Historie 1-1-2015 t/m mei 2015

Verleden teksten vanaf 1-1-2015 t/m mei 2015.

Wie goed, goed ontmoet. Zo simpel en zo waar. Dit geldt altijd, overal en onder alle omstandigheden als een universele wet. Heel speciaal ontmoet jij veel goeds als jij slachtoffers van onrecht financiëel hebt gesteund. De Hemel gaat dan voor je open en er ontstaat een flow van nieuwe goede zaken: vriendschap, samen vis eten, samen danken en intense momenten van vreugde, kortom: samen het leven vieren. Als jij daarnaast je Belastingplichten perfect in de ogen van God, d.w.z. meer betaalt dan wettelijk verplicht is, hebt vervuld, ben je steeds verder op de goede weg naar boven en hogerop.

vuurtorenindestormklein

0-0.

Heeft niemand het dan in de gaten??? Nederland is macro-economisch net als de Titanic destijds in de greep van een ijsberg (in het denken) , die ondanks de Verlichtingswaarden van vrijheid, gelijkheid en broederschap, grote gaten heeft geslagen in het moreel besef van regering, bestuur en managers, waardoor het ijskoude water binnenstroomt en de zielen van velen verlamt en dodelijk koud maakt, terwijl op sommige niveau’s de muziek maar doorspeelt, mensen volop dansen, drinken en feest maken bij heen en weer zwaaiende flikkerende kroonlampen en veel versiering!!! Wie schreeuwt het in Den Haag uit als destijds ook nu: “SOS”.

Het grootschalig uitkotsen van mensen door de Nederlandse Elite is al vele jaren aan de gang.

Uit de diepte van mijn hart zeg ik daarom aan u als bezoeker: Maak u de woorden van Jezus, als Kosmische Christus, eigen want die bevatten jouw Eeuwige leven en kleurrijke toekomst: leer in Stilheid en Vertrouwen met Zijn diepste innerlijke autoriteit te communiceren.

hart08-2

het is daarnaast de hoogste tijd voor een Internationale compensatieregeling van leed en onrecht, helder beschreven in Jesaja 61:

7. In plaats van uw schande gewordt u dubbele vergoeding en in plaats van smaad zullen zij jubelen over hun deel; zo zullen zij dan in hun land dubbele vergoeding verkrijgen, blijvende vreugde zal hun geworden. 8. Want Ik, de Here, heb het recht lief. Ik haat onrechtmatige roof, Ik zal hun stipt hun loon geven en een eeuwig verbond met hen sluiten.

Deze dubbele verplichting tot vergoeding/compensatie van het absolute Messiaanse Recht zal ervoor zorgen dat op een dag de geweren en kanonnen zullen zwijgen: er breekt een tijd van alomvattende vrede aan gericht op educatie van mensen en een ongekende bloei van woestijnen met nieuwe steden. Niemand haalt het meer in zijn hoofd de staat of de naaste/ander te bestelen omdat er een dubbele vergoeding/compensatie tegenover staat als verplichting voor de dief.

hart10-2

0-1. Al 70 volle jaren mist Nederland een belangrijk artikel in de grondwet: n.l. De Mannah-wet: “Wie teveel verzamelde had niet over, wie te weinig verzamelde had niet tekort”

Al vele jaren pleit ik daarom voor invoering van deze wet, waardoor Nederland een gidsland in de wereld wordt wegens het volledig gebrek aan armoede van de eigen burgers: geen enkele pauperaar, maar allen ijveraars. Warme groeten Fokke.

0-2. Daarnaast noem ik voor iedereen een uitspraak van wijlen een zeer goede vriend van mij: “Zelfs de slak kwam aan in de ark.” Hierin schuilt de waarheid van absolute haalbaarheid van persoonlijke zelfredzaamheid in een collectief verband dankzij volhardende nimmer loslatende oefening.

hart12-2

1. Wee, wee, wee de grimmige wolven in de politiek, waartegen ik al 17 jaar Oorlog voer omdat zij Nederlandse schapen 1ste: kaalscheren, 2de: afpersen, 3de: uitbuiten én 4de: vermoorden, als fysieke dood of karaktermoord.

Zie vrouwe Justitia:

mijn bestevrouwejustitiavriendin

naast mijn drie andere vriendinnen: Vrouwe Mathematica, Vrouwe Fysica en Vrouwe Chemica, alle vier dochters van Haya Sophia.

2. Wee, wee, wee de nullo’s op topposities die 1ste : niets willen leren noch van eigen fouten noch van fouten van anderen 2de: en zichzelf vetmesten met bonussen: de hoofdoorzaak van het morele verval in de gehele wereld!!!

3. Wee, wee, wee de geldwisselaars van rechten in Nederland van sociale Diensten en andere sociale Organen, die mensen soms volledig ten onrechte van fraude beschuldigen terwijl zijzelf vaak van fraude naar fraude tuimelen.

WAO Demonstratie in Den Haag op 21 maart 2007 waar ik het spits mocht afbijten

WAO demonstratie

Diepe schaamte bezit ik voor de drie dadertypen van deze misdaden en nog dieper medelijden met hun slachtoffers.

Ik laat daarom al vele jaren mijn stem horen op uitnodiging van de Vice voorzitter van de RvState op de Dam op 4 mei 2006, die daar en toen riep: “Wie neemt het woord als de beginselen van de rechtstaat met voeten worden getreden”?

Sinds die dag ben ik het antwoord op die vraag.

Ik pleit met de noodklok en zwarte muts op samen met een medestrijder al vele jaren voor een bonus verbod:

demojan20121

terwijl ik vanaf 1 augustus 2006 wekelijks in de lieflijke flow zit om minutieus fouten van privé-leerlingen persoonlijk te corrigeren in aanwezigheid van één of meer van hun ouders op weg naar hun bovengemiddelde cijfers voor Wiskunde, Natuurkunde en Scheikunde en hun sterschap. Zie weer een ster in wording mei 2015:

Anoukmei2015 006

Gyroscope-01-june

Opmerking vooraf: het lichaam van elke mens is opgebouwd uit sterrenstof, als bekende chemische elementen; H,O,C, enz. Elk mens heeft daarom een astrale fysieke afkomst. Wat aanvankelijk ontbreekt is een astraal bewustzijn. De bedoeling hier op aarde is dat elk mens dat ontbrekende bewustzijn verwerft om een compleet en volledig mens te worden. Deze completering heeft me vanaf mijn 18de jaar beziggehouden en lijkt via de Kosmische Christus inwijdingsweg met vallen en opstaan gerealiseerd in me met als bewijs een groot vriendennetwerk in en buiten Almere.

Gyroscope-01-june

Mijn stille revolutie voor wanhopige leerlingen sinds 17-10-2008 is tevens gebaseerd op het atoommodel met zeven electronenschillen als bewustzijnsparadigma. Regelmatig leid ik hiermee veelvoudig bewezen, zwakke leerlingen op tot hoger dan gemiddelde resultaten. Bedankt zou ik willen zeggen dat u mij bezoekt op deze site, naast mijn andere drie. Doe uw voordeel met Kijkiedoco voor uw eigen bewustzijnsgroei. Treed in de voetsporen van talrijke vernieuwers, ontdekkers, uitvinders en Willy Wortels. Het doen van ontdekkingen en het uitvoeren van opdrachten is toch op zichzelf geluk, beste mensen. Dat zijn beloningen op zich. Geld kan toch nooit een voldoening gevende beloning weergeven. Regelmatig zeg ik tegen moeders en kinderen: dit briefje van € 10,= kan ik zo verscheuren of in brand steken, maar het inzicht dat ik je heb gewezen en geleerd is toch jouw echte rijkdom, die niet in dit bedrukte papiertje zit. Met dat inzicht kun jij je diploma verwerven en aan je toekomst bouwen.

Gyroscope-01-june

*: “Wie de waarheid doet, gaat naar het Licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.”: als mijn sinds maart 2002 directe inspiratie van Jezus uit Johannes 3:21 als oorsprong voor Kijkiedoco, als holistische, universele en zeer eenvoudig drieledig gefundeerde Didactiek van Hogerhand.

Onderstaande en mijn overige berichten zijn pro forma aan een datum gekoppeld, maar zijn tijd onafhankelijk, net zoals het Licht van de zon. Je mag deze site-info zien als een samentrekking in momenten van een zich steeds herhalend en cyclisch repeterend verschijnsel, los van mijn persoon. Ik was en ben slechts een minuscuul lichtpuntje tussen multimuljarden andere feestelijke lichtpuntjes.

Op mijn overige drie sites: www.affectie.nl, www.oordconsult.nl & www.kijkiedoco.nl vind je elementen: mathematische en natuurkundige concepten, gedichten én teksten, bedoeld om ook jou te inspireren elke dag je eigen levensgeschiedenis bewust te beleven, telkens in diepe vrede nieuwe bladzijden te schrijven en daaraan toe te voegen met als basis, fundament en uitgangspunt: de extreem eenvoudige woorden van Jezus:

“Wie geeft, wordt gegeven.” dagelijks zichtbaar als de derde wet van Newton: “Actie is min Reactie”, ten goede en ten kwade. Het heeft mij een grote vriendenschare in en buiten Almere opgeleverd.

het vurigehart-vuurhart spreekt:

*****

Gyroscope-01-june

Jouw vijfde Hemel of bewustzijnstoestand heeft een zeer bijzonder karakter en staat helder beschreven in Openbaring 3:

1. En schrijf aan de engel der gemeente te Sardes:
Dit zegt Hij, die de zeven Geesten Gods en de zeven sterren heeft: Ik weet uw werken, dat gij de naam hebt, dat gij leeft, maar gij zijt dood. 2. Wees wakker en versterk het overige, dat dreigde te sterven, want Ik heb geen van uw werken vol bevonden voor mijn God. 3. Bedenk dan, hoe gij het ontvangen en gehoord hebt, en bewaar het en bekeer u. Indien gij dan niet wakker wordt, zal Ik komen als een dief, en gij zult niet weten, op welk uur Ik u zal overvallen. 4. Doch gij hebt enkele personen te Sardes, die hun klederen niet hebben bezoedeld, en zij zullen met Mij in witte klederen wandelen, omdat zij het waardig zijn.
5. Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen.
6. Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt.
het doel is hier: het persoonlijk wakker worden door de woorden van de levendmakende Geest, waardoor jijzelf zonder hulp van derden leert communiceren met de Almachtige God.

*****

Stille passiviteit en dan vanuit opgewekte kracht meedogenloos optreden, zoals Jezus in de tempel deed tegen de geldwisselaars, tegen tirannie en terreur van de geldwisselaars van rechten van de Sociale diensten en Sociale organen in Nederland, is effectiever dan niets doen en wachten.

*****

Gyroscope-01-june

Nu volgt een uitnodiging toe te treden tot de derde Hemelsfeer van 1ste levend manna, 2de een nieuwe missie met 3de een nieuwe naam uit Openbaring 2:

12. En schrijf aan de engel der gemeente te Pergamum:
Dit zegt Hij, die het tweesnijdende scherpe zwaard heeft:13. Ik weet, waar gij woont, dáár waar de troon des satans is; en gij houdt vast aan mijn naam en hebt het geloof in Mij niet verloochend, ook niet in de dagen van Antipas, mijn getuige, mijn getrouwe, die gedood werd bij u, waar de satan woont. 14. Maar Ik heb enkele dingen tegen u: dat gij daar sommigen hebt, die vasthouden aan de leer van Bileam, die Balak leerde de kinderen Israëls een strik te spannen, dat zij afgodenoffers zouden eten en hoereren.15. Zo hebt ook gij sommigen, die op gelijke wijze aan de leer der Nikolaïeten vasthouden. 16. Bekeer u dan; maar zo niet, dan kom Ik spoedig tot u en Ik zal strijd tegen hen voeren met het zwaard mijns monds.
17. Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt.
Wie overwint, hem zal Ik geven van het verborgen manna, en Ik zal hem een witte steen geven en op die steen een nieuwe naam geschreven, welke niemand weet, dan die hem ontvangt.
een hoogst gelukkige sfeer met weer tegengestelde kwade toestanden om zich van los te maken.
Let op dat je je eraan wendt om je hart op de Geest van Christus te richten die direct in je nabijheid vertoeft en met je communiceert in zachte Liefde. Je omarmt met je hart die zuivere Geest tot warme liefdevolle aanwezigheid van dit zuivere bewustzijn, als je manna, dus voeding, als missie, dus opdracht, en als je nieuwe naam, dus verrijkende identiteit. Als je opgroeit tussen zulke satanische toestanden als boven beschreven, heb je echt nieuwe voeding nodig, elke dag die de Geest, als het verborgen manna, jou aanreikt om gesterkt staande te blijven in deze kwaadaardige omgeving.

*****

Het is de hoogste tijd in Nederland voor een UWV tribunaal, waar o.a. CDA kopstukken verantwoording afleggen voor de jarenlange anti-humane, anti-sociale en anti-christelijke terreur en tirannie met vele, vele slachtoffers door sommige blinde reïntegratie-consulentes en valse UWV-inspecteurs.

*****

Gyroscope-01-june

Van harte heet ik je welkom in de tweede hemelsfeer, beschreven in Openbaring 2:

8. En schrijf aan de engel der gemeente te Smyrna:
Dit zegt de eerste en de laatste, die dood geweest is en levend geworden: 9. Ik weet uw verdrukking en armoede, hoewel gij rijk zijt, en de laster van hen, die zeggen, dat zij Joden zijn, doch het niet zijn, maar een synagoge des satans. 10. Wees niet bevreesd voor hetgeen gij lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen uwer in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt, en gij zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon des levens.
11. Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt.
Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade lijden.
Smaragd

waarin jij bent vrijgemaakt van de dominantie van je ziel met verstand en emoties en krijg jij als bijzonder dubbelgeschenk van God: de Geest van Raad én Sterkte die bestaat uit de combinatie van het allerbeste Advies ooit én de sterkte om dat Advies uit te voeren en op te volgen. Je slaat samen met diverse vrienden nieuwe wegen in naar je uiteindelijke doel. Zoals bij elk behaald diploma, zal niemand ooit de kroon des levens van jou kunnen stelen: het is jouw persoonlijk verworven bezit, de echte schat en je blijvende eigendom. De genoemde tien dagen besloegen voor mij een periode van bijna 17 jaar. Op weg naar de volgende hemelsfeer dien je de huidige los te laten, wat voor nieuwelingen vaak moeilijk valt, maar door oefening is aan te leren om telkens weer de nacht in te gaan op weg naar het opgaande licht van de volgende fase. Zo klim je steeds verder in wijsheid en inzicht, dat je wordt aangereikt door Zijn Geest, als je er aan toe bent, waarna weer een loslaten noodzakelijk is, wat soms pijnlijk aanvoelt als een dorre periode of kater. Blijf vol moed het innerlijk avontuur met God voortzetten, want Hij verlaat je nimmer in zijn intense verlangen je verder te brengen op de weg naar Zijn glorie. Denk vooral niet dat dit ingewikkelde dingen of onhaalbare zaken zijn. Ieder met een nederige en leergierige geest komt vroeg of laat in deze opgaande sferen terecht, zo duidelijk beschreven in Openbaring 2 en 3.

*****

Er was eens een vrolijke troubadour

met een spiksplinter nieuw Orion lied

ontmoette elke dag wonderbare vrienden op z’n tour

doofstomme koekenbakkers hoorden en zagen hem niet

een jagende zanger met passie en plezier

niemand weerhield hem van zingen, dansen en pret

bracht menige bezoeker het hoognodige vertier

in lente, zomer, herfst en bij winterlijk vorstverlet

elke dag zingt hij als een nachtegaal zijn schone lied

in huizen, op pleinen, in de tram en in de trein

door de zachte wind als een heen en weer bewegend riet

bezorgt hij menige luisteraar prettige gein

dag en nacht zingt hij zijn coupletten

van overwinning en verrijzenis uit de dood

niets kan hem van zijn blijvende troost of levende hoop afzetten

want het vleesgeworden Woord is zijn dagelijks brood

een overvloed van troostrijke woorden komt naar hem toe

opborrelend uit het diepste van zijn gemoed

wie volhardend oefent wordt immers niet moe

want de blijvende overwinning smaakt immens zoet

*****

Op Hemelvaartsdag 2015 nam ik definitief afscheid van sommige blinde koekenbakkers in dit land en werd de deur blijvend geopend naar een verzameling sterren, waarvan troostende gedachten mijn hart dagelijks verkwikken.

De geurenmanDegeurenmanophemelvaartsdag2015inSoestin actie in Soest

op hemelvaart 2015

8-8-2015

Gyroscope-01-june

In de achtste Hemelsfeer zijn je ogen opengegaan voor 1ste je absolute freedom from fear 2de je absolute liberty to all good én 3de je vrije toegang tot een onwaarschijnlijk mooi blijvend gezelschap van sterren.

Kom en zie

Kom en zie

7-8-2015

Gyroscope-01-june

Van harte heet ik je welkom in de eerste Hemelsfeer van onvoorwaardelijke Liefde, beschreven als eerste Liefde in Openbaring 2:

Schrijf aan de engel der gemeente te Efeze:
1. Dit zegt Hij, die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die tussen de zeven gouden kandelaren wandelt: 2. Ik weet uw werken en inspanning en uw volharding en dat gij de kwaden niet kunt verdragen en hen op de proef gesteld hebt, die zeggen, dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn, en dat gij hen leugenaars hebt bevonden; 3. en gij hebt volharding en hebt verdragen om mijns naams wil en gij zijt niet moede geworden. 4. Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt. 5. Gedenk dan, van welke hoogte gij gevallen zijt en bekeer u en doe (weder) uw eerste werken. Maar zo niet, dan kom Ik tot u en Ik zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, indien gij u niet bekeert. 6. Doch dit hebt gij, dat gij de werken der Nikolaïeten haat, welke ook Ik haat. 7. Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt.
Wie overwint, hem zal Ik geven te eten van de boom des levens, die in het paradijs Gods is.
Concreet heb ik mijn opleiding hierin gedurende 25 jaar van juli 1964 tot juli 1989 ontvangen bij de NOBROS. Daarna vond ik mijn dagelijkse missie in deze Liefde na mijn rechtenstudie aan de VU vanaf 1 maart 2001. Sindsdien leef en beleef ik deze eerste Liefde van Affectie, Empathie en Compassie met een onwaarschijnlijk kwalitatief en kwantitatief toenemende hoeveelheid leerlingen, studenten met hun fantastische ouders, als vriendschappen voor het Leven. Ondanks de aanwezigheid van valse apostelen en Nikolaïeten in Efeze is dat geen enkele reden volgens Jezus om de eerste Liefde te verzaken, in tegendeel deze mensen dienen juist door deze Liefde geholpen te worden hun leugens en hun slechte werken op te geven. Een weggenomen kandelaar zou een groot verlies aan waarachtig licht betekenen in de gemeente van Efeze.

6-8-2015

Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. Mattheus 5:8. Omdat God overal is, kan Hij dus waargenomen worden, maar je radar moet wel zuiver zijn en vooral goedgericht, volgens Jezus. Daarnaast zeg ik: wil je een boom goed kunnen zien dan moet er niets tussen jou en de boom instaan. Jouw bedacht, geloofd of overgeleverd beeld van God verbergt als paradox, God voor het oog van je hart en staat vijandig tussen God en jou in. Sommige mystici drukten het zo uit: “Er is niets wat God niet is”. Wat is daarop jouw reactie? Zie jij de creatieve God, die doet groeien, heelt en schept?

70 jaar geleden nog in de baarmoeder:

een prinsje dieprinsje03God ziet en laat zien

5-8-2015

Op de dag dat de toegerekende gerechtigheid aan jou concreet door God zelf wordt uitbetaald juichen de sterren, jubelen de goede engelen, schallen trompettende bazuinen en klinken orgelpijpen. Jij hebt dan het einddoel des geloofs bereikt. Jesaja 61 vs 1, 2 en 3 , als magistrale verzen, zijn dan bewezen vervuld in jou:

1. De Geest des Heren Heren is op mij, omdat de Here mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis; 2. om uit te roepen een jaar van het welbehagen des Heren en een dag der wrake van onze God; om alle treurenden te troosten, 3. om over de treurenden van Sion te beschikken, dat men hun geve hoofdsieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest. En men zal hen noemen: Terebinten der gerechtigheid, een planting des Heren, tot zijn verheerlijking.

libertystatue

4-8-2015

Het profijt beginsel wordt dankzij affectie, empathie en compassie op een hoger niveau getild zodat ieder profiteert en wordt gestimuleerd om een bijdrage te leveren aan dat hogere profijt.

vroegevogels01-1

3-8-2015

rainbowball

Wees in deze roerige tijd een stille getuige van een ongeëvenaarde blinkende schoonheid van elders, zoals de heldere morgenster.

Natuurkunde Havo resultaten van toelatingstoetsen

ongekroondesterelineschoonheid

2-8-2015

“Wie gelooft, wat wij gehoord hebben, en aan wie is de arm des Heren geopenbaard?” Jesaja 53:1. Deze twee vragen zijn nog steeds actueel, anno 2015, op de verjaardag van wijlen mijn aardse vader: Pieter Oord (geb 2-8-1906), die elke avond net als vier medebroers, enkele momenten zijn knieen boog, zich vooroverbuigend bij z’n bed. Zijn herinnering blijft onaangetast en zuiver, als zeer loyale vader, echtgenoot en gedurende 50 jaar medewerker van Nat. Ned, bij de dochter Eerste Rotterdamsche aan de Schiekade in Rotterdam.

mijn geweldige paenmapa & ma

1-8-2015

Geen dag is saai, geen moment is vervelend

want God doet alle dingen medewerken ten goede

voor wie Hem liefhebben. Romeinen 8: 28.

herfst11

31-7-2015

Wat dreef hem in de dood: een toestand onder gras tussen 6 planken

wie liet hij in wanhoop achter vol pijn en verwarring

ondanks deze raadselvragen blijf ik hem tijdloos danken

als mijn perfecte docent strafrecht met prettige bezieling

zijn lessen waren meer dan ik kon wensen

met een negen komma 3 als resultaat

waren er toch op aarde meer van deze stermensen

van meer dan 24 goud karaat

sunset30

30-7-2015

Mijn fascinatie na juli 1964:

Uit Job 28:

Deze wijsheid dan – vanwaar komt zij,
en waar toch is de verblijfplaats van het inzicht?
21. Zij is onttrokken aan het oog van al wat leeft,
zelfs voor het gevogelte des hemels is zij verborgen.
22. Het verderf en de dood zeggen:
Met onze oren hebben wij haar gerucht vernomen.
23. God kent de weg tot haar,
Hij weet haar verblijfplaats.
24. Want Hij schouwt tot de einden der aarde,
wat onder de ganse hemel is, ziet Hij.
25. Toen Hij voor de wind de kracht vaststelde,
en van het water de maat bepaalde,
26. toen Hij de regen een wet voorschreef
en de bliksemschichten een weg,
27. toen zag Hij haar en verkondigde haar,
Hij stelde haar op haar plaats en doorgrondde haar;
28. maar tot de mens zeide Hij:
Zie, de vreze des Heren – dat is wijsheid,
en van het kwade te wijken is inzicht.

29-7-2015

Beleef af en toe met mij de raadselachtig goede levensmomenten in het alledagelijkse bestaan nu vele delen van de wereld in brand staan, die soms doen tranen.

tears02tears02r

28-7-2015

De levende Hoop, als symbool, achtergrond van mijn eerste gedichten destijds & op Internet.

inspiratieag03pur sang

27-7-2015

met sprongenapril2012BTGYorickvooruit

26-7-2015

birdonroof

Vier de Stilheid

luister met gesloten ogen

naar een merel die vlakbij zit te fluiten

op een met nieuw groen versierde tak

richt je gehoor naar buiten

die schoonheid klinkt ook van een merel op het dak

Op bevrijdingsdag in het Beatrix park klinkt ’s morgens uit allerlei richtingen en bomen schrille, zachte, snerpende en muzikale klanken van een vogelorkest dwars door elkaar heen, zonder enig bewijs van chaos of wanorde. Een schitterende auditie van vogel-geluiden, die elkaar naadloos aanvullen. Vol verwondering neem ik deze bevrijdingsobade waar.

als strandkidchildatthebeachop Texel

25-7-2015

In het 70 jarige bevrijdingsweekend 2-3-4 mei 2015 is mijn site: www.oordconsult.nl volledig, compleet en vrij dus gratis toegankelijk geworden, waardoor iedere ijverige wiskunde student(e) mijzelf gemakkelijk kan overtreffen.

spinning-red-shining-diamond

24-7-2015

het permanent ontwikkelen van creatief talent kan de wereld van ondergang, oorlog en verderf redden.

vulkaan

23-7-2015

Vergroot de foto’s door eenvoudig aanclicken

een groeiende collectie sterren mag ik ontmoeten met elk grote kwaliteiten

uitzonderlijkIMG_0285resultaat op locatie

IMG_0961

IMG_0963

IMG_0866

22-7-2015

Charisma kan ontsporen in dictatuur en dient daarom geaard te zijn in een fijngevoelige ziel.

apr41

21-7-2015

Dankzij creatieve kracht kun jij leerlingen verder en hogerop helpen dan jezelf destijds, want die kracht werkt direct vanuit de ziel naar de zielen: licht creëert licht, vreugde creëert vreugde, begrip schept begrip, vrede creëert vrede, alles op persoonlijk niveau.

bloem46

20-7-2015

De achtste voor een mens toegankelijke Hemel, alias voor pneumatische bewustzijns- toestand staat helder beschreven door de zeer geliefde Apostel Johannes in Openbaring 4: 10-11.

10. zullen de vierentwintig oudsten zich nederwerpen voor Hem, die op de troon gezeten is en Hem aanbidden, die tot in alle eeuwigheden leeft, en zij zullen hun kronen voor de troon werpen, zeggende:
11. Gij, onze Here en God, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de macht; want Gij hebt alles geschapen, en om uw wil was het en werd het geschapen.
De zeven eerdere hemelen, als gelukstoestanden staan helder beschreven in de eerdere brieven van hem aan de 7 Gemeenten in Klein Azië.
Vuurtorenenbliksem

19-7-2015

Het pad van een leraar of lerares gaat zeker niet altijd over rozen. Eerst sterft hij of zij duizend doden door eigen onvoldoendes op weg naar het docent(e)-diploma en daarna tien-duizenden doden door onvoldoendes van zijn of haar leerlingen op weg naar hun diploma.

Quint290115metOomJoost

18-7-2015

Dankzij de Kijdiedoco Didactiek leren kinderen hun sommen, toetsen en examenopgaven volledig zelfstandig tot een goed einde te brengen. De bewijzen daarvan bezit ik over-vloedig. Dus kom en zie. Ik noem ze succesvolle piloten, als gevleugelde wezens van de geest, vrij van plaats, vrij van tijd en vrij van cultuur.

black-and-white-eagle-wallpaper

geloofd zij God, die uw ziel verzadigt met het Goede, zodat uw jeugd zich vernieuwt als die van een arend. Psalm 103 vs 5

17-7-2015

“Je moet sterven om te leven”, aldus een Verlichte Meester.

In drie aspecten volgens mij:

1. in loslaten ligt het vrij zijn

2. in eenzaamheid vind je eenheid

3. in stilheid vind je vervulling

hart10-2

de ziel verlaat je soms tijdelijk om als nieuwe kracht terug te komen, net zoals de dagelijkse eb en vloed zorgen voor allerlei nieuwe voorwerpen als opdrachten, inzichten, gedachten en ideeën uit de diepten der zee op het strand van je bewustzijn, zichtbaar en hoorbaar. Wen daarom aan de toestand van af en toe totale leegheid als jouw eb. Er volgt altijd weer een vloed met dagelijkse verrassingen. Vanmorgen ( 29-4) op weg naar het zwembad zag ik vlakbij een zwerm van tien witte zwanen met de poten klapperend op het weerwater opstijgen voor een rondje naar links, die bij het neerdalen uit waajerden terwijl sommigen nog door vlogen naar elders. Het was een onbeschrijflijk moment van schoonheid. Zeer opmerkelijk en helaas zeer snel weer voorbij.

16-7-2015

Van harte beveel ik de zuivere woorden van God aan, die de profeten Jesaja en Jeremia hebben ontvangen en uitgesproken in een vergelijkbare tijd als de onze in Nederland met dove bestuurders en blinde rechters. Jesaja notabene werd door Koning Manasse gevraagd, zijn door het Sanhedrin nauwkeurig geregistreerde teksten te verwerpen, die dit weigerde en daarna met een lange boomzaag door midden werd gezaagd zonder een kik, kreet of schreeuw te geven noch traan te laten. Zeer graag reken ik hem tot één van mijn beste vrienden, leraar en één van de 24 oudsten uit Openbaring 4 vs 10 & 11, in mijn beeldmerk zichtbaar, als boodschapper van goed nieuws.

15-7-2015

Liberty to all goodLogograndeurLiberty&FreedomFreedom from all evil

14-7-2015

met twee onvergelijkarend 450bare tweelingsterren

Eline en Florence, die in juni 2005 mijn eigen eindexamencijfer voor Wiskunde destijds in 1963 met twee volle punten overtroffen en in één keer met nog een mededanseres Inge Marije alle drie voor hun VWO slaagden met het cijfer negen. Hulde aan dit soort zeer ijverige gedreven studenten, die ik slechts een klein duwtje gaf voor hun behaalde successen.

13-7-2015

op de barricadenarend 317in Den Haag

met de noodklok op 21-3-2007 tegen sommige heimelijke karaktermoordenaars van het UWV, waartegen ik een blijvende aversie koester.

12-7-2015

uien geschild IMG_0870door moeder

tijdens de steunles voor geslaagde dochter voor het uienfeest

11-7-2015

In de hogere hemelen, vanaf het derde stadium c.q. klas, bestaan geen inactivelingen, slechts wezens die voortdurend branden, zoals sterren, van ijver, van passie, van affectie en plezier maar ook van aversie.

10-7-2015

oude glorie0038_78in VWO6

9-7-2015

Anderen trakteren op ijsjes zit vanaf de geboorte diep in mijn bloed en genen.

ballon06

8-7-2015

De onovertroffen schone, verheven, gelukzalige, allerbeste en meer dan perfecte levensvisie is verwoord door de even onovertroffen, allerbeste fabelachtig trouwe en absoluut aan God loyale apostel Paulus, met waarachtige en betrouwbare woorden, als mijn dagelijkse betrouwbare kompas, die luiden:

Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de Geest is leven en vrede. Romeinen 8:6, namens de Vredevorst

IngabilaymetAstridenMike

een succesvolle (7,4 voor Natuurkunde) leerlinge met ouders als happy family op de leesbank

7-7-2015

Wat is waarachtige vrijheid anders dan volledige, complete, onafhankelijke, vrijwillige 24-urige dienstbaarheid aan elke behoeftige naaste in de kracht van de Liefde die niet zichzelf zoekt.

Washingthefeet

6-7-2015

Beluister de echo van de wederkerigheid: “Zie, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld” van Jezus, de vredevorst.

maan12

5-7-2015

Is het niet de hoogste tijd voor een nieuw Delta plan in Nederland voor onderwijs aan de rond 620.000 werklozen? Wie van het UWV zitten al vele jaren te slapen en hebben veelvoudig karaktermoord gepleegd, zonder het zelf in de gaten te hebben? Evenzo vele jaren luid ik de noodklok al voor een kettingverzameling van dove bestuurders en blinde rechters, vanwege een schreeuwend gebrek aan mathematische logica, stochastiek en statistiek. Je zou toch mensen meerzijdig, vergelijkbaar met de facetten van een diamant, moeten opleiden. Mijn advies: Iedere werkloze laten voorzien van minimaal twee elkaar aanvullende beroepen c.q. ambachten, twee verschillende diploma’s, twee contraire titels, kortom twee effectieve en efficiënte kwaliteiten om daarmee zelfstandig op zoek te gaan naar nieuwe activiteiten, relaties en inkomsten in het dorp: AARDE met rond 7 miljard potentiële klanten. Elk gezond mens heeft toch ook twee ontwikkelde benen, twee functionerende armen, twee gezonde oren, twee heldere ogen en twee open neusgaten? Hoeveel titels heb jij of zou je willen, hoeveel diploma’s bezit jij of zou je willen verwerven en hoeveel ambachten als dienstbaarheid aan de hulpbehoevende mensheid beheers jij of zou je willen uitvoeren?

snowflake03

4-7-2015

De oude wurgslang uit het Paradijs is anno 2015 nog steeds overal op aarde actief (wurgcontracten, afpersingen en afschuiven van verantwoordelijkheid) en dien jij telkens te ontmaskeren en inactief te maken in jouw eigen arena en ziel door de Geest van Christus.

Boa-constrictor

3-7-2015

Laat 1ste de morele wet van God, 2de de technische, natuurkundige, scheikundige wetten en 3de juridische wetten als coherent systeem steeds je lichtende kwaliteiten en integere loyaliteit scheppen, want hoor Israël, als verkoren ziel: God is één. Laat dit ieder onpartijdig, helder bewust worden en blijven. Mijn tijdloze boodschap daarom luidt: treed a.u.b. toe tot dit coherente systeem van lichtwetten.

geboortevaneenster

2-7-2015

Elke verlichte Meester neemt net als een Vader, één voor één zijn leerlingen “op de schouder” om veel verder te kunnen laten kijken, dan hijzelf heeft gezien. Zo verbreidt zich de kennishorizon steeds verder. In die traditie van Pythagoras, Archimedes, Socrates, Plato, Jezus, Paulus, Petrus, Johannes, Copernicus, Galilei, Newton, Faraday, Einstein, Bohr, enz, enz zijn er enorme feiten over de aarde en hemel boven water gekomen, als zeer fascinerende inzichten tot op de huidige dag met fabelachtig mooie praktijktoepassingen, waarvan zovelen dagelijks vredevol en vreugdevol profiteren.

Eindeloos oog

Eindeloos oog

1-7-2015, 20 jaar na catastrofe datum

Omdat gij kostbaar zijt in mijn ogen en hooggeschat en Ik u liefheb,

Jesaja 43:4. Dit is meer dan genoeg goed individueel gepersonificeerd nieuws van de tijdloze eeuwige God, voor ieder uniek mens, man of vrouw.

30-6-2015

Kent de ratio zichzelf of is die in zichzelf genomen blind voor het belang van een ander? Is niet iedereen zonder Geestelijke kijk in wezen blind? Elke ziel heeft bewezen vanaf het begin een goede én een slechte kant te bezitten dankzij kennis van de morele wet van de tien geboden van God. Jij hebt daarom een verlichte geest als spiegel nodig om dat duale van jezelf te leren kennen, want geen mens kent jou zoals jij bent, slechts je eigen verlichte geest bevat die kennis. Je kunt op alle mogelijke manieren een houding of goede poses aannemen c.q. toneelspelen, maar wie kent volledig zichzelf als door God geliefd wezen en zijn of haar mogelijkheden tot verandering ten Goede, die in wezen oneindig zijn. Je kunt elke dag nieuwe dingen leren en oude dingen herhaald krijgen dankzij openbaring door de Geest, het grote significante verschil tussen Jezus en andere rabbies in Zijn tijd. Na Zijn Dood was Jezus in staat zijn Geest te schenken als een universele innerlijke Tom-Tom aan elk van zijn discipelen als betrouwbare gids, trooster en begeleider, ook nu nog.

een manifestatie van voorbijgegaan kwaad:

uitrazzia02WOII

29-6-2015

1. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, Die galmt door gans Jeruzalem; Een heerlijk morgenlicht breekt aan; De Zoon van God is opgestaan!

2. Geen graf hield Davids Zoon omkneld, Hij overwon, die sterke Held, Hij steeg uit ’t graf door eigen kracht, Want Hij is God, bekleed met macht!

3. Nu jaagt de dood geen angst meer aan. Want alles, alles is voldaan. Die in ‘t geloof op Jezus ziet, Die vreest voor dood en helle niet!

4. Want nu de Heer is opgestaan, Nu vangt het nieuwe leven aan, Een leven door zijn dood bereid, Een leven in zijn heerlijkheid.

edelstenen

Dankzij de Geest heeft het inherente kwaad geen heerschappij meer, noch het vergankelijke vlees.

28-6-2015

Op weg door de zeven bewustzijnshemelen, alias voor pneumatische ontwikkelings-stadia, ontvang jij persoonlijk ongekende geheimenissen, die je beter niet in het openbaar kunt uitspreken, want die passen niet in aardse begrippen: niemand begrijpt je.

ag30

27-6-2015

Een ongekende weelde voor burgers van een land: een goed functionerend en betrouwbaar bestuur en regering, waardoor mensen niet hoeven te vluchten naar een ander land.

kristallach

26-6-2015

In het lofprijzing-stadium ben je in absoluut veilige haven gearriveerd, want niemand lijdt enige schade dankzij regelmatige actieve tijdloze dankzegging.

angel_blowing_trumpet

25-6-2015

Mijn eigen zwarte duistere hemel is bedekt met talrijke lichtende sterren, alias voor Lichtmeesters, die mij verheugen en blij maken met hun veelkleurige vriendelijke tijdloze licht.

laatste les met Kiko voor de vakantie enkele jaren terug

oppassen op Kikokiko190209f2een prachtig hondje

van de ouders van een leerlinge

24-6-2015

Mijn actieradius naar links, naar rechts, naar voren, naar achteren, naar boven en naar beneden eindigt op de grens van dankbaarheid en ondankbaarheid.

zon01

23-6-2015

Alle herhaalde gruwelijkheden. misstanden en oorlogen zijn vanaf het begin van de geschiedenis te verklaren uit het tijdloze in het Bijbels benoemde gevecht tussen het afgunstige vlees en de wel gunnende gevende Geest, tussen de letter die doodt en de Geest die levend maakt, tussen tijdelijke machthebbers en tijdloze gezagsdragers, tussen rijke dominantie en arme dienstbaarheid met talloze voorbeelden, zoals Kain vs Abel, Jacob vs Ezau, Isaäc vs Ismaël, David vs Goliath, David vs Saul, Judas vs Jezus, Paulus vs Barnabas, enz, enz. De persoonlijke wedergeboorte in de Geest dankzij identificatie met de kruisdood van Jezus uit Galaten 2: 20, doet ieder ontsnappen aan deze verwoestende cyclus tot een innerlijke vrede die alle verstand te boven gaat. Halleluja. Amen.

jun72

22-6-2015

Het meest belangrijke Godsgeschenk is de dood van Christus, want wie zich met die dood volhardend identificeert vindt vroeg of laat bevrijding van alle menselijke onhebbelijkheden, zoals o.a. intolerantie, zelfoverschatting en hebzucht.

th_PurpleLove

21-6-2015

Is het einde van alle angst de bereidheid zichzelf te investeren, zoals Jezus, gedreven door Liefde voor een eeuwig heil van de ander?

brood01

20-6-2015

Elke maand erbij beschouw ik als een immens volmaakt geschenk van boven, van de Vader der lichten, want het leven is af en toe onvoorspelbaar fabuleus mooi.

draaien

19-6-2015

Waarachtigheid kan niemand van mij wegkapen noch van mij roven noch van mij afnemen

Topaas

18-6-2015

afscheidles vanIMG_1031een geslaagde ster

in april 2014 met volle bonbondoos als dankbaarheid na een heel studiejaar oefenen, oefenen, oefenen met examenopgaven.

17-6-2015

Hoe ver kwam de dief die zijn buit achter op een fiets vastbond en wilde vluchten zonder handvaten en een stuur voor? Doorziet u ook de bonuscriminaliteit en blindheid van menig bestuurder? De rechtstaat bevat onbetwist het hogere belang voor ons allen terwijl mathematische logica een universele aanvulling is op het recht, het stuurmechanisme van een samenleving. Wanneer worden eindelijk de vakken Stochastiek en Statistiek een vast onderdeel van de Rechterlijke opleiding in Nederland?

domino stenen

16-6-2015

ongekendmooi

15-6-2015

Het actief begeleiden van zwakke leerlingen beleef ik als een buitengewoon voorrecht.

mijn steeds aanwezige black-panther1jpg links kleinwaker en bewaker

14-6-2015

God als drager van het allerzuiverste wezen, het allerhoogste morele bewustzijn en het absolute recht in een mensenziel. Ga dankbaar lachen a.u.b, want Hij is vóór ons om ons ons levensdoel te laten realiseren.

Smaragd

13-6-2015

Mensenrechten: de onovertroffen en bewezen verworvenheden van WOII, die eindigde met een oerknal. Blijvende vrede op deze aarde volgt op WOIII, als voltooiing van de trilogie, die begon met WOI, eindigend met een onmenselijk waanzinnige schuldenlast voor de verliezer, wat de opmaat bleek voor WOII. Iedere machthebber neemt na WOIII dan eindelijk als gezagsdrager zijn of haar verantwoordelijkheid voor het lot van de naaste en al het oorlogstuig is dan gemuteerd voor constructieve en creatieve doeleinden. De woestijnen zullen bloeien, groeien en floreren als prachtige tuinen. De wolf zal dan samen met het Lam weiden, d.w.z. educatief actief zijn voor jeugdige toekomstige gezagsdragers.

12-6-2015

een continu gevecht tegen de elementen: de terugreis naar het paradijs, de weg naar de boom des levens, de kroon van het hoogste morele bewustzijn.

klim01

11-6-2015

De derde wet van Newton zichtbaar gemaakt in een regenboog dankzij zon en regen

rainbow

actie is min reactie: “wie de regenboog wil zien moet de regen voor lief nemen”.

10-6-2015

De Trinitas van God is het perfecte lichtende kleurrijke antwoord op de zwart-wit dualiteit van goed en kwaad van de menselijke ziel, bewust geïntegreerd in jouw menselijke bestaan. Na enige tijd oefenen in Stilheid en Vertrouwen uit Jesaja 30:15 ontdek jezelf meer waarachtigheid en tijdloze goedheid als blijvende schat.

birds05

9-6-2015

Omdat ik zelf vele malen heb beleefd wat het is als geringste leerling van de klas gezien te zijn, ben ik in staat leerlingen op te leiden tot beste leerling van de klas, zelfs met de jaarlijkse examen AWARD in juni 2014.

Ook de ouders met ieder een eigen geurtje in het zonnetje gezet

Ook de ouders met ieder
een eigen geurtje in het zonnetje gezet

8-6-2015

Als de zon ’s morgens is opgekomen, doe ik de lampen in de kamer uit, die ’s nachts nuttig zijn om dan te kunnen werken. Zo simpel werkt in ons opgerezen Godsbewustzijn als licht. De lampen van de ziel mogen overdag uit. Het verstand mag rusten als kompas en als instrument de zaken echt regelen die bij het verstand horen: o.a. in de samenleving het recht naleven, je missie en taak uitvoeren en educatie toepassen. Je ziet de werkelijkheid met je geest in het volledige waarachtige licht. Je bent dan niet meer in het duistere, het onwetende, het onzekere. De dag is in je aangebroken, volgens mij het waarachtige Christusbewustzijn alias voor Godsbewustzijn, als betrouwbaar en waarachtig kompas en reisgids. Amen!

onder de zonaarde05kan het er

af en toe turbulent aan toegaan.

Dat geeft het bestaan kleur, geur en smaak, zonder wie dan ook te beschuldigen of verwijten te maken. Educatie is per definitie verwijtloos, want wie wordt wit door een ander zwart te maken?

7-6-2015

Ga er gevoeglijk maar vanuit dat elke menselijke mening over een ander aan vele kanten rammelt, want er ontbreekt meestal geestelijk inzicht in Hetzelf aan, m.a.w. gebrek aan waarachtigheid en waarachtig licht.

visser01

6-6-2015

Tijdloze gezagsdragers hebben niets te vrezen van tijdelijke machthebbers.

Kom en zie

Kom en zie

5-6-2015

Mattheus 11

25. Te dien tijde hief Jezus aan en zeide: Ik dank U, Vader, Heer des hemels en der aarde, dat Gij deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, doch aan kinderkens geopenbaard. 26. Ja, Vader, want zo is het een welbehagen geweest voor U.

m.a.w. een kind kan de was doen, zo eenvoudig in de kern is het evangelie van de transformatie van Jezus.

ag27

4-6-2015

Ik betwijfel sterk of er iemand bestaat die meer kopje onder is gegaan in zijn of haar aardse bestaan. Daarom ben ik ook uitermate hoopvol over de goede afloop van jouw succes, mits jij volhardend blijft oefenen, want dat baart onbetwist individueel sterschap.

andromeda, 1920x1080

3-6-2015

Waarin wil jij individueel of samen een excellente dagelijkse bijdrage leveren in dit Universum aan een reële behoefte?

vlindervissenvlindervisser01samen

2-6-2015

Roep Mij aan en Ik zal u antwoorden en u grote, ondoorgrondelijke dingen verkondigen, waarvan gij niet weet.

Jeremia 33:3

berg04

1-6-2015

Voorwaar, Gij zijt een God, die Zich verborgen houdt, de God van Israël, een (individuele) Verlosser. De aartsvader Jacob ging bij de rivier de Jabbok het gevecht aan met de engel van God, overwon het onbetrouwbare inherente menselijke wezen en ontving daar in Pniël van God de nieuwe naam Israël. Als jij het persoonlijke gevecht aangaat met de weerbarstige oude Adamziel of oude Evaziel beleef jij steeds meer de opgaande zon in je binnenste. De verborgen dingen openbaart de Geest van God persoonlijk aan je als blijvend eigendom en tijdloos geluk. Wat wil je nog meer, lieve vriend of vriendin?

Jesaja 45:15

nov09

31-5-2015

Het tijdloze Licht als basis van gedachten zoekt water, aarde en wind voor spontane groei van zaden, d.w.z. jonge mensen, die weer opgroeien tot LichtMeesters, als tijdloze cyclus.

bird08

30-5-2015

Echtheidskenmerk van een bezielde en bezielende lera(a)r(es):

LogoAffectiegroen.jpg

de leerling(e) hemzelf of haarzelf doen overtreffen

Cum laude 5

Cum laude 5

afscheid In Almere haven van een gedurende vele jaren vriend Jolmer, vader van twee ongekend getalenteerde sterren, waarvan die in gele blouse rechts vier jaar wekelijks mijn praktijk, soms meerdere keren, heeft bezocht in de duisterste periode in mijn bestaan voor zijn geslaagde opleiding tot Ing.

eind maartIMG_09862014

aanstormend talent in Scheikunde met happy moeder

IMG_1751

de zeldzaam zeer gemotiveerde Stijn uit Baarn op bezoek

op de hotspotIMG_1754thuis bij een ster

29-5-2015

Ere zij God alleen, n.l. de liefhebbende

kiko210209

28-5-2015

Als jij ergens uit geknikkerd bent: uit een school, een bedrijf of uit huis, bedenk dan steeds: er bestaan dan zo wie zo nog vele andere bedrijven, andere scholen of andere huizen in of buiten Nederland voor je, want er is op vele plekken blijvend interesse in jouw prettige verlichtende kennis, waardoor al vele leerlingen geholpen zijn tot groot plezier van hun ouders.

Geslaagd met de beste leerling AWARD 2014

Geslaagd met de beste leerling AWARD 2014

27-5-2015

Vier regelmatig het Leven tijdens een gezamenlijk etentje met vrienden, oud-collega’s, leerlingen of oud-leerlingen met hun ouders erbij.

Geluk in het kwadraat

Geluk in het kwadraat

26-5-2015

Mijn gebed: ” Lieve God, laat HET mij zien, want ik weet het niet!”

heeft God steeds meer in toenemende mate verhoord. Vooral rond 1.00u ’s nachts zie ik in een buitengewone helderheid hoe zaken in elkaar zitten: herhaaldelijke fouten en misstanden. Daarnaast komt op hetzelfde moment de kristalheldere oplossing naar me toe vanuit de lichtwereld in hele simpele bewoordingen.

IMG_0226

25-5-2015: 40 jaar na dato

Zwarte pieten óf Witte sinten als twee spelende partijen zoals op het schaakbord. That is the question. Mijn zwarte pion promoveerde intussen tot blanke dame. Is het speelveld bij toeval: 8 lang maal 8 breed met 64 velden?

chessimages

24-5-2015

met 13 pro Deo steunlessen van 1,5 uur, in een week zit ik bijna aan mijn maximum en zeg ik helaas nieuwe aanvragen af. Wie komt meehelpen met Kijkiedoco?

arend 267

23-5-2015

God lacht en zegt herhaaldelijk: “Er zij Licht”

ag21

22-5-2015

Je diepste pneumatische wil, je diepere psychische wil en je fysieke wil op één lijn krijgen is een heidens karwei.

klim17

21-5-2015

Het kruis dragen betekent: “krijgen wat je niet wil of niet krijgen wat je wel wil.”

kiko190209f1

20-5-2015

“Wat de moeite waard is, kost moeite”, aldus wijlen een zeer goede vriend van mij.

orion_stars-thinkstock

19-5-2015

Blijf jezelf elke dag spiegelen aan de Belangrijkste Magnifieke Ster aller tijden:

de blinkende morgenster uit het boek Openbaring en onthoud voor altijd:

niemand kan een ster tegenspreken, zelfs niet Rechters van de Hoge Raad of die van de Raad van State.

supernova-rainbow-explosionvoorLinkedin

18-5-2015

In verwondering leeft mijn ster, waarom weet ik heel goed

want jij schuilt als gulle gever in mijn vlees en bloed

in bewondering levend

samen met vele prachtige mensen

zinvolle betekenis gevend

wat is er nog meer te wensen?

hummingbird

17-5-2015z

Madame Guyon is gedurende 50 jaar mijn mentrix geweest met begeleiding tot sprakeloze Aanbidding en Meister Eckehart was 20 jaar mijn mentor tot het bereiken van Eenheids- of Kosmisch bewustzijn. Deze beide Meesters van de Ziel zijn zeer dwarsgezeten door de rechtzinnige dodelijke RK Inquisitie. Daarnaast heb ik examen gedaan bij 89 Professoren, Doctors en Meesters in de Rechten en Doctors Wiskunde & Natuurkunde, als perfecte leraren in mijn opleiding tot Meester Ingenieur ontmoet en ontvangen. Tenslotte ontving ik na 40 jaar oefening de derde titel zbz achter mijn naam na het doorlopen van de afwisselend zeven vrolijke dagen en even zo zeven dramatische nachten van de ziel tot het verwerven van de zeer actieve vredevolle rust in God voor het uitvoeren van mijn wonderbaarlijke dagelijkse missie, deels en vaak precies het tegenovergestelde van wat ik zelf heb beleefd en ervaren.

pearl

als bewijs van mijn persoonlijke levensmotto: Volhardende oefening op een weg van individuele kwaliteiten met vele eigen en persoonlijk ondervonden fouten, baart onbetwist tenslotte individueel sterschap.

16-5-2015

Het wezenlijke van de werkelijkheid kennen in plaats van allerlei feitjes weten brengt noodzakelijke cohesie aan in je bestaan. Jij bent verbonden met het Geheel.

eureka

15-5-2015

“Zelfs de slak kwam in de ark”, aldus wijlen een vriend van mij. Dat betekent dat door volhardende oefening, ook al gaat het langzaam vooruit, uiteindelijk het reddende doel wordt bereikt, n.l. drijven boven het waterige en verraderlijke denken, waarin vele verdrinken, én in veilig Godsbewustzijn (de ark) vertoeven met vele andere veelkleurige wezens.

robijn1

14-5-2015

Hoe moeilijk het in het begin ook lijkt en is, door volhardende oefening in stilheid en vertrouwen krijg ook jij steeds meer toegang tot de lichtwereld voor:

1ste het antwoord op jouw specifieke vragen,

2de een onuitsprekelijke zaligheid die alle grenzen overschrijdt en

3de zuivere helderheid over jouw eigen specifieke missie en taak in deze wereld als astrale persoon.

stairway-01

13-5-2015

Onvergelijkbaar, Magistraal en Soeverein schone verzen in klip en klare taal over het goddelijke leven op aarde beschreven in Romeinen 8:

Het leven door de Geest
1. Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn. 2. Want de wet van de Geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt, van de wet der zonde en des doods. 3. Want wat de wet niet vermocht, omdat zij zwak was door het vlees – God heeft, door zijn eigen Zoon te zenden in een vlees, aan dat der zonde gelijk, en wel om de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees, 4. opdat de eis der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, doch naar de Geest. 5. Want zij, die naar het vlees zijn, hebben de gezindheid van het vlees, en zij, die naar de Geest zijn, hebben de gezindheid van de Geest. 6. Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de Geest is leven en vrede. 7. Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods; trouwens, het kan dat ook niet: 8. zij, die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen. 9. Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de Geest, althans, indien de Geest Gods in u woont. Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe.10. Indien Christus in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. 11. En indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn Geest, die in u woont.
12. Derhalve, broeders, zijn wij schuldenaars, maar niet van het vlees, om naar het vlees te leven. 13. Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven; maar indien gij door de Geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven. 14. Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. 15. Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader. 16. Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn. 17. Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God, en medeërfgenamen van Christus; immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking.
De hoop van Gods kinderen
18. Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden. 19. Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. 20. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om (de wil van) Hem, die haar daaraan onderworpen heeft, 21. in hope echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. 22. Want wij weten, dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. 23. En niet alleen zij, maar ook wij zelf, [wij,] die de Geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap: de verlossing van ons lichaam. 24. Want in die hoop zijn wij behouden. Maar hoop, die gezien wordt, is geen hoop, want hoe zal men hopen op hetgeen men ziet? 25. Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding. 26.En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. 27. En Hij, die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit. 28. Wij weten nu, dat [God] alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn. 29. Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijns Zoons, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen; 30. en die Hij tevoren bestemd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt.
De zekerheid des geloofs
31. Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn? 32. Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken? 33. Wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen? God is het, die rechtvaardigt; 34. wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is, de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit. 35. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard? 36. Gelijk geschreven staat:
Om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood,
wij zijn gerekend als slachtschapen.
37. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. 38. Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, 39. noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.
hart-vuur

12-5-2105

Onvergelijkbaar schone verzen in de gehele wereldgeschiedenis van de onvergelijkbare grandioze apostel Paulus:

uit Romeinen 7:

15. Want wat ik uitwerk, weet ik niet; want ik doe niet wat ik wens, maar waar ik een afkeer van heb, dat doe ik. 16. Indien ik nu wat ik niet wens, toch doe, stem ik toe, dat de wet goed is. 17. Doch dan bewerk ik het niet meer, maar de zonde, die in mij woont. 18. Want ik weet, dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, geen goed woont. Immers, het wensen is wel bij mij aanwezig, maar het goede uitwerken, kan ik niet. 19. Want niet wat ik wens, het goede, doe ik, maar wat ik niet wens, het kwade, dát doe ik. 20. Indien ik nu datgene doe, wat ik niet wens, dan bewerk ík het niet meer, maar de zonde, die in mij woont. 21. Zo vind ik dan deze regel: als ik het goede wens te doen, is het kwade bij mij aanwezig; 22. want naar de inwendige mens verlustig ik mij in de wet Gods, 23. maar in mijn leden zie ik een andere wet, die strijd voert tegen de wet van mijn verstand en mij tot krijgsgevangene maakt van de wet der zonde, die in mijn leden is. 24. Ik, ellendig mens! Wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? 25. Gode zij dank door Jezus Christus, onze Here!
26. Derhalve ben ik zelf met mijn verstand dienstbaar aan de wet Gods, maar met mijn vlees aan de wet der zonde.
wees niet verbaasd dat op zoek naar zuivere waarachtigheid je inherente leugenachtigheid op vele plaatsen ontmoet.
onthoofding 260px-Decapitación_de_San_Pablo_-_Simonet_-_1887van Paulus door
Romeinse machthebbers

11-5-2015

Volhardende oefening baart onbetwist individueel sterschap!!!

Luister met plezier

Luister met plezier

10-5-2015

Tijdens bijna 18 jaar vanaf december 1997 regelmatig overpeinzen van Jesaja 30:15 als betrouwbaar toepasbaar levenskompas ontving ik een steeds toenemende collectie van meest onwaarschijnlijk mooie & blijvende vriendschappen als immens geschenk.

klaroengeschal bij het arend 267vredespaleis in Den Haag in mei 2007

9-5-2015

Eén ziel is meer waard dan de gehele zichtbare wereld.

Waarom?

Omdat elke ziel, dus ook jij, astraal bewustzijn kan verwerven in de vorm van liefdevol inzicht en zo zijn of haar eeuwige bestemming als stralende ster kan realiseren. Daarom wens ik jou speciaal van harte zeer veel succes toe bij jouw eigen tijdloze realisatie in de leerschool van Christus. Jouw lichaam is n.l.al opgebouwd uit scheikundige elementen, zoals bijv. eindeloze en unieke combinaties van waterstof, koolstof en zuurstof, enz, enz, afkomstig van sterren. Fysiek ben jij al van astrale oorsprong. Dankzij toevoeging van astraal bewustzijn in je geest ben jij dan een volledig en compleet mens: man of vrouw. Deze ideale astrale combinatie voor jou is in de notedop de ware boodschap van Jezus Christus, volledig uitgeschreven in de Bijbel als afbeelding van jouw eigen nieuwe blijvende tijdloze schepping, als happy einde van een geestloze chaos incl. afwisselend zeven dagen en zeven nachten van jouw persoonlijke ontwikkeling.

Smaragd

8-5-2015

7-5-2015

De eenvoud van het Lam Gods overwint 1ste de slimste sluwheid én de Leeuw van Juda overwint 2de de grofste wreedheid, allebei kwaden afkomstig uit pure afgunst en jaloezie.

Lambandlion

6-5-2015

Je reputatie wordt bepaald door wie je bent geworden, niet door wat je gelooft, met als tweeledige simpele keuze volgens Jezus: God dienen of Mammon.

Washingthefeet

5-5-2015

De knikkers of het spel. That is the question.

Kom en zie

Kom en zie

Al vele jaren is mijn levensmotto: “liever vrienden maken dan geld maken.”

wat is jouw prioriteit?

Fair play geeft je absolute rust, duurt het langst en is n.l. tijdloos!!! Good luck.

4-5-2015

Eén van mijn vele, vele sterren, uit VWO5 met de school in Parijs

stuurde 2 april j.l. een foto op.

anoukinParijs

3-5-2015

Gevoel voor eigenwaarde dient ieder in takt te laten.

Cum laude 1

Cum laude 1

2-5-2015

De Eeuwige heeft het licht aangedaan, dat nooit en nimmer meer uitgaat.

Is dit niet de enige echte zuivere waarachtige troost in leven en in sterven???

nina01

1-5-2015

met 6 zeer waardevolle kids

click evt.fokkemet6kidsaan

30-4-2015

Na het doorlopen van de zeven dagen en zeven nachten van de ziel, ben ook jij definitief klaar voor je permanente missie en taak in het universum.

Ernie met overarend 858wonnen wurgslang

29-4-2015

Procederen tegen de waarheid is zinloos, want er bestaan geen argumenten tegen, slechts voor!!!

Hand02

28-4-2015

mijn bijdrage aan de vrede in deze tijd van oorlogen, dood en verderf

clickdrukproefaan

27-4-2015

Hoe de menselijke ziel ook wanhopig zoekt, God openbaart zichzelf feilloos, ongedwongen, vrij, soeverein en onafhankelijk in de nederigen van hart en geest, al vele eeuwenlang. Jesaja 57 bewijst dat volgens:

15. Want zo zegt de Hoge en Verhevene, die in eeuwigheid troont en wiens naam de Heilige is: In den hoge en in het heilige woon Ik en bij de verbrijzelde en nederige van geest, om de geest der nederigen en het hart der verbrijzelden te doen opleven.

In de nacht verschijnt telkens helderheid als antwoord op alle vragen.

26-4-2015

als tempelTempelzielziel afbeelding

25-4-2015

quietness

een sleutelwoord van de Eeuwige uit Jesaja 30:15

24-4-2015

De eeuwigheid is te kort om God voldoende te bedanken voor Zijn immense onbeschrijflijk rijke gave van goddelijke natuur voor elk mens dankzij de dood en opstanding van Jezus Christus. Jouw en mijn mogelijkheden van geestelijke groei zijn onbeperkt.

hart08-2

23-4-2015

Het ultieme spiegelbeeld: De nieuwe goddelijke mens in witte klederen met zeven sterren in zijn hand en de gouden tijdloze Godsverbondgordel om het hart, als bescherming tegen alle Kwaad.

Jesus

22-4-2015

De wijsheid van de Geest is het meest begerenswaardige, dat je elk moment wordt aangereikt als je op God bent afgestemd met je hart.

spinning-red-shining-diamond

21-4-2015

De rij van slachtoffers van dwang, bedreiging, financiële, religieuze of sexuele intimidatie is eindeloos en creëert vroeg of laat een fatale catastrofe volgens de wet actie is min reactie.

vuurtorenindestormklein

20-4-2015

Als mensen in hun eigenheid worden aangetast, kunnen er rare gekke dingen te voorschijn komen.

vulkaan

19-4-2015

Speel met de Eeuwige: als tijdloze glorie

speel met het leeuwige: als tijdloze victorie

de leeuw van Juda blijft overwinnen

wat mensen ook verzinnen

african-lion-male

18-4-2015

Jacobus 3

13. Wie is wijs en verstandig onder u? Hij tone uit zijn goede wandel zijn werken met wijze zachtmoedigheid. 14. Indien gij echter bittere naijver en zelfzucht in uw hart hebt, beroemt u dan niet en liegt niet tegen de waarheid. 15. Dat is niet de wijsheid, die van boven komt, maar zij is aards, ongeestelijk, duivels; 16. want waar naijver en zelfzucht heerst, daar is wanorde en allerlei kwade praktijk. 17. Maar de wijsheid van boven is vooreerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd. 18. Maar gerechtigheid is een vrucht, die in vrede wordt gezaaid voor hen, die vrede stichten.

een volmaakte oplossing die altijd werkt.

diamantinGodshand

17-4-2015

Als de onmogelijke gebeurtenis dankzij God niet bestaat, betekent dat dan automatisch dat alles mogelijk is buiten de gangbare opvattingen? Het antwoord is aan U. Jezus zegt in dit verband: “Alles is mogelijk voor wie gelooft”.

hart-vuur

16-4-2015

Het dringt maar moeilijk door: er zijn twee ikken, de oude ik en de nieuwe ik.

De oude ik is definitief verloren in de dood van Christus en de nieuwe ik is de opgewekte opgestane Christus voor elke man en vrouw, want Christus bezit de goddellijke natuur voor zowel man als vrouw. Dit is, hoe kan het anders, een kwestie van geloof, niet van werken noch van menselijke inspanning.

bird03_2

Amen voor het zuivere Paasfeest.

15-4-2015

als de vonk overspringtbliksem09_2gebeurt HET.

14-4-2015

Inherente vlam

Inherente vlam

13-4-2015

Efeze 1

17. opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen: 18. verlichte ogen [uws] harten, zodat gij weet, welke hoop zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is zijner erfenis bij de heiligen, 19. en hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons, die geloven,

Deze geest van wijsheid en openbaring uit Efeze 1: 17 e.v. geeft je stralend inzicht in de werkelijkheid van God en Christus.

Zonder deze geest is het innerlijk besef als inktzwarte duisternis

Smaragd

12-4-2015

Verwerf na het vergelijken van diverse godsdiensten zelf het absolute vertrouwen in de universele scheppende Geest van God, die je stap voor stap met profetische lichtwoorden als zuiver inzicht en lofliederen als muziek binnenleidt in Zijn tijdloze Heerlijkheid.

saffier

11-4-2015

Psalm 91:

14. Omdat hij Mij zeer bemint, zal Ik hem bevrijden;
Ik zal hem beschutten, omdat hij mijn naam kent.
15. Roept hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden;
Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn,
Ik zal hem uitredden en tot ere brengen.
16. Met lengte van dagen zal Ik hem verzadigen,
en Ik zal hem mijn heil doen zien.
Topaas

10-4-2015

Psalm 25: 6

Wie heeft lust den HEER’ te vrezen,

’t Allerhoogst en eeuwig goed?

God zal Zelf zijn leidsman wezen,

Leren, hoe hij wandlen moet.

’t Goed, dat nimmermeer vergaat,

Zal hij ongestoord verwerven,

En zijn Godgeheiligd zaad

Zal ’t gezegend aardrijk erven.

robijn1

9-4-2015

Geestelijke autoriteit blijkt uit ware zuivere intenties

black-panther1jpg rechts kleinblack-panther1jpg links klein

8-4-2015

Deze site beoogt een bijdrage aan de wereldvrede volgens de stelling van Mandela:

“education is the most powerful weapon which you can use to change the world.”

mandela

7-4-2015

Het goede nieuws is dat de intelligentie van een mens soms ontoereikend is om de eigen inherente blindheid en beperktheid te begrijpen. Net als een hoogintelligente blinde oliebol. Wijsheid ligt n.l. op een ander vlak en heeft te maken met het kennen van tijdloze onveranderlijke wetten, zoals bijv o.a. de diverse Trinitassen in het licht.

pearl

6-4-2015

Leer van slechte gedragingen drie dingen:

1. draag vergeving op voor de daders aan God

2. laat zelf dat slechte gedrag na

3. Dank God voor deze lessen

hummingbird

5-4-2015

voorkant

4-4-2015

Kleine Hercules heeft als baby in de wieg in zijn linkerhand en rechterhand elk een wurgslang de keel dichtgeknepen.

Boa-constrictor

3-4-2015

Jouw eigen innerlijke onwankelbare lichtstatus wordt telkens gevoed door God zelf en maakt je een soevereine, onafhankelijke en authentieke leraar in de traditie van zeer vele grote Meesters. Kom, hoor, zie en overtuig jezelf door een proefles bij mij!

2-4-2015

Jesaja 58

11. En de Here zal u voortdurend leiden, u in dorre streken verzadigen en uw gebeente krachtig maken; dan zult gij zijn als een besproeide hof en als een bron, waarvan het water niet teleurstelt.

waterval11

1-4-2015

Hebreëen 12

28. Laten wij derhalve, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn en hierdoor God vereren op een Hem welbehagelijke wijze met eerbied en ontzag, 29. want onze God is een verterend vuur.

zon-plasma

31-3-2015

Slechts de heerlijkheid van God telt als permanente Aanwezigheid.

30-3-2015

een nieuwe dahliamissie lonkt

29-3-2015

1 Korintiërs 1:30 en 31

beschrijft het enorme Gods geschenk voor een levenslang uitpakken:

30. Maar uit Hem is het, dat gij in Christus Jezus zijt, die ons van God is geworden: wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing, 31. opdat het zij, gelijk geschreven staat: Wie roemt, roeme in de Here.
supernova-rainbow-explosion-klein

28-3-2015

Romeinen 6

3. Of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? 4. Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen.

heart-connection

27-3-2015

als jij één omduwt is er geen houden aan: ze gaan alle liggen en geen enkele blijft er overeind dankzij de zwaartekrachtvermenigvuldiging.

domino stenen

26-3-2015

Mijn sterren sneuvelen niet maar stralen tijdloos!

Center-of-the-Universe

25-3-2015

1 Korintiërs 2

11. Wie toch onder de mensen weet, wat in een mens is, dan des mensen eigen geest, die in hem is? Zo weet ook niemand, wat in God is, dan de Geest Gods. 12. Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is. 13. Hiervan spreken wij dan ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar door de Geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken. 14. Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. 15. Maar de geestelijke mens beoordeelt alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. 16. Want wie kent de zin des Heren, dat hij Hem zou voorlichten? Maar wij hebben de zin van Christus.

diamantinGodshand

24-3-2015

Roep het van alle daken, roep het in de Eerste en Tweede Kamer, roep het ook in alle huiskamers: “”Alleen bij Jezus is eeuwig leven voor ieder die in Hem gelooft én Hem volgt in gehoorzaamheid aan Zijn Geest!””

zon03

23-3-2015

1 Johannes 5

18. Wij weten, dat een ieder, die uit God geboren is, niet zondigt; want Hij, die uit God geboren werd, bewaart hem, en de boze heeft geen vat op hem. 19. Wij weten, dat wij uit God zijn en de gehele wereld in het boze ligt. 20. Doch wij weten, dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht gegeven heeft om de Waarachtige te kennen; en wij zijn in de Waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus. Dit is de waarachtige God en het eeuwige leven.
21. Kinderkens, wacht u voor de afgoden.
black-and-white-eagle-wallpaper

22-3-2015

Daniel 10

4. Op de vierentwintigste dag nu van de eerste maand, terwijl ik mij aan de oever van de grote rivier, dat is de Tigris, bevond,5. sloeg ik mijn ogen op en zie, daar zag ik een man in linnen klederen gekleed en de lendenen omgord met goud van Ufaz; 6. zijn lichaam was als turkoois, zijn gelaat schitterde gelijk de bliksem, zijn ogen waren als vurige fakkels, zijn armen en voeten glanzend van gepolijst koper, en het geluid van zijn woorden als het gedruis van een menigte. 7. Alleen ik, Daniël, zag dat gezicht, maar de mannen die bij mij waren, zagen het niet; doch een grote schrik overviel hen, zodat zij vluchtten en zich verborgen; 8. zo bleef ik alleen over. Toen ik dat grote gezicht zag, bleef er in mij geen kracht meer; alle kleur week van mijn gelaat, en ik had geen kracht meer over. 9. Toen hoorde ik het geluid zijner woorden, en toen ik het geluid zijner woorden hoorde, viel ik bezwijmd op mijn aangezicht, met mijn aangezicht ter aarde.10. En zie, een hand raakte mij aan en deed mij op knieën en handen sidderend oprijzen. 11. En hij zeide tot mij: Daniël, gij zeer beminde man, let op de woorden die ik tot u spreek, en ga rechtop staan, want nu ben ik tot u gezonden. Toen hij dit tot mij sprak, stond ik bevende op. 12. En hij zeide tot mij: Vrees niet, Daniël, want van de eerste dag af, dat gij uw hart erop gezet hadt om inzicht te verkrijgen en om u voor uw God te verootmoedigen, zijn uw woorden gehoord, en ik ben gekomen op uw woorden. 13. Maar de vorst van het koninkrijk der Perzen stond eenentwintig dagen tegenover mij; doch zie, Michaël, een der voornaamste vorsten, kwam mij te hulp, zodat ik daar, bij de koningen der Perzen, de overhand behield; 14. en ik ben gekomen om u te verstaan te geven wat uw volk in het laatst der dagen overkomen zal; want wederom is het een gezicht aangaande de toekomst.
15. Toen hij op deze wijze met mij sprak, boog ik mijn gelaat ter aarde en was verstomd. 16. Maar zie, iets als een menselijke gedaante raakte mijn lippen aan; toen opende ik mijn mond en begon te spreken, en ik zeide tot hem die vóór mij stond: Mijn heer, vanwege het gezicht hebben mij weeën overvallen, en ik heb geen kracht meer over. 17. Hoe kan ik, de knecht mijns heren, spreken met u, mijnheer? Ik heb immers geen kracht meer en alle adem is mij benomen.18. Toen raakte hij, die er uitzag als een mens, mij wederom aan en gaf mij kracht 19. en hij zeide: Vrees niet, gij zeer beminde man, vrede zij u, wees sterk, ja, wees sterk! En terwijl hij met mij sprak, werd ik gesterkt en ik zeide: Mijn heer spreke, want gij hebt mij kracht gegeven.
20. Toen zeide hij: Weet gij, waarom ik tot u gekomen ben? Terstond moet ik terugkeren om met de vorst der Perzen te strijden, en zodra ik uitgegaan ben, zie, dan zal de vorst van Griekenland komen –; 21. nochtans zal ik u mededelen wat geschreven staat in het boek der waarheid. – En niet één staat mij vastberaden tegen hen terzijde, behalve uw vorst Michaël.
stairway-01

21-3-2015

Een waarachtig dienaar van de universele Geest geeft het allerbeste van zichzelf terug aan het universum.

Washingthefeet

20-3-2015

Jesaja 63

maar zijn knechten zal Hij met een andere naam noemen, zodat wie zich in den lande zegent,16. zich zal zegenen in de God der waarheid, en wie in den lande zweert, zal zweren bij de God der waarheid; want de vroegere benauwdheden zijn vergeten, ja, zijn verborgen voor mijn ogen.
17. Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; aan wat vroeger was, zal niet gedacht worden, het zal niemand in de zin komen.

19-3-2015

Genesis 39

21. En de Here was met Jozef; Hij bewees hem genade en deed hem de genegenheid van de overste der gevangenis winnen.22. Daarom vertrouwde de overste der gevangenis al de gevangenen die in de gevangenis waren, aan Jozef toe, en al wat daar te doen was, deed hij. 23. De overste der gevangenis keek niet om naar iets dat hem was toevertrouwd, omdat de Here met hem was; en wat hij verrichtte, deed de Here gelukken.

josefinprison

18-3-2015

Raak definitief verslingerd aan de realisatie van je persoonlijke droom en allerlei shit, kitsch en onzin valt eenvoudig van je af, als water van een gans.

gansinwater

17-3-2015

Het is een geheimenis van ongeëvenaarde breedte, hoogte, diepte en lengte dat het dankzij de Christus Geest, net als bij Jezus zelf, mogelijk is duistere onwetendheid te overwinnen en een ster te zijn door het Woord des levens vast te houden. Dit geheimenis is o.a. aan de apostelen Paulus, Petrus en Johannes geopenbaard en verkondigd.

pearl

16-3-2015

Train jezelf elke dag in het lichtbewustzijn van Christus en je wordt rijk aan vrienden in binnen- en buitenland en lijdt geen gebrek.

15-3-2015

eerst groei je lineair en vrij langzaam, maar op een bepaald moment ga je exponentiëel groeien, steeds sneller.

14-3-2015

Vanaf de derde hemel, d.w.z. zielenschil, bezit je een bijzondere discipline en lukt het je permanent waarheid te zien en te spreken.

13-3-2015

Wees er niet bang voor een tegenpool te zijn van bestaande orde. Toets al je waarnemingen aan de Geest van de waarheid als betrouwbare spiegel, verwerp illusies en emoties als leugens maar bewaar als een kleinood elk bewijsbaar lichtfeit.

12-3-2015

Stilheid liegt niet, liegt nooit en Vertrouwen zoekt permanent waarheid.

11-3-2015

Let vooral in juridische casus op het verschil tussen het binnenperspectief alias binnengewaarzijn en het buitenperspectief alias buitengewaarzijn. Die twee perspectieven zijn voor de waarheid steeds in harmonie met elkaar en vullen elkaar naadloos aan.

10-3-2015

Openbaring 22:

1. En hij toonde mij een rivier van water des levens, helder als kristal, ontspringende uit de troon van God en van het Lam.2. Midden op haar straat en aan weerszijden van de rivier staat het geboomte des levens, dat twaalfmaal vrucht draagt, iedere maand zijn vrucht gevende; en de bladeren van het geboomte zijn tot genezing der volkeren. 3. En niets vervloekts zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daarin zijn en zijn dienstknechten zullen Hem vereren, 4. en zij zullen zijn aangezicht zien en zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. 5. En er zal geen nacht meer zijn en zij hebben geen licht van een lamp of licht der zon van node, want de Here God zal hen verlichten en zij zullen als koningen heersen tot in alle eeuwigheden.
Slot
6. En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet. 7. En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, die de woorden der profetie van dit boek bewaart!
8. En ik, Johannes, ben het die deze dingen hoorde en zag. En toen ik ze gehoord en gezien had, wierp ik mij neder voor de voeten van de engel, die ze mij toonde, om te aanbidden. 9. Maar hij zeide tot mij: Doe dat niet! Ik ben een mededienstknecht van u en van uw broederen, de profeten, en van hen, die de woorden van dit boek bewaren; aanbid God!
10. En hij zeide tot mij: Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. 11. Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd.
12. Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naar dat zijn werk is. 13. Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. 14. Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad. 15. Buiten zijn de honden en de tovenaars, de hoereerders, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder, die de leugen liefheeft en doet.
16. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden, om ulieden dit te betuigen voor de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster.
17. En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En wie het hoort, zegge: Kom! En wie dorst heeft, kome, en wie wil, neme het water des levens om niet.
18. Ik betuig aan een ieder, die de woorden der profetie van dit boek hoort: Indien iemand hieraan toevoegt, God zal hem toevoegen de plagen, die in dit boek beschreven zijn; 19. en indien iemand afneemt van de woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens en van de heilige stad, welke in dit boek beschreven zijn.
20. Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus!
21. De genade van de Here Jezus zij met allen.

9-3-2015

Openbaring 21: De nieuwe hemel en de nieuwe aarde

1. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer. 2. En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God, getooid als een bruid, die voor haar man versierd is. 3. En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn, 4. en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. 5. En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide: Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig. 6. En Hij sprak tot mij: Zij zijn geschied. Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de bron van het water des levens om niet. 7. Wie overwint, zal deze dingen beërven, en Ik zal hem een God zijn en hij zal Mij een zoon zijn. 8. Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood.
Het nieuwe Jeruzalem
9. En er kwam een van de zeven engelen met de zeven schalen, die vol waren van de laatste zeven plagen, en hij sprak met mij, zeggende: Kom hier, ik zal u tonen de bruid, de vrouw des Lams. 10. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en toonde mij de heilige stad, Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God; 11. en zij had de heerlijkheid Gods, en haar glans geleek op een zeer kostbaar gesteente, als de kristalheldere diamant. 12. En zij had een grote en hoge muur en zij had twaalf poorten en op de poorten twaalf engelen, en namen op (de poorten) geschreven, welke zijn die van de twaalf stammen der kinderen Israëls. 13. Naar het oosten waren drie poorten en naar het noorden drie poorten en naar het zuiden drie poorten en naar het westen drie poorten. 14. En de muur der stad had twaalf fundamenten en daarop de twaalf namen van de twaalf apostelen des Lams.
15. En hij, die met mij sprak, had een gouden meetstok om de stad op te meten, en haar poorten en haar muur. 16. En de stad lag in het vierkant en haar lengte was even groot als haar breedte; en hij mat de stad op met de stok: twaalfduizend stadiën; haar lengte en haar breedte en haar hoogte waren gelijk. 17. En hij mat haar muur op: honderd vierenveertig el, mensenmaat, die engelenmaat is. 18. En de bouwstof van haar muur was diamant; en de stad was zuiver goud, gelijk zuiver glas.19. En de fundamenten van de muur der stad waren met allerlei edelgesteente versierd. Het eerste fundament was diamant, het tweede lazuursteen, het derde robijn, het vierde smaragd, 20. het vijfde sardonyx, het zesde sardius, het zevende topaas, het achtste beril, het negende chrysoliet, het tiende chrysopraas, het elfde saffier, het twaalfde amethist. 21. En de twaalf poorten waren twaalf paarlen: iedere poort afzonderlijk was uit één parel, en de straat der stad was zuiver goud, gelijk doorschijnend glas.
22. En een tempel zag ik in haar niet, want de Here God, de Almachtige, is haar tempel, en het Lam. 23. En de stad heeft de zon en de maan niet van node, dat die haar beschijnen, want de heerlijkheid Gods verlicht haar en haar lamp is het Lam.24. En de volken zullen bij haar licht wandelen en de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid in haar; 25. en haar poorten zullen nooit gesloten worden des daags, want daar zal geen nacht zijn; 26. en de heerlijkheid en de eer der volken zullen in haar gebracht worden. 27. En in haar zal niets onreins binnenkomen, en niemand, die gruwel en leugen doet, maar alleen zij, die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam.

8-3-2015

Openbaring 20: Het duizendjarig rijk

1. En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand; 2. en hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond hem duizend jaren, 3. en hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden, voordat de duizend jaren voleindigd waren; daarna moet hij voor een korte tijd worden losgelaten.
4. En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en (ik zag) de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang. 5. De overige doden werden niet weder levend, voordat de duizend jaren voleindigd waren.
Dit is de eerste opstanding. 6. Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, [die] duizend jaren.
De satan veroordeeld
7. En wanneer de duizend jaren voleindigd zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten, 8. en hij zal uitgaan om de volkeren aan de vier hoeken der aarde te verleiden, Gog en Magog, om hen tot de oorlog te verzamelen, en hun getal is als het zand der zee. 9. En zij kwamen op over de breedte der aarde en omsingelden de legerplaats der heiligen en de geliefde stad; en vuur daalde neder uit de hemel en verslond hen, 10. en de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook het beest en de valse profeet zijn, en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden.
Het laatste oordeel
11. En ik zag een grote witte troon en Hem, die daarop gezeten was, voor wiens aangezicht de aarde en de hemel vluchtten, en geen plaats werd voor hen gevonden. 12. En ik zag de doden, de groten en de kleinen, staande voor de troon, en er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend, het (boek) des levens; en de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken. 13. En de zee gaf de doden, die in haar waren, en de dood en het dodenrijk gaven de doden, die in hen waren, en zij werden geoordeeld, een ieder naar zijn werken. 14. En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood: de poel des vuurs. 15. En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs.

7-3-2015

Openbaring 5: De verzegelde boekrol en het Lam

1. En ik zag in de rechterhand van Hem, die op de troon zat, een boekrol, beschreven van binnen en van buiten, welverzegeld met zeven zegels. 2. En ik zag een sterke engel, die met luider stem uitriep: Wie is waardig de boekrol te openen en haar zegels te verbreken? 3. En niemand in de hemel, noch op de aarde, noch onder de aarde kon de boekrol openen of haar inzien. 4. En ik weende zeer, omdat niemand waardig was gebleken de boekrol te openen of die in te zien. 5. En een uit de oudsten zeide tot mij: Ween niet; zie, de leeuw uit de stam Juda, de wortel Davids, heeft overwonnen om de boekrol en haar zeven zegels te openen.
6. En ik zag in het midden van de troon en van de vier dieren en te midden der oudsten een lam staan, als geslacht, met zeven horens en zeven ogen; dit zijn de zeven Geesten Gods, uitgezonden over de gehele aarde. 7. En het kwam en heeft (de rol) aangenomen uit de rechterhand van Hem, die op de troon gezeten was.
8. En toen het de boekrol nam, wierpen de vier dieren en de vierentwintig oudsten zich voor het Lam neder, hebbende elk een citer en gouden schalen, vol reukwerk; dit zijn de gebeden der heiligen. 9. En zij zongen een nieuw gezang, zeggende:
Gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen; want Gij zijt geslacht en Gij hebt (hen) voor God gekocht met uw bloed, uit elke stam en taal en volk en natie; 10. en Gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters, en zij zullen als koningen heersen op de aarde.
11. En ik zag, en ik hoorde een stem van vele engelen rondom de troon, en van de dieren en de oudsten; en hun getal was tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizendtallen, 12. zeggende met luider stem:
Het Lam, dat geslacht is, is waardig te ontvangen de macht en de rijkdom, en de wijsheid en de sterkte, en de eer en de heerlijkheid en de lof.
13. En alle schepsel in de hemel en op de aarde en onder de aarde en op de zee en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen:
Hem, die op de troon gezeten is, en het Lam zij de lof en de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden.
14. En de vier dieren zeiden: Amen. En de oudsten wierpen zich neder en aanbaden.

6-3-2015

Openbaring 4: De vierentwintig oudsten en de vier dieren

1. Na deze dingen zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel; en de eerste stem, die ik gehoord had, alsof een bazuin met mij sprak, zeide: Klim hierheen op en ik zal u tonen, wat na dezen geschieden moet. 2. Terstond kwam ik in vervoering des geestes en zie, er stond een troon in de hemel en iemand was op die troon gezeten. 3. En die erop gezeten was, was van aanzien de diamant en sardius gelijk; en een regenboog was rondom de troon, van aanzien de smaragd gelijk. 4. En rondom de troon waren vierentwintig tronen, en op die tronen waren vierentwintig oudsten gezeten, in witte klederen gekleed en met gouden kronen op hun hoofden. 5. En van de troon gingen bliksemstralen, stemmen en donderslagen uit; en zeven vurige fakkels brandden voor de troon; dit zijn de zeven Geesten Gods.6. En voor de troon was als een glazen zee, kristal gelijk. En midden in de troon en rondom de troon waren vier dieren, vol ogen van voren en van achteren. 7. En het eerste dier was een leeuw gelijk, en het tweede dier een rund gelijk, en het derde dier had een gelaat als van een mens, en het vierde dier was een vliegende arend gelijk. 8. En de vier dieren hadden elk voor zich zes vleugels en waren rondom en van binnen vol ogen en zij hadden dag noch nacht rust, zeggende:
Heilig, heilig, heilig is de Here God, de Almachtige, die was en die is en die komt.
9. En wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dankzegging zullen brengen aan Hem, die op de troon gezeten is en tot in alle eeuwigheden leeft, 10. zullen de vierentwintig oudsten zich nederwerpen voor Hem, die op de troon gezeten is en Hem aanbidden, die tot in alle eeuwigheden leeft, en zij zullen hun kronen voor de troon werpen, zeggende:
11. Gij, onze Here en God, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de macht; want Gij hebt alles geschapen, en om uw wil was het en werd het geschapen.

5-3-2015

Net als in de lucht met vogels en in de oceanen met vissen vinden er ware veldslagen plaats op aarde tussen geestelijke stromingen, naties en religies. Niemand zou daarvan moeten opkijken. Dat is al eeuwen zo, maar lijkt een climax tegemoet te gaan in een komende enorme clash, voorspeld in de Schriften, waarna een periode van ongekende welvaart en vrede voor alle volken aanbreekt. Tijdens die clash-klap zal de olijfberg van Jeruzalem door midden splijten. In het hart van de wereld zal dat wonder geschieden met feestelijke en plechtige afloop: een nieuwe wereldregering verschijnt uit het bovennatuurlijke niets en is gebaseerd op de Mannah-wet, als onderdeel van de goddellijke gerechtigheid, waarbij beloningen prioriteren boven vaak nutteloos bewezen straffen.

MountOlives10s

4-3-2015

Uit Openbaring 3

17. Omdat gij zegt: Ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek, en gij weet niet, dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte,18. raad Ik u aan van Mij te kopen:

a. goud, dat in het vuur gelouterd is, opdat gij rijk moogt worden, en

b. witte klederen, opdat gij die aandoet en de schande uwer naaktheid niet zichtbaar worde; en

c. ogenzalf om uw oogleden te bestrijken, opdat gij zien moogt.

Het beste universele advies m.i. ooit uitgesproken door Christus, de universele Geest. Het genoemde kopen van gelouterd goud betekent heel eenvoudig tijd investeren in het zoeken van:

de tijdloze woorden van scheppende humorvolle vrijwarende wijsheid en inspirerende universele levensconcepten.

kunst04

3-3-2015

uit de Galatenbrief 6:

7. Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. 8. Want wie op (de akker van) zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten, maar wie op (de akker van) de Geest zaait, zal uit de Geest eeuwig leven oogsten.

een helder verschil tussen: jezelf door de Geest investeren in anderen of niet.

2-3-2015

Om permanent te genieten van de universele Geest dient je geest en ziel gescheiden te worden door het levende Woord van een levende profeet. Zie Hebreeën 4: 12 en 13.

12. “Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten; 13. en geen schepsel is voor Hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen.”

1-3-2015

Woorden van geest en leven (vol overtuigend enthousiasme) sprak Jezus op aarde.

wie volgt Hem daarin?

IMG_0226

28-2-2015

vandaag: 14 jarige viering van mijn Rechtenbul

afspraak destijds metopdekopvoordeklas150305klas VWO4

zij als een speer aan het werk, ik op mijn kop staan voor het bord

resultaat bij mijn afscheid in 2006: één leerlinge in die klas met een eindcijfer 5 voor Wiskunde, de rest hoger wat me een verwijt opleverde van een gewaardeerd collega.

27-2-2015

schitterende aurora’s

26-2-2015

stairway-01

EzGa

25-2-2015

LogoAffectiegroen1.jpg

24-2-2015

Het absoluut goede is bereikbaar als tijdloze schat in dit bestaan ver boven tweedracht, onenigheid en paradox.

diamant

23-2-2015

uit Openbaring 2 en 3:

1. Wie overwint, hem zal Ik geven te eten van de boom des levens, die in het paradijs Gods is. De absolute Liefde

2. Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade lijden. De absolute Loyaliteit en Trouw.

3. Wie overwint, hem zal Ik geven van het verborgen manna, en Ik zal hem een witte steen geven en op die steen een nieuwe naam geschreven, welke niemand weet, dan die hem ontvangt. De absolute Stilheid en Waarheid.

4. En wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, hem zal Ik macht geven over de heidenen; en hij zal hen hoeden met een ijzeren staf, als aardewerk worden zij verbrijzeld, gelijk ook Ik van mijn Vader ontvangen heb,en Ik zal hem de morgenster geven. De absolute Gerechtigheid en Heiligheid.

5. Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen. De absolute Vrede.

6. Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods en hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven de naam mijns Gods en de naam van de stad mijns Gods, het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel nederdaalt van mijn God, en mijn nieuwe naam. De absolute Autoriteit.

7. Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon. De absolute Trinitas.

22-2-2015

Eureka, eureka! Na vele jaren eindelijk het betrouwbare kompas ontdekt op weg naar de permanente innerlijke authentieke status van liberty to all good, freedom from all evil en unity with complete mankind.

libertystatue

21-2-2015

uit Jesaja 53:

1. Wie gelooft, wat wij gehoord hebben, en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? 2. Want als een loot schoot hij op voor zijn aangezicht, en als een wortel uit dorre aarde; hij had gestalte noch luister, dat wij hem zouden hebben aangezien, noch gedaante, dat wij hem zouden hebben begeerd. 3. Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand, voor wie men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij hebben hem niet geacht.
hetoverwinnendkruis
10. Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest der genade en der gebeden; zij zullen hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben, en over hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind, ja, zij zullen over hem bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene.
uit Zacharia 12

20-2-2015

Laat je van nu af: louter en alleen leiden door de Geest, die permanent in verbinding staat met de onuitputtelijk vurige lichtrijkdom van Christus, die niemand als individu heeft veroordeeld maar juist bevrijdt van misstappen en morele fouten en als zijn discipel(in) het tijdloze vredevolle & liefdevolle leven schenkt. Amen.

rainbowabstract

19-2-2015

In afwachting van een uitnodiging te verschijnen in de Raadkamer van het Gerechtshof in Leeuwarden, n.a.v. mijn 17 jarige klokkenluidersgevecht tegen het onmenselijke deels misdadige UWV.

orion_stars-thinkstock

18-2-2015

De herontdekking van de levende Christus betekent een mogelijke stille revolutie in het hart van elk mens.

ag21

17-2-2015

wees vooral je authentieke ZELF, schrijf elke dag nieuwe geschiedenis en wees in ieder geval nooit een pijpendanser.

bird04

16-2-2015

het antwoord op drie vragen bij Meesters zoeken en vinden:

is het RECHT?

is het WIJS?

is het WAAR?

joy01

geeft joy

15-2-2015

Het universele vredesbewustzijn is vertolkt in het volgende vers van de grandioze apostel Paulus:

Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de Geest is leven en vrede. Romeinen 8:6.

Center-of-the-Universe

14-2-2015

De hoop ontspringt op de top

en vloeit helder naar bene’e’

na eerder van strop naar strop

vult de hoop me nu met vre’e

jun74

13-2-2015

uit Romeinen 15:

13 De God nu der hope vervulle u met louter vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht des heiligen Geestes.

supernova-rainbow-explosion-klein

12-2-2015

Het brengt dankbaarheid: vele ouders en hun kinderen als tijdloze vrienden.

Summa cum laude geslaagd met een examen-negen voor negen hoofdstukken Math. uit de dikke engelse rode pil

Summa cum laude geslaagd met een examen-negen
voor negen hoofdstukken Math. uit de dikke engelse rode pil

11-2-2015

Er bestaan drie predicaten voor examens:

1ste: cum laude met cijfer: 8

2de: summa cum laude met cijfer: 9

3de: magna cum laude met cijfer: 10

Waar ga jij voor en met welk doel voor je leerlingen???

burningcircle01

10-2-2015

Ontstijg de inherente paradox van je ziel en zegen ieder mens in je hart met de eindeloze goedheid van God.

oog01-2

9-2-2015

Verre vogels

ze komen weer terug van verre landen

uit het zuiden vliegen vogels zichtbaar uit mijn kamer weer naar het noorden

met schorre geluiden tussen windgeruis zie en hoor ik op het balkon de V-formaties, hoog en aan de horizon

boven hen versieren rechte witte condensstrepen het lichtblauwe nog ijskoude zwerk

en onder hen dartelen zwermen spreeuwen heen en weer in wervelende turbulentie

heen en weer flitsend op weg naar lente en licht zie ik de opgewondenheid van de kleine zwarte wervelende wezentjes

bird08

8-2-2015

Verwerf ook zelf het astrale bewustzijn van “Er zij Licht”, dat zo duidelijk is beschreven en uitgewerkt door de grandioze apostel Johannes in zijn evangelie, zijn drie brieven in het NT en het boek Openbaring.

zon01

In dat bewustzijn besta je tijdloos verder in een onuitsprekelijke affectie, empathie en compassie met alle lichtwerkers, apostelen, profeten en grootmeesters.

7-2-2015

Vrede die alle verstand te boven gaat : met iedereen en alles verzoend door de offerdood van Jezus.

6-2-2015

Geslaagd:

Quint metQuint290115metOomJoostoom Joost

Moeder blij, vader blij, zusje blij: ieder is blij!!!

5-2-2015

Eén mens heeft in z’n uppie door de Geest het absolute kwaad, binnengeslopen in een mensenziel, volledig en afdoende overwonnen en het absolute GOED in deze wereld getoond aan vele mensen, die hem in de steek lieten op het meest cruciale moment.

kroondoornen-2

4-2-2015

Van harte wens ik u veel Eureka, eureka momenten toe met of zonder gouden kroon.

eureka

3-2-2015

De helderheid van Rechtvaardige Liefde als gids en kompas voor je ziel is en blijft: het meest begerenswaardige GOED, want het Kwaad impliceert en regisseert tijdloos als paradox haar eigen telkens in de geschiedenis bewezen ondergang, terwijl de Liefde uit 1 Corinthe 13 niet vergaat.

Er zijn daarom minimaal twee hoofdstukken uit de Bijbel die ieder opgroeiende jongen of meisje op school dient te kennen: 1 Corinthe 13 over de Liefde en Jacobus 3 over de hogere Wijsheid.

Eindeloos oog

Eindeloos oog

2-2-2015

een tijdloos non fiasco bestaat m.i. niet op aarde

uitsluitend in de lichtwereld.

zon03

1-2-2015

De wolf en het lam zullen tezamen weiden. Jesaja 65:25.

D.w.z. dat twee tegengestelde maar elkaar aanvullende wezens met ieder hun kwaliteiten in staat zijn samen de toekomstige vorming en educatie op zich te nemen, volgens het concept uit Psalm 23: uw stok (van neen) en uw staf (van ja) vertroosten mij.

diamantinGodshand

31-1-2015

De absolute waarheid vertelt:

het Koninkrijk der hemelen zit binnen in elk mens en

bestaat uit Gerechtigheid, Vrede en Blijdschap in de Heilige Geest.

In de leegheid en armoede van de persoonlijke geest openbaart die Geest zich en met een beetje oefenen wordt elke ziel de waarden van dat Koninkrijk zich vroeg of laat meer bewust.

spinning-red-shining-diamond

30-1-2015

Bestrijd met woorden steeds onrechtvaardige of onrechtmatige daden en pessimisme, verhef je boven een slachtofferrol en biedt zelf een perspectief aan, want de vredesoplossing ligt altijd in een betere toekomst van een opgaande lijn, die zeker volgt op een neerwaartse crisistrend, die nooit eindeloos duurt maar steeds vroeg of laat weer de weg naar boven vindt. De veerkracht van een menselijke geest is en blijft enorm.

bird03

29-1-2015

Welkom bij the Universal Christ Fellowship, die op dit moment overal ter wereld dag en nacht individueel óf samen, werken aan de Wereldvrede tussen alle volken en mensen onderling en zich laten inspireren door o.a. het grandioze boek Jesaja én het aanbieden van lichteducatie over universele concepten en wetten. Terwijl elk fysiek lichaam sterrenstof bevat, scheikundige elementen zoals Na, C, Ca, Fe ontstaan in sterren, ontbreekt het meestal in het onderwijs aan het aanleren van astraal bewustzijn, van de Liefde en Gerechtigheid, die Christus in essentie bewijst, is en blijft en die vrede brengt.

Vuurtorenenbliksem

28-1-2015

Elk mens bestaat uit 1. geest, 2. ziel en 3. lichaam:

een trias politica in het klein: met 1. rechter, 2. bestuurder en 3. uitvoerder

Dit is al terug te vinden in Jesaja 33: 22.

bird08

27-1-2015

Machthebbers zijn bang dat anderen hen overtreffen. Gezagdragers juichen dat juist toe want dat betekent een betere toekomst en een wereld met meer inzicht.

26-1-2015

Madame Guyon is de uitvinder van het woordloze stilheidsgebed, dus zonder uitgesproken of gedachte woorden. Zeer de moeite waard om te beoefenen, want het is als een natuurlijke habitat voor je hart en verkwikt je zeer. Het voelt als levend water dat direct uit de troon van God je hart bereikt. Een andere metafoor is het zuigelingschap, genoemd in Jesaja 66:

10. Laat allen die Jeruzalem liefhebben
zich met haar verheugen en juichen om haar,
laat allen die om haar treuren
nu samen met haar jubelen.
11. Aan haar vertroostende moederborst
zullen jullie drinken en verzadigd worden,
haar rijke, volle borsten
zullen je zogen en verkwikken.
Schuil in mijn oor

Schuil in mijn oor

25-1-2015

Het is een immense opdracht en kunst om enigszins te beseffen in welke spannende tijd we leven met ongekende en onbegrensde mogelijkheden voor persoonlijke groei in innerlijke vrede, liefde en eenheid, als blijvend tijdloos inzicht.

klim01

24-1-2015

als door een flitsende bliksemstraal werd het kwade brein verslagen

veel sneller dan trage mensentaal kwam een nieuwe toekomst opdagen

midden op een dag terwijl het zonnetje voluit lachtje

als een trefzekere paradox getroffen door witverlichte krakende krachten

brood01

23-1-2015

al vele eeuwen klinkt de roep om mensen gelijkwaardig te behandelen. De discriminatie begon met Kain en Abel, werd voortgezet bij Isaäk en Ismaël en dient een dagelijkse les te zijn om niet steeds dezelfde fout te maken. Educatie aan beide partijen lijkt mij de juiste weg naar de vredesoplossing, want: Gerechtigheid is een vrucht die in vrede wordt gezaaid voor hen die vrede stichten. Jacobus 3:18.

birds05

22-1-2015

Het licht des levens (Er zij Licht) heeft zich geopenbaard in talrijke drieledige levensconcepten c.q. -wetten, zichtbaar in de Natuurkunde, met tijdloze betekenis tot welzijn van de gehele mensheid. Meta-kennis kan dus ook beschreven worden als het inzicht c.q. de projectie van de Lichtwereld op het aardse leven of de associatie tussen het aardse leven en die Lichtwereld, die niet met het blote oog zichtbaar is maar wel via een zuiver hartsbesef. Theorieën komen en gaan, maar het licht des levens blijft bestaan.

LogograndeurLiberty&Freedom

21-1-2015

1. Toepassing van de wet van Iconische volharding voor een rechtvaardige ZAAK slaagt onvoorwaardelijk, praktisch bewezen in talrijke situaties en bij tijdloze iconen: Mandela, die na 37 jaar de apartheid overwon, Jezus die na 33 jaar de dood overwon dankzij de wet van de Geest des levens, Edison die na vele mislukkingen de duisternis overwon dankzij de ontdekking van de gloeilamp, Archimedes die de wet van de opwaartse kracht in het zwembad ontdekte met de kreet: Eureka, Eureka, enz, enz. Ikzelf bevind mij in het 17de jaar van mijn klokkenluidersgevecht zonder bloedvergieten tegen het wanstaltige UWV, incl de ontwerpers, uitvoerders en verdedigers van deze deels criminele organisatie.

2. De analogie- alias associatiewet werkt ondersteunend door talrijke voorbeelden en

3. De paradoxwet als wet van de boemerang, voltooit het drieledige bewijs,

zichtbaar als projectie van talrijke drieledige concepten met stijgende lijn in het hart van Orion, de tijdloze educatieve lichtstrijder.

Summum van kosmische logica in de strijd tegen ongelijkheid en onwetendheid.

orion_stars-thinkstock

20-1-2015

L’histoire se repète: het kwade brein wordt vroeg of laat vernietigd door het absoluut Goede, nadat het kwaad zich heeft gemanifesteerd. Daarom blijf ik zelf optimistisch over de toekomst, die zich altijd creatief verder ontwikkelt dankzij leergierigheid van de jeugd, want: Er verschijnen altijd nieuwe parels en sterren.

pearl

19-1-2015

Het is de hoogste tijd in deze turbulentie om zij aan zij te staan in het Koninkrijk der Nederlanden met o.a het doel wereldwijd properheid te promoten op alle gebieden van het leven: o.a. milieu, natuur, hygiëne, volksgezondheid, onderwijs, gezin, economie, organisatie, recht en vrede.

fontein01

18-1-2015

als ook jij rijk aan zuiver inzicht wilt worden,

ga dan net als in een goudmijn “eindeloos modder zeven”

d.w.z. elke dag je eigen gedachten, emoties, plannen, meningen en ideeën toetsen door zelfreflexie aan eeuwenoude historie met talrijke tijdloze 1. wiskundige, 2. natuurkundige 3. scheikundige concepten en 4. de levenswet van bezieling: plotseling zie ook jij die kleine goudkorreltjes als jouw tijdloze schat om een eigen zelfstandig en onafhankelijk bestaan op aarde op te bouwen, te beleven en te delen met velen dankzij educatie, volgens Mandela de most powerful weapon to change the world.

mandela

17-1-2015

Op de top begint de echte klim.

everest

16-1-2015

De cirkel is rond en de trilogie voltooid.

joy01

15-1-2015

Aan letterlijk alles komt vroeg of laat eens een einde door de mot, de roest of de dood, behalve aan het tijdloze Licht des levens, toen God in het begin sprak: “Er zij Licht”. Het vergankelijke licht in de fysieke zon en sterren is daar een zwakke afbeelding van. Het Licht des Levens blijft echter tijdloos bestaan. Daarom is het wijs je daarmee te verbinden: een energie hoger dan louter gedachten, die vaak als witte of donkere wolken de innerlijke zon afschermen door te dringen tot je wezen met inzicht en begrip.

14-1-2015

God is een Meesterarchitect om van jouw ziel een waardevol kunststuk en sieraad te maken. Zie Jesaja 55, m.i. het centrale, universele en kernhoofdstuk waar God Zelf spreekt.

13-1-2015

Een ander geluid beneden allerlei religies met ceremonies, dogma’s en rituelen vind je gratis op deze site.

12-1-2015

Zonder het aanvankelijk bewust te zijn is het hart van elk mens via kwantum-fysische verstrengeling verbonden met de immanente God, als levende bron, c.q. Vader. Naar gelang de dagelijkse oefening in het onderscheiden van goed en kwaad op weg naar de persoonlijk missie en taak in deze wereld en het verwerpen van dat kwaad, groeit het bewustzijn van die band met het diepste innerlijk. Gevolg een toenemend gevoel van 1. veiligheid, 2. vriendschap, 3. vrijmoedigheid, 4. vertrouwen, 5. vrede, 6. vrijheid, 7. vreugde, 8. vergeving en het belangrijkste: 9. vrijgevigheid, alle negen welig en levenskrachtig groeiend op een laag van diepe dankbaarheid.

11-1-2015

Meta-kennis als persoonlijke ervaring met toepassing van kennis van concepten geldt als de meest waardevolle intellectuele schat. Kennis is te kopiëren en te beschermen via het auteursrecht. Meta-kennis is jouw onbetaalbare schat, niet te kopiëren en maakt je volledig autonoom, authentiek en soeverein.

10-1-2015

twee verlichte stralende ogen ondersteunen ten allen tijde het mondeling bewijs c.q. verhaal. Het is een zeer waardevolle oculair bewijs, belangrijk voor rechters als aanvulling.

9-1-2015:

Strikte nakoming van regels, wetten en verordeningen met daarnaast creatieve educatie geeft elke dag conflicten omdat wie regels strikt navolgt of dient na te volgen gemakkelijk opgezadeld wordt met een kwaad geweten door wet-manipulators, die handig gebruik maken van die regels om mensen in hun macht te krijgen. Dit spel wordt doorzien door hen die stipt creatieve educatie toepassen, aangeduid door: “de letter doodt, maar de Geest maakt levend.” Het leven is immers een voortdurend leerproces dankzij talrijke fouten die de leerling mag maken en op een steeds hoger inzichtsniveau brengen, terwijl wie worstelen met de strikte toepassing van regels en letters achter blijven: telkens speelt hun kwaad geweten op en hun geest blijft daarin hangen. Mijn ouders gingen vroeger elke zondag naar de Hervormde Prinsenkerk in Rotterdam om daar dankzij de dominee weer een goed geweten te krijgen. Zij namen hun oudere 3 kinderen mee en stuurden mij als nakomertje en jongste naar de zondagschool waar ik dankzij een zeer gedreven heer Makkaaij geboeid raakte in de Bijbelse verhalen. Beide ouders leefden in strikte gehoorzaamheid aan de regels van de kerk en de Bijbel ( niet stelen, niet moorden, geen ontucht, geen alcohol, geen tabak, geen leugens, niet werken op zondag en samen keihard werken met bloed ,zweet en tranen aan een betere toekomst voor het gehele gezin) en bezaten daardoor een gelukkig leven en hebben op miraculeuze wijze de oorlog overleefd. Vlak na de oorlog werd ik als een biologische onmogelijkheid toch geboren. Hun kinderen wilden zij iets beters geven en zo kregen die daardoor een betere opleiding die zij zelf hadden ontbeert, met het doel hen hoger op de maatschappelijke ladder te krijgen. Want dat betekende meer inzicht, een beter salaris en een beter leven. Tot zijn dood heb ik mijn pa daarom bedankt dat hij me naar het Gymnasium heeft gestuurd en hij glunderde telkens bij deze woorden.

8 -1-2015:

1. Het woord Fraternité op alle overheidsgebouwen in Frankrijk dient m.i. vervangen te worden door de waarde Unité. Eenheid, waarover Jezus heel duidelijk spreekt in het hogepriesterlijke gebed in Johannes 17, bevat n.l. een betere waarde dan broederschap en strekt zich uit tot allen: mannen en vrouwen, kinderen en ouders, leiders en volgers, enz. enz. In broederschappen, van welke denominatie ook, blijken soms grote gevaren verscholen, omdat ze zich geheel ten onrechte, superieur achten boven anderen zonder de specifieke openbaring van de broederschap. Mijn 25 jarige zeer leerzame, heel rijke en veelkleurige ervaring bij de NOBROS vertelt mij dit. Die tijd heeft mij de kostbaarste levens-geheimenissen opgeleverd. Rond 1993 vond daar na een jarenlange familiaire indoctrinatie met machtsovername een ongekende zuivering plaats en kreeg ik naast vele anderen, een spreekverbod. Die zeer luidruchtige revolutie heeft veel leed veroorzaakt en heel wat gezinnen uit elkaar gedreven.

2. M.i. is de telkens groter wordende kloof tussen arm en rijk, elite en gewone volk, de repeterende oorzaak en broedplaats van veel ellende. De Manna-wet brengt hierin verandering: Wie teveel verzamelde had niet over. Wie te weinig verzamelde had niet te kort. Daarom samen werken, samen leven krijgt pas echt zin door: samen delen. Concreet betekent dit een evenredig collectief nationaal belastingstelsel incl een perfecte persoonlijke belastingmoraal. Dat voorkomt achtergestelde gevoelens en wraakgedachten en de opkomst van pseudoreligie.

3. Mandela tenslotte reikt ons zijn oplossing aan: “Education is the most powerful weapon we can use to change the world.” Dit is mijn dagelijkse persoonlijke zeer dankbare taak, hobby en missie in deze wereld als antwoord op de misére, chaos en vertwijfeling: talrijke jonge mensen bezield en lankmoedig opleiden en niet in de wanhopige drek drukken door hen op te zadelen met talrijke onnavolgbare wetten, verboden en geboden, die zelf niet door die elite die ze tot hun eigen belangenbescherming heeft gecreëerd, nagekomen worden.

7-1-2015:

Nacht van de innerlijke Kroning dankzij Johannes evangelie hfdstk 10: vers 10. Want als iemand mij benadeelt, beliegt of besteelt betekent dit niet voor mij het einde. Ik blijf hem of haar een warm hart toedragen. Zo houd ik een constructieve toegang in de relatie open, want ik ben vrij dat te kiezen dankzij de wet van de Geest des levens. Romeinen 8:2.

hart10-2

Een land op deze wereld blijft stabiel overeind in elke mogelijke religieuze, financiële of politieke storm als diens rechtstaat nummer één blijft als een zuiver kompas, dat bewaakt intact blijft door diens onafhankelijke rechterlijke macht dankzij het absolute 4 pilaren c.q. windstreken RECHT (1. moord is en blijft moord, 2. diefstal is en blijft diefstal, 3. ontucht is en blijft ontucht, 4. leugen is en blijft leugen) zoals een stabiel magnetisch veld in onze roterende aarde richting gevend is, aangevuld met informatie uit satellieten en sterren.

metafoor voormagneticfieldlinesabsoluut recht

waarop elke wereldburger zijn of haar kompas, als correct rechtsbesef, dient af te stemmen.

Al eeuwig mijn vriend en Dezelfde: boodschapper van Goed nieuws.

LogoAffectiegroen.jpg

Ontwikkel je voorbestemde zeven parallelle lichtprofielen aan de hand van Openbaring 2 & 3.

Smaragd

In rechthoekige constructies in architectuur, bouwkunde en techniek geldt de universele stelling van Pythagoras:

StellingvPythagoras

In strafrechtelijke situaties geldt analoog de universele priesterlijke wet uit:

Jesaja 61:

7 In plaats van uw schande gewordt u dubbele vergoeding en in plaats van smaad zullen zij jubelen over hun deel; zo zullen zij dan in hun land dubbele vergoeding verkrijgen, blijvende vreugde zal hun geworden. 8 Want Ik, de HERE, heb het recht lief. Ik haat onrechtmatige roof, Ik zal hun stipt hun loon geven en een eeuwig verbond met hen sluiten.

twee maal dubbel genoemd, in hun land betekent n.l. 1ste: losprijs voor het voorkomen van strafrechtelijke vervolging voor daders en 2de: schadevergoeding voor slachtoffers. En het overtuigende bewijs daarvan is de blijvende vreugde t.g.v. het overstegen onrecht door en de correcte stiptheid voor wie het betreft.

Toen Jesaja op hoge leeftijd door Koning Manasse gedwongen werd zijn profetieën af te zweren als leugens, weigerde Jesaja en liet Manasse hem doormidden zagen met een lange boomzaag. Tijdens die tweedeling van zijn lichaam zonder verdoving schreeuwde noch weende Jesaja, dankzij de diepe vrede van God die al zijn lichaamscellen had bereikt en feitelijk daarin aanwezig was, omdat Jesaja, net als Jezus op het kruis, volledig vrij was van enig dwingend machtsmiddel, behalve zijn kristalhelder stralende ogen. Bestaat er een beter bewijs van de waarachtigheid van de woorden van Jesaja en Jezus?

spinning-red-shining-diamond

Onze rechtstaat is een expressie van de creatieve tijdloze God.

briljant

De cohesie dienen van de rechtstaat is een verheven taak

kiko190209f1

boven de stille witte wolken

schijnt mijn zon met heldere stralen

ver van het gekrakeel der volken

beleef ik dagelijks de mooiste verhalen

lake29

Een geestelijk mens bevindt zich in een gestage flow van rustgevende opdrachten.

Het ontstaan van aurora’s

Sta elke dag open voor goed nieuws van de overkant van je rivier uit het rijk van de creatieve Geest, die boven de wateren zweeft, zoals in het begin van Genesis.

De apostolische boodschap van de apostelen van Jezus beoogde heel simpel, echt en diep: de concrete verstrengeling tussen jouw geest en de Geest van de creatieve God.

De opdrachten-caroussel in beeld met in elk bakje een persoonlijke boodschap

hoeveel opdrachtencarousel-dreams-londonliggen in 2015 klaar?

Bewijs ten diepste en laat waarnemen wie je bent!

burningcircle01

Een paard blijft een paard, een loper blijft een loper en een toren blijft een toren, maar een pion, zwart of wit kan promoveren tot Dame met absolute vrijheid in de vier richtingen. Hij dient dan wel de eindstreep te bereiken als beginbasis en uitgangslijn van de tegenpartij én daarna door te gaan in de wedstrijd tot de val van de koning van de tegenpartij.

chessimages

De opheffing van catastrofe en chaos is mijn tijdloze missie

Daarom is dit mijn loflied:

wonderschoongezang

het belangrijkste vers 3 is helaas weggelaten:

Lof zij de Heer, die u bootst’ uit vergank’lijke aarde

maar toch Zijn volheid uw eeuwige geest openbaarde

Hij had u lief

die tot Zijn kind u verhief

hoger dan d’eng’len in waarde

arend 2945

diamantinGodshand

de wijsheid van boven is allereerst rein, daarna vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd. Jacobus 3:17

supernova insupernova-rainbow-explosionvoorLinkedinactie als begin

Mijn oprechte, diepe en hartelijke advies aan u persoonlijk luidt:

zorg er zelf ook voor dat u jarenlang een rimpelloze relatie met de Nederlandse fiscus onderhoudt. Dat is zeer goed voor uw gemoedsrust.

de hemel geeftHand02wie vangt die heeft

van Toon

Even niets weten

Even niets zien

Even niets horen

Genietend van stilheid

blad01-1

Niet lang duurt het zwijgen

Niet lang duurt het zwart

En zachte wolk omgeeft mij

In het niets rustend

voor haar d’enig echte