Historie 01-01-2020 t/m 12-8-2020

12-8-2020

Hoera ik kan weer tekst editen

2-6-2020:

Het leven wordt gevierd met vier overgebleven zwaantjes en warme appeltaart.

1-6-2020: De gouden standaard, als Wiskunde, het godenspel en de gouden regel zijn mijn tijdloze schatten. Welke is een goede derde? U mag kiezen tussen Natuurkunde of Scheikunde?

31-5-2020: een dag aanmodderen met de plug-ins van WordPress heeft me weer wat wijzer gemaakt.

30-5-2020: Het avontuur gaat verder en is nog niet afgelopen. Integendeel: er komen hele nieuwe tijden van voorspoed, wel veel progressie, geen of weinig agressie en bestendige vrede.

30-5-2020: Ben ik een slaaf van rationele, begrijpelijke vragen? Is het willen begrijpen mijn verslaving? Wanneer komt er een einde aan het willen begrijpen? Wil ik het één en ander kunnen begrijpen? Hoef ik niet alles te kunnen begrijpen. Komt er een nieuwe fase van onbegrepen wezenlijk geluk? Laat ik het begrijpen los: “het begrijpen is mij te wonderbaar” zegt koning David in Psalm 139. Begrijp ik mijzelf, begrijp ik de ander? Wil ik mensen nog kunnen begrijpen? Wat ligt eraan ten grondslag: Begrip en begrijpen? Begrijp ik het onbegrip? Laat ik het rationalisme los in permanente aanbidding van GOD in geest en in waarheid? Habakuk 3: 17-19. Laat ik mijn leiden door juichen in de Here en jubel in de God van mijn heil? Zit het willen begrijpen mij dwars? Ik hoef niets meer te begrijpen! Amen! Ik geniet van het “moment suprème”. Voor altijd en eeuwig zonder het willen te begrijpen. Is het Bijbelse ideaal volledig illusoir voor het rationalisme? Een sprookje? Een waan? Pure waanzin? Mag ik spelen met het moment, met aanbidding van God, in elk moment present, met mijzelf en mijn beperkingen, met geduld en ongeduld, met mijn gedachten, met mijn verlangens, met mijn stilheid, met mijn vertrouwen, dat God niet beschaamt, zoals ik niemand beschaam, die hier in de Masterclass verschijnt. Is de cirkel eindelijk rond? Volgt nu alleen een herhaling van rondjes in het heelal, van dagen, van weken, van maanden, van jaren, van decenia en van eeuwen of lichtjaren? Telkens blij, telkens licht, telkens dubbele rechtvaardigheid en dubbele betalingen. Dubbel geluk, een tweeling geest aan boord, zonder begin en zonder einde, met telkens een alfa als nieuw begin zoals op 1 juni a.s. na een omega op 31 mei morgen.

29-5-2020: praten in een kring over het gedrag van anderen en niet met die anderen. Dat werkt als een splijtzwam in de samenleving. Wie durft een ander los van de rechter onder vier ogen te vermanen en terecht te wijzen? Slechts dankzij absolute goedheid lukt dat, als een echte vader en een echte moeder.

29-5-2020: Er is permanent een schreeuwende behoefte aan exact denken in binnen- en buitenland. Mathematische precisie geeft duidelijke informatie, waar slordigheid en onzorgvuldigheid tot schade leiden. In het voorjaar van 1976 hielp ik gedurende talrijke weken gemiddeld 20 leerlingen per week in Oslo en omgeving aan deze inzichten. Met veel plezier denk ik terug aan die grandioze periode in mijn bestaan. In mijn agenda van toen staan vele prachtige momenten geregistreerd in Oslo en omgeving met een veelvoud van leerlingen. Dat heeft zich hier herhaald in Almere, binnenkort 14 jaar sinds 1 augustus 2006.

29-5-2020: Fotoreportage van nieuwe zwaantjes onder mijn terras:

Ma vanochtend op het nest met 5 zwaantjes

allen uit het nest naar de steiger gelopen

op de steiger lopen naar de waterkant, achter pa en ma

Watervrees of hoogtevrees houdt ze nog tegen

Nog twee moeten de sprong wagen

alle vijf zijn in hun element gearriveerd

Eén is gisteren uit het nest geraakt, kon niet terug klimmen en is vannacht gestorven.

26-5-2020: Mijn favoriete Psalm 89, waaruit veel koninklijk en priesterlijk Heil straalt en die ik als kleine jongen neuriede achter op de fiets van mijn moeder, tot plezier van het gezin en vooral van mijn vader, die volgens mijn moeder om een dominee had gebeden tot GOD, toen mijn moeder onvruchtbaar was geworden ten gevolge van paratyphus-B aanval in WO II met een bijna doodervaring. Daarom bracht hij me begin september 1957 op 11 jarige leeftijd naar het Marnix Gymnasium in Rotterdam, dat ik in 6 jaar heb doorlopen tot het diploma Gym-β in Mei/Juni 1963.

25-5-2020: Er zijn drie soorten verlichtingen: A: Atomaire verlichting van de scheikundige en natuurkundige werkelijkheid, B: Boeddha verlichting van Godvrije ideologie, C: Christus verlichting door de Heilige Geest en het eeuwige WOORD.

25-5-2020: KISS: keep it simple and stupid. Dat werkt altijd en overal. 

25-5-2020: De ziel is het mooiste onderdeel van een mens, want daarin bezit hij of zij alle goddelijke eigenschappen. Waarom moet een ziel dan, zoals alle grote VERLICHTE Meesters zeggen, eerst sterven om te leven? Omdat de ziel door de kennis van goed en kwaad de oorspronkelijke onschuld verloren heeft en de potentie verloren heeft als God te zijn, zoals in het eerdere paradijs. De dood van Jezus Christus op het kruis was nodig om de mens terug te brengen naar zijn eeuwige bestemming en missie. Identificatie met die dood brengt ons eeuwig leven. Amen.

Daarom zegt Paulus, de grandioze apostel in Gal 2:20: “Ik ben met Christus gekruisigd en toch leef ik.” Zijn identificatie met de dood van Jezus Christus was volmaakt. Daarom offerde hij zijn recht op inkomsten uit de Gemeente en voorzag hij zelf in zijn onderhoud door, als jurist, tenten te maken. Wie is zo onbaatzuchtig geweest als deze apostel naast de talrijke toenmalige gewetenloze zakkenvullers?  

Dit is troost:

ongekend mooie muziek: 

25-5-2020: Een nuttige waarschuwing vindt u in het laatste vers van 2 Petrus 1:20. Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat; 21. want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken.” Wees niet bang om in uw ijver fouten te maken, want als het om deze zaken gaat, kan niets u van uw doel afhouden. Alleen passiviteit en gebrek aan vlijt zijn dodelijk en kunnen u de prijs doen missen. Wees als een atleet, dagelijks biddend, rennend en vragend, in training. Blijf in het WOORD, zoals Jezus zijn discipelen in Joh 8 leerde, dan kunt u niet anders dan vroeg of de laat de C-verlichting bereiken: de geestelijke volwassenheid, de volmaaktheid, de status van God, de Vader, de perfecte manier om instructie te geven. U leert om telkens de juiste vragen te stellen vanuit de goddelijke Natuur.

25-5-2020: Wilt ook u de C-verlichting bereiken, als meest begeerbare individuele schat in tijd en eeuwigheid? Ik wijs u daartoe de wege naar: 2 Petrus 1:”17. Want Hij heeft van God, de Vader, eer en heerlijkheid ontvangen, toen zulk een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot Hem kwam: Deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb. 18. En deze stem hebben ook wij uit de hemel horen komen, toen wij met Hem op de heilige berg waren. 19. En wij achten het profetische woord (daarom) des te vaster, en gij doet wèl, er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten.” Neem daarom één, twee of drie teksten uit bijv. de OT boeken: Jesaja, Jeremia en of Daniël. Blijf onwrikbaar vasthouden aan die teksten, repeteer die voor uzelf, houd uw focus altijd gericht op die profetische waarheden en de Heilige Geest leidt u in uw specifieke omstandigheden in kontaken met leraren, mensen en situaties om de eeuwige WAARHEID, als permanent |LICHT in uzelf wakker te maken. Daarvan ben ik na bijna 75 jaar nu zelf een dagelijks actieve getuige. 

24-5-2020: Gesprek tussen twee zielen in de hemel: Ziel 1 vraagt aan Ziel 2: “hoelang heb jij op aarde geleefd?” Ziel 2 zegt: “ik zou het niet weten”. Ziel 1 vraagt verder: “Ik zie jou voor mij, terwijl jij eens op aarde was en nu dus hier bent.” “Waaraan ben jij toen dood gegaan”? Ziel 2 zegt: “Ik ben niet dood gegaan, want ik heb altijd al geleefd. Ik heb eenvoudig de aarde verlaten en toen werd ik hier wakker. Jij ziet toch dat ik leef.” “Toen zag ik ook jou hier.” “Waarom stel je me trouwens vragen?” “Er is hier alleen licht met alle antwoorden met vreugde, vrede en vriendschap en er is geen DOOD.  Die zat vroeger slechts in je hoofd.” 

24-5-2020: Wat plaagt mij ten diepste? Wat is mijn dagelijkse kwelling? Hoe komt het dat iemand gekweld wordt? Zijn het de fouten, zijn het de gebreken, zijn het de mislukkingen, zijn het de zonden, zijn het de overtredingen door hen die beter weten en behoren te weten en moeten weten, beter moeten kennen en beter moeten kunnen? Dit laat het onbeschaamde gedrag van de fiscus in NL zien in de toeslagen affaire met ambtelijke discriminatie, institutionele vooringenomenheid, bestuurlijke knevelarij !!! Wanneer is het schandelijke en schandalige UWV bestuur aan de beurt?

24-5-2020: Wie heeft het raadsel van de DOOD opgelost en definitief ontrafeld? De filosofen? De mystici? De goeroes? De dokters? De medisch specialisten? De economen? De historici? De rechtsgeleerden? De politici? De aartsvaders? De archetypes? De aartsengelen? enz, enz.

24-5-2020: Radeloze mensen vormen altijd en overal tikkende tijdbommen voor regeringen, overal in elk land en altijd. De regering dient te beseffen dat hun bestaan draait om mensen: De mens is er niet voor de regering, maar de regering is er voor de mens, liefst kinderen in opleiding, want die bezitten de toekomst. Wanneer gaat er een bom barsten? Wanneer is de koek op? Er lijken na de coronacrisis, nog al wat nare berichten, ontslagen en faillissementen aan te komen. Hoe overleeft de mensheid dit? Is het nu weer tijd voor een Abraham, een Noach, een Job, een Jozef, een Simson, een Daniël, een Jona, een Jesaja, een Jeremia, een Micha, een Mandela, een Paulus, een Petrus, een Johannes. een Jacobus, een Jezus Christus? Waar vinden wij zuivere waarheid en gerechtigheid naast de immense hebzucht en politieke en religieuze chaos overal?  Laat de vrede van Christus steeds ons centrum van operatie en werkzaamheid zijn.

23-5-2020: De klassieke muziek, als tijdloze grandeur en pracht, bevat veel troost, vaak geschreven in moeilijke periodes door de componisten. In mijn vroege kindertijd speelde mijn vader en moeder op onze LIPP pianola ’s zondagsmiddags klassieke stukken op rollen, terwijl wij als kinderen de toetsen van de pianola zagen bewegen. Door de week speelden mijn zus en oudste broer op het instrument als een normale piano de mooiste stukken van Mendelsohn, Chopin, Beethoven en Mozart. Ook mijn oom Jan uit Bussum was een waar liefhebber van klassieke muziek. Een zekere Lilli Kraus speelt met een ongelooflijke helderheid vlot de pianoconcerten van Mozart, op te vragen op You-tube.

23-5-2020: Jesaja 40 is een uitmuntend kompas in deze turbulente tijden: 25. Met wie dan wilt gij Mij vergelijken, dat Ik hem zou gelijk zijn? zegt de Heilige. 26. Heft uw ogen naar omhoog en ziet: wie heeft dit alles geschapen? Hij, die het heer daarvan in groten getale uitleidt en elk daarvan bij name roept door de grootheid zijner sterkte en omdat Hij geweldig van kracht is; er blijft niet één achter.” Op het moment dat u dit gelooft, heeft u ervoor gekozen niet achter te blijven, u gaat niet verloren, nooit en te nimmer. Waarom niet? God zelf openbaart dat door de profeet Jesaja. U bent verlost van de angst en vrees te falen, te mislukken of achter te blijven. U bent een ster tussen velen. U bent een licht. Hij roept u bij uw naam. Amen. 

23-5-2020: De tekst die rond mijn 18de jaar mijn leven heeft gered staat in Hebr. 11 vers 6: maar zonder geloof is het onmogelijk (Hem) welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.” De beloning is n.l. Hem welgevallig zijn. Dat doe je dus niet door te liegen of te stelen. 

23-5-2020: Er is genoeg publiek op de tribune, maar weinig spelers op het veld, die volop zweten met telkens vallen en opstaan. Wie doen het eigenlijke vuile werk in de maatschappij? 

23-5-2020: Komen de gouden tijden van verlichte Meesters terug, die de individuele weg wijzen naar Verlichting van de ziel samen met de geest? Slaat telkens de collectiviteit de verkeerde weg in naar de afgrond voor een maatschappij? Het communisme heeft afgedaan, het nationaal socialisme nog meer, zelfs het antieke Koningschap in Israël heeft het niet overleefd. In het jaar 70 werd het door en door bedorven Sanhedrin en priesterlijk bestuurscentrum, de tempel verwoest. Hoe komt dat? Zijn de dagen van de USA nu geteld? Hoe zit dat met Rusland? En hoe loopt het af met Hongkong en China zelf? Loopt het Koningschap in NL op zijn laatste benen?  Is het einde van de administratieve terreur en tirannie in NL zicht? Waar zijn de Meesters die onderaan de maatschappelijke ladder leerlingen opleiden naar een missie en niet naar een functie?

23-5-2020: Destijds de eerste keer op Texel rond 1956 met zomervakantie met mijn ouders, zus en broers in De Koog herinner ik mij nu nog het suizende en ruisende geluid in de dennenbomen als we van ons vakantiehuisje naar het strand door de duinen liepen. Het klonk als schone permanente begeleidende muziek. Ook de geur van dennen vermengd met harsgeur heb ik onthouden. Het was een eerste bezoek aan een eiland met veel latere goede herinneringen met kamperen in een eigen verdiende tent bij boeren waar ik in de zomermaanden in de bloembollen werkte voor een vakantiecentje. Totaal 25 zomers heb ik er zeer plezierig doorgebracht. 

23-5-2020: Geuren maken en met geuren experimenteren. Dat kan via Scheikunde. Bijv. de geur van appel, peer, perzik, banaan, sinaasappel, aardbei maken via een combinatie van een alkaanzuur en een chemische alcohol. Veel plezier bij het experimenteren. De ester van methanol en benzeencarbonzuur levert bijv. een typische dennengeur.

23-5-2020: Een eindeloze collectie modellen, foto’s van leerlingen, concepten, teksten, ervaringen in binnen- en buitenland, natuurkundige wetten, scheikundige stoffen en wiskundige concepten staan mij ter beschikking om elke leerling(e) optimaal van boeiende informatie te kunnen voorzien om elk zelfstandig het slaagdoel te laten bereiken. Ik word er nooit moe van uitleg te geven. God is mijn getuige. 

23-5-2020: Een geheim elke ochtend: Jesaja 50:4. De Here Here heeft mij als een leerling leren spreken om met het woord de moede te kunnen ondersteunen. Hij wekt elke morgen, Hij wekt mij het oor, opdat ik hore zoals leerlingen doen.” Dit is elke morgen raak, al vele eeuwen. Nooit oude koek, telkens nieuw, altijd fris, als vers levend water, als het herboren zonlicht, als de morgendauw, als warme melk, als zoete honing. Proef en smaak dat de Here goed is. Voor elke leerling(e) een specifieke les met specifieke aandacht in nabijheid van één of meer ouders. Hij geeft de Geest niet met mate, volgens Jezus. Sterk, veerkrachtig, daadkrachtig, onbeperkt, waarachtig. 

22-5-2020: De genade van onze Here Jezus is overweldigend prachtig, grandioos, bovennatuurlijk schoon, wonderbaarlijk, niet te missen rijkdom voor nederige mensen in opleiding voor een hoge edele, nobele taak en missie. Openbaring 22: 17. En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En wie het hoort, zegge: Kom! En wie dorst heeft, kome, en wie wil, neme het water des levens om niet. 18. Ik betuig aan een ieder, die de woorden der profetie van dit boek hoort: Indien iemand hieraan toevoegt, God zal hem toevoegen de plagen, die in dit boek beschreven zijn; 19. en indien iemand afneemt van de woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens en van de heilige stad, welke in dit boek beschreven zijn. 20. Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! 21. De genade van de Here Jezus zij met allen.”

22-5-2020: De mystici zeggen vaak, zowel mannen als vrouwen, dat “God begeert ons meer dan omgekeerd.” Om dat inzicht en die focus te veranderen geeft God oneindig veel genade en herkansingen. God wordt nooit moe goed te doen en onze aandacht te trekken. Daarom staat er in Jacobus 4:5. Of meent gij, dat het schriftwoord zonder reden zegt: De geest, die Hij in ons deed wonen, begeert Hij met jaloersheid? 6. Maar Hij geeft dan ook des te grotere genade. Daarom heet het: God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade.”  Van Zijn kant is er geen enkele belemmering in de conversatie met ons: Zijn Geest blijft ons leiden en verder brengen naar Zijn doel, als we blijven in de nederige geest en verder willen blijven bijleren. Dat mag nimmer stoppen en stagneren. 

22-5-2020: Minder focus op DOOD en doodsberichten en meer focus op de genade van Eeuwig leven. Er is volop HOOP, want: Romeinen 6 vers 23 zegt:22. Maar thans, vrijgemaakt van de zonde en in de dienst van God gekomen, hebt gij tot vrucht uw heiliging en als einde het eeuwige leven. 23. Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here.”

21-5-2020: Telkens blijkt op aarde: wie veel studeert en zoekt, vindt veel; wie weinig studeert en zoekt, vindt weinig; wie extreem veel studeert en zoekt, vindt extreem veel; wie niet studeert en niet zoekt, vindt niet. Dit is een universele kosmische wet die geldt voor iedereen: jong of oud, blank of niet blank, welgesteld of niet welgesteld, enz, enz. Zelfs iemand die ziek is, kan deze wet toepassen. Bijscholing is dus een groot goed en voorrecht.

21-5-2020: Wie heeft er zelf om gevraagd geboren te worden in dit rovershol op aarde van de wereld en van de mensheid? Ik kan me niemand voorstellen, die dit heeft gewild: zijn of haar geboorte in dit hol en in deze hel. Wat voor doel dient DIT dagelijks dodelijke theater? Wat voor doel diende Auschwitz? Misschien de geboorte van de nieuwe staat Israël met onnoemlijk veel lijden voor de Palestijnen? Wie is in staat te ontnappen aan: wettelijke Dwang, Dreiging en Terreur door talloze regeringen incl. parlementen? Langs welke normen kan een samenleving vredevol floreren?

21-5-2020: Jezus geeft zijn discipelen dankzij de Heilige Geest jurisdictie. Zie Johannes 20: 19. Toen het dan avond was op die eerste dag der week en ter plaatse, waar de discipelen zich bevonden, de deuren gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus en stond in hun midden en zeide tot hen: Vrede zij u! 20. En na dit gezegd te hebben toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan waren verblijd, toen zij de Here zagen. 21. [Jezus] dan zeide nogmaals tot hen: Vrede zij u! Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. 22. En na dit gezegd te hebben, blies Hij op hen en zeide tot hen: Ontvangt de heilige Geest. 23. Wie gij hun zonden kwijtscheldt, die zijn ze kwijtgescholden; wie gij ze toerekent, die zijn ze toegerekend.”

Dit is een niet mis te verstaan feit. Zij bezitten heilige feilloze tijdloze rechterlijke koninkijke priesterlijke universele, kosmische oordeelskracht. Dit geldt ook voor mij als volbloedchristen in de Fokke Oord senior dynastie sinds 1941, dankzij mijn twee titels van Wiskundig Ingenieur en Meester in de Rechten. Als ik een onvoldoende geef, blijft die  onvoldoende permanent staan. Als ik iemand magna cum laude toeken, staat dat praedicaat voor altijd vast. Juridisch en mathematisch door mijzelf bewezen.

21-5-2020: Openbaring 5: 11. En ik zag, en ik hoorde een stem van vele engelen rondom de troon, en van de dieren en de oudsten; en hun getal was tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizendtallen, 12. zeggende met luider stem: Het Lam, dat geslacht is, is waardig te ontvangen de macht en de rijkdom, en de wijsheid en de sterkte, en de eer en de heerlijkheid en de lof.”

21-5-2020: Openbaring 5:9. En zij zongen een nieuw gezang, zeggende: Gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen; want Gij zijt geslacht en Gij hebt (hen) voor God gekocht met uw bloed, uit elke stam en taal en volk en natie; 10. en Gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters, en zij zullen als koningen heersen op de aarde.”

21-5-2020: Hemelvaartdag. Twintig jaar geleden bezocht ik op deze christelijke feestdag met een vriend een destijds tegen kanker strijdende broeder Drs J.F. in Apeldoorn. Hij had ons uitgenodigd, want met die vriend was ik een aantal keren in onze Militaire diensttijd rond 1967 in Nieuw Milligen bij hem op bezoek geweest voor een visfeest met overheerlijke tong van de visafslag uit Urk, waar hij toen directeur was. Gezegend om aan terug te denken. Eind juli van dat jaar nam hij telefonisch afscheid van mij, overleed en werd op 1 augustus 2000 begraven met vele van zijn vrienden daar aanwezig. Eén van de vele gedenkwaardige dagen in mijn bestaan.  

20-5-2020: Als kleine jongen van 7 à 8 jaar ging ik destijds na schooltijd in de Nobelstraat regelmatig naar de Stadhoudersweg om te kijken naar modeltreinen in een winkel geheten: Dolly’s home. Er tegenover aan de andere kant van de trambaan van lijn 3 was een kantoorboekhandel met ook enkele treinmodellen. Die waren toen onbereikbaar voor mij en te duur voor mijn ouders na de Oorlog. Met mijn neus tegen het glas keek ik toen naar de E94, de zgn Duitse krokodil. Velen jaren later was ik zelf in staat dit model aan te schaffen en ik vind het nog steeds één van de mooiste E-modellen.  

20-5-2020: VOIR= POUVOIR=SAVOIR. Dat is het exacte geheim van succesvolle educatie. Zien is weten, inzicht is eindeloos is mijn MOTTO en LOGOS voor elke leerling(e).

20-5-2020: ik schrik na zovele jaren bedreiging, manipulatie en veroordeling, van de hoge kwaliteit en majesteit van de kosmische vrijheid bij God, die Jezus verworven heeft op het kruis, bestemd voor elk mens.   

20-5-2020: Stilheid stelt Mr Eckhart boven Liefde, want die trekt God automatisch en zonder voorbehoud naar ons toe als zuiver geestelijke kracht. Menselijke gedachten en emoties strooien roet in het eten. In Liefde zit altijd een zekere afhankelijkheid, terwijl stilheid een onafhankelijke en onvoorwaardelijke kwaliteit bezit en zeker niet discrimineert noch manipuleert.  

19-5-2020: Hoe luidt mijn pathos? Die is zichtbaar in 2 Cor 5: 14. Want de liefde van Christus dringt ons, 15. daar wij tot het inzicht gekomen zijn, dat één voor allen gestorven is. Dus zijn zij allen gestorven. En voor allen is Hij gestorven, opdat zij, die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem, die voor hen gestorven is en opgewekt.” Hier leest u over de apostolische drijfveer tot educatie van de hele mensheid.

19-5-2020: Hoe luidt mijn ethos? Heel eenvoudig in Psalm 103: ”  5. die uw ziel verzadigt met het goede, zodat uw jeugd zich vernieuwt als die van een arend.”

19-5-2020: Horror berichten, horror berichten elke dag doods berichten opnieuw. Wie geeft een sprankje hoop?

19-5-2020: De wereldlijke rechterlijke macht, alias voor de oude slang, heeft nooit het laatste Woord. En kan dat niet in de aard der zaak. God heeft het laatste en eerste Woord, waarmee Jezus zich heeft geïdentificeerd. Daarom heeft Jezus Christus het laatste woord. Hij is de Alfa én Omega.

19-5-2020: Drie aanvullende kwaliteiten, bronnen of motivaties zijn m.i. aantrekkelijk en voor elk mens weer anders: 1ste Ethos, 2de Pathos en 3de Logos. Kies een Logos uit en blijf daarin vertrouwen. Vroeg of laat vindt u de bevestiging daarvan. Dat overkomt mijzelf dagelijks met mijn eigen Logos uit Jesaja 58:11. En de Here zal u voortdurend leiden, u in dorre streken verzadigen en uw gebeente krachtig maken; dan zult gij zijn als een besproeide hof en als een bron, waarvan het water niet teleurstelt.” Dit verschijnsel zal dus nooit ophouden, maar altoos doorgaan. Wie zich dus verbindt met geloofsvertrouwen aan dit verschijnsel is een gepersonificeerde expressie van dit tijdloze WOORD. Onbetwist waar, waarachtig, zuiver en echt.

18-5-2020: Twee zijden aan dezelfde medaille: Jesaja 26: 1. Te dien dage zal in het land Juda dit lied gezongen worden: Wij hebben een sterke stad; Hij stelt heil tot muren en voorwal. 2. Opent de poorten, opdat een rechtvaardig volk binnenga, dat zijn trouw bewaart. 3. Standvastige zin bewaart Gij in volkomen vrede, omdat men op U vertrouwt. 4. Vertrouwt op de Here voor immer, want de Here Here is een eeuwige rots. 5. Want Hij heeft de bewoners der hoogte, der ontoegankelijke veste neergeworpen, Hij vernedert haar, vernedert haar tot de grond toe, doet haar tot in het stof neerstorten. 6. Voeten zullen haar vertreden: de voeten der ellendigen, de treden der geringen.” Zonder commentaar a.u.b. graag absorberen in uw geest, in uw kern.

18-5-2020: Ik woon in de beste stad met de beste buren, met de beste supermarkt nabij, met de beste tandarts, in de beste buurt, met de beste regering en met de beste burgemeester.  Het lijkt wel het paradijs. De oude slang heb ik al bijna 22 jaar in een ijzeren greep en kan niet ontsnappen. Ik drijf intussen in een warm bad van dankbaarheid, als zachte roomboter.

18-5-2020: Kijk in deze tijd a.u.b. omhoog naar de hemel en ontdek uw heden en verleden met miljarden sterren en sterrenstelsels en maak zelf eenvoudig een link met de talrijke verleden componisten, profeten, apostelen, broeders, professoren, meesters en leraren in uw eigen bestaan. Zij hebben u mede door uw beide ouders gemaakt tot wie u nu bent: ook een kosmisch universeel wezen met eeuwigheidsperspectief dankzij de grootste ster aller tijden: Jezus Christus, die de dood, de duivel, de leugen en alle kwaad definitief overwonnen heeft. Dat is ook uw tijdloze erfenis en schat in heden en toekomst.

18-5-2020: Gefeliciteerd als u dit leest. Er is hoop. Er is troost. Er is perspectief. Er is: een Universele, Kosmische, Exacte, Allesomvattende, Betrouwbare, Trefzekere Didaktiek beschikbaar, die gebaseerd is op Natuurkundige wetten, Scheikundige stoffen en Wiskundige concepten. Stuur uw kind a.u.b. naar een KIJKIEDOCO individuele cursus en Masterclass voor een stralende toekomst. Veel zegen toegewenst in deze dodelijke, duistere tijd. Uw stralende toekomst is mijn Passie en Plezier.  

17-5-2020: De zon schijnt en gaat niet onder, ook al hoor ik af en toe in regen een rollende donder. De tijd houdt geen moment stil, waar vlieg ik heen, waar is mijn wil? Waar is de bron die stroomt en stroomt en stroomt, los van mijn denken verblijf ik stil. De Grandeur en Majesteit blijven me begeleiden naar veel zoekende moeders en kinderen uit onwetendheid bevrijden. Wat is er meer? De vrede Gods die alle verstand te boven gaat

17-5-2020: Bent u daar ook bij? Uit het laatste hoofdstuk van de Bijbel vers 5: want de Here God zal hen verlichten en zij zullen als koningen heersen tot in alle eeuwigheden.”

17-5-2020: Via Dolorosa:

17-5-2020: Elke molensteen in de vijver kan een overstroming veroorzaken op de wal! Steeds meer watermoleculen kunnen in beweging komen door zelfs een klein kiezelsteentje dankzij natuurkundige windstoten, interferentie en golfversterking. Uiteindelijk breekt de hel los en is er geen redden meer aan. Wie heeft bewezen de macht te bezitten over deze natuurwetten?

17-5-2020: Kop in het zand methode? Wie heeft daarmee geen ervaring? De waarheid verdoezelen, zoals het UWV in mijn 22 jarige Oorlogscasus. Deze aartsbisschop heeft daar geen last van:”

Poolse aartsbisschop wijst Vaticaan op misbruikzaak in eigen land

Wojciech Polak EPA
 

De belangrijkste aartsbisschop van Polen heeft het Vaticaan gewezen op een misbruikzaak binnen de katholieke kerk in zijn land. Wojciech Polak liet weten dat bisschop Edward Janiak wordt beschuldigd van het uit de wind houden van priesters die kinderen seksueel hebben misbruikt.

“Ik vraag priesters, nonnen, ouders en opvoeders niet de drogreden te gebruiken om de kerk te beschermen, en daarmee seksueel misbruikers uit de wind te houden”, zei Polak in een verklaring. “We staan het verhullen van deze misdaden niet toe.”

De verklaring van de Poolse aartsbisschop is ongekend. Het is ook een test voor het Vaticaan, dat vorig jaar een kerkwet introduceerde die medewerkers van de kerk wereldwijd verplicht stelt misbruik te melden. Het Vaticaan zal nu naar verwachting een onderzoek naar de kwestie laten doen.

Film over misbruikzaak

De zaak rond Janiak werd belicht in een film van de broers Tomasz en Marek Sekielski, die gisteren in première ging. De film, die zich afspeelt in de Poolse stad Kalisz, laat zien hoe Janiak naliet actie te ondernemen tegen priesters van wie bekend is dat ze kinderen hebben misbruikt.

Janiak heeft persoonlijk nog niet op de aantijgingen gereageerd. Volgens het kerkbestuur van het bisdom Kalisz hebben de ouders van het slachtoffer niet de juiste procedure gevolgd. “De film laat niet het hele verhaal zien. Het laat niet zien dat we de ouders erop hebben gewezen hun zorgen direct kenbaar te maken bij de openbaar aanklager.”

Wat het UWV mij als beginnend rechtenstudent heeft aangedaan in mijn studententijd aan de VU in juli 1998 tart elke beschrijving met Dwang, Dreiging en Terreur met een duidelijk Ambtsmisdrijf door een UWV inspecteur: W.J.S. Moet ik eerst een boek schrijven of een film laten maken om het verschil te laten zien tussen mijn beste en meest betrouwbare overheidspartner: de Fiscus en mijn in 81 grieven bewezen minst betrouwbare overheidspartner: het leugenachtige UWV-bestuur? 

16-5-2020: alle bekende grote zoekers en pioniers van GOD, waren steeds op zoek naar verbinding met hun eigen middelpunt: het centrum van hun eigen ziel, hun eigen kosmos, hun heilige graal, het bijbehorende sterrenbeeld, het heilige der heiligen. Pas in het bewustzijn van dat centrum kwamen zij tot rust van het woelen, zwoegen, vechten, protesteren, ploeteren en werken. Zalig ieder die dit in het korte bestaan op aarde bereikt. Het is de absolute helderheid in het functioneren van het eigen wezen: de verlichting. Het is het einddoel geweest van mijn individuele smalle weg van en met Jezus. Twee wezens, engelen en boodschappers van God hebben mij rond mijn 18de jaar op dit spoor gezet: 1ste Madame Guyon. Haar autobiografie in het Noors heeft mij onnoemlijk gezegend met helder inzicht in het bestaan. Daar is op latere leeftijd Meester Eckhart bijgekomen toen ik een lessenserie bij de Rozenkruisers volgde, ongeveer tien jaar geleden. In het labyrint van mijn leven loopt een rode draad van de Geest, die via talrijke professoren, meesters, leraren en broeders mij het goede pad hebben gewezen. Als viervoudige Meester in Wiskunde, Fysica, Chemie en veelsoortig Recht mocht ik zelf in de bijna afgelopen 14 jaren vanaf 1 september 2006 heel wat leerlingen op weg helpen in exacte vakken. Ere Zij God Alleen Voor Eeuwig. Mijn individuele LOGOS luidt dus afgekort: EZGAVE. 

een verlichte ziel

16-5-2020: Er zijn telkens vier opties: 1ste: U krijgt wat u wilt, 2de: U krijgt wat u niet wilt, 3de: U krijgt niet wat u wilt en 4de: U krijgt niet wat u niet wilt. Wat is uw eigen favoriete optie? De mijne is nr 3, want dan leer ik hoe ik zelf in elkaar zit en hoe ik leerlingen het best kan begeleiden en supporten. Optie één is gevaarlijk, want dan raakt u op den duur verwend. Optie 4 is blijvende vrede en rust. Optie twee is schadelijk op den lange duur. Over deze vier keuzes valt nog meer te zeggen.

16-5-2020: Wat is uw volgende stap in de voetsporen van Jezus? Na het bereiken van de individuele volkomenheid van Geweten, niet dus de Kosmische volmaaktheid en de Kosmische voleinding volgt het individuele en gezamenlijke Geestelijke gevecht tegen de onwetendheid van de wereldbeheersers. Helder beschreven door de grandioze broeder en apostel Paulus in Efeze 6. Die hogere, midden en lagere  ambtenaren en politiek in Den Haag, niet echter de ministers, maken er volgens mijn voortreffelijke Professor Dr. Tom Schalken bij het vak Capita Selecta Strafrecht destijds genoemd op de VU-Adam telkens een puinhoop van. En dan gebeuren er volgens hem twee dingen:1ste de onderste steen moet boven komen en 2de er moeten koppen rollen.” Paulus zegt in Ef 6:10. Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. 11. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 12. want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. 13. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden. 14. Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, 15. de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; 16. neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; 17. en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God. 18. En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen; 19. ook voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken worde, om vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend te maken, 20. waarvoor ik een gezant ben in ketenen. Dan zal ik daartoe vrijmoedig kunnen optreden, zoals ik behoor te spreken.

16-5-2020: In deze kosmische cyclus overal ter wereld is er telkens een opgaande lijn en een neergaande lijn. Van crisis naar crisis, van hoogtepunt naar dieptepunt en weer verder van dieptepunt naar hoogtepunt. Waar bevinden wij ons nu en op dit moment in de historie? In welke fase bevindt de mensheid zich hier en nu? Wie ziet door de bomen helder het bos?

15-5-2020: Het lijkt op een raket, zo snel gaat de tijd. Maanden razen voorbij. Nog 1,5 maand en 2020 is weer voor de helft voorbij: een onvergetelijk jaar met een totaal onverwachte kosmische aanval op de wereldbevolking. 

15-5-2020: Is de ziel een labyrint waarin een monster woont, dat moet worden overwonnen om een beschaafd mens te worden en te blijven?

15-5-2020: Het slotdeel van de verlossing in Christus vindt u in Romeinen 8 vanaf vers31. Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn? 32. Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken? 33. Wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen? God is het, die rechtvaardigt; 34. wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is, de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit. 35. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard? 36. Gelijk geschreven staat:

Om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood,
wij zijn gerekend als slachtschapen.
37. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. 38. Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, 39. noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.” Hieraan hoeft niets toegevoegd te worden. Het is zoals het is, het komt zoals het komt en het gaat zoals het gaat. Dat alles is slechts te beamen in vrede.

14-5-2020: De entree voor ieder in het Hemelrijk vindt u in Romeinen 8, het gehele hoofstuk. Ik noem alleen de eerste 17 verzen uit Romeinen 8:”1. Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn. 2. Want de wet van de Geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt, van de wet der zonde en des doods. 3. Want wat de wet niet vermocht, omdat zij zwak was door het vlees – God heeft, door zijn eigen Zoon te zenden in een vlees, aan dat der zonde gelijk, en wel om de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees, 4. opdat de eis der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, doch naar de Geest. 5. Want zij, die naar het vlees zijn, hebben de gezindheid van het vlees, en zij, die naar de Geest zijn, hebben de gezindheid van de Geest. 6. Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de Geest is leven en vrede. 7. Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods; trouwens, het kan dat ook niet: 8. zij, die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen. 9. Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de Geest, althans, indien de Geest Gods in u woont. Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe. 10. Indien Christus in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. 11. En indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn Geest, die in u woont.

12. Derhalve, broeders, zijn wij schuldenaars, maar niet van het vlees, om naar het vlees te leven. 13. Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven; maar indien gij door de Geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven. 14. Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. 15. Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader. 16. Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn. 17. Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God, en medeërfgenamen van Christus; immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking.” Wie kan het normale leven in de Geest beter beschrijven? Niemand.

14-5-2020: In Christus zijn alle dingen mogelijk: de individuele vernieuwingskracht is enorm. Ere zij God alleen. Hiermee is alles gezegd en volgt slechts een herhaling van zetten, net als de afwisseling van het morgenrood en het avondrood elke dag met een oneindig en altoos aantal keren tot het einde der aarde. Wanneer zal dat voorkomen en optreden? Niet en nooit en te nimmer als iemand in de Bijbel gelooft als eeuwig WOORD van GOD. Materie, licht en energie gaan toch nooit verloren volgens  de Natuurkunde en Scheikunde. Zelfs zwarte lichamen bezitten stralingsenergie. Ontdek dus zelf de inherente tijdloosheid van de materie, de ziel en de geest: drie in elkaar overvloeiende aggregatie toestanden van de mens, die in wezen dus godgelijk is zonder begin en zonder einde.

14-5-2020: Ik promoot vanaf nu de nieuwe Gerechtigheid van de dubbele betaalverplichting, bewezen in het OT en NT. Wie in concreto graag dubbele belasting wil betalen, heeft nooit een probleem met de fiscus, krijgt geen dwangbevel aan zijn broek of een deurwaarder achter zich aan. Hij is definitief bevrijd en verlost van elk incassobureau waar ook ter wereld. Hij of zij heeft geen schulden want die zijn dubbel en dwars door de eerdere schuldenaar zelfstandig betaald, zonder tussenkomst van derden. Amen. Wie doet mee in deze nieuwe tijd met deze nieuwe dubbele Gerechtigheid?

14-5-2020: De geloofscrisis die aan het einde van Romeinen 7 staat genoemd, heeft een wonderlijke oplossing in petto: “24. Ik, ellendig mens! Wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? 25. Gode zij dank door Jezus Christus, onze Here!” Paulus voert als oplossing voor zijn innerlijk conflict: Jezus Christus aan als zijn bevrijder en opgestane Heer. Ellendig is afgeleid van en betekent eigenlijk exlandig: d.w.z. buiten het land, buiten de deur, het eerdere buiten de deur gevecht, buiten het Koninkrijk van God. Maar Jezus is de deur naar de wereld van de Geest. Op dat moment kreeg Paulus Christus geopenbaard en kwam hij in een nieuwe levensfase: hij werd zijn eigen positie in Christus gewaar: eerder gerechtvaardigd in Romeinen 5, nu geheiligd voor God in Christus Jezus, dankzij Romeinen 7. Vanaf dit moment van de wedergeboorte begon de Geest van Christus Paulus steeds verder te heiligen en wonderlijke werken en activiteiten te ontplooien. Hij werd een licht, door de kennis van Jezus Christus. Hij werd een gewetensvolle man, die door de Geest werd geleid. Hij werd een nieuwe schepping in Christus. Zijn naam werd definitief geschreven in het boek des levens. Hij ging door de deur de schaapskooi binnen zoals in Johannes 10 beschreven. Hij gaat en schrijft verder in Rom 7.:26. Derhalve ben ik zelf met mijn verstand dienstbaar aan de wet Gods, maar met mijn vlees aan de wet der zonde.” Hier ziet hij en benoemt het verschil tussen het bewuste en onbewuste kwaad. Dankzij het kennen van dat inherente onbewuste kwaad gaat hij telkens en permanent in gebed tot God voor zuivering van zijn ziel van de talloze onbewuste neigingen, uitspraken, slechte gedachten en taal. Omdat dit het brandpunt is van Gods verlossingsplan met een mens en dit een behoorlijk portie geduld met integriteit en volharding vraagt, is het nodig wekelijks en maandelijks samenkomsten te bezoeken, want in de eenheid des Geestes met geloofsgenoten ontvangt men stimulans, inspiratie uit de vele getuigenissen van anderen. Dit heb ik 25 jaar zelf bij de Noorse broederschap meegemaakt, meebeleefd en meegebouwd, tot ik een spreekverbod kreeg tijdens de zeer luidruchtige revolutie rond begin jaren 90 in de vorige eeuw. Het zij zo. Ik ben en blijf dankbaar voor de verregaande inzichten die ik daar heb ontvangen. Het heeft mij in het Eeuwige Woord: “Er zij Licht” gebracht als mijn tijdloze schat.

13-5-2020: Wie of wat kan presidenten, machthebbers, keizers, koningen, dictators en farao’s op andere gedachten brengen? Er is één overtuigend geschiedkundig bewijs in de Bijbel. Farao kwam uiteindelijk na diverse eerdere plagen op de geachte het volk Israël te laten gaan, toen in heel Egypte de eerstgeborene was gedood, niet eerder, pas toen dat kind was gedood, kwam er beweging en schot in de zaak van Israël. Hij liet ze vertrekken.

13-5-2020: Waar vind ik troost, blijvende, opbeurende, stimulerende, veerkracht gevende troost? Antw: in het tijdloze Woord van GOD, bijv in Psalm 91, mijn geboortedatum Psalm, pas op latere leeftijd ontdekt. Het geeft mij energie om door te gaan, niet te somberen, niet pessimistisch te zijn maar in Vertrouwen te blijven, steeds het goede doende. Dankzij Jezus Christus ben ik een optimistische futuroloog. Daarvoor bezit ik vele, vele, vele concrete bewijzen voor en na 1 augustus 2006. Ga a.u.b. graag in mijn verleden spitten: u zult geen drugs vinden, geen sigaretten, geen belastingfraude, geen uitbuiting van medewerkers in mijn Pascal tijd, geen overheidsmisleiding, geen echtbreuk, geen ontucht, geen kindermishandeling, geen bier, zelden tot af en toe een wijntje, geen dronkenschap, nooit. Ga uw gang, ik help u aan de andere kant graag aan de juiste informatie van 81 UWV grieven in mijn al binnenkort 22 jarige oorlog tegen de leugengeest aldaar in het UWV-Bestuur.  

13-5-2020: Het meest leerzame hoofdstuk van de Bijbel is Romeinen 7. Daar ontmoet ik God in zijn wet: de wet Gods (die is mijn lust en plezier maar nog niet mijn leven) en ontdek ik de tegenpool ( als een woestijn) in mijzelf in de vorm van de wet der zonde, die in de leden van mijn lichaam aanwezig is en altijd protesteert en zich verzet tegen de vrijgevige wet Gods in mij. Ik kom zo in een uitzichtloos gevecht en spagaat, want mijn ziel bezit niet de macht die zondige hebzuchtige wetmatigheid te overwinnen. Ik heb daarom een verlosser nodig, iemand die mij bevrijdt en instaat stelt de wet Gods wel te volgen, te dienen, van harte te gehoorzamen. En juist daar komt Jezus om de hoek kijken: Hij is de verlosser van mijn ziel, die mij wel in staat stelt de wet Gods te dienen en zo zonder blijvende veroordeling te leven en te bestaan. Hier verschijnt de oefening als dagelijks recept naar de kroon des levens. God heeft het  leven en bestaan als een wedstrijd bedoeld. Je mag in de startblokken gaan staan in je persoonlijke, individuele wedstrijdbaan, waar aan het einde de kroon des levens en krans der rechtvaardigheid voor je klaarliggen. Jij mag de beste worden in jouw generatie, in jouw tijd, in jouw familiedynastie, net als Jezus destijds de Allerbeste was, aangetoond en bewezen op het Kruis. Hij heeft het einddoel bereikt, de opstanding, de hemelvaart, de kroon des levens en de troon des levens. Heel duidelijk bewezen door de levens en evangeliën van de grote vier apostelen: Johannes, Paulus, Petrus en Jacobus. Met een wolk van getuigen in Hebreeën 11, talloze bewijzen van mensen in die in hun tijd voor God gekozen hebben. Zeer gevarieerde individuen en archetypes. Een verzameling inspirerende mannen en vrouwen.  

12-5-2020: De Geest overwint. Waarom? De Geest bezit een eindeloze veerkracht om iemand te herstellen en op te richten.

12-5-2020: Als iemand het punt van zelfontbranding bereikt heeft, staat er een grandioze stuwkracht ter beschikking voor een afstand van vele kilometers.

12-5-2020: Veertien jaar geleden? Zie 2 Cor 12:. 2. Ik weet van een mens in Christus, veertien jaar is het geleden – of het in het lichaam was, weet ik niet, of dat het buiten het lichaam was, weet ik niet, God weet het – dat die persoon weggevoerd werd tot in de derde hemel. 3. En ik weet van die persoon – of het in het lichaam of buiten het lichaam was, weet ik niet, God weet het – 4. dat hij weggevoerd werd naar het paradijs en onuitsprekelijke woorden gehoord heeft, die het een mens niet geoorloofd is uit te spreken.” Geldt deze beperking vanaf de derde hemelsfeer en verder tot de 7de of 8ste? Beginnen vanaf hier de echte en zuiverste trillingen, motieven en daden?

12-5-2020: Vroegere vergankelijke afgodsbeelden in het OT zijn nu vervangen door huidige zintuigelijk interpretaties van en meningen over de werkelijkheid en zijn per definitie onbetrouwbaar. De Fysica leert immers dat wat een oog kan zien en een oor kan horen slechts een zeer klein deel is van het SPECTRUM waarbinnen wij leven.  Paulus vult deze beperking aan met de nieuwe wijsheid van de Geest in 1 Kor 2: 9. Maar, gelijk geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben. 10. Want óns heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods.” Omdat de Geest louter waarachtigheid, zuiverheid en integriteit bezit, is die wel te vertrouwen en wordt de rest losgelaten, zelfs niet eens geofferd. Men is blij de onwaarheden en de misinterpretaties kwijt te zijn. Het hart wordt er niet langer door bezwaard.

12-5-2020: Vandaag ziet u fase 2 van uw opleiding in Christus: een individueel goddelijk heilsplan tot persoonlijke volmaaktheid. Dat staat glashelder beschreven in Romeinen 6: 1. Wat zullen wij dan zeggen? Mogen wij bij de zonde blijven, opdat de genade toeneme? 2. Volstrekt niet! Immers, hoe zullen wij, die der zonde gestorven zijn, daarin nog leven? 3. Of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? 4. Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. 5. Want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen wij het ook zijn (met hetgeen gelijk is) aan zijn opstanding; 6. dit weten wij immers, dat onze oude mens medegekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn; 7. want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde.” Dit betekent concreet het definitieve afscheid van stelen, liegen, ontucht, zwartmakerij, kwaadsprekerij, leugengeest en alle leugenpraat.  Hoera! Halleluja! Amen. Uitsluitend dankzij het Kruis van Jezus Christus. Ook ik ben daarom dood voor de zonde, voor eeuwig en altijd en mis daarom blijvend de geestelijke dood, de onwetendheid, de duisternis en zwartheid door de zonde. Dat is reden voor een dagelijks groot feest en bijbehorend feestmaal.  Mijn oprechte advies aan u luidt: laat u dopen in de naam van Jezus door een voorganger, een priester, een man van God, leg de zonde af, kies voor een nieuwe toekomst en persoonlijke, individuele opleiding en heerlijkheid met de Heilige Geest als gids, leider en leraar.

11-5-2020: Gewen uzelf aan een bestaan van afwisselend: verdrukking en troost, verdrukking en troost, verdrukking en troost, enz, enz. Beschreven in Rom 5:1. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus, 2. door wie wij ook de toegang hebben verkregen [in het geloof] tot deze genade, waarin wij staan, en roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods. 3. En niet alleen (hierin), maar wij roemen ook in de verdrukkingen, daar wij weten, dat de verdrukking volharding uitwerkt, 4. en de volharding beproefdheid, en de beproefdheid hoop; 5. en de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de heilige Geest, die ons gegeven is,”  door de bevlogen en grandioze apostel Paulus, de door Jezus zelf aangestelde architect van de Christelijke Gemeente, gebouwd op de Openbaring van de Geest, die ieder lid daarvan ter beschikbaar staat. Destijds en ook nu nog een ware stille revolutie van vernieuwing, verandering en vervulling van de mensheid. 

11-5-2020: Het natuurlijke licht dat door een gas schijnt wordt soms gedeeltelijk geabsorbeerd. Daardoor verschijnen zwarte strepen in het spectrum. In deze tijd kan door de berichtgeving een zwarte strepen beeld ontstaan, wat somber stemt en een pessimistisch beeld oproept. Dat is beslist niet nodig. Links en rechts van de zwarte strepen zijn nog genoeg lichtbanen met een optimistische bandbreedte. Er is nog genoeg licht over met wereldwijd opbeurende berichten. Beneden mijn appartement broedt na vele jaren weer een witte zwaan met toekomstig jong kroost in aantocht. Elk moment kunnen de kleine wondertjes weer afdalen in het water en het Weerwater gaan verkennen. Dat is weer een wereldwonder van nieuw leven. Zie de foto recht beneden.

11-5-2020: Af en toe voelt het leven als een rimboe, waar je je door heen moet kappen om je doel te bereiken. Welk kapmes gebruik jij daarbij?

11-5-2020: Je beseft pas wat je hebt of hebt gehad als je het kwijt bent geraakt. De Heilige Geest als bezitloze entiteit geeft het Leven van Christus waarachtig door aan onze eigen ziel. 

11-5-2020: Jezus heeft tegen Zijn discipelen gezegd: “Ik leef en gij zult leven.” Zijn u begeleidende Geest leidt u langs nodige perikelen naar grazige weiden.

11-5-2020: Waar heb ik ooit God gezien? Antw: in de ogen, handen en mond van Dr. P. Kanters, instructeur Stochastiek aan de TU-Delft rond 1970. Onvergetelijk goede lessen en educatie. Mijn onbetwist Delftse ster.

11-5-2020: Een prettige herhaling van een profetische Echo uit de Hemel: Jeremia 29: 11. Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven. 12. Dan zult gij Mij aanroepen en heengaan en tot Mij bidden, en Ik zal naar u horen; 13. dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart. 14. Dan zal Ik Mij door u laten vinden, luidt het woord des Heren, en in uw lot een keer brengen;” Deze verandering vindt al bijna 14 jaar plaats sinds 1 augustus 2006 na mijn rampzalige jaar 1994, toen alles en allen uit mijn handen glipten dankzij de diefstal van intellectueel eigendom van de Nederlandse overheid. 

10-5-2020: Zou een mens ooit in staat zijn, haar of zijn eigen fysieke en emotionele DOOD in essentie te overwinnen? In de Filippenzen brief hoofdstuk 3 zag de apostel Paulus dit als een haalbaar doel voor zichzelf in Christus.

10-5-2020: Het protest werd en wordt hardhandig de kop ingedrukt. Dat gebeurt overal, al vele jaren en onnoemlijk vele malen in alle landen. Resultaat: een schijnvrede, een nepvrede. Onderhuids broeit er altijd iets, als een Veenbrand.

10-5-2020: Onderdanigheid! Is dat woord afgeleid van één van mijn favoriete Archetypes: Daniël uit het gelijknamige boek in het OT? Daniël was onderdanig aan de toenmalige koning Darius en trok aan het langste eind. Zijn vijanden na de leeuwenkuil lieten het loodje. Wie als medewerker, medebroeder of medeburger niet een geest van onderdanigheid bezit verliest vroeg of laat zijn positie, werk of baan. Kadaverdiscipline met “Befehl ist Befehl”  is weer wat anders. Dat bezaten de Nazi’s, waarvan we gelukkig bevrijd zijn. In de Geest van onderdanigheid verlies ik nooit mijn eigenheid, mijn eigen karakter, mijn eigen wezen. Ik verlies wat de Bijbel noemt “de heerschappij en dominantie van de zonde en het Vlees.”

10-5-2020: Een gigantische kosmische bliksem heeft de wereld getroffen met nog vele jaren een voortrollende donder. Wie kan en wil dat ontkennen? Hoe is die plotselinge ontlading opgetreden? Weet u het? Zou het soms de wereldwijde voortwoekerende uitbuiting van de natuur, de hulpbronnen en de mensheid zijn door de elite met extreme winstmodellen, miljarden business, mega projecten, multinationals? Is er volslagen blindheid bij de machthebbers? Is de volgende klap, die ons te wachten staat: een alles en velen vernietigende kernoorlog? Gaan we samen nog door een diep dal van duisternis naar het einde van de tunnel: een vrederijk op aarde?   

10-5-2020: Elke avond na het warm eten en ook op zondag werd steevast door mijn vader uit de Trouw-Bijbel van mijn ouders voorgelezen, als vast ritueel. Hij sprak daarna een uit het hoofdgeleerd gebed uit. Daarna ging ieder zijns weegs. Er zijn naar mijn herinnering niet één keer aan tafel over de Oorlog, Oorlogstrauma’s of de toepassing van de Bijbel onderling woorden gesproken. Het was jarenlang iets onpersoonlijks, iets mysterieus en iets vaags, goedbedoelde retoriek zonder emotionele uitingen of lading. Zonder bepaling van het eigen standpunt in die kwesties. Na een aantal jaren hebben mijn beide broers toen afstand genomen hun slaafse houding t.o.v. de kerk en zijn op zoek gegaan naar een andere vertolking van Geloof, bij een Pinkstergemeente in het Groothandelsgebouw, waar meer geestelijk vuurwerk aanwezig was. Met een jeugdleider als inspirator, een zekere Herman Gast, zie ik mijn beide broers nog staan op de lijnbaan in Rotterdam en hun getuigenis afleggen aan het voorbij wandelend publiek. Dankbaar om aan terug te denken.

10-5-2020: Het bombardement van Rotterdam in 1940: 80 jaar geleden. Mijn ouders hebben het meegemaakt: Horror in het Kwadraat. Mijn Vader Pieter werkte op een Verzekeringskantoor aan de Boompjes aan de Maas en zag direct uit op de Maasbruggen, waar de Duitse soldaten Rotterdam zijn binnengemarcheerd. De jongste broer van mijn moeder: Hidde Bijlsma heeft, als dienstplichtig soldaat nog meegevochten in Rotterdam met de medesoldaten tegen de overmacht en heeft daar een jarenlang trauma opgelopen door het verlies en de dood van veel van zijn kameraden. Mijn moeder Olga stond in die tijd op het balkon en zag een bommenwerper over de toenmalige weilanden bij de Statensingel recht op de woning in de Boreelstraat 41B afvliegen. Zij is later gevlucht naar haar ouders in Bolsward aan de Turfkade 17, met hun drie kinderen: Afke, oudste zus van mij, Jan en Gerard, twee-eiige tweelingbroers van mij. Aan de Statenweg is destijds door het verzet geschoten op de opmarcherende Duitse soldaten, waarop de daar aanwezige flats door zwaar geschut onder vuur zijn genomen met een aantal doden onder de burgers. Mijn latere voortreffelijke wiskunde leraar wijlen W. Chr. Goris, als overtuigde calvinist, belandde snel in een concentratiekamp wegens zijn onverholen afkeer van de Duitsers, werd aangegeven en verraden door NSB kinderen op het Marnix Gymnasium. Straight als hij was, recht door zee. Op wonderbaarlijke wijze keerde hij na de oorlog terug en heb ik hem zes jaren als wiskunde leraar mogen meemaken met onvergetelijke herinneringen aan deze zeer gedreven man. 

9-5-2020: Zie mijn bijdragen als afkomstig uit een immens mozaïek met talrijke kleuren, patronen, vormen en scharkeringen die samen een éénheid vormen door de Liefde.

9-5-2020: Een dubbele troost vindt u in 1 Petrus 4: 14. Indien gij door de naam van Christus smaad lijdt, zijt gij zalig, daar de Geest der heerlijkheid en de Geest Gods op u rust.”

9-5-2020: Slaat enige vrolijkheid heden niet als een tang op een varken? M.a.w. is dat niet totaal misplaatst met zoveel miljoenen banenverlies, duizenden levensverlies en miljarden euro’s of dollars economische schade? Een tijd van treuren en tranen ondanks de blijheid over 75 jaar afscheid van WOII. 

9-5-2020: Eerst vrede, daarna vrijheid én beslist niet andersom. Vrijheid leidt vaak naar veel onvrede, die schuilt in het onbewuste deel van de mens. De individuele smalle weg in de voetsporen van Jezus leidt absoluut naar ongestoorde vrede en tijdloze vrijheid. Gehoorzaamheid aan de Geest is een oorzaak van eeuwig heil.

9-5-2020: Rood, wit en blauw zijn mijn favoriete kleuren, in onze vlag (van boven naar beneden)  en ook in de tricolor blauw wit rood (van links naar rechts) van Frankrijk. De goede derde is de vlag van Rusland met wit blauw rood (van boven naar beneden).

9-5-2020: Getallen liegen niet, kunnen dat per definitie niet en kunnen ook niet fantaseren. Getallen zijn betrouwbaarder dan wat ook en moeten derhalve van goddelijke oorsprong zijn.  

9-5-2020: Mijn lifecircle is dit jaar rond, compleet, voltooid en heeft een cyclus van 2020-1963= 57 jaar. Het begint nu weer opnieuw met diezelfde periodecyclus. Controle 5+7=12. Dit is een louter mathematische bevestiging uit het Nieuwe Jeruzalem. Dat is mijn thuisbasis, mijn 12 poortenstad, mijn moederstad en mijn vaderstad, mijn engelenstad, mijn verlichte profetenstad en mijn verlichte apostelenstad met Jezus als mijn Lichtbaas, mijn Vredesbaas en mijn Zaligheidsbaas. Dit jaar word ik 75 jaar. Bewijs: 7+5 is ook 12. Volgens de Joodse traditie trouwens is mijn geboortedatum gekoppeld aan Psalm 91 (17+10+19+45) en die beschrijft exact mijn huidige status in GOD, in de wereldgeschiedenis, in de Hemel, in het Paradijs, in het Koninkrijk der hemelen, in het Koninkijk Priesterschap (Mr.ir.).

9-5-2020: Geniet a.u.b. van en zie de Wonderen in uw eigen bestaan, o.a. uw lijfelijke kinderen en talrijke leerlingen. Die maken u blij, dankbaar en vrolijk. Amen.

9-5-2020: De woorden van Jezus bezitten mathematische precisie en tijdloos LICHT. Dit wordt bevestigd in Joh 8: 30. Toen Hij dit sprak, geloofden velen in Hem. 31. Jezus dan zeide tot de Joden, die in Hem geloofden:  Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij 32. en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken.” De blijvende schat zit dus in de uitspraken van Jezus, want die maken elke ziel vrij van knechtschap en slavernij aan het pessimistische, cynische, sombere, skeptische denken. Ik zou zeggen: “Hoera”, want alles is mogelijk voor wie gelooft, niet in zichzelf, niet in de eigen ziel, niet in wat dan ook buiten zichzelf, maar in het woord van het Koninkrijk der Hemelen in de eigen geest (het Heilige der Heiligen)

8-5-2020: Verlossing van de eigen ziel? Is dat mogelijk? Ik ben eigenlijk nog niemand tegen gekomen met een ziel volledig vrij van woede. U wel?

8-5-2020: Wat is haat? Ik vraag het me telkens af als het opduikt. Waar komt het vandaag? Uit de afgrond van de eigen ziel? Uit de hel van binnen? Hoe overwin ik die haat? Want zo wie zo sta ik machteloos tegen externe haat. Is haat een aanval uit het rijk van de duisternis, dat ik in Christus kan overwinnen, omdat Hij het reeds overwonnen heeft op het kruis? Wat moet ik doen tegen iemand die haat opwekt? Zeggen dat haat tijdelijk is? Is een wereld zonder haat mogelijk? 

8-5-2020: Er is heel veel goeds te vinden op aarde. Wie niet zoekt, vindt niet. Wie veel zoekt, vindt veel. Wie zeer veel zoekt, vindt zeer veel. Wie extreem veel zoekt, vindt extreem veel. Wie oneindig veel zoekt, vindt oneindig veel in de zuivere kennisbron: GOD als eeuwig licht.

8-5-2020: Destijds in 1963 deed ik eindexamen Gym-β in Rotterdam en begon mijn eigen missie met 3 keer cijfer zeven voor Wiskunde (vier onderdelen),  Natuurkunde en Scheikunde. Een kopie diploma ligt hier ter inzage. Overtuig uzelf en vergelijk mijn service graag met die van vele anderen en trek zelf u conclusie.

8-5-2020: In het paradijs (het heilige) leeft iedereen eeuwig, tijdloos met vervulling van alle lichamelijke en geestelijke wensen en behoeften. Maar de slang (het onverlichte verstands/hersendeel) is nog volop actief om mensen uit het paradijs (tijdelijk naar de voorhof) te bijten door de kennis van goed en kwaad en de ziel te doen sterven: (dwalen in de woestijn buiten het beloofde land, buiten de tempel). In het Koninkrijk der hemelen is die slang (het vleselijke zelfcentrale denken) overwonnen en is de ziel als medewerker en arbeider een voertuig geworden voor God, de eeuwige Geest in het opvoeden van zielen tot perfectie (Het heilige der Heiligen). Graag het tegendeel bewijzen a.u.b.

7-5-2020: Zonen van God worden geleid door de Geest. Dochters soms ook? In ieder geval mijn oudste dochter. Dat straalt waarneembaar af op haar drie kinderen en maakt me warm.   

7-5-2020: De Fokke Oord senior dynastie, waartoe ik behoor, heeft apostolische wortels bij de NT Apostelen Petrus en Johannes. In het OT leefden er profetische priesters die dienst deden in de tempel, waarvan de laatste de vermoorde Johannes de Doper was. Jezus startte als eerste het Koninklijke Priesterschap, waarover Petrus en Johannes beiden schrijven. Vanaf dat moment staat het lidmaatschap daarvoor nog volop open. Aangezien Paulus in de brief aan Kolosse Jezus verheft tot Kosmische Autoriteit, vallen huidige vakken zoals Wiskunde, Natuurkunde en Scheikunde direct onder Zijn bevoegdheid. Ook de woorden van Jezus bevatten absoluut betrouwbare waarde en wetmatigheid. 

7-5-2020: Als de menselijke Wil ondergeschikt is aan de Geest gaan er wonderen gebeuren van Genade door die verloste Ziel ter ere van God.

7-5-2020: Waar vindt u tegenwoordige zuivere kennis over God? Laat het mij weten, na mijn tijd bij de Prot. Kerk tot mijn 17de. Daarna van mijn 18de tot mijn 43ste bij de Noorse broeders. Daarna op zoek naar zuivere waarheid en gerechtigheid en bezoek van Vipassana meditatie meetings in Amersfoort, lessen van een TM goeroe in Lelystad, talrijke meetings in de Duif in A’dam, tenslotte bij diverse evangelische gemeenten in Almere. Als laatste de RK diensten in Almere in de vastentijd rond 2017. Ik voel mij het beste buiten de legerplaats, waar ik veilig en ongedwongen mijn talent van God mag gebruiken om leerlingen bij te staan in aanwezigheid van één of beide ouders. De diverse denominaties liggen definitief achter mij en ik heb geen enkele behoefte om wie dan ook na te trappen. In tegendeel ervaar ik dagelijks de vrede van Christus in mijn hart. 

7-5-2020: Ik las zojuist weer over de moord door Koning Manasse op de Profeet Jesaja, die gedwongen werd zijn profetieën te herroepen. Hij weigerde dat, waarop hij met  een boomzaag doormidden is gezaagd. Op Internet is dit te vinden onder “de dood van Jesaja”: Terwijl Jesaja in tweeën gezaagd werd stond Belchira erbij en beschuldigde hem en alle leugenprofeten stonden erbij en zij lachten en maakten zich vrolijk over Jesaja. Belial stond voor Jesaja en lachte (hem) uit. Toen zei Belial tegen Jesaja: Spreek: Alles wat ik gezegd heb, heb ik gelogen; de wegen van Manasse zijn juist en goed en ook de wegen van Belchira zijn goed. Dit zei hij toen men begon om (Jesaja) in tweeën te zagen. Maar Jesaja zag de Heer en zijn ogen waren geopend (en op Hem gericht), zodat hij hen (niet) zag. Toen sprak Malchira als volgt tot Jesaja: Spreek wat ik u zal zeggen en ik zal hun hart veranderen en er voor zorgen dat Manasse en de vorsten van Juda, het volk en heel Jeruzalem u aanbidden. Toen antwoordde Jesaja en zei: Wat mij betreft, vervloekt ben jij mèt al je machten en je hele huis. Want jij kunt niet meer doen dan de huid van mijn vlees nemen. Toen grepen zij Jesaja, de zoon van Amoz, en zaagden hem met een boomzaag in tweeën. Manasse, Belchira, de leugenprofeten, de vorsten, het volk en allen stonden erbij en keken toe. Tegen de profeten die bij hem waren zei hij, voor hij in tweeën gezaagd werd: Gaat naar de omgeving van Tyrus en Sidon, want alleen mijn beker heeft God gemengd. En Jesaja schreeuwde niet en ook weende hij niet toen hij in tweeën gezaagd werd, maar zijn mond sprak met de heilige Geest tot hij doormidden gezaagd was.”

7-5-2020: “God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade.” Zowel door de apostelen Petrus als Jacobus letterlijk genoemd in hun brieven in het NT. Niemand kan die vrijheid aan God ontnemen. Hij is autonoom in de uitvoering daarvan. Dit vers verklaart sommige dingen. Andere zaken overstijgen ver mijn begrip. 

7-5-2020: Is het hoogst haalbare voor een mens: de Kroon des Levens? Of gaat erom zoveel mogelijk eigen wensen vervuld te krijgen? En wat zijn eigen wensen? Gaan die ten koste van anderen?

7-5-2020: Hij dacht dat hij een wilde wolf zag, maar het bleek een tamme herdershond. Laat de interpretatiekracht ons soms in de steek? Wie kan de zaken zien zoals ze echt zijn? Wie bezit die helderheid van geest?

7-5-2020: Kan het nog erger? Is de diepte van de droefheid al bereikt? Zinkt de mensheid weg in radeloze angst? U mag het zeggen als u wilt a.u.b.  

7-5-2020: Het eeuwige Woord bevestigt mij al bijna 14 hele jaren: “ik ben als kind geboren voor exacte educatie van soms wanhopige kinderen.” Onthoud vooral zelf: “bij God is geen no-reply”! 

7-5-2020: Niet ronddolen in het Heelal, maar eeuwig vertoeven en verblijven in het huis des Heren, tot in lengte van dagen, m.a.w. altijd, altoos en voor eeuwig. Dat feit is zeer dichtbij gekomen dankzij het Woord van God, uitgesproken door de profeten in het OT en voortgezet bij Jezus en de apostelen in het NT. Samen vormen die de Hof van Eden én het Koninkrijk der hemelen én het Nieuwe Jeruzalem, zichtbaar in de laatste drie hoofdstukken van de Bijbel in het boek Openbaring. Zien is weten wat geopenbaard is, al vele eeuwen, net zoals Wiskundige concepten, Natuurkundige wetten en Scheikundige stoffen. Amen. 

7-5-2020: Troost in het kwadraat: Galaten 6: 7. Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. 8. Want wie op (de akker van) zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten, maar wie op (de akker van) de Geest zaait, zal uit de Geest eeuwig leven oogsten. 9. Laten wij niet moede worden goed te doen, want, wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten, als wij niet verslappen.”

6-5-2020: Ga met al uw vragen direct naar de Almachtige God. Die zegt in Jeremia 33 vers: 3. Roep tot Mij en Ik zal u antwoorden en u grote, ondoorgrondelijke dingen verkondigen, waarvan gij niet weet.” Dit heb ik op 18 jarige leeftijd gedaan met mijn mond in een bos vlakbij Nedre Brunstad Gaard in Noorwegen en doe ik dagelijks met mijn hart in 2020. Daarom zie ik met vertrouwen de toekomst tegemoet, nadat ik de meest onwaarschijnlijk dingen heb gekregen van deze heerlijke God dankzij vele, vele, vele sterleraren.

6-5-2020: Ik probeer vanzelfsprekend altijd te zien en te ontdekken wat de oorzaak is van een onvoldoende, een zakken voor een examen of het missen van een diploma. Dat is mijn dagelijkse routine. Soms moet ik diep graven, maar meestal is de oorzaak vrij eenvoudig en helder. In het voortraject zijn fouten gemaakt en belangrijke zaken over het hoofd gezien. Dat blijkt uit een aantal proefsommen, die ik leerlingen laat maken. Maar daarna begint het nieuwe traject: een goed fundament van inzicht leggen en daarop voortbouwen. Lln vertrouwen geven dat ook zij het doel kunnen halen. Ook in deze Coronacrisis blijkt de eenvoudige routine van handwassen een belangrijke maatregel om besmetting te voorkomen. En afstand bewaren: minimaal 1,5 m van elkaar. Wie had dat een jaar geleden kunnen voorspellen? Eenvoudige zaken voor betere bescherming van de hele samenleving. Ik heb het handenwassen al vroeg van mijn voorbeeldige vader geleerd.  

6-5-2020: Reageren op het nieuws is niet mijn favoriete bezigheid. Ik worstel het liefst met extreem moeilijke sommen voor Wiskunde, Natuurkunde en Scheikunde, om die daarna zo eenvoudig mogelijk te kunnen uitleggen aan wanhopige leerlingen.

6-5-2020: De eerste greep uit de kas van Jezus door zijn discipel Judas betekende zijn eerste stap naar zijn verraad, suicide en zelfmoord.

6-5-2020: “Eerst Verwerping, daarna Acceptatie. Eerst Clochard en Bedelaar, daarna Koning en Priester. Eerst Slaaf, daarna Heer. Eerst Nep, daarna Echt en Waarachtig. Eerst Doublé daarna zuiver Goud. Eerst geleend geld, daarna verworven, verdiend geld. Eerst virussen buiten overwinnen en beheersen, daarna virussen binnen definitief overwinnen. Eerst Geld, daarna Goed. Eerst Plat en 2D, daarna 3D. Eerst Kruis, daarna Kroon. Eerst Leerling, dan Leraar. Ik blijf altijd leerling zolang ik leef en dat is tijdloos, plaatsloos, geurloos, geluidsloos, zichtloos, smaakloos, sexloos. hongerloos, waterloos. Eerst Veelheid, daarna Eenheid. Eerst Domheid, daarna Wijsheid. Eerst Werken, daarna Spelen. Eerst Leegheid, daarna Volheid. Eerst Imperfect, daarna Perfect. Eerst Vergankelijk, daarna Onvergankelijk. Eerst Gek, daarna God.”

6-5-2020: Alles nu is goed, maar alles wordt vanaf nu beter. Dat vraagt wel veel inspanning. Tussen twee uitersten beweeg ik mijzelf: “Ik vermag alle dingen in Hem die mij kracht geeft” schreef Paulus in de gevangenis én “Zonder Mij kunt gij niets doen” zei Jezus Zelf in Zijn eigen vergelijking met de wijnstok” Zie Johannes 15:1.Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de landman. 2. Elke rank aan Mij, die geen vrucht draagt, neemt Hij weg, en elke die wel vrucht draagt, snoeit Hij, opdat zij meer vrucht drage. 3. Gij zijt nu rein om het woord, dat Ik tot u gesproken heb; blijft in Mij, gelijk Ik in u. 4. Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet aan de wijnstok blijft, zo ook gij niet, indien gij in Mij niet blijft. 5. Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen. 6. Wie in Mij niet blijft, is buitengeworpen als de rank en is verdord, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. 7. Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden. 8. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn.”

5-5-2020: Geloof eenvoudig in de openbaring van de Vader en de Zoon in uw ziel volgens Joh 14: 23 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen.

5-5-2020: Wat is de betrouwbaarheid van de informatie die tot ons komt? Die informatie wordt tot ons gebracht via computers, die draaien op software en daar begint de ellende. Eerst de complexiteit van de informatie, vergelijkbaar met ons complexe brein, dat alles kan bedenken en verzinnen. Het bouwen van software door techneuten, als tweede probleem. Daarna het ontwikkelen met steeds weer andere eisen. De geschatte kosten worden opgevoerd (20%). Wat vergeten wordt is de test-tijd op fool-proof maken en daarbij behorende kosten (80%). Het uit de hand lopen van de kosten en de tijdoverschrijding. Telkens duikt dat verschijnsel op. Bewezen in talrijke mislukkingen en flops.  Wie helpt ons uit de ellende? Het is m.i. een wonder hoeveel automatisering toch goed gaat. Door schade en schande heb ik op dit vlak mijn les geleerd.  

5-5-2020: Hoe kan een deel van de mens onverlicht zijn en is er een nieuw licht nodig? Waarom spelen woede en vervloeking op als iets mij dwarsboomt? Uit wat voor bron stijgen die op? In penibele situaties hoor ik gewoon mijn eigen ziel vloeken. Hoe kan dat? Ben ik soms gek of is dat normaal? Een vloekende ziel in mij als het tegenzit? Ik kan wel mijn mond houden en mij beheersen, maar de aangebrachte pijn doet mijn ziel kreunen en vloeken en dat ligt heel dicht bij mij. Ik verzin dit niet. Het is een feit. Wel troost ik mijzelf met een vers uit het laatste Bijbel-hoofdstuk: vers 3: “En niets vervloekts zal er meer zijn.Zowel de oorzaak als het gevolg zijn dan weggenomen. Mijn Ziel is bevrijd van het vloeken door het zien en het gewaar zijn van God.  Amen.

5-5-2020: Als een immens voorrecht zie ik het in deze spannende tijd te mogen leven: 75 jaar na dato. Zelf word ik 75 jaar in Oktober a.s. Hulde aan mijn eigen geweldige ouders, nooit te moe, nooit te slap, nooit te onverschillig om goed te doen.

5-5-2020: In het geïsoleerd zijn komen gedachten vrij, onafhankelijk en autonoom aan zonder enige dwang, dreiging, terreur en manipulatie, als een helpende hand en verdwijnen daarna stilletjes na voltooiing van the job, de les en de educatie.

5-5-2020: Iemand kan iets zeggen maar wat bedoelt iemand? Valt dat te lezen uit zijn of haar ogen? De ogen spreken immers een eigen ware taal. Let daarom meer op iemands ogen en kijk of die kloppen en harmoniëren met iemands gesproken woorden.

5-5-2020: Wat valt er te zeggen? Wat blijft over? Wat is het doel? Ik vind dat in Matth 19: 25. Toen de discipelen dit hoorden, waren zij zeer verslagen en zeiden: Wie kan dan behouden worden? 26. Jezus zag (die blijk had ik graag willen zien om van te leren) hen aan en zeide: Bij de mensen is dit onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk.” Dat betekent in concreto: “Iemand zo klein in zichzelf en in zijn of haar eigen ogen maken dat hij of zij past door het oog van een naald.”

5-5-2020: De woorden van Jezus Christus bezitten Mathematische Precisie en Universeel Juridische Bewijskracht. Graag het tegendeel bewijzen a.u.b. Die woorden betekenen mijn tijdloze Vrede en mijn Permanente Bevrijding en mijn Immanente Beschutting tegen de DOOD van mijn Ziel, tegen welke gevaren dan ook, tegen alle ziekten en tegen alle aanvallen uit het rijk van de Duisternis. Dit vindt ook u in Psalm 103: 1-5 en Psalm 91 en Efeze 6 samen. Halleluja & Hosanna alleen voor de Geest van de Zoon van GOD. Wij zijn allen gelijk met allen dezelfde geestelijke Rechten voor tijd en eeuwigheid. Amen. Dit is onze tijdloze permanente erfenis als erfgenamen van GOD en mede-erfgenamen van Christus dankzij zijn boodschap in het Nieuwe Testament. Romeinen acht geheel, alle verzen. 

5-5-2020: Het permanente bevrijdingsvuur ziet u met zijn onuitblusbare vlam in mijn hart:

5-5-2020: Hier volgt een tijdloze wetzekerheid uit Mattheus 16: 25b maar ieder, die zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het vinden. Elk persoonlijk offer, al is het nog zo klein, voor Jezus brengt eeuwig leven in uw ziel. Dat bewijst Jezus in Johannes 10 met:17. Hierom heeft Mij de Vader lief, omdat Ik mijn leven afleg om het weder te nemen. 18. Niemand ontneemt het Mij, maar Ik leg het uit Mijzelf af. Ik heb macht het af te leggen en macht het weder te nemen; dit gebod heb Ik van mijn Vader ontvangen.” 

5-5-2020: Als het positieve Recht wordt aangevuld en ondersteund met Mathematische precisie ontstaat Godgelijk Recht, dat altijd overwint, slaagt en onbetwist gelijk heeft.

5-5-2020: Een zeer speciale dag breekt aan: Afscheid van de gruwelen in WOII door de Nazi’s én de Japanners. Welkom aan de vrede, die alle verstand te boven gaat. Filippenzen 4: 7. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.”

4-5-2020: Zojuist heb ik gekeken naar de sobere 4 mei viering op de Dam. Mijn waardering: een 10 plus voor beide toespraken van 1ste Arnon Grunberg in de kerk en 2de die van de koning Willem Alexander. Mijn eigen vader wijlen Pieter Oord is op miraculeuze wijze ontsnapt aan dwangarbeid in Duitsland en kreeg hulp van een schoonmaakster in Utrecht in Tivoli, dat als slaapplaats diende voor de Razzia slachtoffers uit Rotterdam en als wachtruimte voor de klaarstaande treinen naar het Ruhrgebied.

4-5-2020: Ben ik zelf bang om ooit dood te gaan? Eerlijk gezegd: neen en  niet ! ! !, omdat ik van harte en voor 200% geloof dat Jezus mij destijds in zijn 40 dagen woestijnbeproeving, in Zijn ziekten, in Zijn door mensen verlatenheid, in Zijn Gethsemané nachtelijk gevecht, in Zijn geseling door de Joden, in Zijn verraad door Judas, in Zijn verloochening door Petrus, genageld door de Romeinen op het Kruis van Golgotha, in Zijn offer op dat kruis van Zijn beste Discipel Johannes, als plaatsvervanger, aan Zijn wanhopige moeder, in Zijn graf gelegd achter een immense steen, in Zijn opstanding op Hemelvaart en in Zijn Hemeltempel in het nieuwe Jeruzalem heeft meegenomen. God heeft mij voor de grondlegging der wereld, voor de schepping, in Christus geplaatst en werkt dat nu elke seconde op aarde uit in mijn dagelijkse praktijk. Ik leef nu al dagelijks in Zijn Hemelbediening en deel het verborgen manna uit: Zijn exacte godgelijke in de schepping aanwezige Inzichten en concepten. Dat doe ik al sinds 1 augustus 2006, dus bijna 14 hele jaren  en hoop dat nog vele malen met vele leerlingen te herhalen. Dit is mijn Logos, mijn missie, mijn openbaring, mijn van de Geest in 2002 ontvangen exacte Didactiek: heel simpel, heel doeltreffend en zeer doelmatig, exact bewezen in de levens van vele, vele sterleerlingen. 

4-5-2020: Er is elke dag veel om over te schrijven, maar ik beperk me tot mijn eigen zaak: het geven van optimale lessen aan soms wanhopige leerlingen. De wanhoop is dat ze af en toe geen gehoor vinden op school op hun vragen.

4-5-2020: Een bruin broodje met Appelcompote vind ik ’s ochtends een delicatesse met als boter: een laagje Tahin. Naast een Zeeuwse Bolus van een paar dagen oud, aangevuld met een kopje met een mengsel van diverse soorten exotische en Engelse thee. 

4-5-2020: Vandaag ben ik, gek genoeg in mijn bewustzijn, 14 jaar geworden. Want precies 14 jaar geleden heeft de toenmalige vice voorzitter van de Raad van State, Mr. Herman Tjeenk Willink een belangrijke vraag gesteld op de Dam tijdens de toenmalige dodenherdenking: Een niet te loochenen feit. Opvraagbaar op Internet. Hij vroeg toen en daar letterlijk: “Wie doet zijn mond open als de rechtsbeginselen in de rechtsstaat met voeten worden getreden?” Dit citaat komt uit die toespraak: Totdat die andere werkelijkheid een gezicht krijgt en het eigen leven direct wordt geraakt. Waarom hebben we het niet eerder gezien? We wisten het toch? Wat wéten we niet wat wèl gebeurt, wat zíen we niet wat we eigenlijk wèl weten, wat hóren we niet wat wèl wordt gezegd? Wat zeggen we niet omdat we er geen woorden voor vinden? Wie neemt het woord wanneer de beginselen van de rechtsstaat met voeten worden getreden. Wie neemt het woord wanneer groepen buiten de maatschappelijke orde worden verklaard? Hoe Heldhaftig, Vastberaden èn Barmhartig zijn wij dan zelf? In een democratie is de ruimte voor geluiden uit een andere werkelijkheid groter dan in andere staatsvormen. Die vraag heeft mij toen tot leven gewekt. Ik blijf een antwoord geven op die vraag. Ik ben en blijf het antwoord op die vraag met 81 UWV-grieven. Zelf heb ik ook nog een aantal vragen:

1ste: wie kan in de schaduw staan van de grandioze apostel Paulus, als architect van de Christelijke Wereld Gemeenschap, die in zijn persoonlijk getuigenis de juridische melding heeft gemaakt in 1 Cor 2: 2. Want ik had niet besloten iets te weten onder u, dan Jezus Christus en die gekruisigd.” 2de. “Wie kan de diepte, hoogte, lengte en breedte bevatten van die ontkenning?” en 3de: “Wat is de betekenis van die toenmalige melding van Paulus in deze coronacrisis?” 4de: “Bestaat er een betere beschrijving van de armoede van geest, genoemd in de tweede zaligspreking van Jezus op de berg aan zijn discipelen?”

 

Mijn herdenking vandaag is gewijd aan wijlen Mr. Matthieu Kronenberg, mijn beste VU strafrecht Advocaat. 

3-5-2020: Het Koninkrijk der hemelen, waarover Jezus spreekt en promoot, heeft niets te maken met enige dominantie op aarde, waarvoor iemand zou moeten vrezen. Het is zuiver een innerlijke aangelegenheid van de reiniging en zuivering van de motieven van de ziel. Naarmate iemand ouder wordt en zich hiermee bezighoudt wordt dit stap voor stap helder. Het brengt een toenemende rust en weldadige vrede in hart en ziel, gekoppeld aan het Eeuwige Woord.

3-5-2020: Gedachten komen en gaan net als eb en vloed, stijgen en dalen, maar zijn altijd in beweging. Ik ben intussen al twee jaar bezig met het opbouwen van een digitale modelbaan, zuiver technisch zonder scenery en kom steeds dichter bij mijn doel. Waarschijnlijk compenseer ik het vroegere gemis, vanwege de hoge prijzen al destijds toen ik een kind was en mijn ouders alle zeilen moesten bijzetten om hun gezin van vier kinderen draaiende te houden na de WO II. Toch heb ik de allerbeste ouders gehad, die werkelijk alles hebben geofferd voor het bestaan dat ik nu hier in Almere mag leiden. Twee van hun kinderen zijn al overleden, net als zijzelf. Alleen mijn broer Gerard in Noorwegen en ik zijn over van de lijn Pieter Oord, direct onder mijn Opa Jan, die ik helaas nooit heb gekend. Heel apart is het de geschiedenis van de Fokke Oord senior lijn c.q. dynastie te beseffen.  

3-5-2020: Vandaag, voor de herdenking morgen,  was een plezierige dag met één bijzondere Wiskunde les VWO4 van 1,5 uur en een Havo 4 Analytische Meetkunde les van 1,5 uur met beide vaders erbij. Altijd een groot plezier met soms prettige, soms heel prettige gesprekken wederzijds. Het was fun in het kwadraat.   

3-5-2020: het gevoel spreekt zijn of haar eigen taal. Het intellect wordt altijd gevolgd en geobserveerd door gevoelens en andersom ook. De uitkomst van die communicatie kan soms heel naar zijn, maar soms heel prettig. Normaal is het als er harmonie tussen beide is, soms een innerlijk conflict en dat kan jaren duren en voortduren tot het is opgelost.

3-5-2020: Is er nog vrolijk nieuws of moeten we zelf maar wat verzinnen?

3-5-2020: Zo eindigt soms een ongelijke strijd:

3-5-2020: Terwijl ik dit schrijf, luister ik opnieuw naar de onwaarschijnlijk briljante pianoconcerten van Mozart uitgevoerd door wijlen Lili Kraus. Onwerelds mooi. Spetterende muziek. Hemels gaaf. Af en toe krijg ik een traan in mijn beide ogen. Hulde en Proficiat voor deze tijdloze hoge Kwaliteit.

3-5-2020: In de tijd van de apostelen wist iedereen: Hebreeën 6: 9. Maar wat u betreft, geliefden, ook al spreken wij zo, wij zijn overtuigd van iets beters, waaraan uw heil hangt. 10. Want God is niet onrechtvaardig, dat Hij uw werk zou vergeten en de liefde, die gij voor zijn naam getoond hebt door de diensten, welke gij de heiligen bewezen hebt en nog bewijst. 11. Maar het is onze begeerte, dat ieder uwer dezelfde ijver blijve betonen tot de verwezenlijking der hoop tot het einde toe, 12. opdat gij niet traag wordt, maar navolgers moogt zijn van hen, die door geloof en geduld de beloften beërven.” Sleutelwoord hier is: God ziet ieder mens als heilige. Vergeet dat a.u.b. nooit en never.  Het komt aan op steeds hetzelfde aspect: geduld, volharding, geloof, geduld, volharding, geloof, enz, enz, als het gaat om elke individuele belofte van God. De Bijbel is een lesboek in absolute moraal en goddelijk=godgelijk recht voor in de eerste plaats elk individu (het 3 dimensionale heilige der heiligen deel), in de tweede plaats voor de Gemeente (het 2 dimensionale heilige deel) en 3de voor de wereld (de voorhof). Ik ben destijds (rond 1995) in de Gemeente het zwijgen opgelegd door de leidende broeder in Rotterdam en daardoor automatisch bevorderd tot het Heilige der heiligen van God zelf. Geen ogenblik heb ik eraan gedacht terug te keren tot de voorhof met alle mogelijke soorten plat vermaak.

2-5-2020: Als door de coronacrisis alle leerlingen van je zijn afgepakt, zie je een absoluut wonder als weer en opnieuw een leerling(e), nieuw of eerder al, op bezoek komt voor de exacte Masterclass. De cijfers vliegen hier regelmatig omhoog.

2-5-2020: Als iemand zijn of haar gelaat voor u verbergt, bent u op de goede weg. Dat deden ze ook bij Jezus: Jesaja 53 zegt: 3. Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand, voor wie men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij hebben hem niet geacht.” Hij is de Koning der koningen, de Heer der heren, de Vredeskoning.

2-5-2020: Contra Morte. tegen de DOOD. Memento Mori. Waarom? Wij zijn bevrijd. Dat is gebaseerd op een wet. Zie Romeinen 82. Want de wet van de Geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt, van de wet der zonde en des doods.” Beter kan ik het niet verwoorden. De DOOD heeft afgedaan voor altijd. Zie vers “37. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. 38. Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, 39. noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.” Zo simpel, zo waar, zo echt. Onbetwist.

2-5-2020: Laat u a.u.b. niet verleiden tot spot en kwaadsprekerij. U bent op weg naar de Hemel en het Leven en niet naar de DOOD.

2-5-2020: een Christen stelt altijd de DOOD aan de kaak. Die gaat zijn gang eerst in de geest van een mens in de vorm van somberheid, cynisme en pessimisme, dan in de ziel in de vorm van twijfel, protest en eigenbelang en daarna wordt vroeg of laat het lichaam aangetast met als einde de volledig zwarte DOOD van geest, ziel en lichaam. Jezus heeft de mensheid recepten tegen de DOOD gegeven, o.a. in Math 5.  Pas ze a.u.b. ijverig toe. Het zal u tijdloos baten. U hoort bij de tijdloze engelsterren uit het laatste hoofdstuk van Openbaring, waar het eindscenario van de zielen staat geschetst: 5. En er zal geen nacht meer zijn en zij hebben geen licht van een lamp of licht der zon van node, want de Here God zal hen verlichten en zij zullen als koningen heersen tot in alle eeuwigheden.” Zorg a.u.b. dat u bij die schare engelsterren terecht komt. De Geest overwint altijd, al eeuwen lang sinds het begin van de schepping.

1-5-2020: u zult steeds op de site de ontregeling van mijn brein tegenkomen, wegens een eerder opgelopen herseninfarct t.g.v. onredelijke UWV dwang, dreiging en terreur in het verleden. Ik functioneer nog voor 10% van mijn jeugdige kwaliteiten. Ondanks jarenlange persoonlijke training met Frans spreken, cursussen volgens, boeken lezen, vele pagina’s teksten en vele, vele woordenlijsten opschrijven is het me niet gelukt deze taal machtig te worden. De Noorse taal had ik destijds in 6 maanden schriftelijk en mondeling onder de knie. Ik wijt dat uitsluitend aan het monsterlijke en goddeloze bestuur van het UWV: anti sociaal, anti humaan en anti christelijk. Al leden van dat bestuur afzetten (en onder de guillotine a.u.b.) en vervangen door rasechte christen socialisten. Er gaan koppen rollen, onbetwist. Nog even wachten a.u.b. tot deze pandemie voorbij is.

1-5-2020: altijd weer elke nacht overnachten in de schaduw van de Almachtige. Psalm 91 vers 1. Vandaag trouwens lekker opgeschoten met de installatie van een digitaal bestuurd 1ste schaduwstation met 8 sporen in mijn modelbaan van vier lagen. 

1-5-2020: Verachtelijk wegkruipen voor de feiten door de NL overheid. Regelmatig zichtbaar. Wegkruipen in de bosjes en eindeloze procedures. Recht door zee gaan is er niet bij. Niet blikken en niet blozen. De waarheid omarmen. Zonder twijfel voortgaan tot het einde.  

1-5-2020: De reden dat heel Nineve destijds in de tijd van Jona, de kant van God koos, kwam door de transformatie van Jona in de buik van de Walvis. Voor die buik en na die buik was Jona veranderd. Hij beschikte over een enorme geesteskracht, die heel NIneve overtuigde de levenskoers te verleggen en God te zoeken en betere gewoonten aan te kweken. Ieder in NL zou nu geleerd moeten worden het stiltegebed van Madame Guyon toe te passen en te leven, in de Heilige Geest. Dan zouden er snel nieuwe impulsen in de samenleving wakker worden. Wie zoekt zal vinden. Onbetwist. Veel succes daarmee. 

1-5-2020: Ga staan in uw van God gegeven Machtswoord en eigen Logos en zie uzelf als een sterengel in de rechterhand van Jezus Christus. Laat het zielige en beperkte en bekrompene achter u en sta op in Zijn Geest en spreek zoals Hijzelf.

1-5-2020: Hoeveel slachtoffers zijn er in de geschiedenis gemaakt door Arrogantie? “Ik ben nederig en zachtmoedig van hart” :heeft de Koning der koningen gezegd. “Leer van mij.” Dat is zeer heilzaam en zeer nuttig en voorkomt escalering van conflicten. Het brengt vrede.

1-5-2020: Hoe kan ik vandaag helpen de angst te bezweren? Het simpele antwoord luidt: dankzij de God van Israël, niet van de staat Israël, maar van het individu Israël, die bij Pniël en de rivier de Jabbok die nieuwe naam ontving na een nacht worstelen met de angstdemoon in Jacob voor zijn Oudere broer Esau. Een fraaie lied en Psalm raad ik u aan te lezen en te mediteren: Psalm 91 dat honderdduizenden keren gezongen moet zijn in alle synagogen in en buiten Israël als blijvende troost. 

1-5-2020: Ik ben opgegroeid met Fries roggebrood, zwart compact roggebrood, zeer gezond, maar wel wat zwaar op de maag. Mijn ouders vierden voor zich beiden zondag ’s ochtends die wekelijkse dag met roggebrood en daarop een luchtige beschuit en er tussen in Friese nagelkaas. Die combinatie vind ik nu nog lekker als driedelig bewijs van Degelijkheid, Luchtigheid en Friese zuivel. Geweldig om aan terug te denken. Proef ook zelf deze grandioze combinatie van klasse producten.

1-5-2020: Kan filosofie en de filosofen een oplossing aandragen voor de huidige crisis? Hoe werden in het verleden crises opgelost? Helpt praten over de crisis ons uit de crisis? Kunnen praatjesmakers ons echt helpen? Zijn er niet weer altijd pioniers nodig met een pioniersgeest? Om de ogenschijnlijk (te) grote problemen gezamenlijk op te lossen. Coherentie in plaats van divergentie.

1-5-2020: Een nieuwe maand, een nieuwe dag, nieuwe kansen, nieuwe opdrachten, nieuwe muziek, nieuwe talenten, nieuwe zwaantjes beneden, nieuwe groei, nieuw geluk, nieuwe vrede, nieuwe vreugde. Ik kan niet leven op oud brood. Elke dag nieuwe lichtstralen, nieuwe zuurstof. Kortom pret, plezier en passie.

Eerdere teksten van eerdere maanden zijn terug te vinden bij Historie menu item

Advertentie, nieuwe tekst Marktplaats:

“Education is the most powerful weapon wich we can use to change the world volgens de wet van Mandela.” Wie van u als ouders wil trouwens geen hogere cijfers voor de heldere toekomst van uw kinderen? Ik introduceerde op 1 dec 2019 een nieuwe gouden standaard: Extrema cum laude als nieuwe norm en praedicaat: cijfer 10 plus voor iedere leerling(e) die volledig zelfstandig de moeilijkste som oplost. Steeds meer ouders ontdekken deze Masterclass exacte lessen sinds 1 augustus 2006 voor hun kinderen. Gefeliciteerd daarom als u dit voor de eerste keer leest, want velen gingen u al voor. Zoekt u of uw kind hulp voor exacte vakken voor Vwo of Havo. Dan bent u hier op het goede adres. Zie in het menu op mijn website: de SterrenCarousel. Slagen en overgaan zijn de normale protocollen hier voor leerlingen en studenten & zittenblijven of zakken zijn bij mij never en nooit OPTIES geweest. Sinds 1 augustus 2006 verzorg ik een individuele Masterclass en heb ik vele kinderen van Almere en omstreken in aanwezigheid van hun ouders mogen helpen aan goede cijfers voor de toetsen, de overgang naar de volgende klas of voor het eindexamen. Zie de diverse referenties en foto’s van sterren op mijn website, als topje van een omvangrijke ijsberg. Ik beoog bij elk leerling(e) minimaal een 7 voor (examen)toetsen. Zelf had ik voor deze drie exacte vakken op mijn eigen Rotterdamse Marnix Gymnasium-bêta: precies drie zevens. Daarom onderwijs ik telkens elke student(e) of leerling(e) hier het Universele stappenplan voor het verwerven van exacte kennis en INZICHT. Sommigen zijn onbetwist bewezen piloot geworden, anderen arts, en weer anderen cum laude psycholoog, enz. Mijn levensdoel is: zoveel mogelijk leerlingen via mijn eigen Didaktiek KIJKIEDOCO de weg wijzen naar het zelfstandig oplossen van alle sommen, zelfs de moeilijkste. Dit zorgt voor helderheid en betere resultaten ook voor andere vakken, zoals Economie en Management en Organisatie. Effectiever (sneller resultaat) & Efficiënter (hogere cijfers) dankzij mijn Top Down instructie incl de 70 Drieledige concepten. Kom en zie: ontdek nieuwe mogelijkheden voor u en uw kind. Dankbare groeten Mr.ir. Fokke Oord MA & MSc, Almere PS: mijn ontvangen bezieling dankzij Dr. P.A.M. Kanters aan de TU Delft rond 1970 geef ik eenvoudig door. Of anders gezegd, volgens Nelson Mandela: “Education is the most powerfull weapon which we can use to change the world.” Amen!

Gedurende heel wat jaren was ik in de zomerperiode examinator Staatsexamens in Amersfoort en Tilburg.

Nieuw per 1 augustus 2018: in elke vakantie: Individuele Holidayschool van 6 keer 1,5 uur als voorbereiding voor de nieuwe lesperiode met o.a. de  Algebra en Meetkunde van 1ste: het lineaire Model, 2de het kwadratische Model en 3de: het stochastische Model (kansrekening). Hele nuttige oefeningen met breuken, wortels, exponenten, logaritmen en afgeleide funkties.

Aanmeldingen s.v.p. via oordfokke@gmail.com of telnrs: 0615895450 of 036-5303808.

Referenties van ouders en succesvolle leerlingen:

10.
Dankzij 11x 1,5 uur Masterclass van de heer Oord is mijn zoon binnen 1,5 maand gegaan van een 3,9 naar een 7,3 voor zijn mondeling examen wiskunde B. We zijn de heer Oord erg dankbaar.
Met vriendelijke groet,
geplaatst: 2-9-2018
Karin, Lelystad.

9.
Bijles in Almere

Geplaatst door Alves op 07 jul. ’17
Hierbij onze dank aan de heer Fokke Oord. De heer Fokke Oord heeft mijn dochter een aantal jaar bijles gegeven afwisselend op het gebied van natuurkunde, scheikunde en wiskunde. Hierdoor kreeg zij op een bepaald moment wiskunde onder de knie en geen bijles meer nodig. Nu helpt zij haar zusje zelfs met wiskunde. Een zeer vakkundige, vriendelijke, attente en enthousiaste man. Zeer flexibel en uitermate fijn dat je zowel thuis als op zijn adres bijles kunt volgen. Doordeweeks of in het weekend. Zijn manier van les geven is goed en duidelijk. Met juiste informatie en fijne voorbeelden. Met het diploma op zak kunnen wij terug kijken op de fijne en leerzame jaren met de heer Fokke Oord. Zelfs onze hond heeft genoten van de zakken honden koekjes waarmee de heer Fokke Oord hem verraste. Familie Alves
8.
Bijles in Almere
Geplaatst door h861257 op 22 jun. ’17
Fokke heeft mij enorm geholpen! Zijn geduld en het tientallen keer uitleggen van natuurkunde zijn voor mij essentieel geweest. Ik kwam bij Fokke met een redelijk cijfer voor natuurkunde. Ik werkte heel hard maar het resultaat bleef uit. Toen wij samen iedere week gingen stoeien met lastige natuurkundige sommen kwam ik er op een gegeven moment uit. Het eindresultaat is een 7.6 voor mijn eindexamen natuurkunde!. kortom, zijn lessen hebben mij ontzettend geholpen.
7.
Meer dan bijles wiskunde in Almere
Geplaatst door Bunck op 22 jun. ’17
Raphaël heeft de afgelopen twee jaar onmisbare ondersteuning gehad op het gebied van wiskunde en natuurkunde. Hij is met klinkende cijfers geslaagd voor de havo. ‘Starmaker’ Fokke geeft op een heel inspirerende en geheel eigen wijze ondersteuning die meer is dan alleen maar bijles. Hij weet de leerlingen te raken, daar waar hun school op dit gebied vaak verzaakt. Reden waarom hij inmiddels een hele schare enthousiaste ‘sterren’ achter zich weet. Ton Bunck
6.
Bijles wis- natuur- en scheikunde in Almere
Geplaatst door War op 27 jun. ’16
Zelf heb ik HAVO afgemaakt zonder de betavakken, maar ik had wel altijd interesse gehad in de betavakken. Helaas kreeg ik op school niet de nodige aandacht en hulp aangeboden om deze vakken mee te nemen naar de 4e en 5e. Voor mijn toelating tot de universiteit had ik deze vakken toch nodig en tijdens mijn zoektoch naar oplossing vond ik Fokke Oord, ook wel Happy Teacher genoemd. Bij Happy Teacher heb ik met veel plezier wis- natuur- en scheikunde gevolgd. Hij legt de stof altijd op een simpele maar inzichtelijke manier uit zodat je het altijd kan begrijpen, de lessen zijn altijd goed geordend, leuk en informatief. Ik zeg tot de dag van vadaag: Had ik Happy Teacher maar eerder ontmoet!
5.
Bijles Wiskunde in Almere
Geplaatst door Nio op 01 jun. ’16
De lessen van Fokke Oord, een absolute aanrader voor een ieder die het nodig heeft. Het maakt echt niet uit op welk (instap)niveau en na verloop van tijd zie je zichtbaar en vooral meetbaar resultaat. Ik weet bijna zeker dat dit voor iedereen geldt die aan zijn lessen deelneemt. Zelf heb ik dat ook ondervonden. Dankzij deze wiskunde lessen heb ik zelfs plezier in in dit vak gekregen. Nio
4.
Bijles in Almere
Geplaatst door Ingrid op 19 mei ’16
Inmiddels heeft meneer Oord mij al bijna 2,5 jaar begeleid met het maken van natuurkunde sommen.Toen ik voor mijn eerste cijfer in de 4e klas een 3.3 haalde, besefte ik dat het tijd was voor hulp. Met de hulp van Fokke Oord heb ik uiteindelijk mijn cijfer opgehaald tot een afgeronde 7. De lessen van meneer Oord zijn leuk, leerzaam en geven je een zeker gevoel bij het maken van moeilijke sommen. Amber Hoogendonk
3.
Bijzonder leuke bijles in bèta in Almere
Geplaatst door ellenleenstra op 19 mei ’16
Ik ken Fokke Oord ondertussen ruim 2 jaar en hij heeft me al die tijd geholpen met wiskunde en natuurkunde. Toen ik in de 4e klas begon met een N&T-pakket bleek natuurkunde al snel erg moeilijk. Maar met de hulp van Fokke Oord heb ik toch een prachtig gemiddelde weten te halen. Naast de mooie resultaten waren de lessen altijd zeer informatief én leuk, waardoor mijn motivatie voor het vak ook groeide. Kortom, een leerzame en gezellige ervaring! Ellen Leenstra
2.
Bijles natuurkunde in Almere
Geplaatst door anouk.montfoort op 19 mei ’16
Fokke Oord heeft mij naast een mooi gemiddelde ook plezier in het maken van sommetje bijgebracht. Ik had aanvankelijk nooit verwacht dat ik met plezier een natuurkunde opgave zou maken. Dit is het gevolg geweest van super motiverende en inspirerende lessen, waarin meneer Oord mij de denkwijze van een échte bèta heeft leren ontdekken.
1.
Bijles wiskunde en natuurkunde in Almere
Geplaatst door Dieneke op 18 mei ’16
Fokke Oord is een bijzondere docent. Hij geeft leerlingen vertrouwen dat zij door inspanning altijd in staat zijn zichzelf te ontwikkelen. Hij ziet bij elke leerling wat die van hem nodig heeft om de stof eigen te maken: soms een zetje, soms een opbeurend woord. Hij heeft een heldere aanpak waarbij hij de stof terugbrengt naar de essentie om zo het inzicht van leerlingen zelf te vergroten en hun vertrouwen in hun eigen kunnen te laten groeien. Zijn enthousiasme voor exacte vakken, maar ook voor leren is aanstekelijk. Dit gecombineerd met zijn open, rustige houding maakt hem een bijzondere docent.

1-1-2020