoging in dit bestaan.

1. een Licht Bewustzijn boven alle sterfelijk weten

met perfecte expressie als song

2. een fijnstoflijke Vrede boven alle ruziezoekend, betweterig en soms maanzieke mensenverstand

én

3. een gevoelsrijke, humorvolle en victorieuze Gerechtigheid

 boven soms kwaad onredelijke, manipulatieve en vijandige emoties doen jou de innerlijke rijkdom van je individuele bestaan beseffen en gewaar zijn als een toenemende verwondering.

Zou je slechts de kostbaarste schat, jouw Kroon des Levens, beschreven door: 1ste de O.T. Profeten,

gerealiseerd door 2de de nieuwe Immanente God en verlichte Meester Jezus Christus en

met gezag verkondigd door 3de de N.T. Apostelen, kunnen zien???

want de door hen genoemde beloften en geopenbaarde kwaliteiten van de Almachtige God (o.a. Zijn vrije Vrede, Zijn zuivere Onbaatzuchtigheid en Zijn onbevlekte Goedheid) zijn eeuwige wetten en onvermijdelijk realiseerbaar in een mens die, in weerspiegelende stilheid in de brain, op wezenlijke vervulling door Hem vertrouwt in het vurige diep dankbare eigen hart!!!

bewezen in de volgende briljante, magistrale verzen, als concrete expressies van het nieuwe LIED in door GOD verloste zielen

 

geboorte vangeboortevaneenstereen nieuwe ster

wees daarom zelf een levende expressie van nobelheid, echtheid en diepte, ontdek de inherente en immense schoonheid van elke dag en leer je gemoed dagelijks te verbinden met de Vrede van God, die alle verstand verre te boven gaat. 

wees zelf veelspinning-red-shining-diamondzijdig transparant

gevormd en opgeleid met zeer vele spiegelvlakken zoals:

diamant

deze schitterende kristalheldere diamant

De uitmuntend schone Wijsheid van de Geest, die zetelt in begeerteloze stilheid en absoluut vertrouwen, blijf ik beminnen, want zij is, als Gods weergaloze kroonjuweel, de weerglans van het eeuwige licht, een vlekkeloze spiegel van Gods educatie en bevat de zuiverste kern van zijn Goedheid! Die hoopvolle vurige vonk van stil enthousiasme voor het door Hem bepaald bestaan is mijn directe Inspirator, die mij elke maand e.v. op een vreugdevolle wijze in staat stelt mijn leerlingen te doen zegevieren & slagen voor het bereiken van een succesvol, liefdevol, vredevol en onafhankelijk bestaan.

wonderschone song

met diverse levels van betekenis: o.a. de vurige versmelting van God en de geest in je hart

Stel je DAAROM a.u.b. steeds meer open voor tijdloze Kosmische inzichten, bewustzijn, intelligentie en energie van Christus ver boven bekrompenheid, kortzichtigheid en beperktheid van het wettische zwart-wit denken in tegenstellingen van goed en kwaad. De Kosmos, waarvan jij en ik ieder afzonderlijk, één waardevolle lichtstraal zijn tussen Multi-miljarden andere lichtstralen, is en blijft één.

wees zelf een vurighart-vuurhart met

Affectie, Empathie en Compassie

Die menslievende Christus God leert iemand trouwens echt o.a. danken, lezen, luisteren, wenen, schrijven, zwijgen en spreken, als men die iets vraagt want: “Roep tot Mij en Ik zal u antwoorden en u grote, ondoorgrondelijke dingen verkondigen, waarvan gij niet weet.” Jeremia 33:3.

&

“Zie, Ik, de Here, ben de God van al wat leeft. Zou voor Mij iets te wonderlijk zijn?”  Jeremia 32: 27.

Hulde aan mijn  stralendepaenmaloyale en stabiele ouders

2. Dankzij mijn eigen zeer bijzondere ouders heb ik na het Marnix-Gymnasium in R’dam, twee contraire opleidingen kunnen voltooien aan de TU-Delft en op latere leeftijd aan de VU-Amsterdam, waardoor ik nu regelmatig zelf welwillende, ijverige en goed gemotiveerde leerlingen in een eigen leerlingenpraktijk beoog te helpen op eigen benen te staan en te lopen door hen op te leiden tot minimaal twee diploma’s met cijfers vanaf zeven en hoger voor Wiskunde, Natuurkunde én Scheikunde en uiteindelijk op weg naar een  vrij, avontuurlijk en onafhankelijk bestaan in deze wereld met een schreeuwende behoefte aan bezielde & bezielende leraren.

3. Tegen jou persoonlijk zeg ik na 1ste: 89 voltooide academische examens (als Wiskundig ingenieur 40 op de TU-Delft en als Meester in de Rechten 49 op de VU-Adam) en na 2de: als Eerstegraads leraar meer dan 26 jaar bovenbouwlessen voor Wiskunde én Natuurkunde in het MO met volledige overtuiging: “Jij bent in wezen een levende ster, maar hebt een beetje dagelijkse oefening en discipline nodig om een  veelzijdige hulpverlener te worden en te blijven”.

4. De wereldberoemde violist wijlen Yehudi Menuhin antwoordde op de vraag aan hem: “Wat doe jij eigenlijk nog elke dag nu je 75 jaar geworden bent? Hij zei: “Ik oefen nog steeds elke dag op mijn viool op zoek naar de juiste toon”.

deeppurple

5. Het is mijn vaste overtuiging dat wiskundige logica een belangrijke bijdrage kan leveren aan een betere wereld.

black-panther1jpg links kleinSONY DSCblack-panther1jpg rechts klein

personal coach Fokke met z’n gespiegelde vriendje, waarvan de ogen aangestoken zijn door witheet vuur, als bewijs van helder inzicht

na meer dan 16 jaar OORLOG tegen het wanstaltige UWV toont deze video de apotheose dankzij mijn vriendje

6. Dit is de eerste pagina van mijn nieuwe website: www.fokkeoord.nl, die ik met plezier ontwikkel voor het scheppen en bewerken van: vertrouwen, vrede, vrijheid, gelijke gezindheid van het allerbeste met ieder beogen en daardoor creëren van blijvende vriendschappen.

hethetoverwinnendkruiskruis

heeft het kernkwaad van de mens overwonnen!

7. Openbaringen 2:17. Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, hem zal Ik geven van het verborgen manna, en Ik zal hem een witte steen geven en op die steen een nieuwe naam geschreven, welke niemand weet, dan die hem ontvangt. Ontdek ook jij, dagelijks gevoed door Immanuel, als je permanente Immanentie, jouw specifieke witte steen met nieuwe persoonlijke merknaam als zuivere missie en goede boodschap in deze grijze wereld. Vriendelijke groeten, Fokke childatthebeach

gedurende 25 jaar was ik elke juli/augustus een vakantiekid op Texel.

Daar leerde ik drie belangrijke levenslessen:

a. “Achter de branding ligt voor elke geoefende surfer de absolute vrijheid”

b. “Wat de moeite waard is, kost moeite”

c. “Vecht niet tegen de stroming van stormachtige branding, want dan verdrink je”

alle drie heb ik daar met eigen ogen gezien en van zeer dichtbij meegemaakt.

Deze video bevat na een introductie van ongeveer drie minuten mijn persoonlijke gedicht: “Jan Willem” opgedragen aan één van mijn favoriete VU-docenten, die professor aan de OU is geworden. 

Tenslotte: Jouw Stijl, Kwaliteit en Grandeur zijn ook gegarandeerd:  eindeloos schoon, briljant en transparant dankzij toepassing van o.a. de holistische Didactiek van: www.kijkiedoco.nl en de absolute Stilheid van: www.affectie.nl.

Opmerking: holisme betekent 1+1+1>3. (het totaal is dus meer dan de wiskundige optelsom van de elementen).

Ook jij bent een diamant in ontwikkeling in Gods hand:

deze volgende afbeelding met tekst heb ik ontvangen na het afnemen van mondelinge staatsexamens in Amersfoort van een zeer speciaal iemand

de tekstdiamantinGodshandvolgt hier:

het kost niet zoveel iemand een glimlach te schenken

of je hand op te steken voor een vriendelijke groet

zoiets kan opeens de zon laten schijnen

in het hart van de mens die je zomaar ontmoet

Het kost niet zoveel een hand op te steken

om een ander een beetje behulpzaam te zijn

Een dankbare blik is vaak de beloning

al was de moeite voor u slechts klein

Het kost niet zoveel om je hart wat te openen

voor de mens om je heen in vreugde en verdriet

Wees blij, dat je zo wat kan doen voor die ander

of is die ander je medemens niet

Het kost maar weinig, je arm om een schouder

of alleen maar even een zachte druk van een hand

’t is vaak voor de ander of hij heel even

in een klein paradijs is beland

 Het kost zo weinig om een ander te geven

iets wat je zelf ook zo heel graag ontvangt

Vriendschap, alleen door dat weg te schenken

geeft je iets waar ieder mens naar verlangt

 Daarom: geniet intens en leid anderen op ook hun eigen droom te realiseren!

want in het onaards schoon Christus licht bestaat

geen dood, geen geweld, geen ziekte

maar uitsluitend en alleen: onvergankelijk LEVEN.

LogoAffectie

Dit is jouw alfa en omega te zien in een beeld van absolute vrijheid om samen te spelen

in alle facetten van je bestaan!!!

want

alles is mogelijk voor wie op God vertrouwt

als levende expressie van vrijheid en geluk

arend 001

free as an eagle

Vier daarom intens en immens samen met ongekend vele vrienden, fellows, leerlingen, ouders van leerlingen en eigen kinderen tot je laatste snik het volledige BESTAAN in al zijn begrijpelijke en onbegrijpelijke facetten:

GOD is o.a. het persoonlijke ANTWOORD, vrij van enige vorm van manipulatie, op begeerteloze STILHEID

mijn welgemeende advies aan ieder die dit leest luidt: “Stop er radicaal mee een boekje open te willen doen over gebreken van een ander, laat u uitsluitend en alleen in met dagelijkse verbetering van uw eigen bestaanszaken”.

Tenslotte: in het fluïdum van het levende water zijn wij allen gelijk in verleden, heden en toekomst én ken jij jezelf in allen en allen kennen zichzelf vriendschappelijk in jou.

Finaal: ook jij bereikt vroeg of laat een bovennatuurlijke status in de UNION of the Living Waters na volhardende oefening met je natuurlijke talent.

ULTIMA: de Vreze (=liefdevol respect) des Heren is het BEGIN, de VOLTOOIING en VOLEINDING van jouw GLORIEUZE BESTAAN in TIJD en EEUWIGHEID, want wie God vreest, hoeft voor niets en niemand bang te zijn

Het zekerste levensrecept DAAROM luidt: wees elke dag tijdens je bestaansopleiding volledig gefocust op het bereiken en bezield uitvoeren van je levensdoel. Het brengt je vroeg of laat naar Het ALLERHOOGSTE en blijvende GOED: FREEDOM from ALL EVIL & LIBERTY to ALL GOOD. Zie je eigen vlekkeloze

expressie vanlibertystatue innerlijke VRIJHEID aandachtspunt blijft: een effectieve democratie vereist een samencratie, het vriendschappelijk besef en bewustzijn in een samenleving bij elkaar te horen ondanks meningsverschillen en soms tegengestelde belangen. Een samencratie gaat m.i. uit van een gezond equilibrium: als vrienden samen studeren, als vrienden samen wonen en als vrienden samen lasten en opbrengsten delen zoals uitgedrukt in o.a. de Mannawet in de woestijn: “wie teveel verzamelde, had niet over, wie te weinig verzamelde, had niet te kort.”  Dat betekent dus de definitieve dood voor de ONGELIJKHEID.

opmerkelijk GOED nieuws: Grandioos getuigenis van een grandioze man, aan wie Nederland zeer veel te danken heeft.

Dankzij de opwaarts werkende wet van de Geest des levens overwin ook jij, dankzij Christus, de wet van de zonde én de wet van de dood. Romeinen 8:2. Gij, onze Here en God, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de macht; want Gij hebt alles geschapen, en om uw wil was het en werd het geschapen. Openbaring 4:11. Amen supplement over de WIJSHEID:

 In haar is een geest
die verstandig is, heilig,
uniek, veelzijdig, subtiel,
beweeglijk, doordringend, smetteloos,
helder, onkwetsbaar, bedacht op het goede, scherpzinnig,
23 onweerstaanbaar, weldadig, menslievend,
standvastig, onwankelbaar, onbekommerd,
alles vermogend, alles overziend,
alle geesten doordringend,
hoe verstandig, zuiver en subtiel ze ook zijn.
24 Want de wijsheid is beweeglijker dan alle beweging;
zij doordringt en verspreidt zich in alles
door de kracht van haar zuiverheid.
25 Want zij is de ademtocht van Gods kracht
en de pure uitstraling van de heerlijkheid van de Almachtige:
daarom wordt zij niet aangetast
door iets dat onrein is.
26 Zij is de glans van het eeuwige licht,
de onbeslagen spiegel van Gods werkzaamheid
en het beeld van zijn goedheid.
27 Hoewel zij alleen is, kan zij alles;
hoewel zij in zichzelf blijft, vernieuwt zij alles;
van generatie tot generatie treedt zij binnen
in heilige zielen
en maakt hen tot vrienden van God
en tot profeten.
28 Want God bemint alleen diegene
die met de wijsheid samenwoont.
29 Want zij is mooier dan de zon
en overtreft de hele sterrenhemel.
Vergeleken met het daglicht
is zij de meerdere.
30 Want het daglicht wordt afgelost door de nacht,
maar de wijsheid wordt niet overmeesterd door de slechtheid.
hart-vuur
Deze wijze woorden vinden hun oorsprong, voortzetting en voltooiing
in GOD de Vader, GOD de Zoon en GOD de Heilige Geest, want ieder mens behoeft 1ste een integere Vader, 2de een onbaatzuchtige Broer en 3de zuivere Inspiratie.  Amen!
J’adore le Grandeur de mon Seigneur:
God is mijn licht
God is mijn helderheid
God is mijn liefdevol inzicht
Mijn Alfa & Omega is Jezus Christus: Vredevol Alwijs Magnafiel,
de Allerdiepste begerenswaardige loutere Godheid.

een grandioos Lied 136 volgt:

1

Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere!

Dat aard’ en hemel de lof zijner glorie vermere!

Meng in ’t geklank,

ziel, uw aanbiddende dank:

zing’ al wat ademt de Here!

2

Lof zij de Heer, die de werelden dacht, en zij waren,

die al de dropp’len geteld heeft der golvende baren,

die met zijn staf

heerst van de wieg tot het graf:

psalmzing’ uw hart met de snaren!

3

Lof zij de Heer, die u bootst’ uit vergank’lijke aarde,

maar al zijn volheid uw eeuwige geest openbaarde!

Hij had u lief,

die tot zijn kind u verhief,

hoger dan d’ eng’len in waarde.

4

Lof zij de Heer, van wiens leiding de sterren gewagen,

die ook uw leven op adelaarswiek heeft gedragen:

breed en geducht

was zijn aanbidd’lijke vlucht,

ruisend met machtige slagen!

5

Lof zij de Heer, die uw bevende vrees zal beschamen!

Noem Hem uw Vader, de kroon van zijn heerlijke namen!

Dwars door de dood

neemt Hij u op in zijn schoot;

loof Hem in eeuwigheid?

Amen.

een lofzang opde kosmosparel

 perfectlove