Historie t/m 8-3-2017

8-3-2017

Drie stemmen spreken continu op aarde én in de hemel: 1ste die van de Vader, 2de die van de Zoon én 3de die van de Heilige Geest. Leer ze onderscheiden, terwijl ze alle drie onderling een hechte onverbreekbare éénheid vormen.

6-3-2017

Tijdloos floreren in de stille en zachtmoedige Geest van Jezus Christus: bestaat er een blijer, dieper en waardevoller bestaan op aarde als in de hemel?

4-3-2017

Wie een ander niet beoogt te beschadigen, bezit een onafhankelijke bevrijde wil en is in staat elke dag nieuwe geschiedenis te schrijven met vrienden en vriendinnen in een avontuurlijk en boeiend bestaan.

drie electronen, drie protonen en drie neutronen van het element Lithium

3-3-2017

Een perfecte weergave van wat hier regelmatig gebeurt: wanhopig worstelende leerlingen worden, net als jonge arenden geholpen zelfstandig en onafhankelijk te leren vliegen onder het toeziend oog van de hogere regenboogkleuren en boven het levend stromende water afkomstig van de bergtoppen.

1-3-2017

De eeuwige toorn van God in de ziel tegen alle kwaad is door Jezus op het kruis overwonnen en beteugeld. Hosanna. Amen.

Kom, zie, vergelijk en kies Het Leven

28-2-2017

Vandaag is de 16de verjaardag van mijn Rechtenbul, ontvangen op 28-2-2001 op de VU. Deze dag vier ik dankzij: 1 Petrus 5:

10. Doch de God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u, na een korte tijd van lijden, volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten. 11. Hem zij de kracht in alle eeuwigheid! Amen.

26-2-2017

Elektrische krachten, magnetische krachten, kernkrachten, zwaartekrachten, bewijskrachten, overtuigingskrachten spelen steeds dagelijks met elkaar het blijvende spel van aantrekkende en afstotende krachten. Het atoom is het element waar die beide soorten elkaar in evenwicht houden.

22-2-2017

mijn allerbeste leerlinge ooit

De dagelijkse missie van God is: nieuwe sterren maken, in de hemel en op aarde. So simpel is that.

21-2-2017

Dit plaatje

zegtalles

Het absolute Geluk, Bewustzijn en Heil voor elk mens staat volledig transparant beschreven in Jesaja 58 en is volledig realiseerbaar op aarde voor tijd en eeuwigheid:

11. En de Here zal u voortdurend leiden, u in dorre streken verzadigen en uw gebeente krachtig maken; dan zult gij zijn als een besproeide hof en als een bron, waarvan het water niet teleurstelt.

Amen. Amen. Amen.

20-2-2017

mijn

nieuweLogo

15-2-2017

Een welgemeend advies: maak uzelf onkwetsbaar dankzij een hoogwaardige rechtstatelijke individuele status-quo, waaraan u elke dag met passie en plezier werkt.

14-2-2017

Huidige activiteiten zijn gebaseerd op de waarheid van Openbaring 1:

8. Ik ben de alfa en de omega, zegt de Here God, die is en die was en die komt, de Almachtige.

educationnever ends

12-2-2017

Het persoonlijk bezit van de gezindheid van Christus is en blijft het onbetwistbare keurmerk van tijdloos leven in tijd en eeuwigheid.

11-2-2017

Zie: mijn meest bijzondere juridische klant Wilgo (begeleiding bij 1ste Raad van Discipline A’dam, 2de Hof van Discipline Den Bosch, 3de EOB München, 4de Gerechtshof Den Haag) met zijn dochter op bezoek voor Masterclass Wiskunde.

Bestaat er is iets zinvollers, iets mooiers of iets meer betekenisvol dan op aarde leven als een verlichte Meester in de traditie van Pythagoras, Archimedes, Socrates, Jozef, Daniël, Jesaja, Jeremia, de apostelen Johannes, Petrus en Paulus met een immense schat aan leerlingen incl hun ouders? Deze vraag stellen is tegelijk het antwoord beschrijven.

10-2-2017

Kan in deze hypertijd het tussentijdse geschiedenis einddoel op de olijfberg worden ontlopen?

9-2-2017

Waar zijn mensen met een gezalfde geest/ziel combinatie? Net zoals de grote Meester?

8-2-2017

Wie peilt jouw diepte van één of meer onvervulde verlangens?

aan wie wordt de verstilling daarvan bekendgemaakt?

wie lopen en spelen op het strand van de glazen zee uit Openbaring 15:2?

7-2-2017

Volmaakte Liefde:

Zoals Hij (Christus) is, zijn ook wij in deze wereld. 1 Joh 4:17.

 Hij = Wij

5-2-2017

Wat gebeurt er met u in een toestand van extreme individueel toegepaste  rechtvaardigheid? Volgens de woorden van Jezus in Lucas 16:10, 11 en 12 ontvangt u dan onbetwist het ware goed (om uit te delen) .

een geofferd Zelf zit op de hoogste troon en nodigt ieder Zijn majestueuze autoriteit te delen.

SDGloria

2-2-2017.

Nu volgt het belangrijkste nieuwe wereldnieuws uit Romeinen 8:

God ziet ook jou als dubbel ster. Vergeet dat nooit, want:

30. en die Hij tevoren bestemd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt.

De zekerheid des geloofs

de zuivere tweeentiteiten van geest en ziel in balans

Niemand is gediend door een overheid met overheidsdienaren c.q. ambtenaren die zich niet aan de eigen regels, zoals o.a. belastingwetgeving of eed houden, maar:

Magistraler & professioneler kan het niet gezegd noch uitgedrukt worden:

uit Romeinen acht

31. Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn? 32. Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken? 33. Wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen? God is het, die rechtvaardigt; 34. wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is, de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit. 35. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard? 36. Gelijk geschreven staat:

Om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood,
wij zijn gerekend als slachtschapen.
37. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. 38. Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, 39. noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.

1-2-1917

De zachtmoedigheid en nederigheid van het Lam overwinnen de veroordeling van de sterkste brullende leeuw.

31-1-2017

29-1-2017

Het tijdloze messcherpe onderscheidende Woord spreekt repeterend Hoopvol, Getrouw én Waarachtig.

28-1-2017

De zin van mijn tijdloze bestaan is uitgedrukt in mijn kindsPsalm:

27-1-2017

Waiting for he sun

To get rid of the darkness

Searching for light

To be my guide

To enrich my soul

To train my body

To release the burden

To forget sin

To enjoy freedom

To jubilate liberty

To liberate and free my spirit from slavery

Singing in the soul

For ever with

Glory and Thanksgiving to God alone

to inspire everyone to do the same

Amen.

24-1-2017

Wakker en alert blijven om op het rechte pad te wandelen, met minder zig-zag. Houd uw mentale conditie dankzij lichamelijke oefeningen, in top-conditie.

De mooiste ooit: Nocturne 20

21-1-2017

Elke nieuwe dag wordt geschapen uit het tijdloze niets en keert na afloop daar weer terug met een schat van en aan waardevolle, heldere en dankbare herinneringen voor dagelijkse individuele en bezielde inspiratie tot het Goede, Welgevallige en Volkomene.

20-1-2017

onbetwist bezit Jezus Christus eeuwig, tijdloos en plaats-onafhankelijk leven. Zijn ziel is niet meer kapot te krijgen na zijn aardse gevecht tegen de oorzaak van dood: de zonde van betweterige arrogantie. Nu bezit jij in je aardse bestaan dezelfde optie tot eeuwig leven en stuur ik je graag het vaderlijke Paulus’ gebed toe, als meest opmerkelijke Apostel. Hij schrijft in Efezebrief hfdstk 3:

14. Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader, 15. naar wie alle geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, 16. opdat Hij u geve, naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn Geest in de inwendige mens, 17. opdat Christus door het geloof in uw harten woning make. Geworteld en gegrond in de liefde, 18. zult gij dan samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, 19. en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods.

20. Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, 21. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen.

ongekende veelzijdige kleurrijke nachtelijke schoonheid is te horen in:

19-1-2017

Een pakketje Aandacht zocht ik, kwam naar me toe en ontving ik om uit te delen.

education never ends

18-1-2017

Van een goede vriend: “Zelfs de slak kwam aan in de Ark”

Pas de gouden

sleutel toe van: Kijkiedoco.

17-1-2017

Bewezen feiten na eerdere onvoldoende rond een 3:

Het atoom:

bevat enorme krachten die het geheel van afstotende (elektronenwolk onderling en protonen onderling) krachten en aantrekkende (neutronen onderling) krachten bij elkaar houden. Wat voorkomt een explosie óf fusie, alias samensmelting óf implosie van het atoom?

15-1-2017

God heeft Zichzelf herschapen in het natuurlijke lichaam van Jezus in de vorm van twee volledig identieke, gelijkwaardige en samenwerkende entiteiten als man en vrouw, om een einde te maken aan scheiding, zonde, dood, discriminatie, uitbuiting en verdeeldheid. Jezus is volgens de grandioze apostel Paulus in Efeze 2: 14 onze vrede, die de twee ontstane tegenpolen in de eerste schepping weer één heeft gemaakt in een nieuw vergankelijk lichaam, dat door Zijn opstanding uit de doden is bezegeld. Dit is in een notendop en kort gezegd: het blijde, liefdevolle, vredevolle en hoopvolle nieuws van de nieuwe schepping in de menselijke ziel dankzij de apos-tolische boodschap in het NT. Wie het vatte kan, vatte HET om in Christus te zijn als educatief proces naar het absoluut Volmaakte, Goede en Volkomene in werk, motief, harmonie en uitvoering.

ben jij de hand, of de ster of de kristalheldere zee van levend water, óf misschien wellicht alle drie tegelijk?

Het ultieme revolutionair nieuws in het NT wordt m.i. het helderst weergegeven door:

9. Maar, gelijk geschreven staat:

Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord
en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben.
10. Want óns heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods. 11. Wie toch onder de mensen weet, wat in een mens is, dan des mensen eigen geest, die in hem is? Zo weet ook niemand, wat in God is, dan de Geest Gods. 12. Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is.
Uit 1 Kor 2.
jouw eigenwezenlijke schat:
zo ben je nooit een lakei van een onwezenlijk tijdelijk onbenullig en soms zelfs schadelijk belang

Welk lied kan de Majesteit van de Vader, die steeds zijn kinderen beoogt zichzelf daadwerkelijk te laten overtreffen, echt bezingen?

Ga individueel of collectief op zoek naar de drie vuurtorens die je de zeven gevaarlijke klippen, rotsen en draaikolken helder tonen voor het volledig veilig bereiken van jouw eigen tijdloze thuishaven, als zijnde jouw heldere vredevolle, liefdevolle en hoopvolle inzicht dankzij je behaalde (Universitaire) diploma’s.

De tijd lijkt rijp voor een universele Masterclass voor bewezen kwaliteiten en stijl voor je eigen ziel in de levens van:

1ste Jozef, uit Genesis hfdstn: 39-48

2de: Daniël, in het gelijknamige boek

3de Johannes, de Liefdes-en Waarachtigheidsapostel, in zijn 5 geschriften:

zijn evangelie, zijn drie brieven, het boek Openbaring, vooral hfdstn 1-3 en 20-22 .

want op het kruis heeft Jezus zijn Meesterschap overgedragen aan zijn lievelingsapostel Johannes.

Het tijdloze goede, welgevallige en volkomene uit Romeinen 12 vers 2 is, blijkt en blijft illusieloos.

Perspectiefrijk 2017 voor iedereen gewenst!

ontdek zelf de absoluut op het kruis bewezen Christus vrijheden dankzij tomeloze tijdloze Liefde!

voor allen die van mooie melodieën en bijbehorende plaatjes houden:

Fokkeschrijft op: 31-12-2016:

U bent de belangrijkste mens op aarde, want er is maar één zoals U. Daarom schrijf ik U:

Beste U, U bent een bijzonder mens.

Op deze sites: www.fokkeoord.nl & www.affectie.nl & www.kijkiedoco.nl & www.oordconsult.nl vindt en ziet U mijn enige levensbron van inspiratie: de woorden van Jezus, vooral duidelijk en briljant opgeschreven door zijn lievelingsdiscipel Johannes, die prachtige dingen heeft geschreven over het eeuwige tijdloze WOORD: mijn echte en blijvende rijkdom. In de Bijbel vindt U vijf tekstboeken van zijn hand: zijn evangelie, zijn drie brieven en het geheimzinnige boek Openbaring, waarin hij heel concreet schrijft over zijn persoonlijke ontmoeting met Jezus en daardoor de vernieuwing aller dingen, waarover ook de grandioze apostel Paulus duidelijk is in Romeinen 8:28. Hij en zijn medediscipelen én OT profeten zijn en blijven mijn beste vrienden. Johannes zelf is op aarde een perfecte afbeelding, openbaring en weergave geweest van de eeuwige Vader en verliet als enige overlevende van de twaalf discipelen in die tijd van extreme Christen-vervolgingen op hoge leeftijd deze aarde. Warme groeten, Fokke.

Mijn oprecht en gratis advies aan u: volg een spannende vernieuwende Bijbelstudie met 1ste het boek Genesis, vooral de laatste hoofdstukken over JOZEF, 2de het avontuurlijk boek Daniël, 3de het evangelie naar Johannes, 4de de drie brieven van Johannes, 5de het boek Openbaring.

Die geschriften overtuigen u wellicht van de tijdloze glorie van de immanente GOD, die overwinnaars, sterren en kampioenen kweekt.

Ontmoet hier informatie over een tijdloze Masterclass, waarin leerlingen in nabijheid van de ouders, echt exact inzicht verwerven voor hoge exacte cijfers.

Tijdloze Alpha én Omega, als twee kleurrijke pupillen:

die de levende God en Godheid gewaar zijn, zonder begin en zonder einde.

verbonden met:

www.affectie.nl

voor wie gelooft is alles mogelijk 

Boven de zee: de Hand én tijdloze sterkunst

Zien is weten & Inzicht is eindeloos

Uitsluitend op Jezus past het woord Grandeur!!!

als Alfa en Omega, d.w.z. tijdloze redder, gids, leraar en God

Bestaat er een hogere, majestueuzer & diepere LIEFDE: op het kruis in Zijn meest ontluisterende positie schonk de immens lijdende Jezus aan Zijn nog meer lijdende en diepontgoochelde moeder Maria Zijn meest geliefde en beminde discipel Johannes als Zijn vervanger, waarna Hij de aarde verliet en terugging naar huis: naar Zijn opdrachtgever, de eeuwig troostende Vader, die deze genadevolle eeuwig voort-durende troost onvoorwaardelijk en zonder enige discriminatie deelt met elk van Zijn kinderen dankzij de verheerlijkte Geest van Jezus alleen, in elk zoekend hart. Zie 1ste: het ongekend schone hoofdstuk Romeinen 8, in de gehele wereldgeschiedenis onovertroffen, zonneklaar perfect en volledig majestueus beschreven: voor elk individueel; samen 2de: geïnspireerd door het onbeschrijflijk prachtige en schitterende hoofdstuk 1 Cor 2 én 3de: gecompleteerd in het majestueuze hoofdstuk Mattheus 5.

Kerst 2016: Vrede & Gerechtigheid van Jezus toegewenst dankzij volledige Educatie voor iedereen.

hogere cijfers voor iedere leerling(e) dankzij: www.kijkiedoco.nl

de mensvriendelijke, harmonierijke, leerling inspirerende ,absoluut veilige Vaderlijke Didaktiek (AVVD, als mijn bezit) ontleend en gespiegeld aan en gebaseerd op Johannes Evangelie 3:

21. maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

in spe:

veelkleurigmozaiek 

Ontdek het Logo van Kijkiedoco: zien is weten en inzicht is eindeloos, als een stralende diamant:

Drie geslaagde VWO-sterren met 2 aankomende sterren:

aldus mijn mooiste happening in 2016

Toegang tot mijn gratis: Autobiografie

&  Gratis Gedichten Varieté

zeven dagen

perweek

De belangrijkste en kortste tekst in de Bijbel: “En Jezus weende”

wees zelf eenheldere bron van:

eindeloos optimisme, lofprijzing en dankzegging volgens Jesaja 58:

11. En de Here zal u voortdurend leiden, u in dorre streken verzadigen en uw gebeente krachtig maken; dan zult gij zijn als een besproeide hof en als een bron, waarvan het water niet teleurstelt.

Zie en bekijk je ware bestemming in het Universum van: het zijn van veelzijdige Licht-weerspiegeling van Universele concepten en hun toepassing:

8-12-2016 Warme groeten, Fokke

Duizend keren ben ik gepijnigd, gemarteld en doodgegaan

en evenveel keren weer opgeveerd

Duizend en één keer ben ik door het vuur gegaan,

maar werd door gene vlammen niet één keer verteerd

schoonheid in ’t kwadraat

Tijdloos uit Psalm 103:

Loof de Here, mijn ziel,
en al wat in mij is, zijn heilige naam;
2. loof de Here, mijn ziel,
en vergeet niet een van zijn weldaden;
3. die al uw ongerechtigheden vergeeft,
die al uw krankheden geneest,
4. die uw leven verlost van de groeve,
die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid,
5. die uw ziel verzadigt met het goede,
zodat uw jeugd zich vernieuwt als die van een arend.
Wat wilt u nog meer ontvangen van de Allerhoogste scheppende Autoriteit?
Mijn meest volhardende excellente leerlinge 2014:
&
grandioze leerling Natuurkunde 2015
&
absolute ster 2016
met een zeldzame 10 voor Profielwerkstuk Natuurkunde VWO 6
bevestigd door het even tijdloze:

14. Omdat hij Mij zeer bemint, zal Ik hem bevrijden;
Ik zal hem beschutten, omdat hij mijn naam kent.
15. Roept hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden;
Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn,
Ik zal hem uitredden en tot ere brengen.
16. Met lengte van dagen zal Ik hem verzadigen,
en Ik zal hem mijn heil doen zien.

uit Psalm 91.

mijn stiltecentrum met dubbelster:

twee eerstegraads lesbevoegheden: Wiskunde & Natuurkunde

twee Mastertitels: Mr & Ir

twee entiteiten van Brood en Wijn om

vrolijk te zijn want:

17. Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt.

Wie overwint, hem zal Ik geven van het verborgen manna, en Ik zal hem een witte steen geven en op die steen een nieuwe naam geschreven, welke niemand weet, dan die hem ontvangt.
als wonderbaarlijk bewezen zuivere waarachtigheid uit Openbaring 2
tot eervan hen:
mijn ongelooflijk loyale ouders
Zeven eeuwigheden zijn te kort om God voldoende te bedanken voor zijn nieuwe schepping in de menselijke ziel.
Amen
Tenslotte een stil advies:
ondersteun van harte elke Moslima met haar kinderen en tevens elke andere mam volgens de wet van Mandela:
Education is the most powerful weapon which we can use to change the world

Na een herkansing geslaagd
op weg naar de Universiteit

&
als geweldige moeder-dochter presentatie met beloningen
Majestueus waar:
37. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. 38. Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, 39. noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.
uit Romeinen 8.
Afgesloten met:
&
“Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw Hemelse Vader volmaakt is.”
Mattheus 5:48.
voor wie gelooft is alles mogelijk
Tijdloze Alpha én Omega

Grandioze vaders: