Reserve t/m 30-10-2017

30-11-2017

Les nummer Y:

Boek Openbaring eerste hoofdstuk.

29-11-2017

Les nummer X:

Sterren zijn te heet om te benaderen. Manen en planeten zijn wel benaderbaar. Sterren voorzien in hun eigen energiebehoefte door hun massa onder hoge druk om te zetten in licht en warmte. Manen en planeten kunnen dat niet. De mens heeft tijd gekregen om te muteren of niet. Dat hangt van de keuze af, niets anders. Ik adviseer ieder om  ’s nachts een half uur ruimte- alias stilheids-wandelingen te maken, bijv. van rond 2u 30 tot rond 3u 00.

28-11-2017

Wie kent de grandeur van een stille en zachtmoedige geest?

27-11-2017

Een diamant heeft geen stem, maar spreekt door zijn glans, grandeur en veelzijdigheid. Amen.

26-11-2017

Stilheid maakt onvermoede lichtkrachten vrij. Beproef het zelf, s.v.p. D.w.z. met en in vertrouwen samen.

als kind op Texel

25-11-2017

Tegenwoordig spreekt men over quanta: energierijke massaloze pakketjes. Zouden die de wereld kunnen verlichten en brengers kunnen zijn van nieuwe en oude inzichten over het ontstaan van materie en antimaterie. In ieder geval leven we in dat opzicht in een zeer spannende tijd. Talrijke ontdekkingen staan ons zeker nog te wachten.

24-11-2017

“Geleid door de Geest”. Hoe vindt dat plaats? Is dat soms eng? Hoe leert iemand dat? Is het normaal om door de Geest geleid te worden of is het abnormaal om niet door de Geest geleid te worden? Wat betekent het? Wie is die Geest? Hoe gebeurt dat? Wat zijn de vruchten c.q. resultaten van die leiding door de Geest? Is het boeiend? Is het avontuurlijk? Is het prettig?

23-11-2017

Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven; ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen. Psalm. 23: 6

22-11-2017

God heeft zich via een gezworen eed verplicht zijn Geest te verlenen aan Abraham en zijn kinderen, d.w.z. aan de gelovigen. Dat feit heeft ingrijpende consequenties voor de blijvende toekomst voor elke gelovige, want zijn Geest zal nooit uitdoven. In die heilige Geest wordt het tijdloze leven begrepen en beleefd. Dat leidt automatisch tot dankzeg-ging, aanbidding en lofprijzing in Geest en in waarheid, terwijl het lichaam in de dage-lijkse eredienst voor de naaste wordt ingezet. Amen.

21-11-2017

De optiek van God is nogal anders dan die van mensen, vaak tegengesteld.

20-11-2017

Opmerkelijk: Protonen in de atoomkern kunnen uitvallen in neutronen en positronen. Die positronen (antimaterie deeltjes) gaan op zoek naar electronen om samen te verdwijnen in energie.  Zo ontstaat een atoom met een lager atoomnummer en een korte zeer kleine lichtflits.

19-11-2017

Laat je nooit, tegen je ziel, geweten en bewustzijn in, intimeren c.q. verleiden tot Kwaad (diefstal en leugen in meest ruime zin).

18-11-2017

“Opgaan, blinken en verzinken” is niet van toepassing op de Christus-ster, die tijdloos blijft stralen. Je ziel verbinden met dat onuitdoofbare licht is en blijft ’s werelds meest grandioze uitdaging. In concreto: warme Bezieling dankzij de Christus Geest schept blijvend GOED nieuws.

17-11-2017

Wat is meer waard dan de EER?

16-11-2017

Een in de praktijk bewezen toonbeeld van onbaatzuchtigheid: “Wie op de akker van de Geest zaait, zal uit de Geest eeuwige leven oogsten.” Gal 6:8. M.i. een onbetwiste waarheid van God, zichtbaar in de levens van Jezus en zijn apostelen. Ook hier en nu een persoonlijke hoogst individuele keuze en vrijheid. Amen.

15-11-2017

Opm: 1. Zonlicht: RGB kleurencombinaties, 2. (regen)water: H2O met regenboog  3. lucht: O2, N2, CO2, NxOy,, SO2 en wind, 4. wisseling van de seizoenen en 5. de bekende donder en bliksem. Zijn er nog andere kosmische entiteiten? In ieder geval zijn die te vinden in de talrijke natuurkundige en scheikundige concepten uitgedrukt via wiskundige modellen: o.a. 1ste: lineaire, 2de: kwadratische, 3de: hogere machts, 4de: exponentële,  5de: goniometrische, 6de: stochastische, 7de: planimetrische en 8ste: stereometrische verbanden.

14-11-2017

Van de wezens in de Kerststal lijken mij de wijzen uit het Oosten het meest interessant, omdat die de connectie tussen het Christus-kind en de Kosmos zagen. Ze lieten Herodes voor wie die was en gingen weer terug om zich te verdiepen in dat aan hen geopenbaarde Kosmische Kind. Ook Paulus spreekt in de Colossenzen brief over deze Kosmische Christus. Meister Eckehard schreef een perfecte handleiding voor persoonlijke connectie met dat Kosmische bewustzijn. Zeer leerrijk en zeer actueel.

13-11-2017

“Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen.”

Efeziërs 3:20-21

12-11-2017

Is denken van nature onpartijdig, ongeveinsd en bezield door het Goede? Of is het nodig een rivier van wantrouwen over te steken om te gaan aarden in een nieuwe bodem met wat goed en edel is?

11-11-2017

Op het balkon kijk ik de ruimte in ’s avonds en zie boven me een oneindige ruimte, evenals links naar het zuiden en rechts naar het noorden. Eindeloze ruimtereizen zijn mogelijk ook naar beneden aan de andere kant van de aarde, maar een vraag die ik me stel is: waar bevindt zich het centrum van dit alles. Is de aarde het middelpunt? Met de huidige stand van de astronomie lijkt me dat irreëel. Dus waar is het centrum van dit gigantische heelal? Misschien een leuke puzzel voor U?

10-11-2017

De achilles hiel van een sluipschutter is: zijn nieuwsgierigheid naar het resultaat. Dat weten andere sluipschutters, die met de eerste afrekenen als die z’n hoofd uit nieuwsgierigheid na zijn schot te ver boven zijn schuilplaats steekt. Voor inspecteurs, parlementariërs en rechters is hun eed de achilles hiel. D.w.z. een andere voorstelling van zaken aanreiken of uitspreken is dodelijk voor hun positie. Genoemd al in het negende gebod als verbod: een vals getuigenis over de naaste uitspreken bij volledig bewustzijn.

9-11-2017

Is de rechtsstaat teveel doorgeschoten? Wie bekommert zich om mijn plichten? Cyclopen bezitten slechts één oog met een beperkte optiek. Evenals piraten met een zwart lapje voor het bedekte oog.

8-11-2017

Soms is er veel water (vloed) en is minder land zichtbaar en omgekeerd; bij eb is er meer strand om op te lopen. Soms is het licht, dan weer halfschemer en dan donker. Telkens bepalen cyclische veranderingen ons bestaan. Geldt dat ook voor onze ziel?

High energy, low energy wisselen elkaar af, evenals stilheid en non-stilheid. Maar de waakzaamheid houdt permanent een oogje in het zeil. Uit concrete vragen aan die aanwezigheid ontstaan nieuwe antwoorden, nieuwe ideeën in een nieuwe toekomst. Elke dag opnieuw. Zou armheid van geest daarbij een handje helpen? M.a.w.: blijf elke dag vragen stellen aan de aanwezigheid, dan word je tenslotte wijs met een stille en zachtmoedige geest.

7-11-2017

“Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard?”

Romeinen 8:35

“Gelijk geschreven staat:
Om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood,
wij zijn gerekend als slachtschapen.”

Romeinen 8:36

“Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad.”

Romeinen 8:37

“Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten,”

Romeinen 8:38

“noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.”

Romeinen 8:39

6-11-2017

Vele, vele, vele malen thuis vroeger gehoord en bewonderd:

5-11-2017

Kinderen EXACT leren via eindeloze reproductie, associatief te denken leidt naar onbeperkt groeipotentieel en creatief denken van een compleet nieuwe generatie mensen.

4-11-2017

Het aanbieden van illustere kennis is een edele, nobele taak.

3-11-2017

Een groot geheim schuilt in de Apostolische boodschap: “De ziel wordt gezaaid in zwakheid en telkens opgewekt in kracht, door de Heilige Geest, tot majesteit,” zichtbaar in het leven van o.a. Jozef uit Genesis, Daniël in zijn boek en Johannes, de lievelingsapostel van Jezus. Een vredevolle vertolking van de wet van de Geest des levens in drie mannen.

2-11-2017

Mijn Vader Pieter, die vier kinderen had, waaronder mij als jongste, zei wel meer dan eens: “Eer brengt een arme vader vier jonge kinderen groot, dan dat vier rijke kinderen hem later koesteren in de nood”. Sprak daar zijn latere eenzaamheid en verlatenheid uit?

1-11-2017

Zie de contouren c.q. witte bloembladen beginnen en eindigen in het centrum.

Zo ook keert hij telkens na dagelijkse exercities terug in zijn kern vol kiemkracht.

31-10-2017

Dit plaatje

zegtalles

Het absolute Geluk, Bewustzijn en Heil voor elk mens staat volledig transparant beschreven in Jesaja 58 en is volledig realiseerbaar op aarde voor tijd en eeuwigheid:

11. En de Here zal u voortdurend leiden, u in dorre streken verzadigen en uw gebeente krachtig maken; dan zult gij zijn als een besproeide hof en als een bron, waarvan het water niet teleurstelt.

30-10-2017

Stelling van Fokke: Beter in volledige vrijheid jezelf leren te corrigeren aan de hand van universele lichtconcepten, waarden en waarheden, dan door anderen, zoals inspecteurs en rechters, verplicht gecorrigeerd te worden. Het leidt U onbetwist tot het door Jezus beloofde LEVEN (in vrede met alle mensen) & bijbehorende OVERVLOED (aan regelmatige opdrachten) uit Joh. 10:10. Dankzij de ontdekking van het nieuwe individuele Sterrendom afkomstig uit volhardende oefening met KIJKIEDOCO. Het betekent het einde van platte wraakzuchtige religie en het begin van Kosmische humorvolle, hoopvolle, vredevolle en liefdevolle Interferentie tussen alle mensen, alle volken, alle talen en alle culturen.

29-10-2017

Een zelflerende elegante Didaktiek voor EXACT met dagelijkse hoogtepunten? Wie wil dat niet?

28-10-2017

Wat is een sterrist? Antw: Een mens waarin het Licht het Gezag en de Dienst uitmaakt. Helder beschreven in het laatste hoofdstuk van het laatste boek van de Bijbel. Amen. Sterristen zijn tijdloze, plaats onafhankelijke wezens in het Heelal, dienstbaar voor mensenkinderen in opleiding.

27-10-2017

Wie helpt mij in deze tijd de helderheid van Geest te verwerven, te handhaven en uit te breiden?

26-10-2017

Wie is en blijft bestaan dankzij sprankelend hoopvol optimisme als Bijbels genoemd levend water? Wie geeft pessimisme daarom geen enkele kans?

25-10-2017

Minimaal suczeven voor EXACT voor al mijn leerlingen gewenst en beoogd.

24-10-2017

Vele trauma’s heb ik mogen overwinnen dankzij de grandioze vaders en moeders in mijn eigen leerlingenpraktijk. Ere zij God alleen = Solo Deo Gloria.

23-10-2017

De victorie begint in Almere met:

1ste: dubbele foutencontrole: double check dankzij KIJKIEDOCO

2de: 2de mijl evangelie

3de: dubbele vergoedingsrechtspraak

4de: dubbele compensatie regeling

5de: dubbele beloningssysteem

voor en door Priesterkoningen alias koninklijke Priesters,

met de Leeuw/het Lam als eerste

22-10-2017

Let op polariteiten. Tegengestelde elektrische en magnetische polen trekken elkaar aan. Gelijke, gelijkgestemde, gelijkgeladen polen stoten elkaar af. Om de deeltjes in het atoom bij elkaar te houden zijn in bijv een kern naast de elkaar afstotende protonen neutronen nodig om te voorkomen dat de kern explodeert. Die protonen zijn in evenwicht met het aantal elektronen in de omliggende schillen om de integriteit van het hele atoom te waarborgen.

21-10-2017

Wanneer kan de absolute Goedheid van God gezien worden?

20-10-2017

Is er soms in deze tijd een schreeuwend gebrek aan mannen en vrouwen, die:

1ste nederig zijn van hart ?

2de: zachtmoedig zijn van hart ?

3de: sprankelend zijn van hoopvol optimisme ?

19-10-2017

Wie beoogt het om de kip te slachten die gouden eieren legt?

18-10-2017

Ik beoog echt plezier, hartelijke vreugde en warm makende humor.

Wie bezit 1ste. wetgevende macht, 2de. administratieve macht en 3de. rechtsprekende macht in één persoon en ziel? Jezus gaf zijn apostelen en geeft nog steeds ieder van zijn discipelen deze drie cadeautjes. Amen. Jezus benoemt deze kwaliteiten als het ware GOED, dat ontvangen wordt door ieder die trouw is t.a.v. de onrechtvaardige Mammon. Lucas 16: 10-12. Grandioos in het kwadraat.

17-10-2017 (72 jaar)

—-   —-   Inherente donszachte vuurvlam

Een jaar van treurnisvol wenen is begonnen voor talrijke slachtoffers.

Mijn ontknoping is nabij gerealiseerd.

Mijn onvolprezen ouders

met hun ongekend mooie kwaliteiten herdenk ik in en met diepe Dankbaarheid.

16-10-2017

De eerste allerbeste Zaakwaarnemer was Melchizedek in de tijd van Abraham. Daarna toont Daniël in het OT uit datzelfde hout gesneden te zijn, evenals de grandioze Apostel Johannes in het NT. Welk belang staat voor en bij u voorop?

15-10-2017

Geen vriend noch vijand leeft in mij, slechts uw allerbeste Zaakwaarnemer. Neem a.u.b. de proef op de som. Ik bewijs dat al sinds 1 augustus 2006 voor velen in Almere e.o.

14-10-2017

Dankbaarheid vooraf lijkt een bewijs van echtheid. Dankbaarheid achteraf toont dat concrete bewijs als waarachtig. Amen!

De tijdloos wakende kubieke stad vol blijvende glorie uit Openbaring 21: 9 e.v. gezien door de grandioze apostel Johannes:

Samen gevechtsactief op het Plein voor Overheidsterugbetaling

Geslaagd in Almere Haven

vijf super leerlinges VWO 4 Gerrit van der Veen College 2006

mijn ouders en mijn tweede broer Gerard naast hun graf in Bolsward

18-10-2017

Wie ziet permanent de majesteit van God?

17-10-2017 (72 jaar)

U bent van hoge adel, maar ik ben een gevaarlijke mix van een dominee, een zeerover en een kruidenier, van Friese afkomst. Wie redt mij en bevrijdt mij van dat zeer gevaarlijke geërfde gifmengsel in mijn zielebloed?

16-10-2017

In Stilheid en Vertrouwen zal ook uw sterkte zijn. Jesaja 30:15

15-10-2017

Dag en nacht laat ik mijn gezindheid controleren, beoordelen en wegen door de Geest van Christus. U mag me helpen te zien en/of te doorzien of dat echt waar is of niet in mijn praktijk met leerlingen, ouders, buren, de lokale en de Haagse overheid? Bij voorbaat Dank. Fokke.

Dr Kanters (TU-Delft) was mijn gouden sleutel

naar volledig inzicht in Stochastiek.

14-10-2017

Een vliegende zwaan kijkt altijd naar voren. Ik heb nog nooit één met een gedraaide nek, achterom kijkend, gezien. Nieuwe horizonten en nieuwe vergezichten ontdekken en nieuwe geschiedenis schrijven via educatie is en blijft tijdloze inspiratie.

13-10-2017

Wie kent NIET het galbittere lijden van armoede, wanhoop, verlatenheid, uitbuiting, uitsluiting en/of ontkenning?

12-10-2017

De drie wijzen uit het Oosten zagen destijds de connectie tussen de Kosmos en het Christuskind en vereerden die Ster-associatie van God met mirre, wierook en goud. Herodes, als machthebber in Jeruzalem was daarvoor blind en deed alles om zijn positie veilig te stellen door een kindermoordbrigade aan te stellen in Bethlehem en aan het werk te zetten tot verdriet van vele jonge moeders. De drie wijzen trokken weer terug naar hun land van herkomst, zeker ontgoocheld door de moordpartij van Herodes maar daardoor des te vuriger van geest,  om daar hun tweeslachtige ontdekking verder uit te werken. Fokke.

11-10-2017

Als de eerste deugd, als het eerste facet van de liefde: Lankmoedigheid is volgens 1 Corinthiers 13, wat betekent dat dan in de praktijk? Zou het kunnen zijn dat de Liefde het nooit opgeeft anderen, i.c medemensen, eindeloos herkansingen te geven tot de individuele vorming van hem of haar is voltooid?

10-10-2017

gefilmd door Kristiaan op Hawaii:

“Opgaan, blinken en verzinken”. Op wie of wat is deze dagelijkse Werkelijkheid al vele eeuwen niet van toepassing? Antw: in ieder geval de eindige ZON als representant van Het licht, dat nooit uitdooft en/of zal uitdoven. Als goede tweede dichterbij blijft de HOOP op het menselijk ONMOGELIJKE onbetwist en onaangetast overeind, terwijl als het summum van ALLES de Liefde overblijft, die nimmermeer vergaat. Samengevat: De Zon verzinkt misschien een keer, maar Het Licht geeft de pijp niet aan Maarten en tenslotte: De Liefde staat fier overeind, in alle landen, in alle werelden, op alle conti-nenten en op alle planeten. Naar wat zoekt U nog meer?

9-10-2017

Het waanzinnig mooie dagelijkse omgevingstafreel wordt af en toe wreed verstoord door waanzinnig droeve berichten. Wie zoekt al vele eeuwen cohesie, harmonie en samengaan van alle belangen van mensen?

8-10-2017

Teveel heb ik reactie, protest en aversie meegemaakt. Daarom richt ik mij direct tot de Schepper van alles en allen, waardoor ik toegang bezit tot mateloze inspiratie en inzichten: elke dag, elke week, elke maand, elk toekomstig jaar. Amen.

Zend uw licht en uw waarheid;

mogen die mij geleiden,

mij brengen naar uw heilige berg

en naar uw woningen,

zodat ik kan gaan tot Gods altaar,

tot de God mijner jubelende vreugde,

Psalm 43: 3-4

Een afbeelding van de Sterke stad met sterke lichtconcepten: universele drieledige, drie dimensionale structuren als complete oplossingen, beschreven door de Wiskunde, toegepast op de Materieële Werkelijkheid inherent aan Natuurkunde en Scheikunde.

7-10-2017

Gehoorzaamheid aan het eeuwige, tijdloze Woord van Christus legt niemand windeieren. Amen.

6-10-2017

Het hoogst haalbare Christelijke Recht is de verworven goddelijke natuur door Jezus: helder beschreven in 2 Petrus 1:4 e.v. Zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld, volgens de grandioze apostel Johannes.

4-10-2017

Drie kosmische wetten met steeds een goede afloop:

1.Wie geeft, wordt gegeven.

2. Laat los en u wordt losgelaten.

3. Eert uw vader én uw moeder.

ouders van

de geslaagde VWO’ers

Wat is te leren van het waterstofatoom?

  1. het proton met lading +e trekt het electron met lading -e in de K-schil aan.
  2. dat electron kan korte tijd in de hogere schillen verblijven, maar valt weer terug in de K-schil onder uitzending van een foton met E=hxf.
  3. het model is de basis voor alle hogere elementen in het Periodiek Systeem, waarbij de kern bestaat uit protonen en neutronen, die voorkomen dat de kern ontploft. Met behulp van de theoretische formule 2n^2 kan de maximale vulling aan electronen in de hogere schillen worden berekend: K (n=1) met 2, L (n=2) met 8, M (n=3) met 18, enz t/m Q (n=7) met 98. Een volledige vulling komt trouwens alleen bij de lagere elementen voor.
  4. Een ongelooflijk mooi regelmatig en gestructureerd model van de Scheikundige elementen.

3-10-2017

Zoekt u een allen en alles verbindende Didaktiek, dan bent u hier op het juist adres?!

1-10-2017

Education never ends

30-9-2017

vele mooie dagen in uw dagelijkse carousel wens ik u van harte toekomstig toe.

28-9-2017

De Geest van dankzegging, lofprijzing en aanbidding maakt het bestaan rijkgevarieerd. Waarom? Omdat er niets is zonder hogere bedoeling, want everything happens for a reason.

26-9-2017

Zie de tweede loopster van de serie: Allyson Felix. Loopt er iemand sneller, eleganter en collegialer: een dubbele achterstand zet zij om in voorsprong voor de derde loopster, waarna de vierde loopster het karwei afmaakt?! Meer dan grandioos!!!

25-9-2017

honingraatstructuur

24-9-2017


Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen, alle dagen van mijn leven; Ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen. Psalm 23: 6. Solo Deo Gloria.

23-9-2017

het was, het is en het zal zijn:

20-9-2017

één van de mooiste Vioolconcerten:

17-9-2017

De wind of change is al gekomen:

16-9-2017

Wanneer stopt het schieten?

15-9-2017

De wens van elk mens:

14-9-2017

Elke regendruppel bevat oneindig veel bewijzen van de Majesteit van de Allerhoogste.

Vanuit het dal in Californië de top van Shasta bereikt, jongste zoon Kristiaan.

12-9-2017

10-9-2017

9-9-2017

Het verwerken van groot leed lijkt me de grootste levensuitdaging. Uit leed komt soms de dood voort, maar ook vernieuwing, verandering, verbetering, voltooiing. In een verliessituatie kan het oog en oor opengaan voor nieuwe perspectieven. Dit noemt de Bijbel het aanschouwen en aanhoren van God in de geest. Het innerlijke gezicht gaat open voor een nieuwe optiek en een nieuwe auditiek. Wonderen van verandering en verbetering ontvouwen zich in je geest. Je leert o.a. nieuwe verdedigingstechnieken tegen onrecht. Je leert menselijke gedragingen te doorzien. Je ziet nieuwe manieren om leerlingen vooruit te helpen.

8-9-2017

De Kosmische Christus bezit volgens Colossenzen 1: 15 – 20, alle schatten van wijsheid en kennis en ieder in Hem bezit datzelfde, dat zich in de loop van zijn of haar aardse leven bekendmaakt naar gelang van de betreffende omstandigheden. Rijk of arm, ziek of gezond, eigen of vreemd, man of vrouw. Er is geen discriminatie bij Christus, die ieder de innerlijke schat in het hart wil bekendmaken. Het is dus een kwestie van persoonlijke dorst, honger en verlangen naar het edele, goede en volkomene. Wie zoekt, zal aldus onbetwist vinden.

7-9-2017

Terwijl ik de dertiende voorbereidingsles aan mijn meest getalenteerde leerling gaf, keek een zilverkleurige engel toe. Sela

3-9-2017

Hij, die was en die is en die komt: de Alfa en Omega, de Almachtige.

30-8-2017

Het lijkt de hoogste tijd om over te stappen naar Kosmische Intelligentie om een volledige vernietiging van de aarde te voorkomen.

26-8-2017

De wet van de luchtbel: 1ste: in water zichtbaar zie je het belletje opstijgen tot de oppervlakte. 2de: boven het wateroppervlak lossen de luchtmoleculen op in de atmosfeer en zie je geen luchtbel meer. Analoog: de geest doet alle inzicht in de ziel kennen, maar maakt, los daarvan of daarboven ontstegen, niets zichtbaar noch kenbaar als opgeloste entiteit.

24-8-2017

De in drie ruimten verdeelde Tabernakel en latere Tempel tonen feilloos drie levenstijlen: één openbare (Voorhof) en twee onzichtbare (Heilige & Heilige der heiligen, waar God zich schuil hield). Wonderbare associaties met het bestaan.

Terwijl mijn lichaam op aarde is, instrueer ik vanuit een eindeloos vrije ruimte talrijke leerlingen telkens, liefst dagelijks, in nabijheid van één of meer ouders, zichzelf te overtreffen in het associatief leren denken met als doel creatief te zijn tijdens de eindexamens: magna cum laude slagen voor Wiskunde, Natuurkunde en Scheikunde. Dat blijkt mijn Missie, Opdracht c.q. Logo van Hoger Hand.

23-8-2017

De zon heeft bewezen alles te kunnen samen met water, wind en aarde.

Pouvoir is afgeleid van voir evenals savoir daarvan is afgeleid.

Daarom is een volgend verband op te stellen: zien = weten = kunnen,

toegepast op ALLES, als nieuwe exacte kennisbron.

Wat Jezus zijn Vader zag doen, kon Hij zelf uitvoeren, namelijk blinden de ogen, doven de oren openen en koude harten verwarmen.

16-8-2017

De droefheid naar Gods wil brengt een mens naar hogere energie-niveaus van waarachtige verlichte Kennis. (Zijn tijdloze Barmhartigheid als zevende AL-beschermende Schaal-Niveau-Schil)

10-8-2017

Tijdloze concepten maken iemand een stralende veelzijdige multi-inzetbare diamant

de permanente flow

7-8-2017

De wet van de Paradox: niet wat ik wil, maar dat wat ik niet wil, gebeurt. Juist op het ultieme moment verlies ik en wint een ander. Dat maakt het LEVEN telkens spannend en wat het is: een soms volledig onvoorspelbaar fenomeen met steeds een goede afloop wegens de beloofde dubbele vergoeding. SDG. (Solo Deo Gloria)

6-8-2017

Ik maak propaganda voor bovenzintuiglijke Waarneming volgens 1 Cor 2:9

“Wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen heeft God bereid voor wie Hem liefhebben.”

Bestaat er meer briljante pianomuziek?

5-8-2017

Dust in the wind

Levenskrachtige inzichten als stofdeeltjes wervelen, dwalen in en om mij.

Zie een afbeelding van je permanente schat:

het zichtbareresultaat in je geest

dankzij universele concepten

3-8-2017

Ga ijverig op zoek naar je I-LOGO en laat die veelkleurig inkleuren voor het aankweken van nieuwe veelkleurige sterren.

2-8-2017

Vier vensters die het Licht doorlaten op de frontpagina van Windows 10.

Bestaat er een betere weergave van mijn Didaktiek: Kijkiedoco?

1-8-2017

Zie: Mijn derde Marktplaats advertentie

samen met mijn twee speelkameraadjes als strijdbaar paar, die bewezen hebben de kop van “de oude slang” te kunnen doodbijten:

27-7-2017

Voor Christus heeft de dood geen geheimen, want Hij bezit de sleutels ervan en zelfs die van het dodenrijk.

Viervoudige springende fontein bij het Flevoziekenhuis

23-7-2017

Christus bezit de Allerschoonste Grandeur en Allerzuiverste Majesteit van de Allerhoogste. Daartoe dient Zijn individuele discipelopleiding op aarde, wat in de Bijbel levensheiliging wordt genoemd of met andere woorden: het bewandelen van de smalle individuele weg ten leven. Zalig ieder die die opleiding dagelijks volgt.

22-7-2017

Elke seconde is elk atoom een aubade aan de Almachtige Schepper.

Laat staan mijn mensenziel met zeven inspiratieve layers.

Openbaring 22:

1. En hij toonde mij een rivier van water des levens, helder als kristal, ontspringende uit de troon van God en van het Lam.2. Midden op haar straat en aan weerszijden van de rivier staat het geboomte des levens, dat twaalfmaal vrucht draagt, iedere maand zijn vrucht gevende; en de bladeren van het geboomte zijn tot genezing der volkeren. 3. En niets vervloekts zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daarin zijn en zijn dienstknechten zullen Hem vereren, 4. en zij zullen zijn aangezicht zien en zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. 5. En er zal geen nacht meer zijn en zij hebben geen licht van een lamp of licht der zon van node, want de Here God zal hen verlichten en zij zullen als koningen heersen tot in alle eeuwigheden.
Slot
6. En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet. 7. En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, die de woorden der profetie van dit boek bewaart!

18-7-2017

de Heilige Geest, als tijdloze Trooster in de diepten van het hart, overstemt vreugdevol, vredevol en hoopvol slechtnieuws bronnen.

Het komt bij elkaar in de Rivier der Vrede

17-7-2017

Het is niet te geloven en toch is het waar gebleken dankzij twee sterren:

met een tien voor VWO Natuurkunde PWS in 2016

met een tien voor Informatica HAVO in 2017

25-6-2017

Kom zie en vergelijk:

Recentelijke 9 Referenties van MP

Eerdere 7 Referenties van Marktplaats

 

Een bloemengroet voor allen:

21-6-2017

Het nieuwe Jeruzalem

als hart van ‘tUniversum:

De stad van universele natuurkundige en scheikundige concepten, waar kosmische Christus als Al-Schepper huist, verblijft en woont.

18-6-2017

Jezus zegt:

“Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de Hand mijns Vaders. Ik en de Vader zijn één”.

Johannes 10: 27-30.

15-6-2017

100% score: Bloemen Hulde voor vijf geslaagde eindexamenleerlingen: Jan S, Amira, Sander, Yasmine en Raphaël zonder herexamens, dus in één keer er door heen!

17-6-2017

Mijn thuis voor altijd:

Nu volgt een Trilogie van mijn eigen drie Grandioze muzikale blijvende onbeperkte Waarheden:

16-6-2017

15-6-2017

14-6-2017

13-6-2017

Jouw Christus ziel, als immens eigenlijk Godsgeschenk, is en blijft onvergankelijk, want die ziel is geworteld en gegrond in de eeuwige Liefde.

zie een geschikte min of meer volledige afbeelding van jouw veelkleurige ziel met diverse twee-, drie- c.q. meervoudige concepten aan de rand.

10-6-2017

Het hart van mijn Didaktiek zegt: Jij bent een ster, die gaat stralen na een beetje oefenen met exacte Basis Concepten van Natuurkunde, Wiskunde en Scheikunde.

Belangrijke som voor Wiskunde leerlingen:

9-6-2017

Op de top begint pas de echte klim. Wees daarom alert om los te laten, een switch te maken of een radicale koerswijziging door te voeren: een nieuwe studie te beginnen, evt. te verhuizen naar een ander land, een nieuwe taal te leren, een andere eetgewoonte aan te nemen, enz, enz.

3-6-2017

http://www.psalmboek.nl/zingen.php?ber=14&psID=65

2-6-2017

L’histoire se repète

1-6-2017

In één woord: briljante muziek in briljante uitvoering!

31-5-2017

God, als LevensZON, sluit niemand uit, maar deelt zichzelf met ieder mens, klein of groot, arm of rijk, ziek of gezond, onafhankelijk van welk ras, volk, stam, familie, enz dan ook. Dat ontdekt ieder vroeg of laat die uitgesloten is van een ideologie, filosofie, politiek, staatsdienst of kerkleer. Amen!

17-5-2017

Na 71 jaar en 7 maanden:

Openbaring 22:

1. En hij toonde mij een rivier van water des levens, helder als kristal, ontspringende uit de troon van God en van het Lam.2. Midden op haar straat en aan weerszijden van de rivier staat het geboomte des levens, dat twaalfmaal vrucht draagt, iedere maand zijn vrucht gevende; en de bladeren van het geboomte zijn tot genezing der volkeren. 3. En niets vervloekts zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daarin zijn en zijn dienstknechten zullen Hem vereren, 4. en zij zullen zijn aangezicht zien en zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. 5. En er zal geen nacht meer zijn en zij hebben geen licht van een lamp of licht der zon van node, want de Here God zal hen verlichten en zij zullen als koningen heersen tot in alle eeuwigheden.
Slot
6. En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet. 7. En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, die de woorden der profetie van dit boek bewaart!

13-5-2017

Resultaat van een uur Masterclass: 3 keer 10 en 2 keer 9

13-5-2017

Zonsopgang op Maui, Hawaii van zoon Kristiaan ontvangen

In essentie een metafoor voor mijn grandioze Didaktiek, die stralende opgaande sterren schept. Het geestelijke verstand stijgt (de zon gaat op) en het natuurlijke verstand (de verlichte planeet gaat neer) daalt als zichtbaar autocentrisme.

9-5-2017

Kennis van Bijbelse numerologie maakt blij vanwege de eenvoudige structuur van één, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen en tien met elk hun eigen goddelijke betekenis.

3-5-2017

God is als een zachte koelte in de woestijn.

1-5-2017

begin KEKA: Kijkiedoco Exactwise Knowledge Academia

Solo Deo Gloria. Vandaag krijg ik als herboren, een herkansing dankzij:

Oord Advies en Educatie, KvK nr: 68641583:

Het geven van examentrainingen Kijkiedoco voor alle leerlingen die worstelen met Wiskunde, Natuurkunde en Scheikunde.

30-4-2017

Volhardende oefening leidt onbetwist naar bewezen sterkunst

Voices on the wind

De Maestro en een Masterpiece

Een fabelachtige winnaar van het Listz concours speelt:

27-4-2017 ( 50 jaar W.A.)

Op deze bijzondere Koningsdag een warm welkom aan alle

23-4-2017

Cryptica

Op deze dag vier ik de 105ste verjaardag van mijn onvergetelijk gedreven, zeer ijverige en zeer liefdevolle moeder Olga Oord-Bijlsma, die elke seconde klaar stond Zichzelf voor haar man en kinderen in te zetten en een levende trekpleister was voor heel wat bedroefde mensen in haar omgeving. Ter ere van haar vier ik vandaag Cryptica: de wetenschap van het veelal onbekend aanwezige.

22-4-2017

De blijvende lichtstad in Mij

De eeuwige stad die dag en nacht spreekt van Heil, Gerechtigheid en Vrede in De Liefde.

18-4-2017

Liefde bezit vele vormen, vele kleuren en vele kanten

17-4-2017

Het heeft voor mij 71,5 jaar geduurd om het absolute lichtstadium als uit de zwarte as verrezen vuurvogel te bereiken, te verwerven en te veroveren. Dat blijkt al sinds 1 augustus 2006 uit de resultaten van vele, vele, vele studenten in mijn praktijk. Ere zij God alleen, die mij al zijn beschikbare middelen daartoe heeft aangereikt, o.a. mijn meest grandioze ouders en in totaal 89 zeer illustere professoren, doctors in de Wiskunde (aan de TU- Delft) en het Recht (aan de VU-Amsterdam), Meesters in de Wis- en Natuurkunde (aan de TU-Delft) en nog oneindig veel meer mensen en omstandigheden om te noemen, te melden en te benoemen. Zeven eeuwigheden zijn voor mij te kort om God, de Schepper van Hemel, Zee en Aarde, voldoende te bedanken voor zijn nieuwe schepping van de nieuwe mens Jezus Christus, in de kiem aanwezig in ieder mensenkind. Amen.

16-4-2017

De Heer is waarlijk opgestaan en Wij met Hem. Wacht op de Heer en Hij zal Het Maken.

De gouden jongen met degouden sleutel van boven!

mijn blijvende LOGO

Wees als een zingende vuurvogel in een pikdonkere nacht, net als Jezus, uitgespuwd door de politieke, commerciële en religieuze elite van het eigen vaderland. Geen profeet is alom geliefd in eigen kringen. Je hoort bij Christus of niet. Een C vernisje helpt niemand uit de brand.

15-4-2017

Paasnacht: tijdloze boodschap van Toon.

4-4-2017

“Liefde rekent het kwade niet toe” is een probaat middel gebleken in moeilijke tijden.

De feitelijke Christus kennis maakt je tot een waardevolle persoon. Alleen is die niet gemakkelijk te verkrijgen, ondanks de vele theologische boeken, die wel cognitief gezien vaak goed in elkaar zitten maar inhoudelijk het wezenlijke voorbij gaan en laten liggen.

25-3-2017: een geweldig moeder-leerlinge Paar op bezoek voor eindexamen Natuurkunde training, die ik al drie jaar geleden zelf bij hen thuis heb ontmoet.

Vrijheid alleen leidt vroeg of laat tot ontsporingen. In plaats van deze monorail rijdt de trein rijdend in harmonie en in balans op de duorail: Vrijheid & Vrede, voorspoedig verder.

Zeggingskracht spreekt het sterkst als die ontleend is aan de Vader, de Zoon & de Heilige Geest. Tijdloos en Blijvend.

De goddelijke mens beoogt Vrede als Hoogste waarde in zijn of haar Vrijheid.

Materieloze stilheid en vertrouwen: bestaat er iets wezenlijkers dan deze permanente werkelijkheid opgetuigd met heldere Natuurkundige wetten & meetbare Scheikundige stoffen?

Summary

drie electronen, drie protonen en drie neutronen van het element Lithium

3-3-2017

Een perfecte weergave van wat hier regelmatig gebeurt: wanhopig worstelende leerlingen worden, net als jonge arenden geholpen zelfstandig en onafhankelijk te leren vliegen onder het toeziend oog van de hogere regenboogkleuren en boven het levend stromende water afkomstig van de bergtoppen.

mijn allerbeste leerlinge ooit

Dit plaatje

zegtalles

11. En de Here zal u voortdurend leiden, u in dorre streken verzadigen en uw gebeente krachtig maken; dan zult gij zijn als een besproeide hof en als een bron, waarvan het water niet teleurstelt.

mijn

nieuweLogo

educationnever ends

de zuivere tweeentiteiten van geest en ziel in balans

uit Romeinen acht

31. Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn? 32. Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken? 33. Wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen? God is het, die rechtvaardigt; 34. wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is, de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit. 35. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard? 36. Gelijk geschreven staat:

Om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood,
wij zijn gerekend als slachtschapen.
37. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. 38. Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, 39. noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.

De zin van mijn tijdloze bestaan is uitgedrukt in mijn kindsPsalm:

 

Waiting for he sun

To get rid of the darkness

Searching for light

To be my guide

To enrich my soul

To train my body

To release the burden

To forget sin

To enjoy freedom

To jubilate liberty

To liberate and free my spirit from slavery

Singing in the soul

For ever with

Glory and Thanksgiving to God alone

to inspire everyone to do the same

Amen.

Elke nieuwe dag wordt geschapen uit het tijdloze niets en keert na afloop daar weer terug met een schat van en aan waardevolle, heldere en dankbare herinneringen voor dagelijkse individuele en bezielde inspiratie tot het Goede, Welgevallige en Volkomene.

Nu:het vaderlijke Paulus’ gebed, als meest opmerkelijke Apostel. Hij schrijft in Efezebrief hfdstk 3:

14. Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader, 15. naar wie alle geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, 16. opdat Hij u geve, naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn Geest in de inwendige mens, 17. opdat Christus door het geloof in uw harten woning make. Geworteld en gegrond in de liefde, 18. zult gij dan samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, 19. en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods.

20. Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, 21. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen.

Het atoom:

bevat enorme krachten die het geheel van afstotende (elektronenwolk onderling en protonen onderling) krachten en aantrekkende (neutronen onderling) krachten bij elkaar houden. Wat voorkomt een explosie óf fusie, alias samensmelting óf implosie van het atoom?

15-1-2017

Het ultieme revolutionair nieuws in het NT wordt m.i. het helderst weergegeven door:

9. Maar, gelijk geschreven staat:

Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord
en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben.
10. Want óns heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods. 11. Wie toch onder de mensen weet, wat in een mens is, dan des mensen eigen geest, die in hem is? Zo weet ook niemand, wat in God is, dan de Geest Gods. 12. Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is.
Uit 1 Kor 2.
jouw eigenwezenlijke schat:
zo ben je nooit een lakei van een onwezenlijk tijdelijk onbenullig en soms zelfs schadelijk belang

Perspectiefrijk 2017 voor iedereen gewenst!

 

Fokkeschrijft op: 31-12-2016:

U bent de belangrijkste mens op aarde, want er is maar één zoals U. Daarom schrijf ik U:

Beste U, U bent een bijzonder mens.

Op deze sites: www.fokkeoord.nl & www.affectie.nl & www.kijkiedoco.nl & www.oordconsult.nl vindt en ziet U mijn enige levensbron van inspiratie: de woorden van Jezus, vooral duidelijk en briljant opgeschreven door zijn lievelingsdiscipel Johannes, die prachtige dingen heeft geschreven over het eeuwige tijdloze WOORD: mijn echte en blijvende rijkdom. In de Bijbel vindt U vijf tekstboeken van zijn hand: zijn evangelie, zijn drie brieven en het geheimzinnige boek Openbaring, waarin hij heel concreet schrijft over zijn persoonlijke ontmoeting met Jezus en daardoor de vernieuwing aller dingen, waarover ook de grandioze apostel Paulus duidelijk is in Romeinen 8:28. Hij en zijn medediscipelen én OT profeten zijn en blijven mijn beste vrienden. Johannes zelf is op aarde een perfecte afbeelding, openbaring en weergave geweest van de eeuwige Vader en verliet als enige overlevende van de twaalf discipelen in die tijd van extreme Christen-vervolgingen op hoge leeftijd deze aarde. Warme groeten, Fokke.

Mijn oprecht en gratis advies aan u: volg een spannende vernieuwende Bijbelstudie met 1ste het boek Genesis, vooral de laatste hoofdstukken over JOZEF, 2de het avontuurlijk boek Daniël, 3de het evangelie naar Johannes, 4de de drie brieven van Johannes, 5de het boek Openbaring.

Die geschriften overtuigen u wellicht van de tijdloze glorie van de immanente GOD, die overwinnaars, sterren en kampioenen kweekt.

Ontmoet hier informatie over een tijdloze Masterclass, waarin leerlingen in nabijheid van de ouders, echt exact inzicht verwerven voor hoge exacte cijfers.

Tijdloze Alpha én Omega, als twee kleurrijke pupillen:

die de levende God en Godheid gewaar zijn, zonder begin en zonder einde.

verbonden met:

www.affectie.nl

voor wie gelooft is alles mogelijk

Boven de zee: de Hand én tijdloze sterkunst

Zien is weten & Inzicht is eindeloos

Uitsluitend op Jezus past het woord Grandeur!!!

als Alfa en Omega, d.w.z. tijdloze redder, gids, leraar en God

Bestaat er een hogere, majestueuzer & diepere LIEFDE: op het kruis in Zijn meest ontluisterende positie schonk de immens lijdende Jezus aan Zijn nog meer lijdende en diepontgoochelde moeder Maria Zijn meest geliefde en beminde discipel Johannes als Zijn vervanger, waarna Hij de aarde verliet en terugging naar huis: naar Zijn opdrachtgever, de eeuwig troostende Vader, die deze genadevolle eeuwig voort-durende troost onvoorwaardelijk en zonder enige discriminatie deelt met elk van Zijn kinderen dankzij de verheerlijkte Geest van Jezus alleen, in elk zoekend hart. Zie 1ste: het ongekend schone hoofdstuk Romeinen 8, in de gehele wereldgeschiedenis onovertroffen, zonneklaar perfect en volledig majestueus beschreven: voor elk individueel; samen 2de: geïnspireerd door het onbeschrijflijk prachtige en schitterende hoofdstuk 1 Cor 2 én 3de: gecompleteerd in het majestueuze hoofdstuk Mattheus 5.

Kerst 2016: Vrede & Gerechtigheid van Jezus toegewenst dankzij volledige Educatie voor iedereen.

hogere cijfers voor iedere leerling(e) dankzij: www.kijkiedoco.nl

de mensvriendelijke, harmonierijke, leerling inspirerende ,absoluut veilige Vaderlijke Didaktiek (AVVD, als mijn bezit) ontleend en gespiegeld aan en gebaseerd op Johannes Evangelie 3:

21. maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

in spe:

veelkleurigmozaiek

Ontdek het Logo van Kijkiedoco: zien is weten en inzicht is eindeloos, als een stralende diamant:

Drie geslaagde VWO-sterren met 2 aankomende sterren:

aldus mijn mooiste happening in 2016

Toegang tot mijn gratis: Autobiografie

Gratis Gedichten Varieté

zeven dagen

perweek

De belangrijkste en kortste tekst in de Bijbel: “En Jezus weende”

wees zelf eenheldere bron van:

eindeloos optimisme, lofprijzing en dankzegging volgens Jesaja 58:

11. En de Here zal u voortdurend leiden, u in dorre streken verzadigen en uw gebeente krachtig maken; dan zult gij zijn als een besproeide hof en als een bron, waarvan het water niet teleurstelt.

Zie en bekijk je ware bestemming in het Universum van: het zijn van veelzijdige Licht-weerspiegeling van Universele concepten en hun toepassing:

8-12-2016 Warme groeten, Fokke

Duizend keren ben ik gepijnigd, gemarteld en doodgegaan

en evenveel keren weer opgeveerd

Duizend en één keer ben ik door het vuur gegaan,

maar werd door gene vlammen niet één keer verteerd

schoonheid in ’t kwadraat

Tijdloos uit Psalm 103:

Loof de Here, mijn ziel,
en al wat in mij is, zijn heilige naam;
2. loof de Here, mijn ziel,
en vergeet niet een van zijn weldaden;
3. die al uw ongerechtigheden vergeeft,
die al uw krankheden geneest,
4. die uw leven verlost van de groeve,
die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid,
5. die uw ziel verzadigt met het goede,
zodat uw jeugd zich vernieuwt als die van een arend.
Wat wilt u nog meer ontvangen van de Allerhoogste scheppende Autoriteit?
Mijn meest volhardende excellente leerlinge 2014:
&
grandioze leerling Natuurkunde 2015
&
absolute ster 2016
met een zeldzame 10 voor Profielwerkstuk Natuurkunde VWO 6
bevestigd door het even tijdloze:

14. Omdat hij Mij zeer bemint, zal Ik hem bevrijden;
Ik zal hem beschutten, omdat hij mijn naam kent.
15. Roept hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden;
Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn,
Ik zal hem uitredden en tot ere brengen.
16. Met lengte van dagen zal Ik hem verzadigen,
en Ik zal hem mijn heil doen zien.

uit Psalm 91.

mijn stiltecentrum met dubbelster:

twee eerstegraads lesbevoegheden: Wiskunde & Natuurkunde

twee Mastertitels: Mr & Ir

twee entiteiten van Brood en Wijn om

vrolijk te zijn want:

17. Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt.

Wie overwint, hem zal Ik geven van het verborgen manna, en Ik zal hem een witte steen geven en op die steen een nieuwe naam geschreven, welke niemand weet, dan die hem ontvangt.
als wonderbaarlijk bewezen zuivere waarachtigheid uit Openbaring 2
tot eervan hen:
mijn ongelooflijk loyale ouders
Zeven eeuwigheden zijn te kort om God voldoende te bedanken voor zijn nieuwe schepping in de menselijke ziel.
Amen
Tenslotte een stil advies:
ondersteun van harte elke Moslima met haar kinderen en tevens elke andere mam volgens de wet van Mandela:
Education is the most powerful weapon which we can use to change the world

Na een herkansing geslaagd
op weg naar de Universiteit

&
als geweldige moeder-dochter presentatie met beloningen
Majestueus waar:
37. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. 38. Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, 39. noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.
uit Romeinen 8.
Afgesloten met:
&
“Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw Hemelse Vader volmaakt is.”
Mattheus 5:48.
voor wie gelooft is alles mogelijk
Tijdloze Alpha én Omega

Grandioze vaders: