Info Masterclasslessen exacte vakken vanaf jaar 2020: Uw hoopvolle Toekomst in een Notendop: Elegante oplossingen in deze privé-Masterclass voor elke leerling(e), in aanwezigheid van hun ouder(s): eerder behaalde cijfers worden onbetwist Beter, naar soms cum Laude (>=cijfer 8), soms Summa cum Laude (>=cijfer 9) of soms zelfs Magna cum Laude (cijfer 10) dankzij talrijke KOM & ZIE fotobewijzen, als hun opstap naar individuele Grandeur! Zelf werk ik graag met het cijfer 10 plus als Extrema cum laude: “volledig zelfstandig de oplossing bereikt en bereikend”.

6-4-2020: De kernwaarheid van Jezus is: “Het Koninkrijk der Hemelen bevindt zich binnen in ieder.” Daar is dus de vindplaats, niet er buiten. Let met name op uw eigen quantum-mechanische impulsen en lichtbeelden, gefundeerd in de werkelijkheid. Die komen uit uw eigen innerlijke zon alias ster, die in de loop van de tijd sterker wordt. Blijf die daarom liefdevolle aandacht geven, want ze zijn uw innerlijke schat om inzichten uit te delen. 

5-4-2020: Ga a.u.b. voorbij de bronnen van het Christendom en daal met mij af in de bron van Christus zelf, te vinden in en bij de OT profeten. Daar vindt u vernieuwing, balans, verkwikking, verfrissing, verversing door Zijn Geest, elke dag. Veel succes gewenst.

4-6-2020: Geboorteweeën naar een harmoniemodel in de wereld. Niets meer en niets minder. Het wordt nieuw. God straft niemand. Wanneer dringt dat eens echt door? ik zit toch niet in mijn vel om iemand, wie dan ook, te straffen. Wie geeft mij strafrecht?  Wie wordt er beter door straf? Gedragscorrectie is wat anders en is gebaseerd op inzicht. Dankzij inzicht veranderen gedragingen.

3-6-2020: De overheid is er voor de burgers en niet andersom. Zo simpel, zo waar.

2-6-2020: “Ik vermag alle dingen in Hem die mij kracht geeft.” Filip 4:13. Dit geeft ook u onvermoede mogelijkheden tot zelfontplooiing, zelfredzaamheid en autonomie.

1-6-2020: Romeinen 8 vers 13 zegt: “Indien gij naar het vlees leeft zult gij sterven, maar indien gij door de Geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven.” Wat betekent dit anders dan dat u zich in welke richting ook oefent uw eigen fouten te lijf te gaan, steeds meer dichter bij de kern van het Leven komt. Is dit kort gezegd niet de zin van het leven op weg naar volmaakte beheersing van het lichaam bijv. als pianist, als spreker, als atleet, als trompettist, als kunstenaar, enz, enz. Ik, als leraar heb heel wat werkingen des lichaams moeten doden om een beetje acceptabel les te kunnen geven.

31-5-2020: Is nu de tijd aangebroken in deze wereldwijde crisis om de Christus dynastie op aarde gevestigd te zien?  Als begin van het duizendjarige vredesrijk? Wie zal het weten? Wie zal het zeggen? Ik ben heel hoopvol over de wereldwijde verbetering na deze crisis. Het moet er toch eens van komen, als de mensheid er rijp voor is om erger te voorkomen. De doodsangst is bijna voelbaar op de t.v. Of zal één land zich met hand en tand hiertegen verdedigen en oorlog voeren tegen deze wereldwijde verandering? Het is heden zeer de moeite waard het laatste hoofdstuk van het boek Daniël te lezen.

30-5-2020: Veel plezier beleef ik in deze tijd zelf aan het maken van eindexamen HAVO en VWO sommen voor Wiskunde B, terwijl ik luister naar briljante uitvoeringen door wijlen Lili Kraus van pianoconcerten van Mozart op You-Tube. Zeer de moeite van het beluisteren in deze treurige tijd.

29-5-2020: Blijf a.u.b. zitten in het brandpunt van de Gerechtigheid. Niemand heeft behoefte om u daar lastig te vallen, want u geeft iedereen dubbel en vrolijk zijn of haar deel.

28-5-2020: Geen twijfel mogelijk. Deze crisis wordt gezamenlijk overwonnen: figuurlijk schouder aan schouder en niet tegenover elkaar staande. Het oog naar een betere toekomst met een betere verdeling van kennis, macht en geld. Betere kennis van de samenhang van biologisch processen, natuurkundige wetten, scheikundige stoffen en wiskundige concepten met mathematische precisie. 

27-5-2020: Onafhankelijk, zelfredzaam, autonoom, authentiek dankzij 1 Joh 2:27. En wat u betreft, de zalving, die gij van Hem ontvangen hebt, blijft op u, en gij hebt niet van node, dat iemand u lere; maar, gelijk zijn zalving u leert over alle dingen, en waarachtig is en geen leugen, blijft in Hem, gelijk zij u geleerd heeft.” 

26-5-2020: wat hield en houdt de speciale bestemming in van Daniël in de eindtijd in het laatste vers van het boek Daniël in het OT? Is dat soms het openbaren van de geheimen in de boekrol door de Geest van wijsheid en openbaring samen met het aan de kaak stellen van wereldwijde financiële dwang, dreiging en terreur door overheden?

25-5-2020: Wat gaat er boven de Liefde van de Eeuwige Geest voor de Gerechtigheid? Ik hoop dat u samen met mij het antwoord ontdekt op die wezenlijke vraag. 

24-5-2020: De zin van het bestaan door de grandioze apostel Johannes in 1 Joh 3: 1. Ziet, welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden, en wij zijn het (ook). Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent. 2. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen; (maar) wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is. 3. En een ieder, die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, gelijk Hij rein is.” In concreto: elke dag bijleren om tot Licht te zijn, zoals Hij is. So simpel, zo waar en echt.

23-5-2020: Waarom lukte het Mozes destijds niet na een slopende reis van 40 jaren door de woestijn samen met Jozua en Kaleb het Beloofde land binnen te komen?

22-5-2020: De Grandeur, Onvergankelijkheid en Majesteit van het evangelie van Jezus Christus voor elk mens vindt u helder beschreven in 1 Petr 5: 10. Doch de God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u, na een korte tijd van lijden, volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten. 11. Hem zij de kracht in alle eeuwigheid! Amen”. U die dit leest, nodig ik uit: Kom, zie en overtuig uzelf hiervan in mijn dagelijkse exacte Masterclass praktijk sinds 1 augustus 2006 met talrijke fotobewijzen uit mijn onder de radar, onder water (ijs)berg van leerlingen.   

21-5-2020: 25 jaar: 1950-1975, met mijn ouders in de zomervakantie op Texel en daarna 25 jaar 1964-1989 bij de Noorse broeders hebben mij een zonnig levenskompas en perfecte morele levensbasis gegeven. Ere zij God alleen daarvoor. 25 jaar 1994-2019 duurde mijn genezing na de klap en diefstal door de NL overheid van mijn bedrijf: Pascal Micro-centrum B.V. in Sneek. Tot in hun graf van die daders worden die achtervolgd totdat er dubbele schadevergoeding is betaald.  Zo werkte de universele Gerechtigheid in de tijd van Jesaja, in de tijd van Jozef, in de tijd van Mozes, in de tijd van Daniël, in de tijd van de profeten, in de tijd van Jezus en de apostelen en ook in het jaar 2020. 25 jaar: 1995-2020 leef ik gescheiden en celebatair als priester volgens de ordening van Melchizedek.

20-5-2020: Regeren per advies en niet per besluit noch decreet. Is dat mogelijk? Jazeker, want dat is mogelijk en kan door iemand, die Getrouw en Waarachtig is en heet. Dat vertaalt zich praktisch in perfecte Educatie in de vorm van KIJKIEDOCO. 

Gedragen en bemoedigd door briljante muziek:

 

19-5-2020: Op het kruis van Golgotha heeft de mensheid 1ste haar Waterloo gevonden in de dood van Jezus, is 2de met hem daarna begraven en is 3de opgestaan tot eeuwig leven. Zo is Jezus als nieuwe Adam de oorsprong van de nieuwe schepping geworden. Door dit eenvoudig te geloven gaat de Almachtige Geest dit uitwerken en bevestigen in elke gelovige en gehoor-zame ziel in een leraar-leerling relatie.

18-5-2020: in mij woont sinds 28-2-2001 een apostolische Koning en Priester (K&P), toen ik mijn rechtenbul aan de VU ontving. Zie: Openbaring hfdstk 1:

4. Johannes aan de zeven gemeenten in Asia: genade zij u en vrede van Hem, die is en die was en die komt, en van de zeven geesten, die voor zijn troon zijn, 5. en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden en de overste van de koningen der aarde.
Hem, die ons liefheeft en ons uit onze zonden verlost heeft door zijn bloed 6. en Hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader gemaakt – Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden! Amen.
Het boekje “Het innerlijk gebed” van Madame Guyon heeft voor mijn kosmische initiatie gezorgd en mij op 18 jarige leeftijd op dat spoor gezet. Ere zij God alleen.

17-5-2020: Dagelijks nieuw: alfa, omega, alfa, omega, alfa, omega, eindeloos verder, onafhankelijk van wat intussen is gebeurd. God bewaakt telkens onze ingang en uitgang. Zie: Jesaja 58:8. Dan zal uw licht doorbreken als de dageraad en uw wond zich spoedig sluiten; uw heil zal voor u uit gaan, de heerlijkheid des Heren zal uw achterhoede zijn. 9. Als gij dan roept, zal de Here antwoorden; als gij om hulp roept, zal Hij zeggen: Hier ben Ik.”  & Jesaja 65:  ” 24. En het zal geschieden, dat Ik antwoorden zal, voordat zij roepen; terwijl zij nog spreken, zal Ik verhoren. 25. De wolf en het lam zullen tezamen weiden en de leeuw zal stro eten als het rund, en de slang zal stof tot spijze hebben; zij zullen geen kwaad doen noch verderf stichten op gans mijn heilige berg, zegt de Here.”

16-5-2020: niet verzeild raken in spottend cynisme, maar vasthouden aan het van jongs af aan geleerde referentiekader is een groot voordeel in tijd en eeuwigheid. Het leven zelf roept heden op tot een dodelijke ernst aan de regels van properheid, zuiverheid en handen wassen.

15-5-2020: De boodschap van Jezus aan de zevende gemeente met bijbehorende engel past naadloos in deze tijd: Openbaring 3: Aan Laodicea

14. En schrijf aan de engel der gemeente te Laodicea:
Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin der schepping Gods: 15. Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet. Waart gij maar koud of heet! 16. Zo dan, omdat gij lauw zijt en noch heet, noch koud, zal Ik u uit mijn mond spuwen. 17. Omdat gij zegt: Ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek, en gij weet niet, dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte, 18. raad Ik u aan van Mij te kopen goud, dat in het vuur gelouterd is, opdat gij rijk moogt worden, en witte klederen, opdat gij die aandoet en de schande uwer naaktheid niet zichtbaar worde; en ogenzalf om uw oogleden te bestrijken, opdat gij zien moogt. 19. Allen, die Ik liefheb, bestraf Ik en tuchtig Ik; wees dan ijverig en bekeer u.
20. Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.
21. Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon.
22. Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt.
Een serieuze vraag luidt: Was op dat moment de christelijke theologie en christelijke politiek al niet failliet?

14-5-2020: Probeer het volgende a.u.b. niet te begrijpen, maar proef de woorden met uw hart: zeer de moeite waard om te kennen en te beseffen uit 1 Joh 5: 3. Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar, 4. want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft: ons geloof. 5. Wie is het, die de wereld overwint, dan wie gelooft, dat Jezus de Zoon van God is? 6. Dit is Hij, die gekomen is door water en bloed, Jezus Christus, niet slechts met water, maar met het water en met het bloed. En de Geest is het, die getuigt, omdat de Geest de waarheid is. 7. Want drie zijn er, die getuigen [in de hemel: de Vader, het Woord, en de heilige Geest; en deze drie zijn één. 8. En drie zijn er, die getuigen op de aarde]: de Geest en het water en het bloed, en de drie zijn tot één. 9. Indien wij het getuigenis der mensen aannemen, het getuigenis van God is meerder, want dit is het getuigenis van God, dat Hij van zijn Zoon getuigd heeft. 10. Wie in de Zoon van God gelooft, heeft het getuigenis in zich; wie God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft in het getuigenis, dat God getuigd heeft van zijn Zoon. 11. En dit is het getuigenis: God heeft ons eeuwig leven gegeven en dit leven is in zijn Zoon. 12. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.”

13-5-2020: Sommigen kunnen wat ik niet kan: “Flikkeren met de ogen”. Ik heb dat bij diverse leidinggevenden gezien in de loop van de tijd. Het was een kunstmatig, onnatuurlijk ogenlicht en oogopslag, gekoppeld aan opvlammende begeerte. Het licht in mijn ogen is kosmisch, universeel en permanent. Daarom hoef ik niet te kunnen flikkeren.

12-5-2020: Habakuk 3 zegt: “17. Al zou de vijgeboom niet bloeien, en er geen opbrengst aan de wijnstokken zijn, de vrucht van de olijfboom teleurstellen; al zouden de akkers geen spijs opleveren, de schapen uit de kooi verdreven zijnen er geen runderen in de stallingen zijn,18. nochtans zal ik juichen in de Here, jubelen in de God van mijn heil.19. De Here Here is mijn kracht: Hij maakt mijn voeten als die der hinden, Hij doet mij treden op mijn hoogten.

11-5-2020: Geen zoete, geen zouteloze praatjes meer: Het is tijd voor nieuwe Educatie: nieuwe onderwijsimpulsen, nieuwe onderwijsprogramma’s, nieuw Onderwijs met inspiratie over de samenhang  tussen en respect voor Natuurkundige wetten, Scheikundige stoffen, Biologische processen en Wiskundige concepten. Nu is er crisis. Nu is er GODS oordeel. Jesaja 26 wint er geen doekjes om:

7. Het pad des rechtvaardigen is effen; Gij baant voor de rechtvaardige een effen spoor. 8. Ook in de weg uwer gerichten hebben wij U verwacht, o Here; naar uw naam en naar uw gedachtenis ging ons zielsverlangen uit. 9. Van ganser harte verlang ik naar U in de nacht, ja, uit het diepst van mijn gemoed zoek ik U; want wanneer uw gerichten op de aarde zijn, leren de inwoners der wereld gerechtigheid. 10. Al wordt de goddeloze genade bewezen, hij leert geen gerechtigheid; hij handelt slecht in een land van recht en de majesteit des Heren ziet hij niet. 11. Here, uw hand is verheven, maar zij beseffen het niet; zij zullen het echter beseffen en beschaamd staan over uw ijver voor het volk. Ja, het vuur over uw tegenstanders zal hen verteren.”

10-5-2020: Lees a.u.b. uw immanente heil: Openbaring 22: 1. En hij toonde mij een rivier van water des levens, helder als kristal, ontspringende uit de troon van God en van het Lam. 2. Midden op haar straat en aan weerszijden van de rivier staat het geboomte des levens, dat twaalfmaal vrucht draagt, iedere maand zijn vrucht gevende; en de bladeren van het geboomte zijn tot genezing der volkeren. 3. En niets vervloekts zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daarin zijn en zijn dienstknechten zullen Hem vereren, 4. en zij zullen zijn aangezicht zien en zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. 5. En er zal geen nacht meer zijn en zij hebben geen licht van een lamp of licht der zon van node, want de Here God zal hen verlichten en zij zullen als koningen heersen tot in alle eeuwigheden. 

9-5-2020: Lees a.u.b. om te zien wat in Christus zijn betekent: Filippenzen 3: ” 12. Niet, dat ik het reeds zou verkregen hebben of reeds volmaakt zou zijn, maar ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen mocht, omdat ík ook door Christus Jezus gegrepen ben. 13. Broeders, ik voor mij acht niet, dat ik het reeds gegrepen heb, 14. maar één ding (doe ik): vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen vóór mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus.

15. Laten wij dan allen, die volmaakt zijn, aldus gezind zijn. En indien gij op enig punt anders gezind zijt, God zal u ook dat openbaren; 16. maar hetgeen wij bereikt hebben, in dat spoor dan ook verder!”
Op weg naar de zaligheid der zielen!

 

8-5-2020: Lees a.u.b. Jesaja 26: 19 Herleven zullen uw doden – ook mijn lijk –, opstaan zullen zij. Ontwaakt en jubelt, gij, die woont in het stof! Want uw dauw is een dauw van licht; en de aarde zal aan de schimmen het leven hergeven. 20. Kom, mijn volk, ga in uw binnenkamers, en sluit uw deuren achter u; verberg u een korte tijd, tot de gramschap over is. 21. Want zie, de Here verlaat zijn plaats om de ongerechtigheid der bewoners van de aarde aan hen te bezoeken; dan zal de aarde het op haar vergoten bloed aan het licht brengen en haar verslagenen niet langer bedekken.”

7-5-2020: uit Romeinen 8: 35. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard? 36. Gelijk geschreven staat:

Om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood,
wij zijn gerekend als slachtschapen.
37. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. 38. Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, 39. noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.”

6-5-2020: Is er ooit in NL zo’n contrapositie, stilstand en set-back  geweest? Wat in 2020 een jubileumjaar had moeten worden, 75 jaar na WOII, lijkt op een wereldwijde nachtmerrie en oorlogsscript, elke dag. Alle eindexamens zijn dit jaar in NL geschrapt. Dit ervaar ik als een enorme set-back. Hoe kan de Regering morele verantwoordelijkheid vragen van burgers, als die regering zelf het slechte voorbeeld geeft, al bijna 22 jaar in mijn eigen UWV-casus? 

5-5-2020: Zou er in deze tijd oor zijn voor de persoonlijk gerichte, individuele boodschap van de profeet Micha in hfdstuk 6? : “8. Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is en wat de Here van u vraagt: niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben, en ootmoedig te wandelen met uw God.” Net als de profeet Jesaja is Micha vermoord door Koning Manasse, die er het toch levend heeft afgebracht na zijn diepe zelfvernedering in ballingschap. Die daad was zo overtuigend dat hij uiteindelijk weer zijn troon in Juda mocht bestijgen en in ere werd hersteld. Ik vind dit één van de meest opmerkelijke feiten in het OT. Toen gold ook al: “Pacta sunt servanda.”

14 jaar na dato van mijn roeping door Mr. Herman Tjeenk Willink op de DAM: 4-5-2020: het machtigste wapen in het gehele universum staat beschreven in Romeinen 8:v 2, n.l. de wet van de Geest des levens, die ieder in Christus vroeg of laat bevrijdt van de wet van de zonde (somberheid en pessimisme) en van de dood (meedogenloosheid en gewetenloosheid). 

3-5-2020: Niet muziek (soul), niet sport (fysiek), maar wel educatie (spirit) is the most powerful weapon which we can use to change the world. Volgens wijlen Nelson Mandela.

2-5-2020: Uit Filip 4: 19. Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus. 20. Onze God en Vader nu zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid! Amen.” Bestaat er een beter bewijs van Gods liefde voor elk mens? Wat betekent in deze en andere verzen in het NT de uitdrukking “in Christus Jezus”? Het betekent eenvoudig dankzij veelzijdige educatie!

1-5-2020: De nieuwe wereldorde van allen- en allesomvattende VREDE & SAMENWERKING & EDUCATIE is inzicht. Iedereen gaat profiteren van de nieuwe WELVAART.

30-4-2020: Gaan wij toe naar een nieuwe staat “Nederland plus”? Iedereen houdt zich daar zonder uitzondering aan de eed, beloften en afspraken. Pacta sunt servanda.

29-4-2020: Hulde, hulde zeg ik tegen de fiscus, mijn meest betrouwbare overheidspartner: al vele, vele jaren sinds 1994, mijn rampjaar. Foei, foei zeg ik tegen het UWV-bestuur, mijn minst betrouwbare overheidspartner, wegens mijn 81 juridisch en mathematisch historisch bewezen grieven in mijn bijna 22 jarige Oorlog tegen UWV financiële dwang, -dreiging en -terreur. Ik wacht op dit moment op een oproep om te verschijnen voor de CRvB in Utrecht, na indiening van een herzieningsverzoek wegens vier NOVA. De kosmische wereldwijde correctie door het coronavirus zie ik als een directe ingreep van GOD en Zijn antwoord op de misdadige financiële vaak religie-geörienteerde staatsterreur overal ter wereld. In NL is de calvinistische krenterigheid en zuinigheid (niet voor zichzelf, maar wel voor alle anderen) ingegeven door verziekte geesten.

28-4-2020: God voedt de mussen, God telt de haren van het hoofd, God geeft lesopdrachten, God heeft volgens Jesaja 26 vers 1-6 de inwoners, die immuniteit bezitten, in hoge ivoren torens (en posities) tot stof toe vernederd en herhaalt dat op gezette tijden door de voeten van geringe en ellendige mensen. 

Jesaja 26:1. Te dien dage zal in het land Juda dit lied gezongen worden: Wij hebben een sterke stad; Hij stelt heil tot muren en voorwal. 2. Opent de poorten, opdat een rechtvaardig volk binnenga, dat zijn trouw bewaart. 3. Standvastige zin bewaart Gij in volkomen vrede, omdat men op U vertrouwt. 4. Vertrouwt op de Here voor immer, want de Here Here is een eeuwige rots. 5. Want Hij heeft de bewoners der hoogte, der ontoegankelijke veste neergeworpen, Hij vernedert haar, vernedert haar tot de grond toe, doet haar tot in het stof neerstorten. 6. Voeten zullen haar vertreden: de voeten der ellendigen, de treden der geringen.”

27-4-2020: Drugs (nooit gekend), alcohol (incidenteel, nimmer verslaafd), tabak (als jongen: tot 5 sigaretten beperkt, liever een toffee), goklust (nooit een casino van binnen gezien), alle vormen van ontucht (zelfs in mijn gedachten niet vreemdgegaan tijdens mijn 19 jarige huwelijk), belasting-ontduiking/ontwijking (nimmer een gedachte aan gekoesterd) zijn reeds vele jaren geleden volledig overwonnen demonen door mij als Fokke Oord junior. Ik word geen seconde daardoor geprikkeld of verzocht en ben graag bereid dubbele belasting te betalen wegens het grote voorrecht in NL te mogen wonen. Aan NL heb ik mijn opleiding met twee titels te danken en tevens het voeren van mijn succesvolle exacte vakken Masterclass-praktijk sinds 1 augustus 2006.

26-4-2020: Als 15 jarige jongen luisterde ik destijds tijdens het huiswerk maken ademloos naar de 9 symfonieën van Beethoven op 78 toeren platen ontvangen van mijn zus Afke uit Canada. Het is een heel bijzondere belevenis die onsterflijke muziek nu na 60 jaar weer als nieuw te kunnen horen op Youtube. Destijds uitgevoerd onder leiding van Arthuro Toscanini. Nu door W.Furtwängler.

Fokke Oord junior

15jaar 

25-4-2020: wat ik hier schrijf heb ik niet verzonnen. Het zijn bewijsbare feiten. Ik ben n.l. een volwaardig lid van de Fokke Oord dynastie, die begon met mijn overgrootvader Fokke Oord senior die in 1943 in Bolsward overleed: hij was toen 100 jaar en zes maanden. Die overoude Fokke kreeg twee zonen Jan en Piet, zeer ijverige mannen. Die Piet heb ik nog levend gezien met zijn dochter Sara en zijdelings gekend als de oom van mijn eigen vader Pieter en die oom Piet had een kruidenierszaak in Bolsward aan de Stoombootkade bij de Klippen. Die echte mijn opa Jan is overleden in de WOII en heb ik zodoende nooit gekend zijnde vader van mijn eigen vader Pieter Oord, die in 1994 is overleden op 88 jarige leeftijd na een zeer ijverig arbeidsbestaan in de verzekeringen. Hij werkte 50 jaar bij dezelfde baas, later Nat. Ned. in Rotterdam, begonnen voor WOII bij de Philantroop in Bolsward. Zelden heb ik een man gezien die zo loyaal aan zijn gezin, de prot. kerk, zijn kantooractiviteiten en GOD is geweest. In mijn Digitale autobiografie heb ik o.a. lotgevallen van mijn beide ouders in WOII beschreven. De oudste broer van mijn vader heette ook Fokke Oord en had de brandstofzaak in Bolsward overgenomen van zijn vader Jan. Die Fokke heb ik redelijk gekend, kwam soms op bezoek met Elisabeth zijn vrouw in Rotterdam bij mijn ouders en had weer vier zonen, waarvan de oudste Jan en jongste Piet heette. De vijf zonen van opa Jan, waaronder mijn vader de middelste als nr drie, waren net als hun vader diepgelovige zeer loyale protestantse kerkgangers, onderdanen van het Koninkrijk der Nederlanden. Alle vijf broers hadden de gewoonte om ’s avonds voor het slapen gaan enkele momenten van stilheid te oefenen op hun knieën voor het bed en GOD te danken. In de tweede wereldoorlog hebben de Oords heldendaden verricht en onnoemlijk lijden doorstaan. Mijn moeder Olga, overleden in 1984 in Canada bij haar dochter Afke, mijn enige zus, heeft in het oude Anthonius-ziekenhuis in Sneek de dood ternauwernood overleefd en overwonnen. Ze was daar klinisch doodverklaard na het eten van bedorven paardenvlees, afkomstig van een ongeluk met een wapendropping door de Engelsen voor bewapening van mijn Oom Sake en zijn ondergrondse strijdmakkers, en zou volgens de artsen nooit meer kinderen kunnen krijgen na die zware paratyphus-B aanval. Dankzij mijn vaders gebed heeft ze de oorlog overleefd en ben ik kort na die oorlog, nu 75 jaar geleden, toch geboren in okt ’45. Tijdens mijn lesperiode ( 1976-1989) in Sneek zijn daar zes van mijn kinderen in hetzelfde ziekenhuis geboren. Vanaf rond 1975 heb ik op 30 jarige leeftijd bewust geweten dat ik behoor tot het immanente Koninkrijk van koningen en priesters, waartoe ook de apostelen behoren. Mijn twee voltooide academische opleidingen (TU-Delft in 1973 en VU-A’dam in 2001 met bijbehorende titels bevestigen die connectie. Tot mijn belangrijkste geestelijke gidsen reken ik Madame Guyon met “het innerlijk gebed” en Meister Eckhart met zijn handleiding naar “Kosmisch bewustzijn”. Mijn Oom Sake was een zeer succesvolle verzetsstrijder in WOII, was betrokken bij de gevangenisoverval in Sneek en heeft met enkele medestrijders verzetsstrijders bevrijd uit de gevangenis van Leeuwarden en kreeg vele jaren na de oorlog het ijzeren kruis persoonlijk opgespeld door wijlen Prins Bernard. Ik bezit daarvan fotobewijs. Zelf ben ik gezegend met vier zonen, harde en zeer ijverige werkers in o.a. de olie-, windmolen- en computerindustrie. Eén ervan heeft jarenlang als marinier bij de Marine gediend. Dagelijks volg ik in het heden in het 14de jaar sinds 1 augustus 2006 met mijn exacte Masterclass-lessen de educatieve traditie binnen onze dynastie, zoals ook wijlen mijn eigen oom Jan uit Bussum, die ik redelijk goed heb gekend en als onderwijzer heeft gewerkt. Mijn eigen oom Fokke bezat een jongste zoon Piet, helaas jong overleden, onderwijzer wonende in Makkum, die op de kweekschool in Sneek is opgeleid, net als wijlen mijn oom Jan. 13 jaar lang heb ik zelf als wisk en natk leraar in Sneek gewerkt op o.a. die kweekschool onder de nieuwe naam C.P.A “de Him” aan de Hemdijk. Mijn oom Oene heeft notabene in WOII een joodse jongen in meisjeskleren verkleed gered uit kamp Westerbork en op een bakkers transportfiets weer teruggebracht naar het onderduikadres in Exmorra bij Bolsward. Mijn eigen dochter Irene den Hartog-Oord dient het lagere onderwijs in Almere. In de Fokke Oord dynastie, die wortelt bij en in de apostelen Johannes en Petrus, bevinden zich dus harde werkers, felle strijders, evangelisten, zoals mijn grote broer Gerard, en topdocenten. Mijn helaas reeds overleden oudste broer Jan was ongekend rechtvaardig in al zijn doen en laten. Sterke algemene punten in onze dynastie zijn: absolute trouw en loyaliteit aan de overheid, God en gezinswaarden, liefde voor sport, leven in de natuur, strand, zon en zee, denksport zoals schaken en liefde voor veelsoortige klassieke muziek, afkeer van onrecht, afkeer van onechtheid, liefde voor de Bijbel. Mijn eigen geboortebewijs (volgens de joodse getalsrelatie tussen mijn verjaardag en de Psalmen) vindt u in de gehele Psalm 91, waarvan elk vers diep in mijn geestelijk bewustzijn is geschreven en daar bevestigend rust. Wie GOD heeft leren aanbidden in Geest en in waarheid bezit een andere kijk en paradigma op tegenspoed, tegenspraak, tegenwind en obstakels.

24-4-2020: her-ijking van de oude waarden zoals: properheid, zuinigheid en eerlijkheid lijkt me een grote winstfactor in deze tijd. Dodelijke ernst mag weer terugkomen: het is een kwestie van Leven of Dood, zoals eerder in de tijd van Mozes en de profeten, Jezus en de apostelen. 

23-4-2020: een nieuw paradigma op kennis, macht, gezag, geld, winst en welzijn lijkt me van het hoogste belang voor ieder waar ook ter wereld.

22-4-2020: Mijn advies aan iedereen: Zoek a.u.b. de wijsheid, balans en evenwicht, al moet u afdalen in de HEL om daar te zoeken. Vind uw individuele wijsheid om dagelijks zelf nieuwe geschiedenis te kunnen schrijven tot welzijn van ieder waar ook ter wereld.

21-4-2020: Met een einde aan de mega-salarissen en bonussen gaat ieder land met een nieuwe loyaliteit van het landelijk bestuur en bankbesturen t.o.v. de Grondwet en belastingwetgeving een nieuwe toekomst tegemoet met een betere verdeling van geld, kennis en middelen. We hoeven zeker niet te eindigen zoals het einde van het toenmalige Sanhedrin in Jeruzalem en de aldaar verwoeste tempel in het jaar 70.

20-4-2020: Nog steeds zweeft de GEEST boven de wateren, zoals in Genesis 1, boven de drek, boven de moerassen, boven giftige stromingen, boven zoute zeeën en oceanen. Waar haalt u uw inspiratie vandaan? Uit de hel, uit de aarde, uit de dood? Boven moerassen van cynisme, boven zeeën van ongeloof, boven zoutpoelen van twijfel? Laat u liever inspireren door de Geest van Liefde, Kracht en van Bezonnenheid, niet door de geest van lafhartigheid? 2 Tim 1 vers 7.

19-4-2020: Hoe kan ik leerlingen helpen hun beperkingen qua tijd en locatie te overstijgen? De interpretatie van problemen schiet soms tekort door een negatieve benadering met zelfbeklag. Beter is het uit te gaan van een hoopvol scenario. Er staat een geheel universum klaar om jou persoonlijk bij te staan op weg naar volledige realisatie van je persoonlijke potentieel als permanente ster. Wie houdt zich bezig met het aankweken van mensen tot dieven, hackers en inbrekers als permanent zwarte gaten?

18-4-2020: permanent ben ik op zoek naar Grandeur en Schoonheid in mijn eigen universele missie en roeping en verbaas ik mij over de ingeboren zucht naar komische eenheid in elke geschapen wezen.

17-4-2020: Terug naar de pioniersgeest van de drie aartsvaders. Kan dat in deze roerige tijd kwaad? Wat betekent dit concreet? Er bestaat een algemene wet: “Wie veel zoekt, zal veel vinden, wie weinig zoekt, zal weinig vinden. Wie niet zoekt, vindt dus helaas overeenkomstig de eigen passiviteit: niets. Elk mens heeft im-mers minimaal één talent: zijn moeders- of vaderstaal. Daarmee kan iemand veel goeds doen in zijn of haar omgeving.

16-4-2020: de menselijke lichamelijke stofwisseling in diverse organen lijkt mij het mooiste geschonken levende organisme, waarin volledig stil de bruikbare en niet bruikbare stoffen worden gescheiden voor de continuïteit van mijn bestaan. Ere zij GOD, de Schepper daarvan, alleen.

15-4-2020:  Als GOD Liefde is en ik mijn verstand van GOD heb ontvangen, waarom kan ik HEM dan niet momentaan begrijpen met dat verstand? Pas na vele jaren is Zijn leiding soms begrijpbaar en inzichtelijk voor sommigen.

14-4-2020: Er valt wat te verbeteren. Wie wordt daar niet blij van?

13-4-2020: hoe komt het dat overheden en machthebbers steeds weer in staat zijn de onschuld te vermoorden? Wie bedenkt het om telkens de kip te slachten die gouden eieren legt?

12-4-2020: Zeven eeuwigheden zijn onvoldoende lang om GOD voldoende te bedanken voor het immense geschenk van zijn Zoon Jezus Christus, geopenbaard in de Heilige Geest.

11-4-2020: De kracht voor mijn dagelijkse praktijk ontleen ik aan: Psalm 103: 1-5 ” Loof de HERE, mijn ziel, en al wat in mij is, zijn heilige naam; loof de HERE, mijn ziel, en vergeet niet een van zijn weldaden; die al uw ongerechtigheden vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van de groeve, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid, die uw ziel verzadigt met het goede, zodat uw jeugd zich vernieuwt als die van een arend.” Mijn vertrouwen hierin is absoluut, tijdloos en plaatsonafhankelijk. Volgens de woorden van Jezus bij de bron met de Samaritaanse vrouw.

10-4-2020: mijn dagelijkse individuele lijfspreuk deel ik graag met u: Jesaja 58: 11 En de Here zal u voortdurend leiden, u in dorre streken verzadigen en uw gebeente krachtig maken; dan zult gij zijn als een besproeide hof en als een bron, waarvan het water niet teleurstelt.” 

9-4-2020: een eeuwige persoonlijke troost vindt u hier in Jesaja 54:15. Valt men heftig aan, dan gaat dat van Mij niet uit; wie u aanvalt, zal over u vallen. 16. Zie, Ik ben het, die de smid geschapen heb, welke het kolenvuur aanblaast en naar zijn kunst het wapen vervaardigt, maar Ik ben het ook, die de verderver geschapen heb om te vernielen. 17. Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal niets uitrichten, en elke tong die zich voor het gericht tegen u keert, zult gij in het ongelijk stellen. Dit is het deel van de knechten des Heren en hun recht van Mijnentwege, luidt het woord des Heren.” 

8-4-2020: Sterk als de dood is de LIEFDE, die alles en iedereen omvat en omarmt, wie dat wil. Naast die LIEFDE bestaat er n.l. niets dan illusie. De LIEFDE is ALLES ( FO: in het kwadraat!) voor ieders ziel. 

7-4-2020: Hier volgt een eenvoudig winstmodel Stap 1: Bouw op de beurs geleidelijk een aandelen positie op en dan kan bij elke crisis het repeterende spel beginnen om steeds rijker te worden. Stap 2: Verkoop plotseling een grote positie van die aandelen. De beursprijs zakt daardoor. Wacht even een tijdje tot de prijs verder daalt door verdere verkoop door angstige bange mensen naar aanleiding van negatieve bijv internationale of nationale berichtgeving. Stap 3: Koop die positie weer in als de marktprijs is gedaald door alle bange verkopen. Stap 4. Tel uit je winst.

Waar ter wereld wordt dit sophisticated spel van manipulatie en neprijkdom niet gespeeld? De overbekende geldgoeroe Rienk Kamer is er schatrijk mee geworden en velen van zijn toenmalige bewonderaars en volgers ook, maar Rienk leeft zelf intussen niet meer. Blijkbaar levert dit spel niet het eeuwige leven, als tijdloos voordeel, op?  

6-4-2020: Past onze vlag met Rood wit blauw nog wel bij Nederland? Moet dit niet liever zijn: Rood zwart blauw? Waar is de onschuld gebleven in NL? Glijden wij weer af naar een betweterig landje met geen interesse in het eigen functioneren? Ontbreekt het aan waarachtig LICHT? Altijd met het vingertje wijzen als volleerde Farizeeërs, die zoals in de tijd van Jezus zwijmelen in Belastingfraude? De 30 zilverlingen van Judas hebben niet kunnen verhinderen dat de tempel en het SANHEDRIN in het jaar 70 door de Romeinen zijn vernietigd !? Een nazaat van die toenmalige tempeldienaars, Prof. dr. ir. Jacob Cohen aan de TU-Delft heeft mij rond 1970 de tegenwoordig belangrijkste wiskundige bewijstool aangeleerd, samen met zijn onovertroffen rechterhand Dr. Kanters. Ere zij GOD alleen voor EEUWIG. 

5-4-2020: De Geest van de waarheid zegt altijd: “Er hoeft niets verzonnen te worden, er hoeft niets verborgen te worden. De heldere feiten spreken een heldere TAAL voor zich.” Speel het spel daarom eerlijk, want dat duurt het langst.

4-4-2020: Dankzij deze akelige crisis ben ik meer gaan beseffen wie ik ben en tot welke dynastie ik al vanaf de geboorte behoor.  Alle puzzelstukjes komen bij elkaar, als ik het verleden, het heden en de toekomst overzie. Daarvoor ben en blijf ik diep dankbaar.

3-4-2020: Geen Twijfel mogelijk: Uit deze crisis zal ieder sterker tevoorschijn komen, zoals eerder bewezen na rampen en catastrofes. De innerlijke veerkracht van de mensheid met elk mens in het bijzonder, is in het verleden enorm gebleken.   

2-4-2020: Ontdek samen met mij de grandioosheid van het heelal en universum in al zijn verschijningen, vormen, inhouden, lijnen, bogen, lichtvariaties, kleuren, geuren, tinten, wiskundige concep-ten, natuurkundige wetten en scheikundige stoffen. Ga op zoek naar eigen realisaties en uitvindingen.

1-4-2020: Mijn plezier in deze tijd: moeilijke VWO Wiskunde B examensommen zelf oplossen en mijn leerlingen de schoonheid van hun oplossingen laten ontdekken op weg naar hun eigen eindexamen. Het helpt mij bij de overwinning van wetteloze demonen van angst, schrik, discriminatie, veroordeling en terreur in deze tijd.

31-3-2020: Mijn slotwoord voor de roerige maand maart 2020 uit Habakuk 2: 20 Maar de Here is in zijn heilige tempel. Zwijg voor Hem, gij ganse aarde!” Stop lieve medemensen eens met het eindeloze zinloze gepraat en zinloze “waarom dit of dat, waarom zus of zo” vragenstellen en ga in eigen stilheid luisteren naar uw eigen immanente STEM. 

30-3-2020: in deze roerige tijd adviseer ik te lezen het hoofdstuk Jesaja 26, met diverse parallellen in deze tijd.

29-3-2020: Elke dag één of meer keren uw eigen mantra of logo hardop noemen, verbindt u vroeg of laat in eigen hart met het eigen universele kosmische centrum van vrede, vreugde, inzicht, vriendschap, gerechtigheid en vrijheid én geeft een buitengewone vrijmoedigheid. Ik laat mij inspireren als een leerling van tijdloze sterren zoals Jezus, Zijn apostelen Johannes, Paulus, Petrus, Jacobus en Thomas, Madame Guyon, Meister Eckhart en vele, vele, vele anderen.

28-3-2020: Wat ik dagelijks doe en onderwijs is heilzaam voor de gehele mensheid, want ik leid jonge mensen op tot waarachtige ster.

27-3-2020: Het automatisme van de hebzucht van machthebbers en bankmanagement  is enorm. Een nauwelijks te beteugelen kwaad, al vele eeuwen. Hoe kan dat? In plaats van te zoeken naar de oorzaak daarvan is het beter te weten dat in Christus Jezus deze wetmatigheid is overwonnen, zelfs die van de bijbehorende dood. Hun geest is eenvoudig dood, functioneert niet tot algemeen welzijn van de mensheid.  Al vele eeuwen staat dat al in Romeinen 8 vers 1 t/m 3. Wat een voorrecht dit te beseffen en van te genieten.

26-3-2020: rusten in de Geest der heerlijkheid uit 1 Petrus 4: 14 advies ik ieder in deze roerige tijden. Verwijlen in en overpeinzen wat goed en edel is, stemt gelukkig. Dat wordt gevonden in het Eeuwige WOORD, als licht op het levenspad.

25-3-2020: In elke crisis geldt: “Het getuigenis van Jezus is de geest van Profetie”. Openbaring 19: 10.

24-3-2020: In deze wekenlange stille tijd word ik zeer getroost door de pianoconcerten van Mozart uitgevoerd door Lili Kraus, te vinden op YouTube. Ze is helaas overleden in 1986. Zelden heb ik zulke fraaie composities op zo’n overtuigend briljante wijze horen uitvoeren door een superpianiste. Hulde aan Youtube.

23-3-2020: De meest profijtelijke kwaliteit is GL: Goddellijke Liefde, die zelfs verlies in winst weet om te draaien. 

22-3-2020: Wie stelt in deze tijd eigen reputatie, eigen promotie, eigen carrière, eigen ambitie, eigen missie, eigen inkomen en eigen vermogen boven de Grondwet?

21-3-2020: In tijden van tegenspoed is en blijft een heldere geest onontbeerlijk om juiste beslissingen te nemen. Begin van mijn 75ste lente.

20-3-2020: “Wandelen in het Licht, zoals Hij in het licht is.” Afscheid van de winterperiode.

19-3-2020: onvermoeibaar blijven sterren als zonnen, dag en nacht stralen dankzij onuitputtelijke energiebronnen, die hun energie omzetten in licht voor onze ogen om te kunnen zien.

18-3-2020: Het waarachtige en blijvende goed, waarover Jezus spreekt stel ik als nummer 1: verlichte ogen van het hart. Daarnaast refereer ik aan: Lucas 21: “33. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan. 34. Ziet toe op uzelf, dat uw hart nimmer bezwaard worde door roes en dronkenschap en zorgen voor levensonderhoud, en die dag niet plotseling over u kome, als een strik. 35. Want hij zal komen over allen, die gezeten zijn op het oppervlak der ganse aarde. 36. Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen.” Dat moet echt een groot feest zijn: Jezus zien zoals Hij waarachtig is. Niet zoals de mens doorgaans denkt Hem te zien. Het directe zien van Hem, zonder intermediair van denken.

17-3-2020: Een blijvende troost spreekt: “Daarom verlangt de Here ernaar u genadig te zijn, en daarom zal Hij Zich verheffen om Zich over u te ontfermen, want de Here is een God van recht; welzalig allen die op Hem wachten.” Jesaja 30: 18.

Cijfer 9 VWO Wiskunde B toets wordt beloond met eigen keuze exclusief Wedgwood porselein Kutani Crane in nabijheid moeder op de leesbank.

16-3-2020: “Geworteld en gegrond in de Liefde” uit Efeze 3: 18 Voor wie is dat een werkelijkheid?

15-3-2020: Op Golgotha is het gedachtegoed van de oude slang uit het paradijs definitief ontmaskerd. De eeuwige Geest overwon in het lichaam van Jezus beslissend de heerschappij en dominantie van het vlees, m.i. symbool van het “in goed en kwaad gedeelde” brein van de mens. Ondankbaarheid, onvrede en onbehagen regeren als gevolg van dit verleden zwarte feit. De paradijselijke eenvoud en onschuld verdwenen en sluwheid deed haar intree in de wereld. De smalle individuele discipelweg van Jezus leidt echter uiteindelijk naar de glorierijke bevrijding, roeping, lichtmissie en bestemming van elk mens. Zo wordt de uiteindelijke eeuwige goedheid van GOD hersteld op aarde in een ziel. Vanuit het plateau van die VREDE is er een eenvoudige kijk op de werkelijkheid. Wat kan die vrede uiteindelijk toch verstoren? Wat gebeurt er met je als je niet krijgt waar je volgens het eeuwige Woord recht op hebt? Breekt dan alsnog het helse vuur los?

14-3-2020: als u eens wist hoe een onmogelijke persoon mij gevormd heeft tot wie ik nu dagelijks ben, zou u zich hogelijk verwonderen en verbazen, dat ik nu nog in leven ben.

13-3-2020: Jezus zei en zegt nog steeds repeterend: “Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u.” Joh. 14:27. Bestaat er een beter communicatiemiddel? Is deze vrede de echte erfenis en blijvende schat voor zijn discipelen? Sterren zijn in vrede actief en stralen licht en warmte uit. Is de vredeswet als individueel bezit in het hart het hoogst haalbare en de meest kostbare kwaliteit voor een sterveling? Is VREDE in essentie: de kroon des levens? Wat is er mooier dan een ring van zingende vrede om je hart te bezitten als bescherming tegen alle geweld, bedreiging, dwang en terreur?

12-3-2020: hoe komt het dat tien plezierige ervaringen (van op tijd betalers) door één wanbetaler makkelijk worden uitgewist en de wanbetaler blijft hangen in de ziel, het gevoel, het bewustzijn? Wat herinner ik mij van dit soort gevallen? Volgt hier de onbetrouwbaarheid van de menselijke waarneming uit? Of heeft dit te maken met universele rechtvaardigheid? Of denk ik soms ten onrechte dat iemand een wanbetaler is? De overheid maakt deze fout n.l. zelf te vaak. Bekijk de toeslagenaffaire bij de Fiscus. Wie zoekt permanent naar rechtvaardiging?

11-3-2020: Als ik weet wie ik ben hebben mijn daden een corresponderende betekenis. Als ik niet weet wie ik ben, ben ik in onzekerheid, angst en schuwheid.

10-3-2020: uit Filippenzen 4:19. Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus. 20. Onze God en Vader nu zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid! Amen.

9-3-2020: Sommigen hebben het al over de komende WO III. Ik spreek dagelijks over de gouden standaard (Wiskunde A,B,C en D)  en leef telkens persoonlijk de gouden regel: “Wat u niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet”. Wie hoog op de ladder staat, kan diep vallen. Wie op de laagste tree staat, maakt vast en zeker nooit een diepe val.

8-3-2020: “Aan kleine feiten kent men de mens”. Dit stond met grote letters geschreven in de kelders van de Phinx fabriek in Maastricht, waar ik destijds binnen TNO-verband meehielp bij stofmetingen in een industriële omgeving. Er was daar veel mogelijk in te ademen fijne kleistof in de afdeling waar o.a. aardewerken toiletpotten en wastafels werden geproduceerd.

7-3-2020: Wie is hij in essentie? Wie is zij in essentie? Wie ben ik in essentie? Wie bent u in essentie? Wie zijn wij in essentie?

6-3-2020: Vrij van kwade intentie, vrij van kwade wil, vrij van kwaadspreken, vrij van kwade aard. Wat is echte VRIJHEID?

5-3-2020: Hij is nimmer uitgeschakeld, slaagde 89 keer academisch, geeft nooit op, is nooit ontslagen. Hij is als de Alfa en Omega, duurzaam, continu en blijvend in beweging. Wie is als hij?

1-3-2020: Wie heeft twijfel, angst, scepsis, spottende relativering en dood verzonnen? De diepgewortelde vredevolle, hoopvolle en liefdevolle respons van Hogerhand op chaos (wet van de entropie) luidt vanaf het allereerste begin: Er zij Licht!

28-2-2020: 19 jaar na mijn rechtenbul. Wie kan het opnemen tegen IKI: Individuele Kosmische Instructie? De zeer aantrekkelijke en leerrijke combinatie van Natuurkundige wetten en Scheikundige stoffen, inzichtelijk gemaakt via o.a. de Algebra en Meetkunde van Wiskundige lineaire, kwadratische, exponentiële, goniometrische en stochastische Modellen.

27-2-2020: het kiezen uit vele kandidaten? Is dat nog van deze tijd? Kan Den Haag nog meer politiek versplinterd?  Wie is mijn roerganger aldaar, die de gezonde koers uitzet?

26-2-2020: Zelf zwelgen in ongeëvenaarde vormen van welvaart, rijkdom en weelde en de anderen, als vanzelfsprekend, deze lasten als kosten daarvoor, laten dragen! Zie hier: het wereldwijde machtsprobleem van politieke, economisch en religieuze leiders. Welke educatieve signalen gaan hiervan uit? 

25-2-2020: Een nobele wereldwijde doelstelling: hulpbehoevende mensen tot autonomie opleiden om henzelf de eigen problemen te kunnen laten oplossen en niet tot last te zijn van de samenleving c.q. gemeenschap.  

24-2-2020: op de juiste plaats, op de juiste tijd, met de juiste woorden met de juiste geluidssterkte en klank, in de juiste context, met het juiste optimistische paradigma acteren en elke vraag voorzien van het juiste antwoord. Wie is dat in hemelsnaam gegeven?  

23-2-2020: vrede, vrijheid, vriendschap, vrijmoedigheid, vergevingsgezindheid, vrijgevigheid, vreugde. VWO-4 leerlinge Nikky A. : een 8,3 voor Natk en 9,3 voor Sk spreken voor zich.

17-2-2020: lachen kan vergaan, stilheid niet, evenmin vertrouwen.

16-2-2020: wat is, is; wat was, was, wat komt, komt en wat gaat, gaat.

10-2-2020: de voor elk mens haalbare volmaaktheid in Christus bereiken! Bestaat er een nobeler doel, intentie, troon en kroon?

6-2-2020: het Einde van elke oorlog, uit Filippenzen 4:

4. Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u! 5. Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Here is nabij. 6. Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. 7. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.
8. Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat; 9. wat u geleerd en overgeleverd is, wat gij van mij gehoord en gezien hebt, breng dat in toepassing en de God des vredes zal met u zijn.

3-2-2020: Laatste hoofdstuk, laatste boek van de Bijbel: Openbaring, vers 17. “”En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En wie het hoort, zegge: Kom! En wie dorst heeft, kome, en wie wil, neme het water des levens om niet.”” Trek s.v.p. een nieuwe inhoudsrijke, stralende, verrijkende toekomst naar uzelf toe, want de bron van levend water zal nooit en nimmer uitdrogen. De toekomst en de eeuwigheid behoort ook u toe in Christus.

een lied uit mijn hart: 

1-2-2020: De belangrijkste les ooit voor elk mens luidt: Dankzij de dood van Christus ben en blijf ik als mens bevrijd van 1ste: alle kwaadzinnigheid, 2de: alle kwaadwilligheid, 3de alle kwaadsprekerij en zelfs 4de: alle kwaadaardigheid. Dit historische feit is onbetwistbaar bewezen in geest en in waarheid door uitsluitend HEM alleen. Zo leef ik permanent in Zijn vredevolle, hoopvolle en liefdevolle belofte van Eeuwig leven.

31-1-2020: “Er zij Licht” is en blijft de enige legitieme reden als diep Goddellijk verlangen in en achter deze site. 

30-1-2020: Mijn blijde filosofie luidt heel simpel: elk mens is van kosmische afkomst, bewezen qua sterrenstof in zijn of haar lichaam, en kan het bijbehorende kosmisch exacte lichtbewustzijn herwinnen dankzij de Geest van Christus. Dat bewijs ik al meer dan 13 jaren sinds 1 augustus 2006 dagelijks in mijn individuele exacte Lespraktijk van Masterclasslessen voor leerlingen in nabijheid van één of meer ouders. Een nieuw paradigma en kijk op zichzelf, de ander en de wereld is het stille revolutionaire gevolg.

Advertentie, nieuwe tekst Marktplaats:

“Education is the most powerful weapon wich we can use to change the world volgens de wet van Mandela.” Wie van u als ouders wil trouwens geen hogere cijfers voor de heldere toekomst van uw kinderen? Ik introduceerde op 1 dec 2019 een nieuwe gouden standaard: Extrema cum laude als nieuwe norm en praedicaat: cijfer 10 plus voor iedere leerling(e) die volledig zelfstandig de moeilijkste som oplost. Steeds meer ouders ontdekken deze Masterclass exacte lessen sinds 1 augustus 2006 voor hun kinderen. Gefeliciteerd daarom als u dit voor de eerste keer leest, want velen gingen u al voor. Zoekt u of uw kind hulp voor exacte vakken voor Vwo of Havo. Dan bent u hier op het goede adres. Zie in het menu op mijn website: de SterrenCarousel. Slagen en overgaan zijn de normale protocollen hier voor leerlingen en studenten & zittenblijven of zakken zijn bij mij never en nooit OPTIES geweest. Sinds 1 augustus 2006 verzorg ik een individuele Masterclass en heb ik vele kinderen van Almere en omstreken in aanwezigheid van hun ouders mogen helpen aan goede cijfers voor de toetsen, de overgang naar de volgende klas of voor het eindexamen. Zie de diverse referenties en foto’s van sterren op mijn website, als topje van een omvangrijke ijsberg. Ik beoog bij elk leerling(e) minimaal een 7 voor (examen)toetsen. Zelf had ik voor deze drie exacte vakken op mijn eigen Rotterdamse Marnix Gymnasium-bêta: precies drie zevens. Daarom onderwijs ik telkens elke student(e) of leerling(e) hier het Universele stappenplan voor het verwerven van exacte kennis en INZICHT. Sommigen zijn onbetwist bewezen piloot geworden, anderen arts, en weer anderen cum laude psycholoog, enz. Mijn levensdoel is: zoveel mogelijk leerlingen via mijn eigen Didaktiek KIJKIEDOCO de weg wijzen naar het zelfstandig oplossen van alle sommen, zelfs de moeilijkste. Dit zorgt voor helderheid en betere resultaten ook voor andere vakken, zoals Economie en Management en Organisatie. Effectiever (sneller resultaat) & Efficiënter (hogere cijfers) dankzij mijn Top Down instructie incl de 70 Drieledige concepten. Kom en zie: ontdek nieuwe mogelijkheden voor u en uw kind. Dankbare groeten Mr.ir. Fokke Oord MA & MSc, Almere PS: mijn ontvangen bezieling dankzij Dr. P.A.M. Kanters aan de TU Delft rond 1970 geef ik eenvoudig door. Of anders gezegd, volgens Nelson Mandela: “Education is the most powerfull weapon which we can use to change the world.” Amen!

Gedurende heel wat jaren was ik in de zomerperiode examinator Staatsexamens in Amersfoort en Tilburg.

Nieuw per 1 augustus 2018: in elke vakantie: Individuele Holidayschool van 6 keer 1,5 uur als voorbereiding voor de nieuwe lesperiode met o.a. de  Algebra en Meetkunde van 1ste: het lineaire Model, 2de het kwadratische Model en 3de: het stochastische Model (kansrekening). Hele nuttige oefeningen met breuken, wortels, exponenten, logaritmen en afgeleide funkties.

Aanmeldingen s.v.p. via oordfokke@gmail.com of telnrs: 0615895450 of 036-5303808.

Referenties van ouders en succesvolle leerlingen:

10.
Dankzij 11x 1,5 uur Masterclass van de heer Oord is mijn zoon binnen 1,5 maand gegaan van een 3,9 naar een 7,3 voor zijn mondeling examen wiskunde B. We zijn de heer Oord erg dankbaar.
Met vriendelijke groet,
geplaatst: 2-9-2018
Karin, Lelystad.

9.
Bijles in Almere

Geplaatst door Alves op 07 jul. ’17
Hierbij onze dank aan de heer Fokke Oord. De heer Fokke Oord heeft mijn dochter een aantal jaar bijles gegeven afwisselend op het gebied van natuurkunde, scheikunde en wiskunde. Hierdoor kreeg zij op een bepaald moment wiskunde onder de knie en geen bijles meer nodig. Nu helpt zij haar zusje zelfs met wiskunde. Een zeer vakkundige, vriendelijke, attente en enthousiaste man. Zeer flexibel en uitermate fijn dat je zowel thuis als op zijn adres bijles kunt volgen. Doordeweeks of in het weekend. Zijn manier van les geven is goed en duidelijk. Met juiste informatie en fijne voorbeelden. Met het diploma op zak kunnen wij terug kijken op de fijne en leerzame jaren met de heer Fokke Oord. Zelfs onze hond heeft genoten van de zakken honden koekjes waarmee de heer Fokke Oord hem verraste. Familie Alves
8.
Bijles in Almere
Geplaatst door h861257 op 22 jun. ’17
Fokke heeft mij enorm geholpen! Zijn geduld en het tientallen keer uitleggen van natuurkunde zijn voor mij essentieel geweest. Ik kwam bij Fokke met een redelijk cijfer voor natuurkunde. Ik werkte heel hard maar het resultaat bleef uit. Toen wij samen iedere week gingen stoeien met lastige natuurkundige sommen kwam ik er op een gegeven moment uit. Het eindresultaat is een 7.6 voor mijn eindexamen natuurkunde!. kortom, zijn lessen hebben mij ontzettend geholpen.
7.
Meer dan bijles wiskunde in Almere
Geplaatst door Bunck op 22 jun. ’17
Raphaël heeft de afgelopen twee jaar onmisbare ondersteuning gehad op het gebied van wiskunde en natuurkunde. Hij is met klinkende cijfers geslaagd voor de havo. ‘Starmaker’ Fokke geeft op een heel inspirerende en geheel eigen wijze ondersteuning die meer is dan alleen maar bijles. Hij weet de leerlingen te raken, daar waar hun school op dit gebied vaak verzaakt. Reden waarom hij inmiddels een hele schare enthousiaste ‘sterren’ achter zich weet. Ton Bunck
6.
Bijles wis- natuur- en scheikunde in Almere
Geplaatst door War op 27 jun. ’16
Zelf heb ik HAVO afgemaakt zonder de betavakken, maar ik had wel altijd interesse gehad in de betavakken. Helaas kreeg ik op school niet de nodige aandacht en hulp aangeboden om deze vakken mee te nemen naar de 4e en 5e. Voor mijn toelating tot de universiteit had ik deze vakken toch nodig en tijdens mijn zoektoch naar oplossing vond ik Fokke Oord, ook wel Happy Teacher genoemd. Bij Happy Teacher heb ik met veel plezier wis- natuur- en scheikunde gevolgd. Hij legt de stof altijd op een simpele maar inzichtelijke manier uit zodat je het altijd kan begrijpen, de lessen zijn altijd goed geordend, leuk en informatief. Ik zeg tot de dag van vadaag: Had ik Happy Teacher maar eerder ontmoet!
5.
Bijles Wiskunde in Almere
Geplaatst door Nio op 01 jun. ’16
De lessen van Fokke Oord, een absolute aanrader voor een ieder die het nodig heeft. Het maakt echt niet uit op welk (instap)niveau en na verloop van tijd zie je zichtbaar en vooral meetbaar resultaat. Ik weet bijna zeker dat dit voor iedereen geldt die aan zijn lessen deelneemt. Zelf heb ik dat ook ondervonden. Dankzij deze wiskunde lessen heb ik zelfs plezier in in dit vak gekregen. Nio
4.
Bijles in Almere
Geplaatst door Ingrid op 19 mei ’16
Inmiddels heeft meneer Oord mij al bijna 2,5 jaar begeleid met het maken van natuurkunde sommen.Toen ik voor mijn eerste cijfer in de 4e klas een 3.3 haalde, besefte ik dat het tijd was voor hulp. Met de hulp van Fokke Oord heb ik uiteindelijk mijn cijfer opgehaald tot een afgeronde 7. De lessen van meneer Oord zijn leuk, leerzaam en geven je een zeker gevoel bij het maken van moeilijke sommen. Amber Hoogendonk
3.
Bijzonder leuke bijles in bèta in Almere
Geplaatst door ellenleenstra op 19 mei ’16
Ik ken Fokke Oord ondertussen ruim 2 jaar en hij heeft me al die tijd geholpen met wiskunde en natuurkunde. Toen ik in de 4e klas begon met een N&T-pakket bleek natuurkunde al snel erg moeilijk. Maar met de hulp van Fokke Oord heb ik toch een prachtig gemiddelde weten te halen. Naast de mooie resultaten waren de lessen altijd zeer informatief én leuk, waardoor mijn motivatie voor het vak ook groeide. Kortom, een leerzame en gezellige ervaring! Ellen Leenstra
2.
Bijles natuurkunde in Almere
Geplaatst door anouk.montfoort op 19 mei ’16
Fokke Oord heeft mij naast een mooi gemiddelde ook plezier in het maken van sommetje bijgebracht. Ik had aanvankelijk nooit verwacht dat ik met plezier een natuurkunde opgave zou maken. Dit is het gevolg geweest van super motiverende en inspirerende lessen, waarin meneer Oord mij de denkwijze van een échte bèta heeft leren ontdekken.
1.
Bijles wiskunde en natuurkunde in Almere
Geplaatst door Dieneke op 18 mei ’16
Fokke Oord is een bijzondere docent. Hij geeft leerlingen vertrouwen dat zij door inspanning altijd in staat zijn zichzelf te ontwikkelen. Hij ziet bij elke leerling wat die van hem nodig heeft om de stof eigen te maken: soms een zetje, soms een opbeurend woord. Hij heeft een heldere aanpak waarbij hij de stof terugbrengt naar de essentie om zo het inzicht van leerlingen zelf te vergroten en hun vertrouwen in hun eigen kunnen te laten groeien. Zijn enthousiasme voor exacte vakken, maar ook voor leren is aanstekelijk. Dit gecombineerd met zijn open, rustige houding maakt hem een bijzondere docent.

1-1-2020