Info Masterclasslessen exacte vakken vanaf jaar 2021: Uw hoopvolle Toekomst in een Notendop: Elegante oplossingen in deze privé-Masterclass voor elke leerling(e), in aanwezigheid van hun ouder(s): eerder behaalde cijfers worden onbetwist Beter, naar soms cum Laude (>=cijfer 8), soms Summa cum Laude (>=cijfer 9) of soms zelfs Magna cum Laude (cijfer 10) dankzij talrijke KOM & ZIE fotobewijzen, als hun opstap naar individuele Grandeur! Zelf werk ik graag als voorbereiding van toetsen e.d. met het cijfer 10 plus als Extrema cum laude: “volledig zelfstandig de oplossing bereikt en bereikend”.

16-3-2021

Spannende dag morgen. Ik zie uit naar de uitslag voor NL. Heb zelf per post gestemd.

15-3-2021

12-3-2021

stilte

7-3-2021

 Ik ga over op liederen van aanbidding van God, wat bij mij past.

6-3-2021

Er is altijd Hoop, Vooruitgang en Toekomst perspectief dankzij de vrede in het Nieuwe Jeruzalem. Jesaja 26: 1. Te dien dage zal in het land Juda dit lied gezongen worden: Wij hebben een sterke stad; Hij stelt heil tot muren en voorwal. 2. Opent de poorten, opdat een rechtvaardig volk binnenga, dat zijn trouw bewaart.”

5-3-2021

Het persoonlijk bereiken van volmaakte Vrede, Hoop en Liefde door de Heilige Geest is ons voorrecht, al vele eeuwen. 1 Petrus 5: 10. Doch de God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u, na een korte tijd van lijden, volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten. 11. Hem zij de kracht in alle eeuwigheid! Amen. 12. Door Silvanus, die, naar ik meen, voor u een betrouwbaar broeder is, heb ik in het kort geschreven om u te bemoedigen en te betuigen, dat dit de ware genade van God is; daarin moet gij vaststaan.”

4-3-2021

Mij werd genade bewezen. Ik had vaak en veel gezondigd in het verleden. Ik beleed mijn harde zonden, onbuigzame blik en liefdeloze daden en kreeg verzoening, vrede en harmonie. Ere zij God tot in eeuwigheid. Jezus is mijn AL-vrede. Amen.

3-3-2021

Samen met de moeder van onze 6 kinderen vormen wij een dubbel ster:

2-3-2021

Een dag om nooit te vergeten. Een waarheid om altijd te onthouden: 1 Tim 316. En buiten twijfel, groot is het geheimenis der godsvrucht:

Die Zich geopenbaard heeft in het vlees,
is gerechtvaardigd door de Geest,
is verschenen aan de engelen,
is verkondigd onder de heidenen,
geloofd in de wereld,
opgenomen in heerlijkheid.”

1-3-2021

In mijn eigen besef leef ik vandaag pas echt precies 20 jaar sinds 1 Maart 2001, toen ik op de VU mijn Rechtenbul de dag ervoor had ontvangen. Sinds 1 maart 2001 is een ongekende stroom goede zaken, gebeurtenissen en mensen mijn richting uit gekomen, waarvoor ik eindeloos dankbaar dankend blijf.

28-2-2021

Na WOII kreeg ik van mijn ouders een helder beeld mee van ongekende veerkracht dankzij Geloof in de God van de Bijbel. Dat geloof stimuleert me tot op de huidige dag en naar nog verdere toekomst.

27-2-2021

Een machtige Troost voor ieder mens genoemd in Romeinen 8: 24. Want in die hoop zijn wij behouden. Maar hoop, die gezien wordt, is geen hoop, want hoe zal men hopen op hetgeen men ziet? 25. Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding. 26. En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.”

26-2-2021

Troostrijke woorden: 2 Korinthe brief hfdstuk 4: 16. Daarom verliezen wij de moed niet, maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. 17. Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre te boven gaand eeuwig gewicht van heerlijkheid, 18. daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare; want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig.” Hieruit spreekt een ongekende veerkracht. Onze innerlijke mens blijft recht overeind.

25-2-2021

Op 1 maart 2001 is mijn bestaan na de eerdere turbulentie pas echt begonnen na het behalen van mijn Rechtenbul op de VU op 28-02-2001. Het is nauwelijks te vatten en te bevatten hoevele goede gebeurtenissen en ontmoetingen in de afgelopen 20 jaar hebben plaatsgevonden rond mijn praktijk voor exacte individuele Masterclass lessen voor Wiskunde, Natuurkunde en Scheikunde, die nog steeds in beweging is. EzGaVe. Zelf maak ik met het grootste plezier de moeilijkste sommen als voorbereiding van lessen.

24-2-2021

De Psalm 89, waarmee de toon van mijn bestaan werd ingezet in de Prinsenkerk destijds in Rotterdam. Die melodie en woorden klinken nog steeds door, elke dag. Amen:

23-2-2021

Waar is de Oerangst gebleven? Waar de Oerschuldigheid? Waar de Oerstrafbaarheid? Die zijn alle drie verdwenen als sneeuw voor de zon. Op Golgotha. Hosannah. Amen. 

22-2-2021

Ieder die dit leest groet ik vanaf nu van harte met  vredevolle, hoopvolle en liefdevolle groeten. Amen.

21-2-2021

Wat is Inzicht anders dan het kunnen acteren en denken met de snelheid van het licht?  Want: “Zien is weten en Inzicht is eindeloos.” 

20-2-2021

Te midden van alle zwartkijkers en kwaadsprekers is er iemand opgestaan: de Almachtige Ik ben nederig en zachtmoedig van Hart: Jezus Christus uit Nazareth, de onvergelijkbare Schepper van alle Goed en Goeds. Amen.

19-2-2021

Volgens de Joodse dateringsmethode is mijn geboortedatum 17-10-1945 gekoppeld aan Psalm 91. Een immense blijvende troost is en blijft deze Psalm daarom voor mij, vooral in deze turbulente tijden.

18-2-2021

De pilaar van mijn bestaan in Jesaja 58: 11. En de Here zal u voortdurend leiden, u in dorre streken verzadigen en uw gebeente krachtig maken; dan zult gij zijn als een besproeide hof en als een bron, waarvan het water niet teleurstelt.” 

17-2-2021

Een alias van GOD is: overvloedig geven. Probeer het zelf eens. Veel succes gewenst.

16-2-2021

Update per 7-2 j.l. van Digitale autobiografie tot heden:

http://www.kijkiedoco.nl/Digitaleautobiografie.html

15-2-2021

De zalvende kracht van de Geest maakt een definitief einde aan denigrerende gedachten, wanhoopsgedachten, cynische gedachten, zwartmakende gedachten, pessimistische gedachten, rampgedachten, dominantiegedachten, dictatorgedachten, tirangedachten, sceptische gedachten en vult uw wezen met hoopvolle, vredevolle en liefdevolle gedachten. De Heilige Schrift zegt immers: “Werp al uw bekommernis op Hem want Hij zorgt voor u.”  1 Petrus 5 vers 7. Geen week in mijn bestaan is dat duidelijker bewezen dan de afgelopen week. Het was meer dan grandioos. Hosannah.   

14-2-2021

Geen nieuwe politieke partij, geen nieuwe kerk, geen nieuwe theologie, geen nieuwe ideologie beoog ik, maar ik zie voor ons allen een stralende toekomst volgens Galaten 5: vers 5 Wij immers verwachten door de Geest uit het geloof de gerechtigheid, waarop wij hopen.” Die (dubbele) Gerechtigheid staat helder beschreven in Jesaja 61 en is uitgewerkt door Jezus in Mattheus 5. Zalig bent u als u dit begrijpt, inziet en toepast. Niets minder dan de volmaaktheid en individuele geestelijke volwassenheid beoogt de heilige Geest in u persoonlijk. Amen.  

13-2-2021

Build Back Better & The Great Reset? Zal het politieke publieke bestel beter worden voor de gewone man, voor de gewone burger? Ik heb mijn twijfels. Zijn het niet gewoon weer trucken van de rijke elite voor bevestiging van hun machtpositie, wereldwijd? Wie geeft echt om de kleine man, om de hard werkende vrouw, de gewone burger en loyale belastingbetaler? Is het geen tijd voor invoering van de echte gouden standaard? Die is kortgezegd: de individuele potentie tot praktisch zelfcorrigerend vermogen in alle facetten van het collectieve bestaan. Een machtig hulpmiddel daartoe is Wiskunde met de universele bewijs-concepten. In moreel opzicht zijn de archetypen uit de Bijbel zeer instructief en leerzaam. De apostel Paulus noemt dit zelfcorrigerend vermogen in Romeinen 8 vers:13. Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven; maar indien gij door de Geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven. 14. Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods.” Hij beschrijft hier de smalle weg ten leven, door Jezus in de evangeliën genoemd. Mogen velen in deze verwarrende tijd deze weg ten leven vinden en daadwerkelijk gaan en bewandelen. Hosannah. Deze individuele weg naar het persoonlijk eigen maken van alle goddelijke kwaliteiten gaat en zal steeds meer wanhopige zielen aantrekken.

12-2-2021

Een duizenden jaren oude individuele vloek is omgezet in een tijdloos, blijvend en vredevol Welbehagen, toen de engelen destijds zongen: “Vrede op aarde in mensen des Welbehagens.” Dat gezang klinkt nog steeds door uit diezelfde monden. 

11-2-2021

Laodicea 2021? Hoe ontsnappen aan de dagelijkse geestdodende informatie uit o.a. Politiek Den Haag op t.v., Internet, sociale Media, in tijdschriften en kranten? Zie Openbaring 3:17. Omdat gij zegt: Ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek, en gij weet niet, dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte, 18. raad Ik u aan van Mij te kopen goud, dat in het vuur gelouterd is, opdat gij rijk moogt worden, en witte klederen, opdat gij die aandoet en de schande uwer naaktheid niet zichtbaar worde; en ogenzalf om uw oogleden te bestrijken, opdat gij zien moogt. 19. Allen, die Ik liefheb, bestraf Ik en tuchtig Ik; wees dan ijverig en bekeer u. 20. Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij. 21. Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon.”

10-2-2021

Geen angst, geen stress noch vrees. Openbaring 1. 17. En toen ik Hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten; en Hij legde zijn rechterhand op mij en zeide: Wees niet bevreesd, Ik ben de eerste en de laatste, 18. en de levende, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden, en Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk.”

9-2-2021

Edelmoedigheid trekt aan het langste eind. Jesaja 32: 8. Maar de edele beraamt edele daden en hij staat voor wat edel is.”

8-2-2021

De weg naar de wijsheid volgens de apostel Paulus: 1 Cor 2: 2.Want ik had niet besloten iets te weten onder u, dan Jezus Christus en die gekruisigd. &: vers 9: Maar, gelijk geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben. 10. Want óns heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods.” 

 7-2-2021

Tijdloze sterrendom voor Gods dienaren: Openbaring 22: 1. En hij toonde mij een rivier van water des levens, helder als kristal, ontspringende uit de troon van God en van het Lam. 2. Midden op haar straat en aan weerszijden van de rivier staat het geboomte des levens, dat twaalfmaal vrucht draagt, iedere maand zijn vrucht gevende; en de bladeren van het geboomte zijn tot genezing der volkeren. 3. En niets vervloekts zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daarin zijn en zijn dienstknechten zullen Hem vereren, 4. en zij zullen zijn aangezicht zien en zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. 5. En er zal geen nacht meer zijn en zij hebben geen licht van een lamp of licht der zon van node, want de Here God zal hen verlichten en zij zullen als koningen heersen tot in alle eeuwigheden.”

6-2-2021

Afscheid van krachteloos goedbedoeld gebeuzel: Efeze 3: 14. Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader, 15. naar wie alle geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, 16. opdat Hij u geve, naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn Geest in de inwendige mens, 17. opdat Christus door het geloof in uw harten woning make. Geworteld en gegrond in de liefde, 18. zult gij dan samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, 19. en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods. 20. Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, 21. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen.”

5-2-2021

Directe toegang tot het hart van God: Johannes 4:23. maar de ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid; want de Vader zoekt zulke aanbidders; 24. God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid.”

4-2-2021

Na de catastrofe is er licht: Jesaja 54: 10. Want bergen mogen wijken en heuvelen wankelen, maar mijn goedertierenheid zal van u niet wijken en mijn vredesverbond zal niet wankelen, zegt uw Ontfermer, de Here.”

3-2-2021

Het glorierijke evangelie van Jezus Christus in Romeinen 6:“” 22. Maar thans, vrijgemaakt van de zonde en in de dienst van God gekomen, hebt gij tot vrucht uw heiliging en als einde het eeuwige leven. 23.Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here.”

2-2-2021

Het apostolische licht:1 Joh 2: 24. Wat u betreft, wat gij van den beginne gehoord hebt, moet in u blijven. Indien in u blijft, wat gij van den beginne gehoord hebt, dan zult gij ook in de Zoon en [in] de Vader blijven. 25. En dit is de belofte, die Hij zelf ons beloofd heeft: het eeuwige leven. 26. Dit heb ik u geschreven over hen, die u misleiden. 27. En wat u betreft, de zalving, die gij van Hem ontvangen hebt, blijft op u, en gij hebt niet van node, dat iemand u lere; maar, gelijk zijn zalving u leert over alle dingen, en waarachtig is en geen leugen, blijft in Hem, gelijk zij u geleerd heeft.”

1-2-2021

liefde: in je hart ieder mens een goed hart toedragen, m.a.w. iedereen in je hart kunnen knuffelen in geest en in waarheid.

1-2-2021

Op www.kijkiedoco.nl vindt u essentiële informatie over mijn individuele Masterclass instructie.

22-01-2021.

Wat blijft er van nu af aan nog over? Jeremia 33:3 “Roep tot Mij en Ik zal u antwoorden en u grote, ondoorgrondelijke dingen verkondigen, waarvan gij niet weet.” Alvast gefeliciteerd met het NT ANTWOORD uit 1 Cor 2:9-10 “Maar, gelijk geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben. 10. Want óns heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods.” Heel veel succes gewenst en het liefst SUCZEVEN. Amen. Groeten F.P.O. Almere. PS: ook u wacht een onbeschrijflijk mooie misse van Hogerhand in deze wereld volgens de grandioze regel: “Onderzoekt alle dingen en behoud (d.w.z. onthoud) het Goede. Daarop zit de wereld te springen. “Door de Geest gefocuste onderzoekers.” Een jongen gisteren aan de telefoon uit Utrecht in paniek voor zijn eindexamen Wisk B mocht ik een effectief gratis advies aanreiken voor een schooltoets van hem vanmiddag. Dat was fun in het kwadraat.

12-12-2020

De ster van Bethlehem

ik zoek de ster van Bethlehem

het licht dat eeuwig straalt

niet ver van de stad Jeruzalem

de ster die niet valt of daalt

een baby werd geboren

tussen koeien en mest in een stal

hij was door God verkoren

als inspirator voor het gans heelal

de puurheid van dat lieve kleine kind

bekoort mij recht mateloos

Jij en ik zijn door God bemind

zonder Hem voel ik me hulpeloos

voor de kribbe kniel ik neer

voor het wonder van het Licht

in het kind ontmoet ik nog veel meer

ik zie Gods lieve aangezicht

is er nog redding voor deze wereld

komt er ooit een eind aan ’t ruzie maken

aan bloedvergieten, oorlog en geweld

laat ’t kind liever onze harten raken

de ster ver boven ’t oude Bethlehem

als heldere Licht voor alle mensen

straalt eeuwig in het nieuw Jeruzalem

doorschijnt alle landen, talen en grenzen

de vredevorst werd in een stal geboren

begin eenvoudig eens voor dit feit te danken

er breekt ook in jou een nieuw ochtendgloren

in jouw hart ontstaan de warme klanken

sluit je aan bij de drie wijzen

zing samen met de engelen in het koor

vier feest met de herders en de schapen

’t kind geeft jou een nieuwe kijk en gehoor

dec 2006

 

23-11-2020

De vlam van optimisme dooft nimmer.

 

4-11-2020

1-11-2020

Een nieuw begin, een nieuwe maand, de alfa van een nieuwe toekomst: grenzeloos. mateloos, eindeloos.

27-10-2020

Zie de nieuwe elegante Didaktiek: www.kijkiedoco.nl

12-10-2020

Het kunnen zien en horen van de Grandeur van de dingen is op zich al een wonder.

 

22-9-2020

Schuilen tegen de storm

19-9-2020

Kosmische harmonie:

 

17-9-2020

Vroeger begon de Victorie in Alkmaar. Nu begint Uw Victorie in Almere met de hoogste cijfers voor Wiskunde, Natuurkunde en Scheikunde in mijn Sterrenacademie sinds 1 september 2006. Velen gingen u al voor. Bekijk goed de foto’s en referenties. Kom, zie en overtuig Uzelf. Het ga U zeer goed.

11-9-2020

Afsluiting van mijn zout-zijn periode tegen dood en verderf. Nu mogen anderen het gevecht aangaan en voortzetten tegen Overheidsdiefstal, Overheidsleugens en Overheidsfraude. Ik wijd mij geheel aan mijn tweede Missie: Licht zijn. Dankzij individuele exacte Masterclass lessen. De tweede leerling van dit seizoen was vandaag 1,5 uur aanwezig. Hij wil graag Cardioloog worden. Mijn hart zong. 

9-9-2020

De envelop is sinds 1 september j.l. binnen met het CRvBeroep slotarrest van mijn 22 jarige UWV Oorlog met tijdloos historisch mathematisch en juridisch document. Die gaat geopend worden op 9/11 om 15.00u. Mijn casus gaat de exacte educatie wereldwijd nieuwe impulsen geven. Ik voer dankzij deze casus in het Recht de gouden standaard in van de mathematische precisie. Dankbare groeten Mr.ir. Fokke P. Oord, Almere. 

1-9-2020

“Education is the most powerful weapon which we can use to change the world” van Nelson Mandela.

Een Triple win-win-win situatie voor uzelf of uw zoon/dochter vindt u hier voor Wiskunde A,B,C en D, Natuurkunde en Scheikunde. Al 14 jaar elke dag bewezen. Dankbare groeten Fokke P. Oord.

17-8-2020

Een nieuw seizoen staat te beginnen. Laat ieder zichzelf moed inspreken en hoopvol zijn: het verleden is goed geweest en de toekomst wordt nog beter. Onbetwist. Hoera.

12-8-2020

Hoera ik kan weer tekst editen

2-6-2020:

Het leven wordt gevierd met vier overgebleven zwaantjes en warme appeltaart.

MP advertentie tekst

 

Kom, zie en overtuig uzelf. Al bijna 14 jaar met grote successen en veel plezier voor leerlingen en ouders. Kortgeleden is Lorenzo (VMBO-TL) geslaagd na 16 lessen van een uur. Zijn moeder Marcha was op zoek op MP en heeft mij gevonden. Een groot succes werd toegevoegd aan de vele eerdere successen. Hij gaat nu met de vervolgstudie beginnen voor zijn stralende toekomst. Hij had nog nooit een voldoende voor Natuurkunde gehaald en slaagde na 8 lessen met een 7,1 voor Natuurkunde en na weer 8 lessen met een 6,1 voor Wiskunde en een 6,1 voor Nederlands. Op 1 september 2020 doe ik dit werk precies 14 jaar (= 2 keer een cyclus van 7 jaar) met passie en plezier in de nabijheid van één of meer ouders. “Education is the most powerful weapon wich we can use to change the world volgens de wet van Mandela.” Wie van u als ouders wil daarom geen hogere cijfers voor de heldere toekomst van uw kinderen? Ik introduceerde op 1 dec 2019 een nieuwe gouden standaard: Extrema cum laude als nieuwe norm en praedicaat: cijfer 10 plus voor iedere leerling(e) die volledig zelfstandig de moeilijkste som oplost. Steeds meer ouders ontdekken deze individuele Masterclass lessen sinds 1 augustus 2006 voor hun kinderen. Gefeliciteerd daarom als u dit voor de eerste keer leest, want velen gingen u al voor. Zoekt u of uw kind hulp voor exacte vakken voor Gymnasium, Vwo of Havo. Dan bent u hier op het goede adres. Zie de diverse fotobewijzen in deze advertentie of in het menu op mijn website: de SterrenCarousel. Slagen en overgaan zijn de normale protocollen hier voor leerlingen en studenten & zittenblijven of zakken zijn bij mij never en nooit OPTIES geweest. Sinds 1 augustus 2006 verzorg ik een individuele Masterclass en heb ik vele kinderen van Almere en omstreken in aanwezigheid van hun ouders mogen helpen aan goede cijfers voor de toetsen, de overgang naar de volgende klas of voor het eindexamen. Zie de diverse referenties en foto’s van sterren op mijn website, als topje van een omvangrijke ijsberg. Ik beoog bij elk leerling(e) minimaal een 7 voor (examen)toetsen. Zelf had ik voor deze drie exacte vakken op mijn eigen Rotterdamse Marnix Gymnasium-bêta: precies drie zevens. Daarom onderwijs ik telkens elke student(e) of leerling(e) hier het Universele stappenplan voor het verwerven van exacte kennis en INZICHT. Sommigen zijn onbetwist bewezen piloot geworden, anderen arts, en weer anderen cum laude psycholoog, enz. Mijn levensdoel is: zoveel mogelijk leerlingen via mijn eigen Didaktiek KIJKIEDOCO (zie: www.kijkiedoco.nl) de weg wijzen naar het zelfstandig oplossen van alle sommen, zelfs de moeilijkste. Dit zorgt voor helderheid en betere resultaten ook voor andere vakken, zoals Economie en Management en Organisatie. Effectiever (sneller resultaat) & Efficiënter (hogere cijfers) dankzij mijn Top Down instructie incl de 70 Drieledige Concepten. Kom en zie: ontdek nieuwe mogelijkheden voor u en uw kind. Dankbare groeten Mr.ir. Fokke Oord MA & MSc, Almere.  PS 1: Ik weiger kinderen de dupe te laten worden van af en toe karig bezield regulier onderwijs. PS 2: mijn ontvangen bezieling dankzij Dr. P.A.M. Kanters aan de TU Delft rond 1970 geef ik eenvoudig door. Of anders gezegd, volgens Nelson Mandela: “Education is the most powerfull weapon which we can use to change the world.” Amen!

Gedurende heel wat jaren was ik in de zomerperiode examinator Staatsexamens in Amersfoort en Tilburg.

Nieuw per 1 augustus 2018: in elke vakantie: Individuele Holidayschool van 6 keer 1,5 uur als voorbereiding voor de nieuwe lesperiode met o.a. de  Algebra en Meetkunde van 1ste: het lineaire Model, 2de het kwadratische Model en 3de: het stochastische Model (kansrekening). Hele nuttige oefeningen met breuken, wortels, exponenten, logaritmen en afgeleide funkties.

Aanmeldingen s.v.p. via oordfokke@gmail.com of telnrs: 0615895450 of 036-5303808.

Referenties van ouders en succesvolle leerlingen:

10.
Dankzij 11x 1,5 uur Masterclass van de heer Oord is mijn zoon binnen 1,5 maand gegaan van een 3,9 naar een 7,3 voor zijn mondeling examen wiskunde B. We zijn de heer Oord erg dankbaar.
Met vriendelijke groet,

geplaatst: 2-9-2018
Karin, Lelystad.

9.
Bijles in Almere 

Geplaatst door Alves op 07 jul. ’17
Hierbij onze dank aan de heer Fokke Oord. De heer Fokke Oord heeft mijn dochter een aantal jaar bijles gegeven afwisselend op het gebied van natuurkunde, scheikunde en wiskunde. Hierdoor kreeg zij op een bepaald moment wiskunde onder de knie en geen bijles meer nodig. Nu helpt zij haar zusje zelfs met wiskunde. Een zeer vakkundige, vriendelijke, attente en enthousiaste man. Zeer flexibel en uitermate fijn dat je zowel thuis als op zijn adres bijles kunt volgen. Doordeweeks of in het weekend. Zijn manier van les geven is goed en duidelijk. Met juiste informatie en fijne voorbeelden. Met het diploma op zak kunnen wij terug kijken op de fijne en leerzame jaren met de heer Fokke Oord. Zelfs onze hond heeft genoten van de zakken honden koekjes waarmee de heer Fokke Oord hem verraste. Familie Alves
8.
Bijles in Almere 
Geplaatst door h861257 op 22 jun. ’17
Fokke heeft mij enorm geholpen! Zijn geduld en het tientallen keer uitleggen van natuurkunde zijn voor mij essentieel geweest. Ik kwam bij Fokke met een redelijk cijfer voor natuurkunde. Ik werkte heel hard maar het resultaat bleef uit. Toen wij samen iedere week gingen stoeien met lastige natuurkundige sommen kwam ik er op een gegeven moment uit. Het eindresultaat is een 7.6 voor mijn eindexamen natuurkunde!. kortom, zijn lessen hebben mij ontzettend geholpen.
7.
Meer dan bijles wiskunde in Almere 
Geplaatst door Bunck op 22 jun. ’17
Raphaël heeft de afgelopen twee jaar onmisbare ondersteuning gehad op het gebied van wiskunde en natuurkunde. Hij is met klinkende cijfers geslaagd voor de havo. ‘Starmaker’ Fokke geeft op een heel inspirerende en geheel eigen wijze ondersteuning die meer is dan alleen maar bijles. Hij weet de leerlingen te raken, daar waar hun school op dit gebied vaak verzaakt. Reden waarom hij inmiddels een hele schare enthousiaste ‘sterren’ achter zich weet. Ton Bunck
6.
Bijles wis- natuur- en scheikunde in Almere 
Geplaatst door War op 27 jun. ’16
Zelf heb ik HAVO afgemaakt zonder de betavakken, maar ik had wel altijd interesse gehad in de betavakken. Helaas kreeg ik op school niet de nodige aandacht en hulp aangeboden om deze vakken mee te nemen naar de 4e en 5e. Voor mijn toelating tot de universiteit had ik deze vakken toch nodig en tijdens mijn zoektoch naar oplossing vond ik Fokke Oord, ook wel Happy Teacher genoemd. Bij Happy Teacher heb ik met veel plezier wis- natuur- en scheikunde gevolgd. Hij legt de stof altijd op een simpele maar inzichtelijke manier uit zodat je het altijd kan begrijpen, de lessen zijn altijd goed geordend, leuk en informatief. Ik zeg tot de dag van vadaag: Had ik Happy Teacher maar eerder ontmoet!
5.
Bijles Wiskunde in Almere 
Geplaatst door Nio op 01 jun. ’16
De lessen van Fokke Oord, een absolute aanrader voor een ieder die het nodig heeft. Het maakt echt niet uit op welk (instap)niveau en na verloop van tijd zie je zichtbaar en vooral meetbaar resultaat. Ik weet bijna zeker dat dit voor iedereen geldt die aan zijn lessen deelneemt. Zelf heb ik dat ook ondervonden. Dankzij deze wiskunde lessen heb ik zelfs plezier in in dit vak gekregen. Nio
4.
Bijles in Almere 
Geplaatst door Ingrid op 19 mei ’16
Inmiddels heeft meneer Oord mij al bijna 2,5 jaar begeleid met het maken van natuurkunde sommen.Toen ik voor mijn eerste cijfer in de 4e klas een 3.3 haalde, besefte ik dat het tijd was voor hulp. Met de hulp van Fokke Oord heb ik uiteindelijk mijn cijfer opgehaald tot een afgeronde 7. De lessen van meneer Oord zijn leuk, leerzaam en geven je een zeker gevoel bij het maken van moeilijke sommen. Amber Hoogendonk
3.
Bijzonder leuke bijles in bèta in Almere 
Geplaatst door ellenleenstra op 19 mei ’16
Ik ken Fokke Oord ondertussen ruim 2 jaar en hij heeft me al die tijd geholpen met wiskunde en natuurkunde. Toen ik in de 4e klas begon met een N&T-pakket bleek natuurkunde al snel erg moeilijk. Maar met de hulp van Fokke Oord heb ik toch een prachtig gemiddelde weten te halen. Naast de mooie resultaten waren de lessen altijd zeer informatief én leuk, waardoor mijn motivatie voor het vak ook groeide. Kortom, een leerzame en gezellige ervaring! Ellen Leenstra
2.
Bijles natuurkunde in Almere 
Geplaatst door anouk.montfoort op 19 mei ’16
Fokke Oord heeft mij naast een mooi gemiddelde ook plezier in het maken van sommetje bijgebracht. Ik had aanvankelijk nooit verwacht dat ik met plezier een natuurkunde opgave zou maken. Dit is het gevolg geweest van super motiverende en inspirerende lessen, waarin meneer Oord mij de denkwijze van een échte bèta heeft leren ontdekken.
1.
Bijles wiskunde en natuurkunde in Almere 
Geplaatst door Dieneke op 18 mei ’16
Fokke Oord is een bijzondere docent. Hij geeft leerlingen vertrouwen dat zij door inspanning altijd in staat zijn zichzelf te ontwikkelen. Hij ziet bij elke leerling wat die van hem nodig heeft om de stof eigen te maken: soms een zetje, soms een opbeurend woord. Hij heeft een heldere aanpak waarbij hij de stof terugbrengt naar de essentie om zo het inzicht van leerlingen zelf te vergroten en hun vertrouwen in hun eigen kunnen te laten groeien. Zijn enthousiasme voor exacte vakken, maar ook voor leren is aanstekelijk. Dit gecombineerd met zijn open, rustige houding maakt hem een bijzondere docent.

12-8-2020