De Via Dolorosa

van Christus, de Zoon van God.

Stap 1:

Verraden met een kus en voor 30 zilverstukken verkocht door Judas, één van de discipelen, een schimmige dief in de functie van penningmeester, in het bijzijn van overpriesters, hoofdlieden van de tempel en oudsten.

Stap 2:

Verloochend door Petrus, zijn favoriete discipel, bij het licht van het vuur.

Stap 3:

Verlaten door de overige discipelen, die op de vlucht sloegen.

Stap 4:

Bespot en geslagen door de mannen die Hem vasthielden met lasterlijke taal.

Stap 5:

Geleid voor de Raad van de oudsten van het volk, overpriesters en schriftgeleerden en door hen beschuldigd van Godslastering.

Stap 6:

Bespuwd in het gezicht, met vuisten geslagen en in het gelaat geslagen door de leden van de Raad van oudsten, overpriesters en schriftgeleerden.

Stap 7:

Geleid door die gehele menigte naar Pilatus en beschuldigd van aanzetting tot belastingontduiking en zelfverheffing tot koning.

Stap 8:

Doorgestuurd door Pilatus naar Herodes voor een kruisverhoor met vele woorden.

Stap 9:

Heftig beschuldigd door de overpriesters en de schriftgeleerden.

Stap 10:

Gesmaad en bespot door Herodes en zijn krijgsmacht en gekroond met een doornenkroon.

Stap 11:

Teruggestuurd door Herodes naar Pilatus, die beiden geen grond voor beschuldiging in Hem vonden: geen misdaad waarop de doodstraf stond.

Stap 12:

Geruild in opdracht van het volk tegen een moordenaar Barabbas.

Stap 13:

Overgegeven door Pilatus aan de wil van het volk voor kruisiging.

Stap 14:

Weggeleid met twee misdadigers voor de terechtstelling.

Stap 15:

Gekruisigd op Golgotha tussen twee misdadigers, links en rechts van Hem.

Stap 16:

Zijn kleed, als enige bezit, verloot onder de soldaten.

Stap 17:

Bekeken als kijkobject door het volk.

Stap 18:

Gehoond door de oversten.

Stap 19:

Bespot door de soldaten, die Hem zure wijn brachten.

Stap 20:

Gelasterd door één van de misdadigers.

Stap 21:

Een misdadiger troostend met: “Heden zult gij met mij in het Paradijs zijn”

Stap 22:

Roepend: “Vader vergeef het hen, want ze weten niet wat zij doen”

Stap 23:

Maria, zijn moeder, troostend met een plaatsvervanger: Zijn discipel Johannes.

Stap 24:

Roepend:”Eli, eli, lama sabachtani?”: Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?

Stap 25:

Luid roepend: “Het is volbracht”

Stap 26:

Als laatste roep: “Vader in uw handen beveel Ik mijn geest”.

Stap 27:

Stervend met een luide schreeuw!

Zie hier de behandeling door de toenmalige godsdienstige en politieke elite in Jeruzalem van een man die slechte één passie kende: het beste geven aan elke behoeftige medemens op zijn weg.

kroondoornen-2

gekroond met doornenkroon.