Historie 1-1-2018 t/m 16-10-2019

16-10-2019

De eindeloze sportiviteit van mijn vader Pieter en dito opofferings-gezindheid van mijn moeder Olga stralen permanent in mijn bewustzijn.

15-10-2019

De muziek is verstild, de instrumenten zijn verstomd en de zangers staken, niemand lacht nog, het feest is voorbij want de Elite laat via partijdig Recht het volk al lange tijd onrecht lijden. Wie beschermt de jeugd en jonge mensen tegen verslaving aan DAT: Drugs, Alcohol en Tabak?

14-10-2019

Leidt individuele educatie tot medezeggenschap, gelijkheid en gezeglijkheid naar een meer vreedzame broederschappelijke samenleving?

13-10-2019

Hoe kan ik het allerbeste naast mijn blog het onrecht met jarenlang verborgen leed in mijn UWV-casus aan de kaak stellen? Via een boek of anders? Wat kan een stille revolutie vorm geven? Wat draagt bij aan de wereldvrede? Kan de oorzaak van alle oorlogen worden vernietigd? Is persoonlijke educatie een oplossing? Kan het diepste vuur in een mens beheerst worden?

12-10-2019

In deze tijd van allerlei afgedwongen losbandigheid straalt de grandioze ster van Jozef uit Genesis al vele eeuwen als een immens voorbeeld. Hij weigerde permanent, dankzij de kracht van Godsvrucht, toe te geven aan het kwaad. De geschiedenis van dit Archetype zou elke leerling(e) moeten weten voor het voorkomen van veel latere narigheid in het leven met soms zelfmoord.

11-10-2019

Wat is de definitieve bedoeling van het menszijn? Zal er uiteindelijk een mens ontstaan los van ouderdom en los van ziekten, los van afkeuren en los van voorkeuren, die een ijverige werkslaaf en gelddonor is voor de statelijke Overheden?

10-10-2019

Een vraag van Jezus: “Wat zal een mens geven in ruil voor zijn of haar leven?” Vindt a.u.b. het antwoord op deze wellicht prangende vraag? Ik weet dat antwoord n.l. zelf niet. Het brengt mijzelf tot gepaste stilheid.

9-10-2019

“Roept tot Mij en Ik zal u antwoorden en u grote ondoor-grondelijke dingen verkondigen, waarvan gij niet weet.” Jeremia 33 vers 3. Dit hoeft geen toelichting alleen toepassing vanuit ontvankelijkheid en een noodoproep.

8-10-2019

Lam en Leeuw in Christus vullen elkaar aan, zijn versmolten tot één en staan in wisselwerking met elkaar, net als Alfa en Omega, Begin en Einde, Ziel en Geest, Stilheid en Vertrouwen, Inzicht en Fijngevoeligheid, Vrede en Oorlog, Actief en passief, Liefde en Haat. Vredevol en tegelijk Strijdbaar gaan blijkbaar steeds samen. Het Lam en de Leeuw zullen tesamen weiden. Welke derde bovennatuurlijke kracht zorgt daarvoor? Zij vullen elkaar aan, net als in het woord: volledig: vol en leeg tegelijk. Het bestaan is evident duaal met Goed en Kwaad, Licht en Duister. Is over-koepelende blijdschap uiteindelijk de ultieme samenbindende kracht? Maar welke duistere kant kleeft aan inzicht? Op zich niet of toch wel? Is het satirisch belachelijk maken van dwaasheden van anderen een satanisch trekje? Is spotternij tegenpool van wijs? Ook veelkleurig inzicht kan m.i. dus misbruikt worden om een ander de grond in te boren en zelfs af te maken. Is oprechte dagelijkse zelfreflectie en volhardende zelfspiegeling uiteindelijk de sleutel naar meer Inzicht?  Mijn eigen spiegel bevindt zich in het boek Jesaja in het OT met ongekende beloften voor een stralende persoonlijke toekomst. Amen.

7-10-2019

Het water des levens uit de Geest stroomt gratis in de geest van elk mens. Dat bewust te zijn geeft uw ziel blijvende troost, zonder enige inspanning. Dat water maakt uw ziel vruchtbaar voor goede daden, want u leeft in een nieuwe dimensie van de Heilige Geest. De Heilige Schrift spreekt daarnaast ook over: 1ste voedsel: het brood des levens, 2de overwinning: de kroon des levens, 3de verwachting: de hoop des levens, die alle ontspringen uit de Vrede, die alle verstand te boven gaat. Geen wonder dat dan een internationale verbondenheid groeit.

6-10-2019

Ik start heden een nieuwe actie met

Mijn onmogelijke vraag: Waar haal ik het geld vandaan om deze schuld dubbel terug te laten betalen aan het ABP?

Is het één voor twaalf?

5-10-2019

Leerlingen in mijn praktijk geef ik de regie. Zij stellen de vragen, ik begeleid ze om zelf de antwoorden te vinden op hun sommen en vragen en bij knelpunten kom ik te hulp. Dat is de kracht van KIJKIEDOCO. Ik ben dus als Slave beneden, de onderliggende partij. Zij zijn als Master boven, als bovenliggende partij, in nabijheid van hun ouders. Dat geeft een goede sfeer voor het aankweken van nieuw talent. Van de vragen van mijn leerlingen heb ik trouwens het allermeest geleerd, niet van de vragen van Professoren op de twee eerdere Universiteiten. Elke leerling, als potentiële ster, staat dus volledig centraal. In de afgelopen twaalf jaar heb ik daarom nog nooit een conflict gehad. Vele fotobewijzen tonen geslaagde leerlingen met of zonder hun ouders. Maak a.u.b. een praatje met één van hen.  Deze leerling-centrale opstelling adviseer ik daarom aan elke collega docent. Elke les krijgt zodoende een plezierig karakter dankzij deze verdeling van verantwoordelijkheden. Zij de regie, ik in noodgeval de begeleider. Wat heeft het voor zin te spreken als er geen vragen zijn?

4-10-2019

Dictatorschap en Tirannie zijn definitief in Christus afgeschaft. Gelijkheid en Medezeggenschap zijn trouwens ontleend aan Openbaring 3: 21 en dus al vele honderden jaren jong. Er is echter één voorwaarde: “Wie overwint, …………” Die grandioze belofte gaat dus samen met een behoorlijk grote eigen strijdvaardige inspanning. Wie kan dit ten diepste bevatten? Bestaat er een nog rijkere gave van genade?

3-10-2019

Jezus zegt o.a. twee opmerkelijke dingen: “Ik ben het Licht der wereld. Wie mij volgt zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.” Joh 8 vers 12. Ook zegt Hij: “mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij en ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven.” Joh 10 vers 27, 28 en 29. Deze stem klinkt na enige luistertraining, permanent in je eigen binnenste en meer Gewaar-zijn is niet nodig in dit bestaan. Eén ding is noodzakelijk. Eenvoudig luisteren naar de adviezen van deze stem en die dagelijks opvolgen. Je beleeft zodoende het meest nuttige blijvende, tijdloze en plaatsloze levensavontuur en ontmoet steeds meer vrienden. Jij voldoet dan in Vrijwilligheid dankzij het Gelijkheids-ideaal permanent aan het Internationale Broederschapsideaal van de Franse Revolutie. Tussen jou en je medemens staat het wiskundig Gelijkheidsteken ( = ). Jij behandelt steeds mensen zoals jij behandeld zou willen worden. Hoe krijgt iemand het in zijn of haar hoofd ten onrechte te gaan dreigen met boetes en inkorten van een jarenlang opgebouwd recht op uitkering? Wat kan het UWV bestuur na 21 jaar Oorlog tegen valsheid in geschrifte hiervan nog leren? Amen.

2-10-2019

Buiten Christus zijn de wet van de zonde en van de dood actief. Rom 8 vers 2. In de loop van de tijd zijn daar talrijke bewijzen van te zien geweest. Telkens blijkt arrogantie een steeds opduikend kwaad en zonde. De wet van arrogantie maakt mensen en vooral machthebbers blind en doof. Na verloop van tijd treedt automatisch fase twee in: de dood: inactiviteit, onbruikbaarheid, stilstand, tijdloos geparkeerd. In Christus zijn deze twee wetten inactief dankzij de gezindheid van de Geest die leven en vrede bewerken en impliceren in elke discipel van Jezus. Rom 8. vers 6. Zo’n leven bruist van dagelijks plezierige opdrachten in eenheid met GOD.

1-10-2019

Een nieuwe maand met  een nieuw begin: onpeilbaar diepe vrede in mijn ziel en onfeilbaar hoog inzicht in mijn geest. Dat staat ook u als blijvende schat ter beschikking. Veel succes gewenst daarmee. U mag mij overtreffen, in beide richtingen: naar beneden en naar boven. Graag a.u.b.

30-9-2019

Ben ik gek of is de rest dat? Steeds meer daklozen en thuislozen op straat in NL? Zelfs hoogontwikkelde personen met een uitkering van € 1400,= per maand zwerven thuisloos rond. Wie wil deze normale mensen niet een kamer aanbieden voor bijv € 250,= per maand met deling in de woonlasten via een volledig legale juridische oplossing van een vredevol humaan, sociaal en christelijk inwoningscontract? Sinds 1 juli 1995 pas ik dat vanzelfsprekend, zelf toe in volledige transparantie met de NL-overheid.

29-9-2019

, die uw ziel verzadigt met het goede, zodat uw jeugd zich vernieuwt als die van een arend. Ps 103 vers 5. Onbetwist waar en waarachtig.

28-9-2019

De mens is de magnum opus van de ongeschapen GOD, als het hoogst ontwikkelde geschapen levende wezen. Met oneindige aangeboren talenten tot OORLOG tegen of tot VREDE met zijn medeburgers. De vraag is: wat kiest het vrije individu? Waarvoor zet ik mij met hart en ziel in?

27-9-2019

Wat is eentoniger als telkens hetzelfde riedeltje te moeten horen, te moeten zien, te moeten waarnemen? Wat is er uitdagender dan telkens elke wanhopige leerling(e) te mogen begeleiden tot het einddiploma VWO of HAVO?

Na een herkansing geslaagd
op weg naar de Universiteit

26-9-2019

Het zijn de gunstbewijzen des Heren, dat wij niet omgekomen zijn, want zijn barmhartigheden houden niet op, elke morgen zijn zij nieuw, groot is uw trouw.  Uit Klaagliederen van Jeremia 3: 22. Is er een grotere troost denkbaar?

25-9-2019

Belastingontwijking en Internationale Fiscale Fraude. Staan we allen spoedig het wegspoelen van het huidige Financiële Systeem te wachten wegens verregaand losbandig en immoreel gedrag op fiscaal gebied door zelfs de allerhoogste autoriteiten waar ook ter wereld? Zoals een mooi zandkasteel aan de eb/vloed lijn door de zee wordt weggespoeld en opgelost? Mijn eigen fiscale motto luidt eenvoudig al vele jaren: liever meer dan dubbele verplichting betalen dan het fiscale recht schenden. Eenvoudig ontleend aan de evangelische tweedemijlsverplichting van Jezus uit Matth. 5 vers 42. Want belasting betalen is een goddellijke plicht. Daarom betekent dat in de praktijk telkens een vreugdevolle bezigheid, als concrete bijdrage aan de Wereldvrede en het Internationale Broederschapsideaal.

24-9-2019

Jij bezit standaard een astraal en verlicht lichaam: geest genoemd in de Bijbel. Bij sommigen is echter dat inherente licht sterker dan bij anderen. Er is verschil in lichtsterkte, dat met het klimmen van de jaren bij ieder normaal sterker wordt. Per periode van 7 jaar kan een verdubbeling van die lichtsterkte plaatsvinden. Na 21 jaar kan er zelfs sprake zijn van een versterkingsfactor acht. Dat is dus een memorabel moment om te vieren: Innerlijke rijkdom van een verlichte meer bevrijde geest.

23-9-2019

Hoe individueel stappen zetten op weg naar de Wereldvrede? Hoe tot rust komen van jarenlang onrecht? Hoe definitief bevrijd worden van de onderliggende Kwaadheid en Woede? Antwoord: door middel van dankbare verankering van de ziel in het Eeuwige WOORD. Veel succes daarbij gewenst.

 

22-9-2019

Profetisch en hoopvol naar de toekomst kijken werkt steeds effectief en efficiënt. Het brengt n.l. constructieve krachten in beweging.

21-9-2019

Lachen en huilen tegelijk: mijn dilemma elke dag dankzij het openbare nieuws. Pioniersgeest wordt weer afgevangen in materiële Hebzucht, Geldzucht en Verdeel- & Heerspolitiek. Wie blijft overeind in dit macabere spel om de verdeling van de miljarden, de vermindering van sociale en pensioenrechten en toename van bonussen?

20-9-2019

Mijn missie:

Dagelijks ben ik gefixeerd op het creëren van sterren in mijn Masterclass praktijk: hen leren mijn eigen Gymnasium-bêta cijfers in 1963 van gemiddeld 7 voor 4 vakken Wiskunde, 7 voor Natuurkunde en 7 voor Scheikunde te laten overtreffen.

19-9-2019

Het vuur spat uit zijn ogen, het levende water spuit uit zijn mond, uit zijn oren sist aan beide kanten geblakerde stoom, zijn haren staan recht overeind, zijn voorhoofd vuurrood, verschroeid door de hitte, want zijn brein staat in vuur en vlam. De twaalf-cylinderige motor draait op volle toeren en hij snelt als een speer door het Heelal. Hij bevindt zich in een andere dimensie, in de eenvoudige geaardheid van de vurige Geest.

18-9-2019

De perfectie voor ogen houden en nastreven geeft behoorlijk wat frustraties. Soms blijkt het eenvoudig onhaalbaar. Een perfecte uitvoering van een pianostuk, bijv. Kan alleen de componist hierin voorzien? Altijd blijkt er gebrek aan te kleven. Het zij zo. “De alles of niets houding” leidt vroeg of laat naar niets.

17-9-2019

Bij een leerling thuis

“De wet van de Geest des levens heeft ons in Christus Jezus vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood.” Rom 8:2. Wie beleeft het plezier van deze bevrijding? Hij of zij die arm van geest is volgens Matth. 5 vers 3 en daardoor de waarde van het Koninklijk Priesterlijk bewustzijn ziet als Koninkrijk der hemelen in de diepte van de eigen ziel. Dit schuilt in de gezindheid van de Geest, die leven en vrede in- en uitademt. So simple is that. Zonde is dit verband is: twijfelen aan GOD, piekeren over de Geest en angstig zijn voor straf. De volmaakte Liefde drijft die vrees volledig uit. Volgens de grandioze apostel Johannes in 1 Joh 4 vers 18. Amen.

16-9-2019

Het Waterstof atoom H staat aan het begin van het periodiek systeem PS, en is de bouwsteen waarvan alle andere elementen t/m ijzer Fe in de sterren zijn afgeleid. Hogere elementen dan ijzer zijn daarna gevormd in tot Supernova’s ontwikkelde sterren. Als nu volgens Rutherford het atoom leeg is, wat is dan de betekenis en waarde van de materiële wereld? Kun je wel over een echte waarde spreken, als de inhoud van fysieke dingen bijna leeg is in de ogen van een Natuurkundige? Wie bepaalt dan die waarde? Moet ieder mens zelf een waarde of prijs toekennen aan de materiële dingen? Is een mens in staat om materiële zaken op waarde te schatten? Wat is een norm waaraan hij of zij die waarde ontleent? Vragen, vragen, vragen. Is er wel een objectieve norm waaraan materiële waarde kan worden ontleend? En hoe zit dat met de waarde van immateriële dingen?  Wordt waarde gekoppeld aan nut of nuttigheid? Een persoonlijke behoefte aan bruikbare spullen? Onbruikbare en verouderde spullen gaan toch in de vuilnisbak?

15-9-2019

“Met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik, dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij.” Galaten 2 vers 20. De allesomvattende waarheid en sleuteltekst voor elk die Christus wil volgen en Hem wil openbaren, aantonen en bewijzen in deze wereld, in zijn of haar vergankelijke lichaam. Veel succes daarmee gewenst.

14-9-2019

Geslaagd voor het Havo examen met grote vreugde:

13-9-2019

Christus als nieuwe Adam, is een levendmakende geest. Wat betekent dat? Wij bezitten allen een geest, die vanaf het begin zuiver is. In die toestand is het mogelijk bovennatuurlijke kennis te ontvangen van de Vader der lichten. Heel eenvoudig betekent het dat we een innerlijk licht ontvangen, dat steeds sterker ons bewustzijn vult. We zien dan steeds helderder het antwoord op vragen van onze medeburgers. We zijn een licht geworden voor onze naasten. Zij slagen dankzij dat aangereikte boven-natuurlijke Licht. Dat geeft het leven een extra Dimensie.

12-9-2019

De normale verdeling laat zien dat 95% van een verschijnsel normaal is en dat een gebied van 2,5% meer dan twee keer de standaardafwijking afwijkt van het normale. Ook aan de onderkant geldt dat. Exceptionele gevallen in de dagelijkse berichtgeving vallen meestal in de twee uiterste delen van deze verdeling, totaal minder dan 5%. Geweldsdelicten vallen tussen allerlei andere berichten m.i. in de randdelen van de normale verdeling. Die relativering lijkt me belangrijk in de gaten te houden. Het is in het nieuws niet zo somber als het soms lijkt.

11-9-2019

een leerling Stijn, gek op Scheikunde, in mijn keuken aan het experimenteren met de inhoud van een uit elkaar geknipte staafbatterij.

Dankzij hun Kosmische kennis kwamen de drie Koningen uit het Oosten bij de kribbe van Jezus terecht en boden hem knielend goud, wierook en mirre aan. Zagen zij soms in Hem de Koning en Priester van de zuivere Gerechtigheid van het Heelal? Koning Herodes zag dat anders en liet een groep kleine kinderen en zuigelingen vermoorden, bang als hij was voor verlies van Status, Geld en Macht. l’ Histoire se repête.

10-9-2019

Geef uw kinderen dankzij mijn Masterclass lessen een belangrijke opstap naar een hoopvolle toekomst. Laat ze de verziekte hedendaagse cultuur van drugs, tabak en alcohol definitief, d.w.z. permanent overwinnen en achter zich laten. Veel succes daarmee.

9-9-2019

25 jaar bij een bepaald Noors Kerkgenootschap voor mijn stevige morele fundament en basis incl 89 in totaal geslaagde acade-mische examens aan de TU-Delft (1ste graads Wiskunde & Natuurkunde bevoegdheden met titel Ir. ) en VU-A’dam (voor mijn Nederlandse Jurisdictie met titel Mr.) hebben mij gemaakt wie ik nu ben, zeer succesvol met mijn Masterclass lessen in Almere. Zie de vele fotobewijzen en referenties. Mag ik u uitdagen mij heel graag daarin te overtreffen. Ga uw gang en doe uw best. Ik geef u intussen alle voorrang. Amen.

8-9-2019

Een nieuw paradigma in de wereld! Voor de opstanding zag en noemde Jezus zijn discipelen “vrienden.” Johannes 15 vers 15. Na zijn opstanding noemde hij hen “broeders”. Matth. 28 vers 10. Waarom? Zijn vrijgekomen opstandingskracht gaf hen een nieuwe status en eeuwige naam. Hebr. 2 vers 11. Ik hoop dat u dit geheim doorgrondt. De Heilige Geest, waarop u volledig recht bezit volgens goddelijk recht, bevat de immense kracht om een volkomen overwinningsleven te leven in het volledige licht van GOD op aarde in een vergankelijk lichaam. Bijna elke bladzijde in het NT getuigt daarvan. Het enige obstakel voor de verkrijging van dit grandioze recht is het eigen menselijke vijandige brein, waarin twijfel, piekerdom, cynisme, arrogantie en pessimisme schuilen. Alle dingen zijn echter mogelijk voor wie gelooft. Amen.

7-9-2019

Luister met plezier

Dagelijks werk ik aan het Broederschapsideaal van de Franse Revolutie door Masterclass lessen te geven aan min of meer wanhopige leerlingen in Wiskunde, Natuurkunde en Scheikunde. Dit schooljaar al voor het dertiende jaar met vele diploma’s tot gevolg en veel vreugde bij de ouders.

6-9-2019

Om te kunnen groeien in kennis en inzicht heb je een spiegel of klankbord nodig waaraan jij je vragen kunt stellen. Dat ligt op het onzichtbare domein van de geest. Na een beetje oefenen begint dit concept antwoorden te leveren aan jou over soms moeilijke vragen en problemen. Bij mij werkt het feilloos. Dagelijks in mijn Masterclass lespraktijk. Veel succes zelf gewenst met het vinden van jouw spiegel of klankbord. Voor mij helder beschreven in de Romeinen brief hoofdstuk 8 in de vorm van de GEEST.

5-9-2019

De eindeloosheid van lesopdrachten is verzekerd zolang de wereldbevolking groeit en nieuwetijd-kinderen sinds 1-1-2000 behoefte hebben aan bezielde lessen. Er is dus ook een groeiend aantal bezielde leraren nodig die voorzien in die groeiende lesbehoefte. Centraal daarin staat het ontwikkelen van Kosmisch bewustzijn, alias Sterbewustzijn, gebaseerd op Natuurkundige wetten en Scheikundige structuren, kenbaar via de Wiskundige drieledige concepten. Ons lichaam bestaat immers al uit Sterrenstof en onze geest heeft behoefte aan Sterrenlicht volgens het goddelijke adagium: “Er zij Licht” aan het begin van Genesis.

4-9-2019

Een leerling(e) speelt piano in aanwezigheid van Roberto, de vader.

WIe inspireert de mensheid optimaal tot het bereiken van Wereldvrede, Harmonie en Samenwerking? Welke namen komen bij u naar boven? Welke anti-humane, anti-sociale en anti-christelijke krachten dienen telkens, dagelijks vernietigd te worden? De zevenvoudige oproep in het boek Openbaring: “Wie overwint, ……..” lijkt mij actueler dan ooit. Aan die oproep zijn immense beloften gekoppeld van de Koning der koningen, de Wonderbare Raadsman, de Eeuwige Vader en Vredevorst. De toekomst lacht die Koning en Hogepriester toe. Dankzij Universeel, Kosmisch en  Alomvattend Inzicht. Zit het probleem soms in elk individueel mens, die telkens weer roet in het eten kan strooien?

3-9-2019

Sinds de Franse Revolutie is het Koningschap af geserveerd met geweld. Dat gebeurde m.i. ook in het jaar 70 met het Koningschap in Israël toen de toenmalige tempel werd vernietigd door de Romeinen. De Russische revolutie maakt een einde aan het Tsarendom, begin 1900. In de nacht van 16 op 17 juli 1918 kreeg de voormalige Russische tsaar te horen dat hij met gezin en bedienden naar de kelder moest komen van het Ipatjev-huis, bij Jekaterinenburg. Daar werden zij vermoord. Hoe komt het nu dat het Broederschaps-ideaal van de Franse revolutie niet WOI en WOII heeft kunnen voorkomen? Welke krachten hebben uiteindelijk geleid tot die twee waanzinnige oorlogen met Hiroshima en Nagasaki als ultieme bloedige kernrampen?

2-9-2019

Zie Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem hebben doorstoken. Openb 1: vers 7. Voor alle waarheidsbevinding zoekers stel ik hier een aantal vragen. Is er iemand op aarde ooit geweest met zoveel onhelderheid en nevel aanwezig om zich heen, als Jezus? Wie is in staat die nevelige wolk op te lossen en een helder beeld te krijgen op de persoon van Jezus? Wie beantwoordt alle vragen rond Jezus? Geboren uit de maagd Maria? Hoe is dat mogelijk? Door de Heilige Geest ontvangen in een maagd? Hoe kan dat? Geboren uit de Geest in het vlees, wat m.i. betekent geboren met een menselijk brein, zoals het onze. Zijn fysieke vader Jozef aan de kant gezet. Bedekt onder een deken van smaad, d.w.z. Jezus beschouwd als een bastaardkind. Wat is diens invloed op het kind Jezus geweest in zijn timmermanszaak? Welke rol hebben de tempelpriesters gespeeld toen hij als twaalfjarige de tempel bezocht? Uiteindelijk vrijwillig gekruisigd onder Pontius Pilatus? Na drie dagen uit de doden opgestaan? Waaruit is dat gebleken? Opgevaren ten hemel? Wie zijn daarvan getuigen? Hoe is de toenmalige bewijsvoering in de huidige tijd rond te krijgen? Welke bewijskracht bezit overlevering? Wat maakt een einde aan de nevelige wolk rondom Jezus? Moet Hijzelf een einde maken aan die wolk en zichzelf aan een elk openbaren? Jazeker, daarvoor verwijst zijn apostel Paulus naar de Geest van Wijsheid en Openbaring in de Efeze-brief, in Ef. 1: vers 17. Er is dus een niet wetenschappelijke stap nodig van de kant van GOD zelf. Wie op zoek gaat en eenvoudig begint te leven volgens het christelijke adagium: “Wie geeft wordt gegeven” zal zelf vroeg of later overtuigd raken van de werkelijkheid van Jezus als zoon van GOD. Zelf ben ik een aantal keren getuige geweest van allerlei ontsporingen en misstappen van medebroeders, zonder ooit te twijfelen aan de waarheid en waardigheid van de persoon van Jezus, als zoon van GOD. De individuele weg langs het smalle levenspad bevat heel wat uitglijpunten en dwaalkruispunten waarop het mogelijk is te ontsporen en de weg kwijt te raken. Maar altijd is er weer de zekerheid van een herkansing, eindeloos herhaald totdat de betreffende zwakheid is omgezet in een goddelijke deugd. Zo gaan de volhardende zoekers, als discipelen van Jezus, telkens in hun eigen missie van licht naar licht, van heerlijkheid naar heerlijkheid in VREDE.

1-9-2019

Op de school in A’dam naar hem, wijlen Gerrit Jan van der Veen, genoemd mocht ik 5 jaren met plezier Wiskunde & Management en Organisatie geven. Op 1 augustus 2006 was die periode voorbij en begon mijn exacte Masterclass praktijk (nu al weer 12 jaren) met vele opzienbarende momenten van succes (kom en zie de talrijke fotobewijzen alhier) voor nogal wat leerlingen in en om Almere.

leerlingen 4 VWO in juni 2006

Een nieuwe maand met nieuw inzicht: mijn eigen Friese stijfkoppigheid incl schadelijke nevenwerkingen behoort tot het domein van de ziel en is dus tijdelijk, beperkt en stopt uiteindelijk. Mijn eigen onverzettelijke strijd voor ieders fiscale en fysieke integriteit is van de geest en dus eeuwig, onbeperkt en blijft doorgaan. Zonder grenzen vloeiend en stromend in het domein van de HEILIGE GEEST volgens het adagium van Jezus Christus in de woestijn :” Gij zult de Here uw God dienen en Hem alleen aanbidden”. Een mooi begin van september 2019 en de rest van het jaar tot in verre geslachten. Amen.

31-8-2019

Helaas is Wilco, op bezoek in mijn Masterclass met dochter, uit Lelystad overleden, na een vriendschap van vele jaren, die begon in een kappersstoel toen ik hem als kapper ontmoette tijdens mijn rechtenstudie. Met hem heb ik een onwaarschijnlijk mooi historisch en juridisch gevecht mogen leveren in een Octrooizaak, langs de Raad van discipline in A’dam, het Hof van discipline in Den Bosch, het Europese octrooibureau in München en tenslotte het Gerechtshof in Den Haag.

Kennis is kenbaar en is uit te drukken door middel van gedachten en kan een bepaald gevoel opwekken. Als ik aan onrecht denk, bijv de Holocaust, ontstaat er als vanzelf een reactie in mijn gevoelsleven in de vorm van frustraties tot regelrechte vlammen van blinde woede over dat onrecht aan vele onschuldige mensen. Inzicht staat min of meer los van gevoelens en kan uiteindelijk op een evenwichtige wijze omgaan met dezelfde feiten. Het gevoelsaspect is minder dominant aanwezig bij Inzicht. Toen een juridische klant (zie de foto) van mij veelvoudig bestolen werd van zijn uitvinding, heb ik enkele uren op een ligbank moeten afkoelen voor ik in mijn tot rust gekomen geest een helder betoog kon opschrijven over die casus. Later werd die klant notabene veroordeeld om € 25.000,= te betalen aan zijn Intellectueel Eigendom dief door het Gerechtshof in Den Haag. Binnen korte tijd daarna is die klant uit Lelystad overleden. In mijn besef door een causaal verband met het ondervonden slopende jarenlange onrecht.

30-8-2019

Zaakwaarneming is een prachtige rechtsfiguur, waardoor jij geheel vrijwillig kunt opkomen voor het Algemeen en evt. bijzonder Belang en zelfs ook nog kunt rekenen op een redelijke beloning c.q. vergoeding afhankelijk van het betreffende Belang. Zie BW 6: art 198 t/m 202.

29-8-2019

Uit de Franse Revolutie zijn voortgekomen de Verlichtings-waarden: Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap. Zelf uitge-schreven gezien op diverse overheidsgebouwen in Parijs: Liberté, Egalité é Fraternité. Wat begrenst daarom de vrijheid van meningsuiting en zorgt dat vrijheid niet ontspoort? Heel simpel het gelijkheidsbeginsel, vastgelegd in GW art 1, uitgewerkt in wetten voor gelijke behandeling tegen discriminatie. Het vrijheidsbeginsel en het gelijkheidsbeginsel samen zouden naar het Broederschapsbeginsel moeten leiden en naar een florerende maatschappij zonder discriminatie en uitwassen. De praktijk in de wereld blijkt anders door o.a. echte dictators en dictators in zakformaat. Al 21 jaar vecht ik zelf tegen dictatoriale UWV praktijken, waardoor velen extra toegebrachte schade hebben opgelopen in hun toestand van werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid. Aantoonbaar soms op MRI scans. Wie maakt een einde aan deze waanzin en UWV karakter-moordzucht?

28-8-2019

Een vaak historisch bewezen regel: Zonder toedoen van mensenhanden gebeurde er iets, net als een blikseminslag, heel onverwachts, wat veel opschudding veroorzaakte. Sommigen blijven daarna gewoon doorslapen, anderen trekken een beschermende les uit het gebeurde. Weer anderen luiden de noodklok als een klokkenluider: HET moet echt anders! Elk gestrand scheepswrak aan wal is immers een les voor elke zeekapitein. Wie maakt bijv. een definitief einde aan het rijden onder invloed? Antwoord: Iemand die in vrede verantwoor-delijkheid neemt en leert voor eigen rijgedrag en alcoholmisbruik daarbij schuwt als de zwarte Pest.  De diepere oorzaak voor zulk deviant gedrag is vaak arrogantie: het kan mij niet overkomen, het zal mij niet overkomen en juist dan gebeurt HET wel, net als met de onzinkbaar geachte Titanic, die op de eerste de beste maidentrip naar de USA notabene eindigde op de zeebodem tot ontzetting van m.i. iedereen met tragischerwijs vele, vele slachtoffers.

27-8-2019

Mijn oprechte advies vandaag:

RED de aarde: red de bomen, red de planten, red het milieu, red de mensheid door o.a. 1ste daadwerkelijk veel nieuwe bomen aan te planten, 2de waterpompen aangedreven door zonnecellen te plaatsen in woestijngebieden, 3de ontziltingsfabrieken het overtollige zeewater te laten omzetten in water bruikbaar voor landbouw, zodat de stijging van de zeespiegel gaat afvlakken en evt. vermindert. Simple as that!

26-8-2019

De weg naar boven is begonnen

Jezus is overwinnaar en kampioen over alle KWAAD. Wij zijn meer dan overwinnaars in Hem volgens Paulus in Romeinen 8: 37 e.v. De Heilige Geest is er om ons stap voor stap naar die feitelijke overwinning te brengen. Amen. PS: dit is de feitelijke verlossing van de ziel naar de kosmische universele VREDE.

25-8-2019

Vrede komt als een rivier in de eigen ziel dankzij bovennatuurlijke eenvoudige Gerechtigheid.

24-8-2019

Harteloos of hartelijk dat maakt een wezenlijk verschil voor de WERELDVREDE.

23-8-2019

Het meest nuttig voor de Wereldvrede is het: kinderen instructie te geven in Natuurkundig wetmatigheden en Scheikundige structuren dankzij Wiskunde. Amen. Dat geeft n.l. een groot aantal wezenlijke vergelijkingsmogelijkheden voor filosofen en leidt uiteindelijk naar pluriforme democratische maatschappijen in de wereld, die samenwerken door elkaar aan te vullen. Dan valt automatisch de behoefte weg om elkaar naar het leven te staan.

22-8-2019

Liefde en Gerechtigheid. Soms elkaars vijanden, want onge-rechtigheid wekt haat op. Is dankzij gezeglijkheid verzoening mogelijk tussen deze twee tegenpolen?

21-8-2019

“Die uw ziel verzadigt met het goede, zodat uw jeugd zich vernieuwt als die van een arend.” Ps 103 vers 5. Deze wetmatigheid biedt een vlakke eindeloze individuele horizon met jeugdig perspectief.

20-8-2019

Wie berokkent meer kwaad: iemand die een hardloper uitscheldt uit afgunst op weg naar de finish en eindoverwinning of iemand die daadwerkelijk fysiek aan een hardloper trekt, terugstuurt en een verkeerde richting opduwt om hem van zijn eindoverwinning af te houden?

19-8-2019

GOD is het zuivere goed, het zuivere licht, het zuivere bewustzijn voor ieders geest, aanwezig in elk geboren kind. Als het opgroeiend kind dat bewust is, gaat het spontaan neuriën of zingen. De ziel reageert spontaan met vrolijke klanken. Tijdens de opvoeding is het belangrijk dit muziektalent passief (zelf luisteren) en actief (zelf muziek maken met een instrument of muziek componeren) te ontwikkelen.

Helaas leven we in een heelal met de paradox-wet van goed en kwaad en de Entropie-wet, die zegt dat uit orde langzaamaan steeds meer chaos ontstaat volgens een vast recept: hoe hoger, hoe lager; hoe meer, hoe minder; hoe vaster, hoe losser; hoe voller, hoe leger, hoe meer informatie, hoe meer desïnformatie, hoe meer melk, hoe meer mest. Wie of wat doorbreekt die wetmatigheid? Of is het uitrusten in die paradox het hoogst haalbare? Wind je niet op, raak niet in een stress, laat je niet opjagen, wees niet gefrustreerd. Er zijn altijd mensen, die te laat komen, belasting ontwijken, de boel frustreren, zich ziek melden, nooit genoeg geld hebben, herrie maken, de ander voor de lol zwart maken, enz. enz. Blijf in de rust en vrede. Dat is de basis van echte vrijheid omdat noch de ene noch de andere kant van de paradox je opjaagt.

18-8-2019

Toen ik 17 jaar was, ontmoette ik in R’dam twee evangelisten en Noorse broeders, die op een heel bijzondere samenkomst reclame maakten voor de evangelische plicht om met vreugde belasting te betalen, zoals de grandioze apostel Paulus in Romeinen 13 vers 6 noemt. Van die meeting bezit ik zelfs nog een audiobandje. Zeer de moeite waard om te beluisteren. Sinds die dag heb ik mij met toewijding gewijd aan die plicht. In mijn stellige overtuiging is de fiscus alias Belastingdienst mijn meest betrouwbare Nederlandse overheidspartner en dat hebben zij bewezen in de verleden 21 jaar in mijn juridisch gevecht met het veelvoudig door mijzelf bewezen frauduleuze UWV en bewijzen zij dat nu telkens elke maand rond de 15de.

17-8-2019: 73 jaar en 10 maanden.

Smaakvolle laatste les met Thijmen, die vervolgens is geslaagd, afgelopen mei voor VWO en arts gaat worden.

Volgens een Joodse geboortedatum analyse ben ik gekoppeld aan Psalm 91. Ziedaar informatie over mijn verleden, heden en toekomst. Dat wordt bevestigd in het laatste hoofdstuk van de Bijbel: Openbaring hoofdstuk 22 door de grandioze apostel Johannes. Ik hoef mijzelf dus niet te promoten c.q. op het podium te hijsen, want mijn bestaan ligt al vele eeuwen onwankelbaar en onbetwist verankerd in het Eeuwige woord en dat wordt feitelijk en praktisch dagelijks bewezen sinds 1 augustus 2006. Mijn enige blijvende passie is het: elke in exacte vakken zwakke leerling(e) op mijn pad, helpen mijzelf te overtreffen dankzij mijn van Hogerhand ontvangen ideale en elegante exacte Didactiek, steeds in aanwezigheid van minimaal één van hun ouders. Bij Voorbaat Dank.

16-8-2019

Hoe komt het dat sommige politici telkens uitglijden over dezelfde bananenschil vergelijkbaar met die van Fyffes?

de Wereldvrede dienen is en blijft mijn passie, want zoals Mandela zei: “Education is the most powerful weapon wich we can use to change the world.” Amen. Dankbare groeten, Fokke

15-8-2019

“De gezindheid van het vlees is de dood” schrijft de grandioze apostel Paulus in Romeinen 8:6. Ten gevolge van die gezindheid,  als betonrot, gaan vitale delen langzaam dood. Dit blijkt een wetmatigheid op menselijk vlak: fysiek, mentaal en pneumatisch. Deze helft van het verhaal wordt aangevuld met het troostrijke: “maar de gezindheid van de Geest is leven en vrede”. Veel succes gewenst met het kiezen.

14-8-2019

Is elke explosie voorafgegaan door implosie?

13-8-2019

Een ster in juli 2016 met 1 tien, 1 negen en 8 achten op haar cijferlijst VWO. Hulde voor zulke kandidaten.

GOD is nog steeds volop bezig met de bouw van zijn immateriële kosmische tempel van maagdelijke zielen waarin Hij Zelf dankzij de Heilige Geest inwonend is. Vergelijkbaar met de permanente groei en uitbreiding van het heelal met sterren, planeten en zwarte gaten.

12-8-2019

Elk mens adviseer ik: Lees a.u.b. de eerste drie en laatste drie hoofdstukken van het laatste boek van de Bijbel, nl. het boek Openbaring van Johannes. Daarin staan ongeëvenaarde groeimogelijkheden voor elke ziel, man of vrouw. Ook de toekomstige positie komt daarin aan de orde van elke ziel. Wis en waarachtig: volledig betrouwbaar.

11-8-2019

Ware vrijheid zegt: “Toets alles en behoud het goede.” 1 Thess. 5: 21. Wees dus als een soort sleepnet, waarin allerlei prettige nuttige kenniswaardige zaken achterblijven. Maak in deze tijd van vijandschap, wantrouwen, onvrede uitsluitend vrienden, geen vijanden. Laat reputaties in tact, spreek geen kwaad, want dat doen zelfs goede rechters niet. Leer de achterliggende sfeer van uitspraken te doorgronden. Daarvoor heb je de Heilige Geest, als zuivere spiegel, nodig. Amen.

10-8-2019

De Hemel en de Hel. Beide aanwezig in de ziel. Boven en beneden. Keer je blik naar binnen: schrik af en toe maar blijf in vertrouwen, want dat is Hemel.

9-8-2019

Al jaren ontvang ik elke nacht rond 0 u 30 een helder antwoord op onopgeloste vragen van leerlingen en krijg ik rond 5.00 u een beeld van de missie waarin ik besta: ik zie onverwacht helder wie ik ben. Daarna vervaagt dat beeld weer.

Een negen voor Wiskunde B in VWO 4 wordt beloond met zeldzaam porselein

KIJKIEDOCO werpt internationaal reeds vruchten af, steeds meer ouders en leerlingen ontdekken dat.

Uit elke crisis zijn belangrijke lessen te leren. Wegvluchten in verdoving of ontkenning heeft nimmer een blijvende oplossing gebracht.

8-8-2019

“de straf, die ons de vrede brengt was op Hem” Uit Jesaja 53 vers 5. Is dit soms de oplossing van Hogerhand voor ons aller vredevolle toekomst?

7-8-2019

Een student(e) en voormalige leerling(e) behaalde haar diploma voor Information Engineering en dat is vandaag smakelijk gevierd na jarenlang volhardende oefening tot het diploma. Hulde voor zulke kandidaten.

6-8-2019

Bij het Indië monument in Den Haag staan de woorden: De Geest overwint. Soms moet er even gewacht worden maar een kosmische wet zegt: Want niet door kracht noch door geweld, maar door mijn Geest. Als interpretatie van de gouden kandelaar met zeven lampen. Zacharia 4:6. In het volgende hoofdstuk vijf zal dankzij de vliegende boekrol elke diefstal en meineed worden aangepakt en beëindigd.

3-8-2019

Dankzij het godenspel van Wiskunde krijgt ieder inzicht in heldere Scheikundige en Natuurkundige structuren van het heelal.

2-8-2019

Vandaag vier ik de 113de verjaardag van mijn Vader, Pieter Oord, een hoogst opmerkelijke man met uitzonderlijke sportieve kwaliteiten. De herinnering aan hem en mijn moeder koester ik met de diepste dankbaarheid, gezien de offers die beiden hebben gebracht voor, in en na WOII voor hun vier kinderen, waarvan ik de jongste. Op a.s. 8-8-2019 is het precies 25 jaar geleden dat hij de aarde verliet.

31-7-2019

Wat blijkt het in vrijheid met het broederschapsideaal van de Franse Revolutie in de praktijk (kerk, politiek, en commercie) moeilijk tegelijkertijd te voldoen aan het gelijkheidsbeginsel. Snel voelen mensenbroeders zich gediscrimineerd en afgewezen, als anderen bevoorrecht raken in positie, huisvesting en beloning. Dit is al het geval geweest sinds Kaïn en Abel. Rechtszaken liggen dan op de loer, omdat men overgevoelig is op dit punt.

30-7-2019

Eindeloos is de vrede van Christus, waarin elk mens thuishoort. Dit onverbrekelijke vredesverbond tussen GOD en de mens bestaat al vele eeuwen.

29-7-2019

Lankmoedigheid als eerste kwaliteit van de Liefde is en blijft volkomen veilig. Gun mensen tijd om tot inzicht te komen, ook al duurt dat een eeuw.

28-7-2019

De “Vierschaar” van KIJ-KIE-DO-CO zal ieder mens tot zijn of haar vredevolle bestemming leiden dankzij bovennatuurlijk inzicht. Amen!

23-7-2019

Het elegante doel voor elk mens: in Vrede in hart, ziel en geest onberispelijk zijn in de Spiegel van GOD.

22-7-2019

Elk mens bezit naast een fysiek hart een geestelijk hart, waarmee de connectie mogelijk is met het HART van GOD. Daarom zei Jezus: Hij (de Heilige Geest) zal het (de goddelijke inzichten) uit het Mijne nemen en het u verkondigen. Die Heilige Geest draagt de goddelijke goederen over van God, de Vader, naar ons geestelijk hart in de vorm van blijvende inzichten, waarover ook de grandioze apostel Paulus in zijn brieven spreekt. Dan kunnen we zoals ook Jezus in de Bergrede noemde, GOD zien met de verlichte ogen van een rein dus geestelijk hart, als ultieme zaligheid. In de quantumfysica wordt deze overdracht tegenwoordig beschreven in de vorm van lichtquanta, kortdurende lichtflitsen uit de bovennatuurlijke wereld, die voor elk vragend mens toegankelijk zijn. Ik noem dat zelf de vele tijdloze modellen en drieledige lichtconcepten, die ik regelmatig aan mijn Masterclass-leerlingen uitleg en onderwijs voor hun algemene opleiding in de exacte dus tijdloze vakken.

20-7-2019

Op de top begint de echte klim! Vaak feitelijk bewezen.

17-7-2019

Een droevige dag, vijf jaar geleden toen ik notabene op bezoek was voor een pannekoekfeestje in Capelle bij mijn beste vriend Jack Oedjagir om vier jaar gezamenlijke rechtenstudie aan de VU te vieren. Tijdens dat etentje kwam het catastrofale bericht van de MH17 ramp op de televisie. Het is mij onmogelijk deze droevige coïncidentie te vergeten. Jack overleed ongeveer een jaar daarna aan de gevolgen van een hersentumor.

16-6-2019

Het beoefenen in Stilheid en Vertrouwen van het geschenk van de Christus Liefde is dagelijkse stervreugde voor de beoefenaar en zijn of haar omgeving, omdat die kwaliteit volledig vrij is van elke vorm van dwang, geweld of terreur.

15-6-2019

Gisteren was een dag om nooit te vergeten. Na 30 jaar wachten in soms Siberische koude zijn vandaag in het appartement alle kunststofkozijnen vervangen door spik splinter nieuwe drie gelaagd geïsoleerde kozijnen door een geweldig installatieteam. Dat is gevierd op het terras met de nieuwe buren en geweldige vakmensen:

14-6-2019

bij kampioene Roos thuis

Weer zijn zeven sterren uit mijn Masterclass dit afgelopen schooljaar in één keer geslaagd: Thijmen voor VWO, Willemijn, Cedric, Youandi, Tamara, Ariana en Freek alle zes voor Havo. Een onvergetelijk plezierige periode is feestelijk afgesloten met hun Diploma en met hun ouders. Dat hoogstnoodzakelijke papier kan niemand ooit van hen afpakken. Congratulations! Van harte!

9-6-2019

De wet van GELOOF stelt ieder in staat onmoog’lijk geachte WONDEREN te realiseren.

6-6-2019

Excellente muziek uit Moskou:

Voor echte liefhebbers van klassiek:

Sublieme muziekuitvoering

31-5-2019

Al meer dan 21 jaar houd ik de Koninklijke Morele Standaard zeer HOOG.

30-5-2019

Mijn tweede broer Gerard bij het graf in Bolsward van onze meer dan excellente ouders.

Hemelvaartsdag: het is volledig Helder en Klaar

25-5-2019

Afscheid (beter dan gedroomd) van een tijdperk met twee sterren:

24-5-2019

aangenaam, afwisselend, schoon

19-5-2019

Jezus betekent: 1ste Het einde van aanbidding op locatie. 2de Het begin van aanbidding van God in geest en in waarheid. Bewijs: Johannes 4: 23.

17-5-2019

Favoriete Lente muziek:

16-5-2019

Herinneringen aan een reeds lang vervlogen tijd:

15-5-2019

13-5-2019

Christocratische Educatie in Wiskunde, Natuurkunde en Scheikunde. Bestaat er beter bezield fundamenteel middelbaar onderwijs?

12-5-2019

Ieder mens verdient een nieuw astraal Paradigma. Elk menselijk lichaam is immers opgebouwd en bestaat uit sterrenstof. Blijkbaar is het sterrenbewustzijn reeds latent aanwezig om ontwikkeld te worden via bezielde Educatie.

9-5-2019

Eenvoudig perfect:

8-5-2019

God leren aanbidden in de eigen geest en in de apostolische c.q. profetische Waarheid maakt iemand tot LICHT: autocratisch, onafhankelijk, veelkleurig, autonoom, zelfredzaam en soeverein.

5-5-2109

Welzijn exporteren naar wanhopige burgers? Wie is daarop tegen? Wie verklaart definitief de OORLOG aan anti-sociaal (i.p.v. samen delen) gedrag, anti-christelijk (i.p.v. samen lijden) gedrag en anti-fiscaal (i.p.v. samen betalen) gedrag?

28-4-2019

Wie in de Heilige Geest van Christus leeft (zie: Romeinen 8), bezit een eindeloze veerkracht om onverwachte klappen, zoals bijv. echtscheiding, uitstoting uit de groep en faillissement, op te kunnen vangen en nieuwe geschiedenis te gaan schrijven. Wandelen in nieuwheid des levens: (zie: Romeinen 6)

25-4-2019

Leer elke dag schakelen tussen en combineren met de zeven hemelse sferen, de zeven geesten voor de troon van God. Eenvoudiger: laat de zeven kleurnuances je avontuurlijke bestaan inkleuren met Vriendschap, Vrede, Vergeving, Vrijgevigheid, Vrijheid, Volledigheid en Vertrouwen. Be happy in de flow in the Lord.

24-4-2019

Al vele jaren vier ik de sterren-Broederschap van het onuitblusbare vuur van Dankbaarheid, Vrede & Liefde.

Puur genieten a.u.b.

22-4-2019

Pasen 2019

De zondedood is overwonnen door Jezus. Geniet daarom van een zeer briljante uitvoering van “der Totentanz”:

21-4-2019

Pasen 2019 geeft ons spetterend goed nieuws in de vorm van succes van een tweede generatie leerling(e) Senna (8,0), na het eerste vroegere daverend succes voor haar vader Joeij (8,7).

19-4-2019

Mijn eigen platform is gebaseerd op vier pilaren: Wiskunde, Natuurkunde, Scheikunde en Nederlands recht. Dat geeft een stevig bestaansfundament met vele avonturen.

17-4-2019

Groot nieuws van Joey, een vroegere student met een 8,7 voor de toelatingstoets HBO, die nu als vader van Senna, vertelde dat zij voor Wiskunde het cijfer 8 heeft behaald. Hulde voor beiden. Zie de foto’s van deze week:

Senna mag een cadeau uitzoeken

met vader Joey en broertje op de bank

 

achter de kist van een dierbare vriend, lopend

12-4-2019

In het verlengde van de informatie van mijn vier websites kunt u contact krijgen met het Centrum, de Oorsprong en Bron van het Universum: GOD, de Vader van Jezus Christus. De Almachtige schepper en herschepper van uw eigen Ziel. De Bijbel noemt dit het vervuld worden met de Geest der Heerlijkheid, dienstbaar aan elke hulpbehoevende. Amen.

7-4-2019

Elk atoom heeft een zevenvoudige sfeer van elektronen: K, L, M, N, O, P, Q schil genoemd. Zou de geest, als analogie, van een mens bedoeld zijn om gevuld te zijn met de zeven niveau’s of sferen van de Heilige GEEST? I.e. vrede, vreugde, vrijheid, vergeving, vrijmoedigheid, vriendschap en volledigheid. Zijn stilheid en beweeglijkheid soms elkaars tegenpolen?

2-4-2019

1-4-2019

Een nieuw begin, een nieuw kwartaal. Het is weer 1 april. Na drie onvergetelijke maanden val ik bijna stil. In de scheppende wil leef ik. Die maakt alles nieuw.

EzGAa.

Het verliezen van de eigen wil in Gods majesteit maakt eindeloos gelukzalig.

29-3-2019

28-3-2019

Idolen, violen, mallemolen! ratten horen in riolen

27-3-2019

Een nieuwe lente, een nieuw begin, de winter en kou voorbij. ‘k krijg weer nieuwe zin.

de toekomst gloort met nieuwe zon, nieuw licht en horizon. O God, wat een geluk met zo’n vergezicht dankzij de ZON.

26-3-2019

25-3-2019

De hoogst haalbare tijdloze schat voor een mensenziel is binnen bereik gebracht door Jezus Christus.

21-3-2019

Begin lente 2019

17-3-2019

Dankzij GOEDHEID kan ieder zich vrijelijk ontwikkelen tot een zelfstandig autonoom bestaan in een democratie.

Het is zoals het was, is en zal zijn: Vredevol, Hoopvol, Zinvol, Liefdevol.

8-3-2019

 

3-3-2019:

Bovenstaande Psalm klinkt tijdloos in mijn hart en geest. Amen.

3-3-2019

Kan je wezen bekleed worden met een fijnstoffelijk tijdloos volledig transparant lichaam van veelkleurige Satijn-kwaliteit?

Jawel!

1-3-2019

Mijn favoriete klanken rond 1964

Het leven is o.a. majestueuze stilheid:

24-2-2019

Wat is er nog meer te zeggen? NIETS! HET is MEER dan GRANDIOOS, elke seconde, wat op mijn pad komt en verschijnt uit alle richtingen.

15-2-2019

Op de top van de mount Everest bezit je een onbelemmerd Panorama zicht van 360 graden. Je ziet dan eindeloos ver terug in de geschiedenis naar de sterrenwereld boven je en eveneens in alle horizontale richtingen. De berg zelf beperkt het zicht naar omliggende dalen.

14-2-2019

De ZON denkt niet, heeft geen geheugen en dat is een groot dubbel Voordeel.

13-2-2019

Uitzien naar verwachting van realisering van tijdloze beloften? Naar vrede alom? Naar het AL-inzicht, dat al vele eeuwen schijnt?

12-2-2019

De AL-Liefdevolle, AL-Wijze, AL-Trouwe, AL-Waarachtige en AL-Machtige maakt ZELF een einde aan: schijn-vrede. schijn-geluk en schijn-authoriteit. Dat is in wezen de fundamentele kernwaarheid van het Nieuwe Individuele Verbond in het Nieuwe Testament van, in en door Jezus Christus. Amen. PS: zeven eeuwigheden zijn veel te kort om de levende GOD voldoende te bedanken voor zijn eigen immense Cadeau aan de gehele mensheid.

11-2-2019

De cirkel is rond met een 8,2 voor Natuurkunde door Moska, een zeer ijverige leerlinge uit Havo 3. Gevierd met Koninklijk Porselein naar eigen keuze.

4-2-2019

Een tien voor Scheikunde wordt gevierd met koninklijk Porselein voor en door een Afghaanse leerlinge in nabijheid van de vader.

EzGa

1-2-2019

Goddelijk recht, zo exact als Wiskunde, in drie stappen:

  1. Door zijn Dood heeft Jezus afgerekend voor GOD met mijn dood. Wat ik doe heeft nu universele betekenis.
  2. Door zijn Leven garandeert Hij mij verstild Eeuwig leven in mijn geest, hart en ziel.
  3. Wie geeft wordt gegeven, in vele vele vele bewezen variaties.

Als het boeiende steeds voortdurende dagelijkse waarachtige levensavontuur.

31-1-2019

Een acht voor Wiskunde wordt gevierd met Koninklijk aardewerk.

30-1-2019

Opgaan, blinken en verzinken. Kan het anders?

29-1-2019

Waarin wortelt ergernis?

28-1-2019

Wie in GOD leeft kan onmogelijk verkwalijken: kwade vermoedens koesteren, leven met kwade bedoelingen of deelnemen aan kwade praktijken.

27-1-2019

Leeuwen stoppen hyena’s en smoren hun kenmerkend lachende gegil. Zo deed ook Jezus met Farizeeërs en hun kenmerkende huichelarij.

26-1-2019

Twee belangrijke vragen: Is het nuttig en/of is het noodzakelijk?

25-1-2019

Het zeven stappenplan naar uw eigen individuele troon des levens, kroon des levens, boom des levens, water des levens, brood des levens en HOOP des levens vindt u in het boek Openbaring hoofdstuk 1, 2 en 3. Veel succes met uw eigen ontwikkeling ten eeuwigen Leven: het leven van Christus. Jezus koos en kiest duidelijk voor het belang van de enkeling: de minste van mijn broeders uit Math 25. en niet voor de meerderheid in het Kwaad. Amen.

24-1-2019

Wie of wat is belangrijker: het assortiment of de producent?

23-1-2019

Wanneer stopt de antichristelijke en antisociale wind in Den Haag?

22-1-2019

Soms is het moeilijkste tegelijk het gemakkelijkste. Soms is een leeuw als een lam en soms is een lam als een leeuw. U bent daarom voorbereid.

21-1-2019

Soms heb ik mensen ontmoet met één levensreddende uitspraak voor mij.

20-1-2019

De Christelijke HOOP ( i.c. CHRISTUS zelf) is al vele eeuwen onverwoestbaar gebleken. Het eeuwige WOORD inspireert mijzelf dagelijks tot hogere KWALITEIT en STIJL in mijn Masterclass Praktijk.

19-1-2019

Eb en vloed volgen elkaar op: twee keer per dag. Volgt na een implosie eensgelijks een explosie? Was WOII te voorspellen geweest na de financiële crisis in de dertiger jaren?

18-1-2019

Elk kind in mijn Masterclass praktijk mijzelf laten overtreffen voor MO & WO: Wiskunde, Natuurkunde en Scheikunde in aanwezigheid van één of meer ouders. Zie hier mijn dagelijkse passie en plezier.

17-1-2019

Kwalijke zaken in de schijnwerpers plaatsen. Waar komt die neiging vandaan? Zonder een oplossing aan te bieden?

16-1-2019

Een geheim van GOD:  Hem bekoort Zijn eigen Gerechtigheid: Zijn eigen kwaliteiten, Zijn eigen werken én Zijn eigen wetten. Dit feit is al vele eeuwen duidelijk zichtbaar, hoorbaar en voelbaar met het HART. De grandioze apostel Paulus noemt dit feit: de ons allen ( !, !, !) vrijmakende wet van de Geest des levens in Christus, genoemd in Romeinen 8 vers 2. Voor mij dagelijkse kost.

15-1-2019

Het  leven in de pioniersgeest van Christus sta ik voor.

14-1-2019

Zijn er nog meer ontluisterende beelden nodig van …?

10-1-2019

Een mateloos plezier in de eigen missie op aarde wens ik u van harte toe.

8-1-2019

Zie twee sterren op de bank: Koningin en Prinses.

De rust van GOD binnengaan door Geloof is een voorrecht, beschreven in Hebr 4. Het resultaat daarvan is: Savoir vivre dankzij de Liefde.

7-1-2019

Nix van ik, mijn brein verankerd in GOD, zichtbaar in de ogen: vrij van schulden maken, vrij van kwalijk nemen, vrij van anders leven nemen.

5-1-2019

Het Niets en het Al werken permanent samen in het Universum.

4-1-2019

Een toegangskaartje tot de boom des levens. Zie Openbaring 2 vers 7. Wie wil dat niet?

3-1-2019

één bewijs

naast vele andere

Wachten tot de tijd rijp is. Een soms moeilijke opgave. De Lankmoedigheid van GOD helpt daarbij. Onbetwist. Veelvoudig bewezen.

2-1-2019

De Kosmische Oriëntatie en Fundament van mijn al twaalf jaren, sinds 1 augustus 2006, zeer succesvolle Didaktiek KIJKIEDOCO vindt u in het Sterrenbeeld Orion: ik ben steeds en permanent op zoek en op jacht naar waarachtige Concepten voor het oplossen van Wiskundige, Natuurkundige en Scheikundige vragen en problemen voor allerlei leerlingen in de nabijheid van hun ouders in mijn dagelijks praktijk voor het aankweken van hun Sterkunst. Amen.

1-1-2019

Geprezen zij de Getrouwe en Waarachtige

Geloofd zij de tijdloze ongedeelde Majesteit

Aanbeden zij het steeds vernieuwende WOORD:

“er zij LICHT”

31-12-2018

IbiG & GiiM: mijn verdere eenvoudige levensmotto, elke seconde:

26-12-2018

Mijn eigen tijdloze IKOON:

Mijn eigen twee allerbeste begeleidende vriendjes, links en rechts, die als levende spiegels mij beschermen tegen allerlei soorten KWAAD:

Uitleg: wie in de lichtdiamant van Christus leeft, weerspiegelt tot grote schrik van de kijker in elk facet het gezicht van wie blind wantrouwend, hopeloos tevergeefs aanvalt.

25-12-2018

De Geest van GOD, die Jezus destijds leidde en nu ook ons, is niet gebonden aan tijd, noch aan plaats, noch aan dood. Amen.

24-12-2018

O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen! Rom 11:33

Kom, zie en overtuig UZELF

20-1-2018

Wanneer komt de tijd dat de Regering het ABP schadeloos gaat stellen voor de grove DIEFSTAL van € 15.000.000.000? Deze bewezen 15 Miljard Euro hangt al vele jaren als een Molensteen om de hals van de regeerders, de toenmalige, de tussentijdse en huidige machthebbers.

19-1-2018

Opgaan, blinken verzinken.

Dit is van toepassing op allerlei zaken en zielen, maar niet op de Christus-ster en Zijn Woorden, die eeuwig blijft en blijven stralen. Die gidsster neemt u mee naar het tijdloze meer dan perfecte HEIL, dat ik iedereen toewens. “Die uw ziel verzadigt met het GOEDE zodat uw jeugd zich vernieuwt als die van een AREND”. Psalm 103 vers 5. Amen.

18-1-2018

Wie spreekt helderder dan de Heilige Geest in de vorm van beeldquanta, die tot iemand komen in een flits, vooral ’s nachts en soms direct na het ontwaken? Volgens de woorden van Jezus: “Hij zal het uit het Mijne nemen en het U verkondigen dus in internationale BEELDTAAL”. Johannes 16: vers 14. Als het antwoord op alle vragen!

17-1-2018

Wie wordt wit door anderen zwart te maken?

16-1-2018

Wat zijn in deze tijd  (jaar 2018 en ook latere jaren) belangrijke deugden, c.q. kwaliteiten? Zie hier een incomplete opsomming als facetten van een eindeloos mooie schitterende Diamant:

1. Loyaliteit t.a.v. Gezag, Mildheid, Opofferingsgezindheid, Nederigheid, 5. Netheid, Vrede, Onpartijdigheid, Reinheid, Goedheid, 10. IJver, Zelfbeheersing, Orderlijkheid, Plezier, Vriendelijkheid, 15. Geduld, Lankmoedigheid, Creativiteit, Stilheid, Vergevingsgezindheid, 20. Nauwkeurigheid, Kuisheid, Spaarzaamheid, Snelheid, Gastvrijheid, 25. Openheid, Zonnigheid, Volharding, Geslotenheid, Vertrouwen, 30. Feestelijkheid, Veelkleurigheid, Elegantie, Liefde voor het geven, Zachtmoedigheid, 35. Betrouwbaarheid, Hoop, Dankbaarheid, Zelfverloochening, Geloof, 40. Lichtheid, Bereidvaardigheid, Gewilligheid, Ontvankelijkheid, Trouw, 45. Waarachtigheid, Redelijkheid, Vastberadenheid t.a.v. het verwerven van Inzicht, Doelgerichtheid of Focus, Volledigheid of Compleetheid, 50. Volmaaktheid of Perfectie, Vrijheid van schulden, Rechtvaardigheid t.a.v. plichten en beloften, Billijkheid, Aanwezigheid, 55. Punctueelheid, Zelfredzaamheid, Hulpvaardigheid, Integerheid of Integriteit, Flexibiliteit of Meegaandheid in het goede, 60. Gemeenschappelijkheid, Eerbiedigheid, Verlichte Grimmigheid tegen Kwaad, Besluitvaardigheid, 65. Doeltreffendheid (meer treffers, hogere cijfers = Effectiviteit), Voorbereidingstactiek, Doelmatigheid (in kortere tijd het EINDDOEL bereikt met minder kosten, minder energie = Efficiëntie) , Vreedzaamheid, persoonlijke Winstgevendheid, 70. Vrijgevigheid, Vrijmoedigheid, Ruimdenkendheid, Vredelievendheid, Loyaliteit aan goede zaken, goede doelen en goede mensen, 75. Goedgemutstheid, Eenvoudigheid in focus, Opgewektheid, Krachtdadigheid, Vreugde, 80. Ontferming, Gezeggelijkheid, inherente Schoonheid, Liefde voor het goede, edele en tijdloze, 85. Afkerigheid van het Kwade, o.a.: leugens van kwaadsprekerij, ontucht, luiheid, hoogmoed, eetverslaving, alcoholverslaving, tabak en hebzucht, Waakzaamheid, Bezonnenheid, Recht, Rekenvaardigheid, 90. Taalvaardigheid, Leesvaardigheid, Zwijgzaamheid, Spreekvaardigheid, Schrijfvaardigheid, 95. Organisatietalent, Fairplay mentaliteit, Onderdanigheid, Eigenheid, Properheid, 100. Oordeelvaardigheid, Onbaatzuchtigheid, Mathematische Precisie en Exactheid, Schadeloosheid, Spiegelvaardigheid t.a.v. drieledige concepten, 105. Universeelheid, Transparantie, Zuiverheid in optiek, Bereidwilligheid, Dienstvaardigheid, 110. Vurigheid van geest, Scherpte, Strengheid, Pro-actief nieuwe Geschiedenis schrijvend, Bewustheid van geest in het hart, 115. Bezieling, Nieuwheid, Zelfverdediging, Helderheid van geest, Kwaliteit en 120. Stijl, Opgewektheid, Moed of Durf, Ruiterlijkheid, Oplettendheid, 125. Zachtheid, Beleefdheid, Hardheid, Tweede-mijls gezindheid, Fierheid, 130. Heerlijkheid, Majesteit, Vader & Moeder Eerbied, Leegheid, Stiptheid, 135. Sportiviteit, Corrigeervermogen, Waarheidsliefde, Arendsoog, Lichtbewustzijn, 140. Pro Deo en Pro Bono Onbaatzuchtigheid, Besef van Nietigheid, Creator Besef, Onwankelbaarheid, Voorzichtigheid, 145. Doortastendheid, Veiligheid, Eenheid van geest met alles wat goed en edel is, Billijkheid, Gretigheid, 150. Incasseringsvermogen, Eenvoud in gezindheid, Natuurkundigheid, Scheikundigheid, 155. Nuchterheid, Kampioensmentaliteit, Luistervaardigheid, Gulheid, 160. Gunheid, het absolute Zien=Weten (VOIR) , Inzicht=Alles (AVOIR: Hebzucht maakt blind), Inzicht=Kennen (SAVOIR) en Inzicht=Kunnen (POUVOIR), 165. Strijdvaardigheid, Besluitvaardigheid, Puurheid, Daadkrachtigheid, Krachtdadigheid 170. Eenheid in het Wezen van GOD=LIEFDE?

15-1-2018

Nelson Mandela: “Education is the most powerfull weapon, which we can use to change the world”.

Fokke Oord uit Almere: “The bullet for that weapon is KIJKIEDOCO: Elegance in Education”.

14-1-2018

Stilheid snoert alle critici definitief de mond.

13-1-2018

12-1-2018

11-1-2018

Uitgekotst door de Democratische c.q. Volks-meerderheid bevind ik mij in goed gezelschap van vele lotgenoten in het O.T. & N.T.

10-1-2018

Ieder mens bezit potentie om Wiskunde te leren en daarna Natuurkunde en Scheikunde. Het is niet een kwestie van aanleg maar louter en alleen van IJVER. Wie mij (INZICHT) ijverig zoeken zullen mij vinden, zegt de Bijbel, n.l. de ontbrekende schakel voor een mensenkind: KB: Kosmisch Bewustzijn. Lichamelijk bestaan wij al uit sterrenstof, dat aangevuld dient te worden met KB tot een volwaardig onbaatzuchtig bestaan, net zoals sterren dag en nacht volledig onbaatzuchtig licht uitzenden. De inherente geest in elk mens is het bewijs daarvoor, want de Heilige Geest verbindt zich met die geest in een mens tot completering en vervolmaking van zijn of haar wezen. De alles registrerende ziel in een mens voelt naadloos het verschil aan tussen het onderbewuste baatzuchtige carnale leven en het goddelijke bovennatuurlijke tijdloze PRO DEO leven.

9-1-2018

Christus is en blijft de levendmakende geest. 1 Cor 15: 45. Wordt vervolgd met wedergeboorte van de nieuwe goddelijke ziel én tenslotte het nieuwe fysieke tijdloze violet getinte lichaam, zoals beschreven in het boek Daniël en nauwkeurig uitgebeeld in Openbaring hoofdstuk 1.

8-1-2018

educationnever ends

7-1-2018

6-1-2018

Wie doorgrondt: De kracht van enthousiasme?

5-1-2018

Het is veelvoudig bewezen: de wet van God opent ogen en oren.

4-1-2018

Drie vlakken aan dezelfde diamant:

1. wie geeft wordt gegeven

2. laat los en u wordt losgelaten

3. eer uw vader en uw moeder:

3-1-2018

Waren de drie wijzen uit het Oosten, alias de drie koningen bij de kribbe met geschenken van goud, wierook en mirre, toenmalige astronomen met Kosmische bovennatuurlijke kennis om de relatie te kunnen zien tussen het kind in de kribbe en het Hemellicht? In ieder geval verheugden zij zich met zeer grote vreugde bij het zien van die ster. Mattheus 2:10.

2-1-2018

Wiskunde, Natuurkunde en Scheikunde bevatten een zeer elegante structuur en schoonheid, gebaseerd op de getallen drie en zeven. Gonio, het kleurenspectrum met RGB basiskleuren en de basale exponentiële c.q. logaritmische vergelijking tonen dat o.a. aan. Zeven is fysisch basaal te vinden in het periodiek systeem met het maximale schillen-aantal van het atoom: K, L, M, N, O, P en Q. Zijn dat soms afbeeldingen van de zeven hemelsferen c.q. vrijheidsgraden van een ziel?