Historie juni 2015 t/m 15 oktober 2015

van de zalige pannekoekenbakker op 15-10-2015

Pannekoeken15102015 016Pannekoeken15102015 011

kroon

de heerlijkheid van de kroon weegt zwaarder dan het aangehechte kruis

jongste zoon KristiaanSFGiantsmet bruid in San Francisco

Uit Jesaja 30:

18. Daarom verlangt de Here ernaar u genadig te zijn, en daarom zal Hij Zich verheffen om Zich over u te ontfermen, want de Here is een God van recht; welzalig allen die op Hem wachten.

We staan aan de vooravond van een stille revolutie van de wereldwijde overgang van het egocentrische offerloze denken (zeer ouderwets) naar het Christocentrisch Zelfoffer denken (zeer modern), zoals in de Middeleeuwen het Geocentrisch wereldmodel werd opgevolgd door het Heliocentrisch wereldmodel. 

Ingrediënten zijn daartoe volop aanwezig op deze site met de drie parallelsites.

platonicsolids

Een completer bewijs van de zin van mijn bestaan is er niet.

Nog nooit eerder, 5-10-2015, meegemaakt in één week:

drie Raphaël051015 012op

éénRaphaël051015 013rij :

Scheikunde 8,6; Wiskunde 9,6; Natuurkunde 7,2

= = =

In Psalm 91 zegt God de Vader:

14. Omdat hij Mij zeer bemint, zal Ik hem bevrijden;
Ik zal hem beschutten, omdat hij mijn naam kent.
15. Roept hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden;
Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn,
Ik zal hem uitredden en tot ere brengen.
16. Met lengte van dagen zal Ik hem verzadigen,
en Ik zal hem mijn heil doen zien.

= = =

Stilheid & Vertrouwen—meditatie maken je geest leeg en je hart rijk, Jesaja 30:15

zie file: Stiltemeditatie

Dit brengt ook U naar het tijdloze feest van 14 kwalitatief zuivere blijvende V-Kernwaarden: Verlangen, Vertrouwen, Vrede, Vreugde, Vrijheid, Vergeving, Vrijgevigheid, Vrijmoedigheid, Vriendschap, Volharding, Veiligheid, Volledigheid, Veelkleurigheid en Victorie die uitmonden in het onafhankelijke bewustzijn en gevoel van: Eenvoud, Diepte en Echtheid. (EDE)

= = =

Mijn taak is het leerlingen Kosmisch Bewustzijn bij te brengen.

Het effect van zelfvertrouwen tanken bij Fokke, die zelf veel vertrouwen heeft ontvangen: spontaan gebak van vader Ton

Raphaelsept15 002

met een 9,6 voor Wiskunde en 7,2 voor Natuurkunde van zoon als eerste nieuwe schooljaarresultaten in HAVO 4.

samen19A126DA-9CDB-4B37-ADCD-F1B05F3B3F2Cwerking

Magistrale verzen uit Johannes 10:

17. Hierom heeft Mij de Vader lief, omdat Ik mijn leven afleg om het weder te nemen. 18. Niemand ontneemt het Mij, maar Ik leg het uit Mijzelf af. Ik heb macht het af te leggen en macht het weder te nemen; dit gebod heb Ik van mijn Vader ontvangen.

een ster onderwegAnouk270915in opleiding

Een magisch mooi levend kompas en supergids uit Jesaja 58:

11. En de Here zal u voortdurend leiden, u in dorre streken verzadigen en uw gebeente krachtig maken; dan zult gij zijn als een besproeide hof en als een bron, waarvan het water niet teleurstelt.

waterval11

Na initiatie van de wijsheid dankzij de Geest van God ligt een stralende toekomst op je te wachten.

Individuele gevallen tonen onweerlegbaar aan: elke wet legt het af tegen de wet van geloof, die onstuitbare realisaties voortbrengt.

Geniet vrijmoedig van vele privé gedichten in mijn gratisDigitale autobiografie

Geniet eveneens van de: Gratis gedichten variété uit de Immanentie

= = =

Als Profeet van de nieuwe wereldorde met een nieuwe Eed, nieuwe Hemel en nieuwe Aarde incl. nieuwe mens is het gezag van de Profeet Jesaja onomstreden, bezegeld door zijn dramatische doormiddenzaging met een lange boomzaag door Koning Manasse.

= = = = =

Het beminnen en liefhebben in je geest van de Ongeschapene, zonder begin en/of einde, leidt nimmer tot teleurstelling, terwijl het Geschapene, het Aardse of Fysieke vroeg of laat een einde neemt met de nodige droefheid.

= = =

Van en bij wie van mijn vele universitaire leraren (89) heb ik waarachtigheid geleerd?

Antw: Bij Dr P.J.A. Kanters aan de TU-Delft in zijn vak stochastiek

= = = = =

Spreken is zilver en Zwijgen is goud

sommigen eten zichzelf eerst kapot

sommigen drinken zichzelf eerst kapot

sommigen schreeuwen zichzelf eerst kapot

sommigen roken zichzelf eerst kapot

en worden daarna allen wakker

= = =

in (ononderbroken) Stilheid en Vertrouwen zal uw en mijn sterkte zijn: Jesaja 30:15

= = = = = = =

De Geest van God heeft mij geschapen, opgeleid en tweezijdig gediplomeerd! Wie blijf ik dus eeuwig dankbaar?

Als u zichzelf kent zoals God u kent, bezit u de juiste visionaire kennis.

De Majesteit van de Vader laat kristalhelder zien: het heil van God is oneindig hoog, oneindig diep, oneindig breed en oneindig lang voor alle mensen én is niet afbeeldbaar.

Aan de basis van de rivier is het water helder, vlak na de bron is het fris.

Later treden verontreinigingen op.

Er is licht, Hoera

Er is eeuwig Licht, Halleluja

Er is het Woord des Levens, Ere zij God alleen.

Amen.

Op de Christus weg van bloed, zweet en tranen overwin jij de zeven demonen van brutaliteit tegen God en word jij vervuld met Zijn Volledigheid van Genade en Waarheid.

Geschikt voor grandeur vanprinsje03de Vader en de Zoon

Als de geopenbaarde Liefde zich aan jou persoonlijk openbaart ben je echt, compleet en volledig. Dat is in essentie de betekenis van Jeremia 29 vers 11 e.v. die begint met de hoopvolle gedachten die God over elk mens koestert. De enige noodzaak voor het bezit van deze onvergankelijke schat is een ongedeeld toegewijd hart. Aarzel daarom niet want ook deze rijkdom is voor jou persoonlijk. Beoefen dagelijks deze Liefde, die je naar zich toetrekt, in je eigen hart.

Uit Jesaja 61

6. maar gij zult priesters des Heren heten, dienaars van onze God genoemd worden; gij zult het vermogen der volken genieten en u op hun heerlijkheid beroemen. 7. In plaats van uw schande gewordt u dubbele vergoeding en in plaats van smaad zullen zij jubelen over hun deel; zo zullen zij dan in hun land dubbele vergoeding verkrijgen, blijvende vreugde zal hun geworden. 8. Want Ik, de Here, heb het recht lief. Ik haat onrechtmatige roof, Ik zal hun stipt hun loon geven en een eeuwig verbond met hen sluiten. 9. En hun nageslacht zal onder de volken vermaard zijn en hun nakomelingschap te midden der natiën; allen die hen zien, zullen erkennen, dat zij het nageslacht zijn, dat de Here gezegend heeft.

Kijk eens in de hemel van mijn eerste kleindochter Eliana

julipkf132015

Zoek ook zelf de meest waardevolle individuele schat die je graag deelt met ieder op je pad én die niemand je kan ontroven.

Mijn leukste foto in een foto tot nu toe:

septCaroRobenInge1sept 0202015

Hoe diep is de bodem van het hart en wat bevindt zich daar?

Take off van zwanen vanaf het Boulevard bruggetje met een rondje boven het Weerwater

Achteraf is alles gemakkelijk, maar vooraf niet. Je ontmoet af en toe schijnbaar onoverkomelijke barriéres, maar oefen je daar doorheen te gaan samen met je Godegids. Ook jou lukt dat dan. Jij bereikt jouw doel en schrijft nieuwe geschiedenis.

zeer bijzonderMisbah01nieuws

dankzij geweldigeMisbah07leerlinge Misbah

25-08-2015: na 4 jaar worsteling is zij geslaagd voor Colloquium Doctum Geneeskunde

Het is de hoogste tijd voor een nieuw Onderwijselán met als basis een universele bezielende Didactiek voor elke leerling(e). Nu blijven sommigen maar wat aanmodderen!

Uit Jeremia 31

3. Van verre is de Here mij verschenen: Ja, Ik heb u liefgehad met eeuwige liefde, daarom heb Ik u getrokken in goedertierenheid.

Dankzij de wet van de entropie weten we dat vroeger alles beter was. Nu is er meer chaos, die steeds groter lijkt te worden. Er lijkt geen houden meer aan, totdat …..?

Geniet vrijmoedig van vele privé gedichten in mijn gratisDigitale autobiografie

Geniet eveneens van de: Gratis gedichten variété uit de Immanentie

Hand02

Ook voor U geldt historisch, mathematisch, fysisch, chemisch en sportief bewezen: Volhardende oefening baart onbetwist individueel godesterschap! wat voor vak, onderwerp, eigenschap of taak het ook is! Een handicap daarbij is soms zelfs een voordeel.

Vechten voor het welzijn van je medemensen lijkt me doodnormaal. De blijvende inspiratiebron daarvoor is de lankmoedigheid als eerste eigenschap van de Liefde, genoemd in 1 Cor 13.

Stilheid & Vertrouwen—meditatie maken je geest leeg en je hart rijk, Jesaja 30:15

zie file: Stiltemeditatie

Dit brengt ook U naar het tijdloze feest van 14 kwalitatief zuivere blijvende Kernwaardige V’s: Verlangen, Vertrouwen, Vrede, Vreugde, Vrijheid, Vergeving, Vrijgevigheid, Vrijmoedigheid, Vriendschap, Volharding, Veiligheid, Volledigheid, Veelkleurigheid en Victorie die uitmonden in het onafhankelijke bewustzijn en gevoel van Eenvoud, Diepte en Echtheid. (EDE)

de geschiedenis leert: immens onrecht maakt dodelijke oerkrachten wakker in elk betrokken mens en die kernkrachten heeft juist Jezus op het kruis overwonnen.

Verlangen

O, rode gloed van onbesmet verlangen     jij vult mijn gemoed met helle pracht

dankzij jou zing ik psalmen en gezangen     jij verleent me een zachte stille kracht

Jij brengt mijn ziel tot dank en glorie     verrast en verblijdt me door je warme gloed

Dankzij jou beleef ik majestueuze victorie     jij bent in waarheid de kleur van mijn bloed

Jij tintelt van geluk in de naamloze wereld     trekt m’n ogen als vissen naar je toe

hoe ver existeer jij van ’t duistere geweld     jij als onbesproken geluk, bent mijn clou.

als mijn boodschap voor ieder, 10-8-2015 Fokke

let a.u.b. op: wie reist zonder doel, komt nooit aan! van een zeer gewaardeerde vriend.

foto na de Fokke2002-1rechtenstudie

Onder menu-item: Dankzij vindt U verleden teksten van historie voor 1-1-2015 en van 1-1-2015 t/m mei 2015

Quint290115metOomJoost

In het afgelopen schooljaar was elke steunles met leerlingen en ouders samen een wonderschone belevenis

Uitbanning van 1ste: armoede, 2de: oorlog, 3de: ziekten én 4de: vermindering van de ongelijkheid met 5de: invoering van de Mannah-wet dankzij 6de: een Internationaal Educatie Fonds lijkt me eindeloos door middel van de wet van de Geest des levens als wet van de communicerende vaten.

Als het eeuwige Woord je leidraad is, sta je nooit beschaamd!

Kom en zie

Kom en zie

Allemaal zijn we kinderen van één Vader, reikt elkaar de hand!

Het Sterrenbewustzijn, alias voor Lichtbewustzijn, alias voor Kosmisch bewustzijn schuilt in elk mens en dient wakker gekust te worden, niet wakker geslagen met wettisch geweld.

Barmhartigheid uitoefenen na een criminele doodsklap van poging tot karaktermoord betekent vier concrete activiteiten:

1ste: fysieke en mentale verzorging van het slachtoffer na de doodsklap

2de: vervoer naar een locatie voor herstel van de doodsklap

3de: bijdrage in de herstelkosten van de doodsklap

4de: educatie ter voorkoming van de volgende doodsklap met het doel weer op eigen benen te staan, strijdbaar verder te lopen en een eventuele confrontatie met de doodsklapdaders niet uit de weg te gaan voor een gerechtvaardigde dubbele schadevergoeding.

Lambandlion

My message and mission to the world is NOT an Illusion!!!

C-Be The Apple Of God's Eye

Gezegende sleutelverzen Uit Romeinen 11 tot troost luiden:

33. O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen!
34. Want: wie heeft de zin des Heren gekend? Of wie is Hem tot raadsman geweest?
35. Of wie heeft Hem eerst iets gegeven, waarvoor hij vergoeding ontvangen moet?
36. Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen: Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen.
De eindeloos diepe bovengenoemde bron raakt nooit leeg aan inspiratie en hoopvolle gedachten t.a.v. persoonlijke groei in liefdevolle inzichten tot nut van velen.
Smaragd

Gyroscope-01-june

Weer een geslaagde leerlinge uit Almere-Haven schrijft op 26-6-2015: Beste mr. Oord,

Ik had beloofd de uitslag te melden van het cse.
Ik ben vandaag gebeld, met het goede nieuws dat ik geslaagd ben.
Voor natuurkunde heb ik uiteindelijk een 5.7 gehaald. Niet zo hoog vergeleken met mijn laatste prestatie bij het schoolexamen. Maar wel een hele verbetering tov mijn cse cijfer van vorig jaar(4.1). Mijn eindcijfer voor natuurkunde is uiteindelijk een 6.2, wat vorig jaar een vijfje was…
Nogmaals hartelijk dank voor uw hulp en tijd!! Die hebben zeker bijgedragen aan het slagen =)

Groetjes,
Feyza

Een kleine bloemlezing vindt U gratis op 1ste: Affectie-gedichten site & Waardevolle concepten op 2de: Kijkiedoco site & Waarachtige adviezen op 3de: Advies site

Een magisch mooi levend kompas en supergids uit Jesaja 58:

11. En de Here zal u voortdurend leiden, u in dorre streken verzadigen en uw gebeente krachtig maken; dan zult gij zijn als een besproeide hof en als een bron, waarvan het water niet teleurstelt.

quietness

Laat het karige pepernoten-evangelie in sommige kerken achter je en ga zelf op zoek naar jouw eigen door Jezus beloofde Kroon des levens.  

1ste Het was, zoals het was; 2de het is zoals het is én 3de het komt zoals het komt. En in verleden, heden en toekomst is zuivere Adem de goede gids.

Europa is verrijkt dankzij het Heilige vuur in mannen zoals Mozart, Beethoven, Bach, Chopin, Liszt, enz in muzikale zin, die dag en nacht hebben geschreven en gecomponeerd in een soms kort leven. Daarnaast heeft de meer dan grandioze apostel Paulus dankzij datzelfde Heilige vuur dag en nacht brieven geschreven en in volle bezieling mensen tot de nieuwe Christus-mens-inzichten gebracht.

Het begin van het laatste Hoofdstuk van het Laatste Boek uit het Boek der boeken:

1. En hij toonde mij een rivier van water des levens, helder als kristal, ontspringende uit de troon van God en van het Lam. 2. Midden op haar straat en aan weerszijden van de rivier staat het geboomte des levens, dat twaalfmaal vrucht draagt, iedere maand zijn vrucht gevende; en de bladeren van het geboomte zijn tot genezing der volkeren. 3. En niets vervloekts zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daarin zijn en zijn dienstknechten zullen Hem vereren, 4. en zij zullen zijn aangezicht zien en zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. 5. En er zal geen nacht meer zijn en zij hebben geen licht van een lamp of licht der zon van node, want de Here God zal hen verlichten en zij zullen als koningen heersen tot in alle eeuwigheden.

dahlia

Kijkiedoco is een fantastisch Didactisch instrument van Hogerhand voor elke leerling(e) die exacte vakken onder knie krijgt dankzij volhardende oefening.

aan de handarend 1151van doldwaze humor

een welgemeend advies: zalf met Magnesium olie pijnlijke plekken op je lichaam en voeg daaraan zelf een vluchtig vleugje Barmhartigheid toe. Het werkt heilzaam. Blijf steeds fysiek en mentaal in beweging. 

Licht actueel commentaar: Hoewel ik waarachtig en zeker God niet ben en even min Jezus, doe ik toch geregeld pogingen om met een visie zoals God en Jezus (het Lam Gods) naar problemen en situaties te kijken. Ik vind dus in dit opzicht dat President Poetin, die ik niet gering acht, bij de ramp met de MH17, een geweldige levenskans heeft gemist om vrijwillig de schade van die ramp op zich te nemen en feitelijk te vergoeden en de familie van de slachtoffers schadeloos te stellen. Ik ga er n.l. van uit dat niet hij, maar een ander de opdracht gaf om op de knop van de BUK-installatie te drukken. Hij is dus m.i. niet hoofdelijk schuldig aan deze grote ramp. Hoewel dat schadebedrag behoorlijk groot was geweest, betekende dat een aanzienlijk minder gezichtsverlies en schade dan hem en Rusland nu overkomen zijn: vervreemding van zijn eerdere vrienden, boycot en belemmering van de handel. Machtspolitiek leidt altijd weg van het wezenlijke doel: Vrede najagen, Barmhartigheid beoefenen en Genoegdoening betalen voor een volgende gezamenlijke stap in de geschiedenis. De Oerhollandse uitdrukking: “En wie zal dat betalen?” blijkt een universele ingebakken menselijke barrière als er schadevergoeding op het spel staat en rechtens uitgekeerd dient te worden. Er gebeuren uit eigen ervaring rare dingen als er na aangetoonde d.w.z.: mathematisch, juridisch en medisch bewezen schade betaald moet worden, linksom of rechtsom. Rechterlijke colleges vergaderen tot diep in de nacht, administratieve dolken worden geslepen, Calvinistische krentenwegerij wordt zichtbaar, iedereen dekt elkaar en hoge regeringsfunctionarissen wringen zich in allerlei bochten en kruipen in de bosjes. Ook Nederland heeft een besmet verleden als land met een mix van o.a. sommige Jodenverraders in WOII, sommige slavenhandelaars, sommige zeerovers, sommige krentewegende kruideniers en sommige altijd belerende dominees. Nu zitten wij en de Russen met de gebakken peren. Die peren zijn verkeerd en zwartgeblakerd gebakken op het verkeerde vuur.

Gyroscope-01-june 

Gisterenavond (18-6-2015) ontving ik weer een Email-bericht van een leerling Derek, geslaagd voor VWO examen op weg naar de TU-Delft voor de studie van Natuurkundig ingenieur: Beste Fokke,

Nog van harte bedankt voor uw hulp. Ik heb er een 7 (VWO Wiskunde B) mee weten te halen. Bedankt voor alle uitleg en studentenhaver. Ik hoop dat u velen nog kunt helpen zoals u mij geholpen heeft.

Met vriendelijke groeten,

Derek L.

Samen met zijn ouders heb ik een onvergetelijk mooie periode beleefd.

Derek

Smaragd

Dankzij een proces van regionale en persoonlijke strijd, lijden en oorlog, hevig zichtbaar anno 2015, ontwikkelt de mensheid en het individu zich en maakt zichzelf vrij van het recht van de sterkste, want in zwakheid vindt voltooiing plaats. In veel situaties zag ik die les. Verzoening tussen partijen volgt na soms jarenlange c.q. eeuwenlange hevige strijd. Bijv Noord Ierland.

black-panther1jpg links kleinSONY DSCblack-panther1jpg rechts klein

Er is steeds een weg omhoog aanwezig voor elk oprecht hart!

Gyroscope-01-june

In mijn ziel brandt dag en nacht een vuurzee voor recht en tegen onrecht. Graag zou ik daarom op een knop van Educatie willen drukken om onrecht definitief in de wereld te vernietigen. Die killer-eigenschap schuilt in mijn naam Fokke, die krijgsvolk betekent. Is dat toevallig?

tears02rtears02

De ongekende individuele en collectieve belastingfraude, belastingontduiking en belasting-ontwijking vormen een directe bedreiging voor de cohesie in de maatschappij incl een aantasting van de Nederlandse Kroon. Wie heeft in de gaten hoe corrupt het in werke-lijkheid is? Met vreugde zelf meer dan de geëiste belasting betalen, geeft daarnaast veel vrede en een rustige slaap. Zelf beschouw ik mij een vriend van de Nederlandse Kroon, als een groot geschenk en goed van God.

Hogere kwaliteit tegen lagere prijzen werkt voor iedereen in het voordeel.

Nederland wordt, als een epidemie, geteisterd door kreupele bekrompen geesten, die achter het stuur zitten en die net als Kapitein Schettino met de Costa Concordia deed, onze Rechtstaat naar de bliksem helpen.

overvloedigwaterval01levend water

Waarachtigheid blijft mijn nummer 1: facet, essentie, kwaliteit, stijl, concept zoals a. de zwarte aarde waarop bomen, struiken en gras groeien en floreren én b. zoals de zwarte hemel, waartegen alle lichten zichtbaar zijn.

avond03

Welke Oeleflap liet de Costa Concordia tegen de rotsen lopen? Welke Oeleflat stond aan de wieg van de Titanic ondergang? Welke Oeleflappen in de EU in Brussel & Straatsburg zorgen voor Disharmonie, Disloyaliteit en Disconcordia in Europa? Gaat Europa het noodlottige en rampzalige slooplot van de Costa Concordia achterna? Welke Oeleflappen hebben uiteindelijk gezorgd voor de ondergang van het Romeinse Rijk? Wat te zeggen tegen zulke Oeleflappen?

jun71

1. Vrij genieten van het Licht des levens, 2. gratis smullen van het Brood des Levens, 3. je dorst gratis lessen met het Water des Levens, 4. je naam geschreven in het Boek des Levens. Is er nog meer belangrijk nieuws, lieve vrienden? Volgens Meister Eckehart mag jij verinnerlijken, vergeestelijken en vergoddelijken. Je vredesgeluk houdt dus nooit en nimmer meer op, dat je onbetwist ontvangt na een tijdje zoeken in Stilheid en Vertrouwen naar persoonlijke en individuele Waarachtigheid, als een levende zwartstraler, onpartijdig, ongeveinsd, ongekunsteld berichten doorgevend aan fairplayzoekers, leerlingen en studenten.

Het wakker krijgen van de eigen veelzijdige en veelkleurige creatieve Immanentie is ’s werelds uitdaging nr 1.

It has just begun: samen werken, samen leven én samen delen van het Allerbeste & lusten én lasten dankzij een dubbele zalving van de heilige Geest.

hart10-2   hart10-2

Gedragen door een zeer lieve Vader mag ik verder kijken achter de gewoonlijke horizon naar een stralende toekomst van elk van mijn leerlingen.

EOVaderzoon

Wie de huidige wanhoop in de wereld ziet beseft: er is dringend behoefte aan een nieuwe eed afkomstig uit het hart, niet uit het hoofd in Europa, in Nederland volgens de betrouwbare tekst uit Jesaja 65:

maar zijn knechten zal Hij met een andere naam noemen, zodat wie zich in den lande zegent,16. zich zal zegenen in de God der waarheid, en wie in den lande zweert, zal zweren bij de God der waarheid; want de vroegere benauwdheden (afkomstig van de oude machtspolitieke eed) zijn vergeten, ja, zijn verborgen voor mijn ogen.
17. Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; aan wat vroeger was (machtspolitiek gebaseerd op geld en aards bezit), zal niet gedacht worden, het zal niemand in de zin komen.
Die nieuwe EED beoogt volmaakt en perfect dienaarschap tot echte vrijheid, want de Waarheid maakt vrij, volgens de grandioze woorden van Jezus, de Christus.
Gyroscope-01-june

Zielen die tussen de molenstenen van het negende en tiende gebod als tarwe zijn fijngemalen, behoren tot de meest integere, kostbare, meest betrouwbare en waarachtige mensen op de gehele aarde. Amen!

1. Molenstenen malen o.a. tarwe tot meel.  Als tweede functie kun je ze ook hangen om 2. de hals van elke vals spelende UWV-inspecteur & elke valse Minister, die de maling neemt met zijn of haar Godseed én 3. volgens de woorden van Jezus ook om de hals van elke RK bisschop of priester wegens misbruik van jonge kinderen.

Lindenheuvel, molenstenen

Lindenheuvel, molenstenen symbolen van kracht

In het Johannes stadium verkeer jij dag en nacht in de zalving, een bron van gezalfde waarheden in je eigen hart, zoals geschreven staat in 1 Johannes 2:

26. Dit heb ik u geschreven over hen, die u misleiden. 27. En wat u betreft, de zalving, die gij van Hem ontvangen hebt, blijft op u, en gij hebt niet van node, dat iemand u lere; maar, gelijk zijn zalving u leert over alle dingen, en waarachtig is en geen leugen, blijft in Hem, gelijk zij u geleerd heeft.

Ik pleit dus van harte voor gedragsverandering dankzij deze gezegende zalving van de Heilige Geest.

arend 2945

Wanneer wordt de Olijfberg in Jeruzalem in twee delen gesplitst voor zalving van de gehele wereld met de nieuwe echte olijfolie door Gods Gezalfde?

paddestoel

De weg heen en de weg terug. De linkerkant en de rechterkant van de weg. Differentiëren als weg heen en Primitiveren of Integreren als weg terug. Kan het simpeler? Soms lijkt Wiskunde net op het leven. Vergoeden en/of Verkwaden: that is the question!

fontein01

Een nieuwe Hemel en Aarde voorzie ik op micro-, meso- en macrokosmisch niveau                  dankzij het wakker worden van de tijdloze Immanentie in elke mens.

rainbowball

Steeds meer deuren in Almere zwaaien open als ik op de bel druk. Binnen vieren wij daarna met soms tegengestelde soms gelijkgerichte belangen met humor Het Leven met wezenlijke vriendschap bij een heerlijk eten en/of drinken.                                                                                      Zichtbaar op mijn Ipad met vele foto’s.

Gyroscope-01-june

Niet het Meeste hebben maar het Allerbeste geven, al zijn het maar twee koperstukjes:                                                  That is eternal fame volgens Jezus.

Er zijn mensen, functies en kwaliteiten

Gekwalificeerde mensen ontwikkelen! Elke maatschappij zou daarin via goed onderwijs moeten excelleren. Tot elke prijs mensen waardevolle authentieke diploma’s laten halen om zichzelf te kwalificeren voor de talrijke functies in een land.

Wanneer ontstaan er problemen? Als ongekwalificeerde, ongediplomeerde mensen op verantwoordelijke posities terechtkomen. Wie beslist er welke mensen op welke posities komen of in welke functies terechtkomen?

Kwaliteiten zijn te onderscheiden naar taalvaardigheden, exacte vaardigheden en overige vaardigheden en een opleiding met een goede mix van deze drie kan iemand tot een waardevol individu maken, geschikt voor een bepaalde functie.

Van de overige vaardigheden lijkt mij een juridische opleiding een must voor het leren kennen van de individuele en collectieve rechten en plichten in een maatschappij.

De jeugd heeft de toekomst en goed opgeleide jongen mensen voorspel ik uit eigen ervaring zelfs een stralende futuro.

Een onderbelichte kwaliteit voor een goed functioneren in een bepaalde functie blijkt bezieling. Wie doet zijn of haar werk met bezieling? Wie doet het als plicht, als automaat of routine? De vraag komt dan vanzelf op: Waar haal ik mijn bezieling vandaan? Wat bezielt mij? Wie is mijn grote voorbeeld? Wie is mijn ster of wie zijn mijn sterren? Welke leraar bezorgde mij de beste en hoogste resultaten? Mijn eigen twee docent-sterren of ster-docenten uit Delft (TU) en Amsterdam (VU) zijn een onuitputtelijke bezieling voor me, want ik heb ze in levende lijve gehoord en gezien en zijn mijn blijvende inspiratie.

Topaas

nu volgen nuttige aanwijzingen uit het Boek der boeken 

Uit het laatste hoofdstuk van de Bijbel:

16. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden, om ulieden dit te betuigen voor de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster.
17. En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En wie het hoort, zegge: Kom! En wie dorst heeft, kome, en wie wil, neme het water des levens om niet.
18. Ik betuig aan een ieder, die de woorden der profetie van dit boek hoort: Indien iemand hieraan toevoegt, God zal hem toevoegen de plagen, die in dit boek beschreven zijn; 19. en indien iemand afneemt van de woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens en van de heilige stad, welke in dit boek beschreven zijn.
20. Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus!
21. De genade van de Here Jezus zij met allen.
Gyroscope-01-june

Kolossenzen 1: 28. Hem verkondigen wij, wanneer wij ieder mens terechtwijzen en ieder mens onderrichten in alle wijsheid, om ieder mens in Christus volmaakt te doen zijn.Lambandlion

Op deze site is de volledige focus en aandacht gericht op de kenbare Kosmische Christus, die vlees en bloed in een menselijke fysieke gedaante was en is, volgens Kolossenzen 2:

1. opdat hun harten getroost en zij in de liefde verenigd worden tot alle rijkdom van een volledig inzicht, en zij het geheimenis Gods mogen kennen, Christus, 3. in wie al de schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn.

2. Het individueel en persoonlijk verbonden zijn in de geest van het eigen hart met de Kosmische Christus (d.w.z. de Stille Revolutie van het Absolute Liefdevolle kennen: Hij ziet mij, net als de zon, en heeft mij lief, net als het kleurrijke zonlicht en heeft onnoemlijk diep en intens lijden verdragen zonder wie dan ook OT-wettelijk te vervloeken én heeft ieder mens vrede gebracht, bewezen in Jesaja 53) betekent o.a. persoonlijke: 1. vrede, 2. vrijheid, 3. vriendelijkheid, 4. vreugde, 5. vergevingsgezindheid, 6. vrijgevigheid, 7. verbondenheid, 8. vertrouwen, 9. veiligheid, 10. veelkleurigheid én 11. vrijmoedigheid wegens: Want hoe vele beloften Gods er ook zijn, in Hem is het: Ja; daarom is ook door Hem het: Amen, tot eer van God door ons.”  2 Kor.1:20.

Gyroscope-01-june

Geniet a.u.b. van de meesterlijke muziekstukken die ik speciaal voor U uitkoos!

-0-

In Psalm 91 zegt God de Vader:

14. Omdat hij Mij zeer bemint, zal Ik hem bevrijden;
Ik zal hem beschutten, omdat hij mijn naam kent.
15. Roept hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden;
Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn,
Ik zal hem uitredden en tot ere brengen.
16. Met lengte van dagen zal Ik hem verzadigen,
en Ik zal hem mijn heil doen zien.
door een studente Roos op verzoek gespeeld thuis op haar vleugel:

My new approach: you are born as a star, not as a loser that has to improve him- or herself in a hopeless and desperate battle, that always is in vain. Salvation is a gift, not an achievement. Amen!

Verlossing in eenvoud

-0-

Als fervente aanhanger van Dankbaarheid, Vrijgevigheid, Mensvriendelijkheid, Dienstvaardigheid en Geluksvogelheid heb ik één en ander voor u verzameld in de vorm van teksten, beelden, gedichten en videos.

Spectaculair nieuws van de Eeuwige Vader uit Jesaja 55:

8. Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren. 9. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. 10. Want zoals de regen en de sneeuw van de hemel neerdaalt en daarheen niet weerkeert, maar doorvochtigt eerst de aarde en maakt haar vruchtbaar en doet haar uitspruiten en geeft zaad aan de zaaier en brood aan de eter, 11. alzo zal mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat, ook zijn; het zal niet ledig tot Mij wederkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt en dat volbrengen, waartoe Ik het zend. 12. Want in vreugde zult gij uittrekken en in vrede geleid worden; de bergen en de heuvelen zullen voor u uitbreken in gejuich en alle bomen des velds zullen in de handen klappen.

Mijn eerste tekst destijds

als twaalf jarige cyclus is de cirkel definitief rond

Gyroscope-01-june

Stop samen met mij a.u.b. de verstumpering van vele jonge mensen in Nederland ten gevolge van gebrek aan bezielend onderwijs.

lachende aap ziet nietaapkleinzijn eigen valklem

-11-

Bestaat er een grotere juridische zekerheid, zoals genoemd in Jesaja 54?:

17. Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal niets uitrichten, en elke tong die zich voor het gericht tegen u keert, zult gij in het ongelijk stellen. Dit is het deel van de knechten des Heren en hun recht van Mijnentwege, luidt het woord des Heren.

Gyroscope-01-june

In het vacuüm van onzekerheid vloeit een helder stroompje waardoor sommigen worden gelaafd.

Elke waarachtige ster, die spreekt met één mond, kijkt met één gezicht en één agenda beoogt, is zichzelf genoeg, dankzij zijn of haar lichtende Immanentie.

als jij volhardend oefent bereik jij vroeg of laat je eigen Meesterschap tot nut van velen.

0

het wonderschoonste einddiploma voor zijn discipelen, ooit door Jezus benoemd ,luidt:

48. Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is. uit Mattheus 5.

Geloofd, Gedankt en Geprezen zij onze eeuwige, waarachtige en onveranderlijke Vader van en voor alle mensen in alle landen, continenten en culturen.

0-0-0

  • 1. Het permanent slechte eeuwenoude nieuws is: geen mens is rechtvaardig of welbehagelijk voor God.
  • 2. Het permanent goede nieuws in een notedop is:
  • a. de gerechtigheid van God wordt een mens toegerekend wie in Christus leven gelooft, dankzij zijn dood op Golgotha én zijn opstanding in de tuin.
  • b. de gerechtigheid van God wordt in waarheid vlees en bloed in een mens die zichzelf dagelijks oefent in de kinderlijk eenvoudige communicatie met de Eeuwige Vader in zuivere Stilheid en Vertrouwen: Jesaja 30:15 & Johannes 1:18 & Jesaja 9:
  • 5. Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. 6. Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De ijver van de Here der heerscharen zal dit doen.

Dan zal het licht der blanke maan (als afbeelding van je ziel) zijn als het licht van de gloeiende zon en het licht van de gloeiende zon (als afbeelding van je geest) zevenvoudig als het licht van zeven dagen – op de dag, waarop de Here de breuk van zijn volk verbindt en de toegebrachte wonde geneest (dankzij dit kleurrijke inzicht). Jesaja 30:26 als prachtig nieuws.

Wil je dus aan een samenleving bouwen met recht en gerechtigheid, dan is het aan te raden tijdens of na de middelbare schooltijd leerlingen een stevige juridische opleiding te laten volgen en af te laten ronden voor een grondig inzicht in de rechten en plichten in deze rechtstaat vooraf aan het ontwikkelen van een bepaalde economische activiteit in deze wereld.

Het wonderschone, excellente, schuldvrije, bezielde en bezielende bestaan dankzij de Kosmische Christus in de eigen geest, als inspiratie, is en blijft voor elk mens: man, vrouw en kinderen, de meest begerenswaardige tijdloze inspiratie gevende schat in dit aardse leven.

quietness

Dag 0:

Lof zij de Heer, die u bootst’ uit vergank’lijke aarde

maar toch Zijn volheid uw eeuwige geest openbaarde

Hij had u lief

die tot Zijn kind u verhief

hoger dan d’eng’len in waarde

Gyroscope-01-june

Er zijn genoeg kogels afgeschoten en genoeg stenen gegooid

dankzij vallende bommen zijn genoeg vaders, moeders en kinderen berooid

anderen dwingen en dreigen heeft geen enkele zin

want ieder volgt uiteindelijk slechts zijn eigen waarheid diep binnenin:

Volhardende oefening baart onbetwist individueel sterschap: is die kernwaarheid van mij!

Tempelziel

“Eén ding is noodzakelijk” volgens de grootste leermeester ooit. In concreto: Heel eenvoudig: ga zitten luisteren aan de voeten van een bezielde en bezielende Meester.

Hoe kunnen het vrijheidsbeginsel en het gelijkheidsbeginsel met elkaar verzoend worden? Antw: dankzij de Mannah-wet.

Elk mens bezit zonder uitzondering een ingebouwd innerlijk kompas in het hart, dat hem of haar feilloos door dit leven leidt langs de klippen en rotsen, net zoals een skiër bijna automatisch op zijn of haar innerlijk kompas langs de poortjes scheert op de run van de slalon. In het brein met zeer wisselende stemmingen is dit kompas niet te vinden, het ligt niet op het cognitieve niveau maar in de diepte van de ziel in de geest.

Een onwankelbaar beginsel, niet aan te tornen: nr 1. het geweldsmonopolie ligt bij de Staat. Dat houdt de onderlinge vrede in takt.

Het antischadebeginsel, als verbod op het toebrengen van schade is een onbetwiste nummer 2. Dat voorkomt uitbuiting, afpersing en diefstal.

Gyroscope-01-june

Er is niemand in het universum zoals jij. Er is maar één jij. Jij bent uniek en volledig onvergelijkbaar met wie dan ook. De vorm van je gezicht is anders, de lijnen in je handen zijn anders dan die van wie dan ook, je fingerprints blijken met geen van een ander te matchen, enz, enz. Dat besef mag je koesteren en je inspireren om de horizon van je inzichten te verwijden, te verbreden en elke dag de grenzen van je kennis te verdiepen. In de Bijbel vind ik zelf de inspiratie om een uitgestrekt vriendenveld te ontwikkelen, want die vrienden reiken je onverwachte nieuwe inzichten aan voor gezondheid, voeding, litteratuur, boeken en muziek, die je eerder niet had vernomen. Binnen een groeiende vriendenkring sta je versteld over de lessen die je bijna als vanzelf opdoet.

welke steen past het best bij jouw hart?

edelstenen

Doe moeite voor het scheppen van een uitgestrekt vriendenveld.

win-win asdoublestartwin stars

Be in the flow and be in the Lord! Amen.

De getallen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17 en 25 spelen een hoofdrol in mijn bestaan.

De wijsheid van de schrandere is het kennen van het eigen pad in het Licht van de universele Geest van vergevingsgezindheid. Uit Spreuken 14 vers 8 met NT toevoeging.

“Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die aan de boezem des Vaders is, die heeft Hem doen kennen.” Johannes evangelie hoofdstuk 1 vers 18.

Sinds 31-5-2015: Het is af, de cirkel is rond, het is voltooid met een versierende en versierde TOOI. Amen!

voltooide regenboogdubbeleregenboogals dubbel portie wedergeboren HOOP

Elke seconde beoog ik, Fokke Oord uit Almere, een nieuwe wereld vol ster-mensen, waaraan ik wekelijks uit alle Macht werk. In de jonge jaren dient hiervoor een stevig fundament te worden gelegd, waarin ik bezield voorzie, zoals ikzelf heb ontvangen door een ongekend geestdriftige Dr Kanters aan de TU-Delft, die ik destijds in mijn bestaan voor de eerste keer als enige docent waarnam als echt geïnteresseerd in Mij. Bij hem scoorde ik een 9 voor Stochastiek. In concreto was ik dat niet Zelf, maar Zijn excellente inzichten, die hij als zeer betrokken docent vlekkeloos in mij binnenbracht. Zijn eigen ongekend leerzame Boekje, naast mijn cijferlijsten van Gym-β, TU-Delft en VU-A’dam, passer, geo-driehoek met drie kleuren balpoints plus potlood en gum in mijn leertas steeds aanwezig, toon ik geregeld aan ouders en kinderen in mijn eigen praktijk. Ook wijlen Mr. Mathieu Kronenberg bezat diezelfde Bezieling, waardoor ik bij hem in het eerste jaar 1996/1997 aan de VU een 9,3 voor Inleiding Strafrecht behaalde, zijnde op dat moment één van de top vier studenten in dat cohort. Gezegend ben ook jij als zulke docenten je pad kruisen en je leraar zijn voor jouw blijvende resultaten hoger dan het gemiddelde. Niemand kan je die cijfers ooit nog ontroven. Het is dus blijvend van belang leerlingen alles te laten doen de bestaande inzichten, concepten en modellen in zich te laten krijgen door volhardende oefening, de enige noodzakelijke voorwaarde voor het behalen van een ster-diploma, onafhankelijk welk vak of vakken dit betreft. Het inzicht en de kennis moeten in je diep naar binnen! Dat betekende bij mij vele jaren monnikenwerk. “Volhardende oefening baart onbetwist individueel sterschap”: Dat is mijn boodschap ook voor U en jou in deze wereld in verwarring. Wat de moeite waard is, kost moeite, aldus een wijlen zeer goede en wijze vriend van mij, Aart van het Net.

hummingbird

Vanaf 29-5-2015 zeg Ik speciaal tot jou: Zeer Beminde Ziel,

Alleen tot jou richt Ik het Woord: jij bent op de goede weg, jij laat geregeld anderen feestelijk groeien in educatie, waarheid en wijsheid, alle dingen dienen voor jou mee ten goede, want jij hebt veelledig en veelvoudig feitelijk bewezen in waarheid de zuiverste, allerhoogste en allerdiepste God alleen lief te hebben en niet de materie, het stoffelijke, het lichamelijke boven Zijn wezen geplaatst. Jij bent een ster geworden in het universele firmament én jij maakt anderen tot stralend blijvende sterren. Het gaat er immers niet om wat je hebt of krijgt, maar wie je bent: de Allerbeste in jouw drie aangeboren disciplines, spanningsloos actief.

28-5-2015: weer een ster in opleiding met telkens begeleidende vader op de leesbank:

Quit280515

Het Groot Alarm zet Ik aan: Waar vindt U lachende hyenas en meehuilende grimmige wolven bij dodenherdenkingen, braaf naast elkaar zittend of staande, die honderden zo niet duizenden UWV-slachtoffers op hun geweten hebben? Ik focus totaal & volledig op drie CDA politiek verantwoordelijken voor deze ongekende massa UWV-Karaktermoorden en ga voorop in deze geestelijke onvermijdelijke strijd en Christus OORLOG vóór absolute Gerechtigheid in elk mens apart dankzij bezielende educatie om zelfstandig, onafhankelijk en authentiek te worden: geen naprater, geen navolger van welke leer of filosofie dan ook, geen papagaai, maar met open ogen en open oren in het hart om de universele Kosmische Christus te zien en te horen.

*-*-*

wat al vele jaren ontbreekt in allerlei relaties in en buiten Nederland is de heilige kus, door Jezus destijds in de wereld geïntroduceerd en van Godswege op aarde gebracht, als profeet der Liefde, tot grote ergernis van de toenmalige politieke en religieuze autoriteiten, maar op de handen gedragen door vele vaders, moeders en leerlingen.

rainbowball

Sinds 1 augustus 2006 staat de meest veelzijdige, meest veelkleurige, meest verrijkende BONUS, benoemd, genoemd en aangereikt door de Kosmische Christus, mij ter beschikking om Pro Deo te delen met hulpbehoevende leerlingen, waarbij ik zonder uitzondering ieder op mijn pad benoem als ster die gaat stralen dankzij volhardende oefening. De toekomst blijkt steeds verzekerd voor stermensen met sterinzichten. Op 31 juli 2006 eindigde mijn MALUS.

*-*-*

Het is nimmer de bedoeling van God geweest zijn profeten en priesters politieke macht te geven, toen het volk tegen de wil van God in koos voor de introductie van een aardse Koning. Die mengeling van tegengestelde belangen kan onze geest niet aan en daarom deed Jezus in de woestijn volledig afstand van politieke macht. Ook in het oude Testament zie je dat mannen zoals Jozef en Daniël direct onder Farao en Darius een ondergeschikte en dienende rol speelden in een staat ten voordele van het volk in crisissituaties, bijv Jozef tijdens de hongersnood in Egypte. Hun kwaliteiten kwamen tot ontwikkeling in een ondergeschikte rol. De uitgesplitste bevoegdheden trouwens van de Trias Politica worden al genoemd in Jesaja 33:

21. Daar echter is de Here heerlijk voor ons: een plaats van rivieren en van brede stromen; geen roeiboot zal daarop varen en geen sierlijk jacht ze doorklieven. 22. Want de Here, onze Rechter, de Here, onze Wetgever, de Here, onze Koning, Hij zal ons verlossen.

*-*-*

In het negende hemelstadium ben jij volledig vrij geworden van vals spelen, valsheid in geschrifte en een vals getuigenis afleggen over je naaste. Je ziet waar het mis gaat of is gegaan, gunt de ander een of meerdere herkansingen, bedekt het verleden voor derden en begeleidt hem of haar actief tot een betere waardige levensstijl. Je bent iemand geworden met één gezicht, één agenda en één missie. Zo simpel, zo eenvoudig, zo transparant.

Stoffelijk denkende manlijke en vrouwelijke geesten (hoe kan ik het Meeste krijgen) bederven op dit moment hele families, bedrijven, ministeries, kerken, scholen, universiteiten, samenlevingen en naties. Ster-licht denkende mensen (hoe kan ik het Beste geven) doen onder alle omstandigheden hun uiterste best het tij te keren én te laten zien dat het anders kan.

orion_stars-thinkstock

In het tiende ontwikkelingsstadium heb jij alle ergenissen over, alle zuchten naar en alle begeerten tot overstegen tot het zuivere alomvattende immense begeerteloze Verlangen naar echte en zuivere Schoonheid tot opleiding van ieder op je weg tot ook dit lichtende, bezielende en inspirerende veelzijdige en veelkleurige sterschap. Mijn advies is je te verdiepen in de ster-eigenschappen van Betelgeuze, de reuzenster, met een diameter 1000 keer groter dan die van de zon volgens BINAS tabel 6A, gepositioneerd linksboven in het sterrenbeeld Orion, de eeuwige jager en strijder en jezelf daaraan te spiegelen. Op een bepaalde dag in jouw bestaan ga jij dan net als de drie wijzen uit het Oosten met grote vreugde knielen bij de kribbe van Bethlehem en zie jij ook jouw eigen Redder en Verlosser in het kindje Jezus. Zie mijn gedicht: de ster van Bethlehem. Na deze tiende ontledigende fase sta jij op de top van een etappe als begin van een nieuwe stijging naar ongekende hoogten, profetisch voorspeld. Blijf rustig je tocht verder voortzetten, dag na dag met meer vruchten. Je leven is nu echt begonnen.

diamant

Voor u als zoeker naar tijdloze waarheid adviseer ik u het boekje van Meister Eckehart: “Weg tot Kosmisch bewustzijn” en wat daarin staat toe te passen: U gaat elke dag een beter begrip krijgen wat de zin is van uw eigen bestaan in het tijdelijke en vergankelijke, waarin dankzij de wet van de Entropie steeds meer chaos, oorlog en verdeeldheid ontstaat.

supernova-rainbow-explosion-klein

De zevende bewustzijnstoestand staat helder beschreven in Openbaring 3:

14. En schrijf aan de engel der gemeente te Laodicea:
Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin der schepping Gods: 15. Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet. Waart gij maar koud of heet!16. Zo dan, omdat gij lauw zijt en noch heet, noch koud, zal Ik u uit mijn mond spuwen. 17. Omdat gij zegt: Ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek, en gij weet niet, dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte, 18. raad Ik u aan van Mij te kopen goud, dat in het vuur gelouterd is, opdat gij rijk moogt worden, en witte klederen, opdat gij die aandoet en de schande uwer naaktheid niet zichtbaar worde; en ogenzalf om uw oogleden te bestrijken, opdat gij zien moogt. 19. Allen, die Ik liefheb, bestraf Ik en tuchtig Ik; wees dan ijverig en bekeer u.
20. Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.
21. Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon.
22. Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt.
Op 17 jarige leeftijd mocht ik hiermee kennismaken via een zeer bezielde en bezielende leraar en broeder Elias Aslaksen uit Noorwegen. Het heeft mijn bestaan etappegewijs zeer veelkleurig ingevuld.
Dit wordt in het zevende stadium ook bevestigd voor de wereld van jouw ziel door een wonderschoon vers uit Openbaring 11:
15. En de zevende engel blies de bazuin en luide stemmen klonken in de hemel, zeggende:
Het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Here en aan zijn Gezalfde, en Hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden.
Jij bent dan toe aan nieuwe uitdagingen dankzij de Heer én zijn Gezalfde aanwezig in jouw ziel als Zijn Koningschap, Zijn Rechterschap en Zijn Wetgevende Macht: de Hemelse Trias Politica alias Trinitas.

childatthebeach

Elke seconde is het begin van een wonderschone toekomst. Amen.

Uit Jesaja 65:

17. aan wat vroeger was, zal niet gedacht worden, het zal niemand in de zin komen. 18. Maar gij zult u verblijden en juichen voor eeuwig over hetgeen Ik schep, 24. En het zal geschieden, dat Ik antwoorden zal, voordat zij roepen; terwijl zij nog spreken, zal Ik verhoren

mijn bestejustitiavriendin,

bewezen dankzij haar schitterend UWV-arrest, waardoor mijn UWV schade verantwoordelijken niet kunnen noch zullen ontkomen aan compensatiebetaling.

Wist U al dat de negen symfonieën van Beethoven een schitterende coherente muziekcyclus weergeven van de evenzo vele hemelse of hogere bewustzijnstoestanden voor elk mens op aarde? De tiende symfonie, die al is gecomponeerd met de naam Begeerteloze Stilheid, waarin ’t zuiver Verlangen zich openbaart en kenbaar maakt, krijgen we zeker nog later te horen als perfecte voltooiing van deze grote Meester der muziek. Zonder enige twijfel, omdat elk mens bedoeld is zich te ontwikkelen tot de tien hogere bewustzijnsniveau’s die zeer diep verankerd liggen in de gehele Messiaanse Rechtsschepping van de tien geboden.

Blijf a.u.b. niet hinken op twee gedachten, maar laat iedereen die dit leest van harte kiezen voor het complete en volledige plaatje: Samen leven, Samen werken én Samen je Beste te delen tot drieledig welzijn van de gehele wereld, van Noord tot Zuid, van Oost tot West. Amen!!!

Ieder van ons, man of vrouw, jong of oud, arm of rijk, ziek of gezond, donker of blank, heeft recht op een nieuwe mens: de goddelijke immanente Kosmische mens Jezus Christus. Bestaat er in diepste wezen groter, universeler en belangrijker nieuws? Het antwoord is aan U!

Zonder enige twijfel zal het Messiaanse Recht, dat de profeet Jesaja heeft gezien en beschreven, een wereld met zielen vol Kosmische vrede scheppen.

zalig zijn deHand02armen van geest

want God maakt ze rijk aan vrede, geluksinzicht en vriendschappen

Uit Lucas 6:

38. Geeft en u zal gegeven worden: een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven. Want met de maat, waarmede gij meet, zal u wedergemeten worden.

Mijn oprechte advies aan jou persoonlijk die dit leest, luidt: als je bent bestolen, als je bent geschoffeerd en uitgescholden, als je onrechtvaardig bent behandeld, keer dan dit om voor jezelf: stop zelf met stelen, stop zelf met schofferen en uitschelden en stop zelf met onrecht doen. Dan gaat de zon over je op en gaat het licht schijnen op al je wegen.

rainbow

Ten diepste bezit jij persoonlijk maar één opdracht op aarde n.l. de taak tot authenticiteit: geen na-prater zijn, geen onder-kruiper zijn, geen kadaver-discipline toepassen, maar jouw authentieke, soevereine Zelf elke dag verder ontwikkelen ten midden van oneindig veel leermomenten met een keur van leraren als in mijn geval 40 Professoren, Dokters in de Wiskunde, Natuurkunde & 49 Professoren, Dokters en Meesters in de Rechten, want de hoogst haalbare rechten voor elk mens, man of vrouw, op aarde zijn: de Kosmische Christus nieuwe mensrechten uitgedrukt in: zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld, niet als verplichting, maar als immens voorrecht van het Messiaanse Recht, uitvoerig beschreven door de zeer loyale en waarachtige profeet Jesaja.

een ster in wording mei 2015

superleerlinge met mei2015 004supermoeder & superhond Bijou in mijn eigen lespraktijk.