Lentepaleis

21-3-2008

1.  omringd door oneindig vele vrienden

vertoef ik in mijn lentepaleis

en voel de lentezon in mijn hart

dit stille paleis is bereikt na een lange reis

met onderweg wat rumoer en trammelant op ’t levenspad

SONY DSC

2. in mijn stiltepaleis zie en ontmoet ik vele vrienden

met stralend geluk op vrolijke gezichten

en klinken zacht de zuiverste en mooiste melodieën

bewonder ik uitbundig de vele Christus inzichten

3. in stille extase voel ik me bewogen

er stroomt een warme gloed door me heen

die me telkens aanzet tot vergevend mededogen

het doorgloeit en doorstraalt me van merg tot been

4. wonderschone liederen klinken uit allerlei stemmen

en ik mag zacht meeneuriën in dit prachtige koor

niets is in staat ons in onze missie af te remmen

in al het onze straalt eeuwige gloed door

5. vrij beweeg ik mij onder ontelbare makkers

die me steunen en inspireren in mijn lot

vroeger was ik één van de verblinde stakkers

maar nu zing ik samen ter ere van God

snowflake03

6. wij laven ons aan stille warmwaterbronnen

die bruisend van alle kanten stromen

en laten ons beschijnen door duizenden zonnen

en nodigen iedereen bij ons te komen

7. in dit feest dat nimmermeer eindigt

zijn we in de gelukszaligheid gearriveerd

tijdens hartelijke en innige vriendschap die ons omringt

worden ons de lekkerste ambrozijn en nectar geserveerd

8. wij luisteren ademloos naar piano, viool en orkest

de beste componisten vertolken hun mooiste composities

in eindeloze zalen doen musici meer dan hun best

en spelen betoverend als tijdens hun beste audities

9. overal klinkt vrolijke muziek en innig gezang

in harten tijdens verrukkelijke vervoering

niemand is voor wie dan ook bang

vrij van elke dwaze terreur en bedreiging

10. zinloos geweld is voor altijd afgezworen

door de Geest die bedreiging verbant

haat, wraak en vijandigheid hebben permanent verloren

want elke kwade lust is voor eeuwig verbrand

burningflame

11. wij spreken allen met een nieuwe tong en taal

die door heilig vuur in brand is gezet

en aanbidden God in Zijn zevende zaal

want Jezus Christus heeft ons eeuwig gered

12. het tweeslachtige ligt ver achter ons

in heerlijke eenheid leven wij verbonden

en geven alle illusie en leugen de bons

Het waarachtige licht heeft ons gevonden

13. elk moment zijn wij dronken van vreugdeolie

want wij verzaken het kwaad in al zijn vormen

en beminnen de gerechtigheid van onze Koning

verafschuwen al wat geesten heeft bedorven

14. wij dienen God in grote heerlijkheid en rust

Hij voedt ons elke seconde met zijn stille wezen

vroeger waren we in andere zaken belust

maar nu is de eeuwige zon in ons verrezen

15. wij bewonderen de eindeloze watervallen

het kristalheldere water stroomt door ons naar beneden

niets is in staat ons plezier te vergallen

existerend in het allerschoonste heden

childatthebeach

16. geen externe autoriteit krijgt ons nog te pakken

na een soevereine en authentieke herrijzenis

schuiven wij dwangarbeid rigoureus aan de kant

in het zicht van onze briljante eeuwige erfenis

17. tijdens onze dagen in het vleselijke lichaam

vochten wij in die arena als leeuwen tegen de Grizzly beer

alle overwinningen binden ons in broederschap tesaam

Jezus als onze Broederleeuw geven wij alle eer

18. wij delen in de liefde en haat van de leeuw van Juda

die zijn grootste triomfen heeft behaald

in de woestijn, Getsémane en op Golgotha

en ons uit de bedrieglijke mist heeft gered en gehaald

19. na een korte tijd van noodzakelijk lijden

opende God onze innerlijke ogen

niets anders kan ons meer verleiden

omdat wij het eeuwige heil voor elk medemens beogen

20. elke seconde reiken wij liefdevol inzicht aan

waarmee mensen op eigen benen leren lopen

wat een vreugde is het hen zelfstandig ervoor te zien gaan

om elke kans, uitdaging en gelegenheid uit te kopen

edelstenen

21. ook jij bent geroepen tot het bezit van Zijn eeuwige heerlijkheid

in je hart, je gemoed en in je wezen

want Jezus Christus verwierf voor jou onvergankelijkheid

ook jij bent met Hem uit de dood verrezen

22. wij jubelen luid en bezingen de levende pilaren

die altijd voor iedereen klaar staan om je op te fleuren

die dragen onze zielen en oefenen juist kracht uit naar boven

om ieder mens bij te staan tijdens mogelijke malheuren

23. tussen de beide eeuwige tronen mogen wij verkeren

tussen de troon van God en die van het Lam

als koningen en priesters mogen wij eeuwig leven en regeren

eeuwig zij de Allerhoogste lof, prijs en dank

24. overwinningsliederen klinken uit onze mond

de hemel is vervuld van glorie en heerlijkheid

we dansen met engelen, dieren en cherubs in het rond

en aanbidden de aller zuiverste majesteit

25. in eeuwige harmonie vieren we samen dit luisterrijke bestaan

na de smartelijke tijd tijdens onze ego-periode op aarde

bereikten we onze uiteindelijke missie en verlichte baan

omdat de schitterende wijsheid zich aan ons openbaarde

SONY DSC

26. een eindeloze stroom van bemoedigingen en inspiraties

bezielen onze harten en geesten,

zijn vervuld van hogere doelen en aspiraties

en blijven volcontinu met passie en plezier feesten

27. wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord

en niet in een mensenhart is opgekomen

heeft God bereid aan wie Hem liefhebben

en heeft onze stoutste verwachting verre overtroffen

28. Wij kiezen in alles voor stijl, echtheid en kwaliteit

en dumpen het ego-verleden in de diepten van de oceaan

elk moment vieren we onze immanente eigenheid

en zijn bevrijd van leugen, angst en de laatste traan

29. De droom van God is in ons gerealiseerd

Hij offerde zijn kostbaarste rib voor onze nieuwe creatie

Zijn liefdevolle wijsheid werd aan ons geopenbaard

wij leven in Zijn wil zonder enige oppositie

30. Voor dit wonderbaarlijke bestaan prijzen wij de Allerzaligste God

Hij ontfermde zich over ons tijdens nachtelijke gevechten

in dit gigantische universum bepaalt Hij ons zeer schone lot

en verleent ons door Zijn Zoon de aller kostbaarste rechten

snowflake03

31. De ontevreden satansnatuur die zo lang aan ons hing en kleefde

is definitief door de Wijsheid om het leven gebracht

Goddelijke natuur en Gods wezen is wat permanent overleefde

lang hebben we op de vervulling van Zijn belofte gewacht

32. Heel eenvoudig is de werkelijkheid in al haar facetten

want het licht bestaat telkens uit drie componenten

wij leren scherp op de juiste aanwijzingen te letten

en overtreffen onszelf in het voortdurend maken van complimenten

33. In de sabbatsrust is het goed te vertoeven en te verblijven

want onze zielekrachten kwamen tot rust en stilheid

ons bestaan raakt wel aan vele draaiende schijven

genietend van zeer lieve communicatie in alle vrolijkheid

34. samen werken, samen leven en samen delen

genieten wij in onze eindeloze werkelijkheid

onze passie en plezier is het allerbeste te geven

wij beleven volcontinu de schoonste vrijheid:

d.w.z.

de volle gelegenheid geven aan elk ander om zich te ontwikkelen

door fouten te maken en daarvan te leren

35. vrijheid, gelijkheid en broederschap

zijn universele waarden van onze stille revolutie

in deze grandioze en weldadige vriendschap

nodigen wij iedereen deel te krijgen aan deze innerlijke evolutie

burningflame

36. de drieledige wijsheid heeft ons dag en nacht te pakken

wij genieten en aanbidden dit goddelijke licht

door niets of niemand laten wij nog ooit de moed zakken

want God schonk ons zijn eeuwige rijke inzicht

37. onze grootste vreugde vinden wij in het oefenen van geduld

en gunnen iedereen de tijd om klaar te komen

jouw ontwikkeling is ons meer dan alles waard

ook jij bereikt vroeg of laat de vervulling van jouw stoutste dromen

38. wij kwamen allen aan in het schoonste werkpaleis van God

want in de lente vliegen alle krachten en engelen uit,

gaan aan de slag in velden buiten de doodskoude grot

en werken continu aan de nieuwe oogst van groenten en het lekkerste fruit

39. Dat is heerlijk smullen lieve vrienden en vriendinnen

want het leven bruist volop aan alle kanten

wij komen nooit klaar met elkaar te beminnen

voelen ons zo vrij als vogels, kolibries en fazanten

40. dit is het ware geluk waarvan de Bijbel spreekt

in vele openbaringen aan apostelen, profeten en knechten

dit is het waarbij al het andere verdort en verbleekt

bij de gelukszaligheid die zich als een octopus aan ons blijft hechten

childatthebeach

41. in het aardse tranendal werden wij in angst en zonde geboren

daar ontvingen we ondanks vele rampen onsterfelijk geluk

de idiotie rond poen, sex en macht maakte ons bijna gek en verloren

maar nu kan onze unieke en soevereine rijkdom en gezag niet meer stuk

42. de Geest der waarheid inspireert en bindt ons samen

de Geest van overwinning, triomf en zegevieren

haar terechtwijzing, correctie en troost leerden wij beamen

werden daardoor in wezen barmhartig, zuiver en goedertieren

43. allen ontvingen wij een witte steen van onze grote Meester

een boom des levens vol vruchten groeit in ons allemaal

ieder ontving zijn specifieke opdracht, bestemming en missie

in diversiteit, veelkleurigheid en variatie vervullen wij Gods ideaal

44. een buitengewone schare van toegewijde leerlingen doet ons bloeien

hun ontwikkeling, ontplooiing en groei maken ons bestaan zeer avontuurlijk

zij doen ons telkens van enthousiasme vurig gloeien

en vormen ons ludieke decor, magisch en bovennatuurlijk

45. het wonder van verandering zien wij elke dag onder ogen

opleiding en educatie zijn ons pure plezier, leven en passie

die zorgen uiteindelijk voor het einde van alle oorlogen

met een nieuwe wereld vol empathie, affectie en compassie

edelstenen

46. wij kregen van de Allerhoogste een schat om uit te delen

met prijzen van zilver, goud en platina voor elk levend wezen

robijnen, diamanten en briljanten delen wij met heel velen

wij allen zijn door het Christus licht uit de dood verrezen

47. ver boven de sterren bevinden zich onze woningen

daar vertoeven wij in de absolute Permanentie

van profeten, meesters, priesters en koningen

onze hulde reikt tot in de diepste Immanentie

48. ongehoorde woorden en ongeziene beelden worden ons bewust

als klaterend water van kristalheldere watervallen

stromen wij verankerd in levende hoop en diepe rust

en bewonderen de goddelijke eenheid in vele, vele drietallen

49. o zo mooi is alles herschapen door de nieuwe Geest

met perfectie in volmaaktheid en schoonheid

is het nieuwe bestaan één en al een kleurrijk feest

en aanbidden wij de alles en allen overtreffende wijsheid

50. Wij houden van het opleiden van kampioenen

die fair en aan de lopende band prijzen behalen,

worden geadoreerd bekeken door engelenlegioenen

en ons inspireren tot nieuwe overwinningsverhalen

SONY DSC

51. wij zien onszelf als ongelooflijke geluksvogels

als door een absoluut mirakel ontstaan

ver weg van allerlei herrie van gierende bommen en kogels

vieren wij vriendschap met universele liefde in ons bestaan

52. geweldig leuk is het elkaar te zien en te bezoeken

niet te veel en niet te vaak is ons heilige devies

dat houdt ons vrij van: de ander te verzoeken

en voorkomt dat er ooit gesmeten wordt met het servies

53. Onze diepste passie blijft het elk ander gelukkig te zien

daarin beleven wij intense vreugde en plezier

met ieder minimaal een acht, een negen of een tien

grappend en grollend in het hartelijkste vertier

54. elk individu en mens is zeer kostbaar voor ons

waaraan wij het grootste belang hechten

op elke vraag geven wij ieder graag de beste respons

laten ons niet door enige twijfel aanvechten

55. wij verafschuwen uitbuiting, dwangarbeid en piraterij

laten ons inspireren door creatieve machten

zien geen enkel heil in diefstal, leugen of afzetterij

maar houden de nieuwe schepping in onze gedachten

snowflake03

56. de zeven vurige fakkels branden dag en nacht

doen al het dorre en vergankelijke in rook opgaan

in onze nabijheid houden zij steeds de wacht

en blijft slechts het waarachtige en echte overeind staan

57. het eeuwige goud en de permanente diamanten

zijn deel van de erfenis aan ons allen verleend

in ons bestaan straalt Gods rijkdom aan alle kanten

van alle nep, schijn en surrogaat zijn we totaal vervreemd

58. wij spelen op ludieke wijze het levensspel,

zijn vrij geworden van alle bekommernis,

werden gezuiverd door het vuur van de hel

en ontkwamen door het geschenk van de verrijzenis

59. de eeuwige wet van de Geest des levens

heeft ons verlost van de wet van zonde en dood

wij triomferen door de Koning des vredes

zijn bloed en vlees zijn ons levensbrood

60. wie had ooit gedacht dat er zoiets unieks bestaat

in dit gigantische universum voor kleine mensen

door gehoorzaamheid aan Zijn wonderbare raad

vervult God zelfs onze kleinste wensen

burningflame

61. Onze hoofdwens en verlangen nummer één is

in elk land op aarde een welvarende middenklasse te ontwikkelen

want voor elke natie is dat als een noodzakelijke basis

waardoor het lukt onevenwichtigheden en problemen af te wikkelen

62. wij zijn het vuur en de bezieling voor een corps van docenten

die door het vuur willen gaan voor hun leerlingen

en zoeken overal ter wereld leergierige en ijverige studenten

voor het ontwikkelen van inspirerende en instructieve gedragingen

63. aanvallen uit het rijk der duisternis zijn ons niet onbekend

de pijlen van de boze proberen ons wel eens te bereiken

maar ketsen af: wij voelen ons verlaten noch miskend

voor enige afgunst of bitterheid zullen wij nooit bezwijken

64. wij strijden voor een nieuwe schepping, hemel en aarde

waar onvergankelijke rechtvaardigheid heerst

dat vult ons bestaan met een hogere waarde

door de universele liefde want die dringt ons het meest

65. Wij allen zijn een expressie van God

naar geest, ziel en lichaam

en eren daarom alleen onze Grote Schepper

en zingen met alle macht allen te saam:

zijn eindeloze liefde is ongekend schoon,

inspirerend en zorgt steeds voor een oppepper

childatthebeach

66. Wij bestaan elke seconde in de lichtenergie van het Koninkrijk

die immense schat in ons hart werd ons deel

blijdschap, vrede en gerechtigheid door de Geest maakt ons rijk

wij dienen God vanuit zijn prachtige lichtkasteel

67. zijn heilig gezag is onovertroffen en onwaarschijnlijk schoon

heilig, heilig, heilig is Hij die was, die is en zal zijn

Zijn wijsheid is onze eeuwige schat en rijke loon

in zijn licht bestaat geen verdriet en geen enkele pijn

68. wij overwinnen in elk kwaad rechtsgeding

want onze wijsheid is superieur aan het recht

en verachten onrechtmatig onevenredig gewin

verafschuwen in alle facetten leugen en onrecht

69. wij offeren niet onze dame met de naam Sofia

maar eren haar als het kostbaarste bezit

en vechten niet voor mevrouw Justitia

want gelijk te hebben is niet ons doelwit

70. in het licht is geen duisternis

en in de leugen is geen waarheid

wij aanbidden in Jezus onze verkregen verrijzenis

tot de allerhoogste lichtwijsheid

 Amen

SONY DSC

Loof de Here, mijn ziel,

en al wat in mij is Zijn heilige Naam

Loof de Here, mijn ziel,

en vergeet niet één van zijn weldaden:

1. die al uw ongerechtigheden vergeeft

2. die al uw krankheden geneest

3. die uw leven verlost van de groeve

4. die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid

5. die uw ziel verzadigt met het goede, zodat

6. uw jeugd zich vernieuwt als die van een arend

Psalm. 103: 1-5