Uw hoopvolle Toekomst in een Notendop: Elegante oplossingen in deze privé-Masterclass voor elke leerling(e), in aanwezigheid van hun ouder(s): eerder behaalde cijfers worden onbetwist Beter, naar soms cum Laude, dankzij talrijke KOM & ZIE bewijzen!

11-2-2018

Er zijn m.i. drie legale niveau’s in de Geest:

 1. De wet van God waarover Paulus schrijft in Romeinen 7

2. De Tora wet zichtbaar in het O.T vanaf Exodus.

3. De wet van de Geest des Levens uit Romeinen 8: 2, ook de wet van de vrijheid genoemd door Jacobus.

10-2-2018

Waar leer je dit: “God aanbidden in Geest en in Waarheid?”

Antwoord: in de bodem c.q. kelder van het eigen HART. 

9-2-2018

“Over God zal ik zwijgen” schreef Meister Eckhart lang geleden. Is dat het meest verstandige? Zou het kunnen zijn?: Omdat alleen de Zoon Jezus God kent en hem heeft laten zien: een gekruisigde man, die op het kruis riep: “Mijn God, mijn God, waarom heb je mij verlaten?” God verliet hem, Jezus, omdat die Zoon de Vader had geëvenaard tot grote vreugde van die Vader met het oog op een volkomen toekomstige coöperatie en permanente samenwerking in het hart van liefhebbers van de wet van God.

8-2-2018

7-2-2018

Wanneer stopt Auschwitz? Nooit, never, het blijft elke dag actueel. Wie stopt de tiranie van het KWAAD?

6-2-2018

vroeger (58 jaar geleden) op Texel gezongen tijdens een evangelisatie tentcampagne:

5-2-2018

De Allerbeste leerlingen met hun allerbeste ouders ontmoet ik wekelijks in mijn praktijk. Mijn liefje, wat wil je nog meer?

4-2-2018

Het is gelukt

Wees niet bang voor de confrontatie met het eigen vuur van onrecht, verwerping en afwijzing. Die loutering brengt je dichter bij jezelf en daardoor bij de Ander. Dagelijks bewijzen van het tegendeel van het nare wat jezelf overkomen is. Bestaat er een mooier bestaan op aarde? 

3-2-2018

Niets minder dan het tijdloze Leven in de kosmische Christus bekoort mij met 1ste: schrijven is Brons hard, 2de: Spreken is zilver helder, 3de: Zwijgen is goud zacht en 4de: God aanbidden in Geest & in Waarheid is Diamant sterk als Beethoven-, Mozart- en Chopin muziek.

2-2-2018

Is de waarheid van getallen in het algemeen onomstreden?

1-2-2018

De vrede die alle verstand te boven gaat, bekoort mij.

31-1-2018

Zorg voor visionaire kennis, voor de stralende toekomst van je leerlingen.

30-1-2018

“Ik heb niet besloten iets te weten, dan Jezus Christus en die gekruisigd.” Schrijft de grandioze apostel Paulus in 1 Cor 2. Bestaat er een betere manier om God te dienen? Vanuit deze niet-wetendheid en armoede van geest? Kan ik worden afgerekend op wat ik niet heb besloten te weten? Ben ik daaraan schuldig? Dat zij verre. Kan ik een nog zuiverder toestand van mijn geest bereiken? Dan ben ik toch vrij van wat wie dan ook mij ooit aangedaan heeft. Alle narigheid plaats ik dan evenals Christus, op Zijn kruis.

29-1-2018

Mijn meest dramatische herinnering: mijn allerbeste Strafrechtadvocaat, docent en leraar, die mij juli 1997 een 9,3 bezorgde voor beginselen Strafrecht op de VU, als laatste cijfer van het toenmalige Propadeuse Rechten, pleegde later suicide als Vice-president van een Rechtbank. Ik kan het nog steeds niet geloven.

28-1-2018

Op de vlakte van het niet-weten groeien de mooiste bloemen, als tijdloze memory-diamanten.

27-1-2018

Er zijn volgens de Schepping en Atoomtheorie zeven gradaties van geluk of ongeluk, zichtbaar in de Scheikundige elementen.

26-1-2018

Het is onmogelijk om bij de EEUWIGE te vroeg of te laat te komen. De presentie is alomvattend. Wie het vatten kan, vatte het. Er is permanente toegang voor elk hart tot de Eeuwige Vader.

25-1-2018

Is er een belangrijker, groter en universeler mysterie denkbaar en zichtbaar gemaakt met Kerst dan 1ste: de maagdelijke geboorte, 2de: van de eeuwige Geest in 3de: de menselijke ziel?

24-1-2018

De parabel van: Het uilskuiken en de ezel van Bileam. Wie was de domste én slimste van beiden?

23-1-2018

Heldere verfrissende oplossingen trekken ieder aan.

22-1-2018

Christus is volgens Paulus in 1 Cor 15 een levendmakende geest. Dit lijkt me een groot geheim, omdat de ziel van een mens een copie hiervan denkt te kunnen maken, maar dat lijkt me de grote illusie en misleiding, overal en altijd. De waarheden van de Geest zijn niet te copiëren, maar kunnen geopenbaard worden, zoals o.a. aan de grandioze apostel Paulus. Wie is bijv. in staat zuivere Liefde (uit 1 Cor 13) te copiëren, die het kwade niet toerekent? Die Liefde staat loodrecht op die van de Ziel, die een onwaarschijnlijk vermogen heeft om persoonlijk ondervonden onrecht van vele, vele jaren geleden nog toegerekend te houden in het geheugen. Die angel is door Christus op het kruis voor eens en altijd teniet gedaan.

21-1-2018

In kracht van de eeuwige Geest heeft Jezus zijn lichaam van vlees en zijn ziel van bloed geofferd tot eeuwig heil van elk mensenkind.

20-1-2018

Verteerd door een alles verbrandend vuur van en verlangen naar goddelijke Gerechtigheid, Fatsoen en Eerbied in een geest van onderdanigheid aan alles wat edel, nobel en goed is én blijft.

19-1-2018

Is het woord: “Onderdaan” afgeleid van Daniël, de tweede man naast Koning Darius? Kan het een feest zijn: onderdanig te zijn? Jawel, jawel, als ………. de koning verantwoordelijkheid neemt voor het doen en laten van de onderdaan. 

18-1-2018

Mij prikkelen dagelijks de meest moeilijke vragen uit de SCHEIKUNDE én NATUURKUNDE. Die telkens op te lossen dankzij de WISKUNDE tot een helder beeld vormt de benzine, als BRANDSTOF in mijn leerlingenpraktijk.

17-1-2018

10 jaar geleden op bezoek in Toronto bij mijn zus en zwager

lunchen bij de Niagara watervallen

16-1-2018

10 jaar geleden op de bruiloft van zoon Pieter op: 28-9-2007

Drie broers als musketiers: Jan, Fokke en  Gerard.

15-1-2018

De bedoeling van Christus: ontwikkel individueel sterren in geluk, cultuur en wetenschap overal ter wereld dankzij Zijn concepten in Individuele KIJKIEDOCO Sterren Academies met onderstaande LOGO. 

14-1-2018

Ere en Hulde aan al mijn meer dan 100 fantastische leraren, professoren, doctors in het RECHT én WISKUNDE, meesters in het RECHT en ingenieurs in exacte vakken.

13-1-2018

mijn LOGO van Hogerhand als Sterren Creatie Tool

Op zoek in 2018 naar een stille Revolutie en beoogde expansie van deze universele elegante Onderwijs verbetertechniek én pragmatische Didaktiek én individuele Masterclass: KIJKIEDOCO voor het welzijn van alle leerlingen, waar ook ter wereld met hoge cijfers, meer dan middelmatig, liefst cum Laude. 

12-1-2018

Let vooral in deze roerige tijd op de archetypes uit de Bijbel, de OT. en NT. voorbeelden. Laat je inspireren door de goede, evt de minder goede en laat je waarschuwen door slechte voorbeelden.

11-1-2018

De vogel uit het ei gekropen vindt zijn vrijheid in de atmosfeer. Een door Christus levendgemaakte geest geniet het majestueuze vrijheidsheil in de Geest van God.

10-1-2018

De wet van Inzicht, zichtbaar gemaakt in Daniël 10:

11. En hij zei tot mij: Daniël, gij zeer beminde man, let op de woorden die ik tot u spreek en ga rechtop staan, want nu ben ik tot u gezonden. Toen hij dit sprak stond ik bevende op. 12. En hij zei tot mij: “Vrees niet Daniël, want van de eerste dag af, dat gij uw hart erop gezet had om inzicht te verkrijgen en uw hart te verootmoedigen voor uw God, zijn uw woorden gehoord en ik ben gekomen op uw woorden.”

Het majestueuze ongekend mooie gevolg en vervolg hiervan ziet u in Psalm 91: 14 e.v.

9-1-2018

Zal dit jongetje een verschil malen en velen verrijken? 

wis en waarachtig!

8-1-2018

Voor 2018:

Nu: het vaderlijke Paulus’ gebed, als meest opmerkelijke Apostel. Hij schrijft in Efezebrief hfdstk 3:

14. Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader, 15. naar wie alle geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, 16. opdat Hij u geve, naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn Geest in de inwendige mens, 17. opdat Christus door het geloof in uw harten woning make. Geworteld en gegrond in de liefde, 18. zult gij dan samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, 19. en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods.

20. Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, 21. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen.

7-1-2017

Directe en onmiddellijke toegang tot het hart van God, de Vader, als inspirator van alle levenden.

6-1-2017

Welke existentie sfeer bevat het meeste geluk?

5-1-2017

Levenden eren hun inspirators

4-1-2017

Hoe groot is het verschil tussen de Judas-kus en de Jezus-kus? Die laatste wordt heilige kus genoemd en is m.i. zo goed als verdwenen. Wie weet nog hoe Jezus kuste? Bijv kinderen, hun moeders en zijn discipelen. Heeft u enig idee hoe misdadig het is geweest toen Judas, die ook vaak door de Jezus’ kus op zijn voorhoofd was gezegend, Jezus verraadde met zijn onheilige kus in aanwezigheid van de overige discipelen en de overheidsdienaren in de hof van Gethsemané? Wie dit leest, probere het te vatten en ga zich oefenen de Jezus kus toe te passen, vooral moeders t.o.v. hun kinderen. D.w.z. een heilige kus op hun voorhoofd drukken ter ontwaking van het heilige Inzicht en Kosmisch bewustzijn. Elke andere opvoedingstechniek van onderwijzing, correctie, bestraffing en terechtwijzing, wordt hiermee verre overtroffen en daadwerkelijk aangevuld. Dit noemt Openbaring 22: 4 De naam van God op het voorhoofd van zijn dienaren geschreven (met een kus). Amen.

3-1-2018

one golden apple as one goal

2-1-2018

Verwerf en beschik a.u.b. over vitale kennis van DOOD (liefdeloosheid) én LEVEN dankzij Christus.

1-1-2018

Zeer gelukkig en zalig Nieuwjaar 2018 gewenst

Passeer ook u deze gouden cherub met het brandende zwaard op weg naar de Boom des Levens (i.c. = verfrissend mooie opdrachten) a.u.b. en geef alle Eer uitsluitend en alleen aan God, de Almachtige.

31-12-2017

Leerlingen van VWO 4 bij mijn afscheid in 2006: onvergetelijke sterren

Uw tijdloze blijvende stralende HEIL wacht al eeuwen op U om zich U bekend te maken. U moet DAT alleen willen zien en een beetje op ZOEK gaan, want uiteindelijk zoekt HET U op. Amen.

30-12-2017

“Niemand heeft ooit God gezien. De Zoon, die bij de boezem van de Vader is, heeft Hem doen kennen.” Dit geheim, door de apostel Johannes benoemd, is heldergemaakt door Jezus. 

29-12-2017

Wees steeds aangesloten op de nimmer opdrogende bron van Levend water. Spreek altijd in termen van hoop, licht, sterbewustzijn, verandering, verbetering en voltooiing. Het is al goed en het wordt nog BETER. Onbetwist, want God is het overtuigende bewijs daarvoor. 

28-12-2017

Geniet deze laatste dagen van 2017 intens van boven kosmische dankbare ont-moetingen en audiënties met God, de Vader van alle levende wezens. Hij geeft en deelt daar ongekende inzichten in de werkelijkheid dankzij de Heilige Geest. Amen.

27-12-2017

Het Kosmische Licht bereikt ons dankzij een oneindige lege ruimte met een dichtheid=0. Daarom zei Jezus: “Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der Hemelen: Vrede, Vriendschap, Vrijheid, Volheid, Vrijmoedigheid, Vrijgevigheid, Vergeving, Veelkleurigheid, samengevat Volledigheid.

26-12-2017

Associatie geeft Communicatie en geen Isolatie.

25-12-2017

Mijn drie gouden paradijselijk mooie appels in beeld als: Wiskundig, Natuurkundig en Scheikundig inzicht.

Gouden appels in zilveren schaal: mijn universele elegante Didaktiek KIJKIEDOCO.

24-12-2017

Fiducie bezitten in toekomstige verbeterende verandering is de echte reden van nieuwe FLOW.

23-12-2017

Wat bewijzen mijn 66 lesopdrachten in één maand? Het antwoord vindt u in het laatste hoofdstuk van het laatste Boek: Openbaring, in de Bijbel in vers 17. Ik vraag u het tegendeel te bewijzen, a.u.b.

22-12-2017

Hoogwaardige, nobele Doelen voor 2018:

1ste: invoering van een nieuwe Eed (zweren op de God van de waarheid volgens Jesaja 65:16) voor rijksambtenaren wereldwijd.

2de: invoering van een nieuwe wet van DSV: dubbele schadevergoeding (volgens Jesaja 61:7) wereldwijd.

3de: invoering van een wereldwijde nieuwe onderwijswet van bezielende en bezielde KIJKIEDOCO als een stille Revolutie voor wanhopige leerlingen.

21-12-2017

Laat betaalde pessimistische Doedelzakken zwijgen en laat a.u.b. bezielde Meesters aan het woord komen.

20-12-2017

Wie zichzelf weet te geven als vrijgevig en vrijwillig offer voor de ANDER, blijft gelukkig, straalt GELUK uit en trekt juist GELUK naar zich toe. Amen. 

19-12-2017

Wie is in staat exacte kennis weg te poetsen? Gefundeerd op natuurkundige en scheikundige wetten. Het lijkt me een nutteloze poging.

18-12-2017

Het absolute Christus geheim luidt: Hij, Jezus, had in opleiding bij de beste toenmalige Rabbi’s God leren dienen in Geest en in Waarheid in de onbewogen stilheid van Zijn eigen hart, waarin God, de Vader, Zichzelf telkens aan hem openbaarde en bekendmaakte. Dat viel zeer op tussen andere leraren en trok vele moeders aan, die hun kinderen bij Hem brachten voor het allerbeste onderwijs. Zijn eigen discipelen hadden dit niet door en probeerden dat onderwijs te verhinderen. Heeft U enig idee hoe deze volslagen discipelaire miskleun bij Jezus overkwam?

17-12-2017

Bijt jezelf vast in een onderzoeksvraag en laat niet los tot het antwoord is gevonden door jouzelf. Die uitdaging geeft je een zeer direct contact met de werkelijkheid. Durf bij je zoekpoging af te wijken van gebruikelijke paden op zoek naar jouw eigen werkelijkheid ,waarin zaken helder zijn geworden, na korte of langere tijd. Op die wijze word je steeds meer bruikbaar. Leef in je eigen NU, actief in dienende Liefde.

16-12-2017

De gerechtigheid met drie Hoofdelementen, van de Heilige Stad is de moeite waard, want die houdt tijdloos stand in wat voor omstandigheden ook. Warme groeten Fokke.

15-12-2017

Van gewaardeerde buren ontvangen click aan

De liefde van God in Christus Jezus, is onvoorwaardelijk en waarachtig én eist geen tegenprestatie, want Zij zoekt niet zichzelf maar slechts zijn Eer, als tijdloze wisselwerking en coöperatie tussen God (de ongeschapen Vader) en de Godheid (de kenbare geschapenheid met nodige gebreken c.q. beperkingen voor volledige stille heling én bevrijding door de Zoon via persoonlijke educatie dankzij de Heilige Geest van oneindige Zuiverheid en Inzicht naar menselijke volwassenheid in geest en in waarheid).

14-12-2017

Er is een eindeloze bron van nieuwe energie: licht, kracht, kennis, hoopvol, vredevol en liefdevol, die permanent stroomt. Die bron is er voor en in elk hulploos mensenkind.

13-12-2017

Een plek vol licht, muziek, vrolijkheid en dankbaarheid.

12-12-2017

Elke relativistische filosofie (rechts- of niet rechts, niet in politieke zin geschreven) buigt vroeg of laat het hoofd voor het ASPTV Licht: absolute stralende perfecte tijdloze veelkleurige Christuslicht, geopenbaard in Jezus van Nazareth, leesbaar in Mattheus 5 en kenbaar door elk mens als verlichte ogen des harten.

11-12-2017

In het atoommodel van Bohr bevat het atoom 7 schillen met een magisch mooie theoretische formule voor de electronenbezetting: 2*n^2, d.w.z. in  de K (n=1): 2, in de (n=2) L: 8, in de (n=3) M: 18, in de N (n=4) : 32, in de O (n=5) : 50, in de P (n=6): 72 en tenslotte in de Q (n=7): 98. Totaal is een element mogelijk met 280 electronen, d.w.z. ook 280 protonen. Het aantal neutronen laat zich raden of niet? In ieder geval een mooie uitdaging voor de mensheid om die stof eens te creëren. 

10-12-2017

Het Kosmisch bewustzijn zegt: er is niets wat God niet is, met uitzondering van Kwaad, onbewust of niet. Daarom moeten in dat bewustzijn de werkingen des lichaams door de Geest (Romeinen 8;13) gedood worden, niets meer en niets minder. Imperfectie bestaat niet voor, noch in, noch bij God. Inzicht in de vingers krijgen is daarom de grote uitdaging, elke dag. EzGa.

9-12-2017

Voor het bereiken en daadwerkelijk verkrijgen van het hoogste goed( = de persoonlijke Godheid als immanente Goedheid), is financiële integriteit een absolute must volgens de woorden van Jezus. Lucas 16: 10-13 

8-12-2017

Geen tijd te verliezen om het hoogste doel te bereiken, dat er bestaat, n.l. de volledige wezenlijke eenheid met elk levend menselijk wezen in geest en in waarheid. In de huid kruipen van de Andere mens in meest ruime zin en bevrijdend inzicht aanreiken in zijn of haar werkelijkheid. Amen.

7-12-2017

Education never ends

6-12-2017

Op de naar hem genoemde school: het Gerrit van der Veen College A’dam

mocht ik vijf jaar lesgeven aan VWO en HAVO bovenbouw van 2001 tot 2006.

5-12-2017

Beklemmende gevoelens. Naar nieuws, nare berichten, nare informatie zijn bron van beklemming. Hoe bescherming vinden tegen dit kwaad? Diepere lagen van ademhaling zorgen voor nodige ontspanning. Intensieve lichamelijke oefeningen stimuleren die bevrijdende ademhaling. Zo simpel en toch af en toe een onbewuste laag van kennis. Bevrijd jezelf door nieuwe ademhalingsoefeningen tegen beklemmingen. 

4-12-2017

Het jaar 2018: HET JAAR VAN DE VERLICHTE OGEN VAN HET HART.

Grandioos in alle aspecten:

3-12-2017

Moeten de oceanen eerst worden leeg geweend wegens alle onrecht, voordat de wereldvrede een feit is?

2-12-2017

Bestaat er een betere Grandeur dan die van het levende blijvende tijdloze Water? 

1-12-2017

Les nummer Z:

Boek Openbaring laatste hoofdstuk.