De Stad, die blijft

De STAD, die blijft

bevestigd en beschreven in Jesaja 33, waar de Trinitas van God staat beschreven!!!

 1: Het nieuwe Jeruzalem, de stad die mij bemint

waar God en het Lam verblijven

elk daar leeft bezield als Koningskind

met nieuwe diamanthelder transparante lijven

2: die kristalheldere diamantstad leeft in mijn hart

met duizend en één gouden straten

onvergelijkbaar schoon en geheel apart

bemint elk passievol en blijft bezielend praten

3: cursussen en colleges in liefde geven zonder tal

geestzielen die hun volheid graag blijven delen

met een jeugdigheid zonder enig verval

 blijven zij adoratie voor “diamantcity” niet verhelen

4: ontelbare edele vrienden ontmoet ik daar

gelouterde en gezuiverde geestzielen

van klassieke karakters tot moderne utopisten

die uitsluitend voor de Vader en de Zoon knielen

5: vredevolle woorden van een hoopvolle Toekomst

 spreken zij allen om goed op te letten

overwinnen weergaloos de dood van satans listen

om mensen vijandig tegen elkaar op te zetten

6: in hun gevecht tegen het absolute kwaad

met al zijn variaties en venijn

hebben zij allen meer dan getriomfeerd

ver weg van alle onechte schone schijn

7: verraad plegen is voor eeuwig verleden tijd

integriteit wappert steil in het vaandel

elk koestert Gods heerlijke majesteit

en heeft aan de goddelijke natuur deel

8: gedragen door schone klanken en muziek

verheugt ieder telkens een breed publiek

want elke dag in het wezen van mateloos geluk

dient en inspireert ieder elk ander

en gaat ons aller ziel nooit en nimmer stuk

9: de immense schat op aarde werd hun deel

door het smartelijk lijden van Christus verworven

geen enkele pijn noch moeite was hun teveel

het oude VERDEEL & HEERS is voor eeuwig gestorven

10: Bevrijd zijn zij, gearriveerd in goddelijke natuur

los van menselijke hebbelijkheden en onhebbelijkheden

stralen hun geestzielen elke dag van uur tot uur

vervuld van alle goddelijke heerlijkheden

11: hun passie blijft het beste van ZICHZELF te geven

zodat velen daardoor gaan groeien en floreren

de opperste zaligheid mogen zij door God Zelf beleven

steeds in actie om dat geluk bij velen te vermeerderen

12: in bezit zijn zij van het onwankelbare Koninkrijk

doorstraald met immense dankbaarheid

 vieren zij het geheim van de vergevende majesteit

die niet verandert noch wankelt tot in eeuwigheid

13: met de ogen van hun hart zien zij de werkelijkheid van God

die Zichzelf in stilheid en vertrouwen aan hen openbaart

in het geestelijke gevecht als zoutend deel van hun lot

blijven zij in vrijheid, vrede en de Liefde bewaard

14: elke vorm van terreur en tyrannie is hen onbekend

die zijn voor eeuwig afgezworen en verlaten

in wijsheid en liefdevol inzicht onderling gekend

dienen en inspireren zij zielen op pleinen en in straten

15: daar zingen zij Gods lof en blijven Hem loven

ieder werd er beproefd als in een vurige oven

Daar bevindt zich onze eeuwige woning

en aanbidden samen God ALLEEN als zalige Koning

16: Deze gemeenschap van geestzielen gefundeerd op eeuwige pilaren

die menige storm en stroming hebben doorstaan, getrotseerd

zingen het nieuwe LIED met vrolijke klanken bij heldere snaren

voleindigd, gekroond, volmaakt in vreugde, opgetogen en volleerd

17: God Zelf heeft Zich met hen verbonden,

 hun zielen gereinigd, gelouterd en bevrijd

het innerlijkste geluk werd door hen gevonden

na een korte tijd van lijden, droefheid en strijd

18: vervuld met vrede, vertrouwen, vrijheid en vriendschap

leven zij in schone harmonie met al wat leeft

 groeien steeds verder in gelijkheid en broederschap

en floreren in wat God aan allen vergeeft

19: vastgeklonken en verankerd aan het eeuwige Woord

stralen hun zielen door Zijn vuur ontstoken

het geopend oor heeft het blijvend heil gehoord

de zeven zegels zijn voor hen door het Lam verbroken

20: het smetteloze bloed van Jezus hebben zij gedronken

waarvoor alle kwade machten op de vlucht gaan

het vleesgeworden Woord was hen tot ware spijze

 onvermoeid blijven zij vastberaden in het goede staan

21: Ere zij God voor de verlossing door de Leeuw en het Lam

een blijvende heerlijkheid door geen mens verzonnen

geprezen dat Jezus afdaalde en naar de aarde kwam

bij Hem is de Nieuwe Schepping in waarheid begonnen

22: onderweg naar het ultieme doel van volledige vervulling

bleek de Lankmoedigheid een immense inspiratiebron

zo bereikte elke wezen zijn of haar eigen voltooiing

van een innerlijk stralende heerlijke zon

23: alle benauwdheid, ellende en armoe is daar verleden tijd

verzwolgen in de overwinning van de LIEFDE

allen delen deze onvergankelijke heerlijkheid

de zalving troost al wat ooit smartte en griefde

24: het gedachtengoed van het oude slang is hen niet onbekend

zonder enige behoefte aan welke bonussen dan ook

hebben zij God Zelf voor altijd als innerlijke Goed herkend

en gingen hun aardse illusies alle op in rook

25: hun hart is het heilige plein van aanbidding

los van welke aardse vergankelijkheid

leven zij onafgebroken in verwondering

verbonden door elkanders genegenheid

26: er klinkt de schoonste muziek in alle zielen

als een verduisterd element verlicht wordt herboren

tussen alle wezens opgewekt, die de boel willen vernielen

de ultieme wens luidt: niemand buitengesloten of verloren

27: van bedreigingen of schofterijen is geheel geen sprake

want liefdevol inzicht lost alle problemen op

predik daarom dit vrolijke licht van alle daken:

laat ieder op weg gaan naar stijl en kwaliteit van de hoogste top

28: De hoogste BONUS als blijk van financiële integriteit

ontvingen zij allen die in Gods rust verblijven

hongerend en dorstend naar Gods gerechtigheid

blijft een permanente vreugde aan hen allen beklijven

29: het priesterlijke biechten hield voor altijd op

elk staat in het licht en vermeldt zijn of haar nederlagen

op het pad naar volheid, majesteit en glorie op de top

streden zij tot dit goddellijke licht kwam opdagen

30: zij overwinnen steeds kwade krachten door de Geest

in de fellowship van het licht krijgt het kwade geen voet

allen delen met elkaar het glorierijke en luisterrijke feest

op elk moment is daarom iedereen vervuld vol goede moed

31: Permanent aanbidden zij de almachtige Schepper,

die hen actief begeleidt in hun dagelijkse missie

alle jeugd op hun pad voorzien zij van een intense oppepper

in bezit van de grootste conceptuele schat in Zijn visie

32: Dagelijks schrijven zij nieuwe geschiedenis

want het concept van leren en fouten mogen maken

zorgt telkens voor een nieuwe verrijzenis

met geluk dat hen toeroept van alle daken

33: net als de Barmhartige Samaritaan uit de Bijbel

beschikken zij allen over een kruikje met olie

troosten zielen beschadigd door het vuur van de hel

dankzij een heerlijke geur van affectie, empathie en compassie

34: elke dag wordt de overwinning gevierd

van de nederigheid en zachtmoedigheid van het Lam:

Gods overwinnaar heeft alle zielen versierd

met de vrede, het recht en de vrijheid, waarmee Hij op aarde kwam

35: Onder hen bevinden zich waarachtige rechters, profeten en leraren

tussen apostelen, herders en brengers van goede tijding

dienen koninginnen, priesteressen en vorsten

om elk mens op te leiden in de allerschoonste toewijding

36: Die stad van de vrijheid, vrede en welbehagen

zal eeuwig het geluk van mensen bepalen

waar ’t eeuwige licht raakt aan ieders diepere lagen

en allen dagelijks Zijn wonderen verhalen

37: een edelmoedige geest drijft hen tot hulpvolle adviezen en lessen

met voor menig leerling(e) inspiratie door bezielde instructie

met zevens, achten en negens doorbreken zij de cultuur van middelmatige zessen

en beogen niets minder dan ieders ultieme perfectie

38: Afgezworen is manipulatie door hun heilvolle recht

rechtvaardigheid, vrede en blijdschap zijn wezenlijk aanwezig

niemand is meer aan het vergankelijke gehecht

het bestaan beleven ze als verrijkend en Godvredig

39: De oude huid van hun gezicht werd vervangen

met stralende pareldiamanten in hun nieuwe gezicht

een lichtlila kleur siert hun wangen

want hun geest werd door God zelf verlicht

40: ieder is overtuigd want de wijsheid in hun bestaan

straalt door een innerlijke rust naar alle zielen

 Gods grandioze oplossing voor HET PROBLEEM is verstaan

het Lam van God bracht hen tot het zachte aanbiddend knielen

41: eeuwige barmhartigheid stoelt op een ongeëvenaard inzicht

van het onmogelijke vrijpleiten door de wet

God, ik dank u van harte voor uw licht

 vele zielsgenoten zijn daardoor volledig apart gezet

42: In de mainstream van de LIEFDE doen zij velen floreren

onwaarschijnlijke mooie zaken ontmoeten zij op hun pad

sommigen doen zij zelfs van inproduktieve plannen omkeren

door hun conceptuele inzichten als blijvende schat

43: Het vleesgeworden Woord heeft hen gevoed

en opgeleid uit duisternis van zorgen, zonden en plagen

Door de Geest van Christus zijn zij behoed

 ontvingen soevereine en autonome antwoorden op al hun vragen

44: Een wonderbaarlijk zoekmachientje bracht hen naar de eeuwige schat

van vrede, vrijheid, vriendschap en vertrouwen

dagelijks putten zij vreugdevolle woorden uit het diepst van hun hart

om een fellowship van koningen en priesters op te bouwen

45: Nauwelijks is deze subtiele heerlijkheid te vatten in woorden van mensen

 zetelend in bewustzijn van stilheid en vertrouwen

ziet ieder de vervulling van al zijn of haar wensen

met een rijke zegening voor alle getrouwen

46: De wet van de Geest des levens werkt in deze zalige zielen

wat een onbeschrijflijk geluk in deze verwarrende tijden

met vriendschappelijke verbondenheid aan het absoluut Goede

blijven zij zich in alle omstandigheden mateloos verblijden

47: Eenvoud is kenmerk van het ware: de ware vrede en waar geluk, want

er is geen waarheid in de leugen en in de leugen is geen waarheid

elke ziel die stilheid beoefent is aan God verwant

en bezit de kristalheldere transparante wijsheid

48: Integriteit telt meer dan materiële welvaart

en zaligheid staat boven elke soort pecunia

conceptuele schatten zijn door hen vergaard

in hun hart klinkt iets schoner dan de mooiste aria

49: De bovennatuurlijke vrede van God bewaart hun gemoed

verankert hun gedachten en harten in de gezindheid van Christus

daarom zijn zij ten allen tijde vol goede moed

 in dagelijks besef van de paradijslijke hortus

50: Het is klaar en helder door het allerschoonste inzicht

de toerekening is elders neergelegd, betaald en geofferd

in het centrale deel van de STAD rust dat genoeglijke vergezicht

vrijgemaakt van de strikgedachte: “ik ben geslachtofferd”

51: De oude ziel, vergiftigd door het wezen van de oude slang

is met vredevolle vreugde op het houten kruis geplaatst

geen machthebber van welke aard dan ook heeft ooit nog iets in te brengen

God zelf openbaart Zich in zwakheid in elke bewoner van deze verheerlijkte stad

52: elk lid heeft een uitzonderlijk talent en gave ontvangen:

een gezalfde kijk op fouten, onrecht en rampen in de wereld

in een kinderlijke naiviteit kijkt ieder onbevangen

vol verwachting naar realisatie van het prachtige Godsbeeld

53: De gelijkheid als recht en plicht wordt alom gevierd

door allen die tot een ster zijn geworden in het korte aardse bestaan

elke dag worden kamers, straten en huizen versierd

diepdankbaar en gelukkigzalig in slapen en wakend bewust gaan

54: Door stilheid en vertrouwen in Zijn sterkte verankerd

stralend hel verlicht in hun ziel en geestelijk wezen

is er niemand door wraakgevoelens verkankerd

want ’t eeuwig liefdevol geluk is uit hun reine ogen te lezen

55: Ga ook jij op weg naar de allerhoogste zaligheid

Jezus heeft de volledige prijs voor jouw heil betaald

verheug je dagelijks in dit feit met ultieme dankbaarheid

de Heilige Geest heeft jouw goddelijke heil ook in het Nederlands vertaald

Ere zij het onschuldige, reine en zuivere offerlam

 Fokke

welke kleurige edelsteen past het best bij jou?

Maar de edele beraamt edele daden en hij staat voor wat edel is

Jesaja 32:8