Uw hoopvolle Toekomst in een Notendop: Elegante oplossingen in deze privé-Masterclass voor elke leerling(e), in aanwezigheid van hun ouder(s): eerder behaalde cijfers worden onbetwist Beter, naar soms cum Laude (>=cijfer 8), soms Summa cum Laude (>=cijfer 9) of soms zelfs Magna cum Laude (cijfer 10) dankzij talrijke KOM & ZIE fotobewijzen, als hun opstap naar individuele Grandeur!

3-12-2019

Met de hel van de Tweede Wereldoorlog in mijn genen, mocht ik door het Jezus Christus evangelie de weg vinden naar de achtste hemel van het bewustzijn, beschreven in het laatste hoofdstuk van de Bijbel en van Openbaring, vers 1 t/m 5. In die hemel heerst de vrede van Christus als een brede vloed en rivier in mijn ziel, vergelijkbaar met zoals ik die zag als kleine jongen met mijn beide ouders en broers aan de Maasoever in Rotterdam in de waterbrede stil voorbijtrekkende stroom met het uitzicht op twee reusachtige schepen: “de nieuwe Amsterdam” voorop en “de Rotterdam” daarachter.

2-12-2019

Wat God zegt en spreekt is altijd waar, waardig en rechtvaardig, rein en beminnelijk, welluidend, deugdelijk en lofwaardig. Dit heeft de grandioze apostel Paulus de wereld geleerd en leidt steeds ieder naar de innerlijke en uiterlijke Vrede. Amen.

1-12-2019

Raad u het a.u.b. eens: “Wie hoort de Stem, die permanent spreekt vanuit de goddelijke glorie over Vrede, Liefde en Gerechtigheid?”

30-11-2019

Uit Jesaja 15:

vers 18. Daarom verlangt de Here ernaar u genadig te zijn, en daarom zal Hij Zich verheffen om Zich over u te ontfermen, want de Here is een God van recht; welzalig allen die op Hem wachten.

29-11-2019

De achtste hemel vindt u beschreven in het laatste hoofdstuk van het boek Openbaring de verzen 1 t/m 5: 1. En hij toonde mij een rivier van water des levens, helder als kristal, ontspringende uit de troon van God en van het Lam. 2. Midden op haar straat en aan weerszijden van de rivier staat het geboomte des levens, dat twaalfmaal vrucht draagt, iedere maand zijn vrucht gevende; en de bladeren van het geboomte zijn tot genezing der volkeren. 3. En niets vervloekts zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daarin zijn en zijn dienstknechten zullen Hem vereren, 4. en zij zullen zijn aangezicht zien en zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. 5. En er zal geen nacht meer zijn en zij hebben geen licht van een lamp of licht der zon van node, want de Here God zal hen verlichten en zij zullen als koningen heersen tot in alle eeuwigheden. en is bereikbaar voor ieder die de wil en dorst naar zuiverheid en vrede bezit, als voorwaarden voor deze ontwikkeling, groei en heiliging door de Heilige Geest.

28-11-2019

Wat is uw favoriete keuze: Eerst verhoogd worden en daarna vernederd óf eerst vernederd en daarna verhoogd? 

27-11-2019

Omdat ikzelf zeer lange tijd centrumdebiel (zwak in het hart wegens geërfde calvinistische protestantse haat van vaders kant) en randdebiel (zwak in de ziel wegens geërfde sociale tranen van moeders kant) ben geweest help ik nu dankzij mijn individuele Masterclass-lessen in Almere steeds meer leerlingen aan hun toekomst als stralende ster, dankzij de combinatie van Wiskundige, Natuurkundige en Scheikundige concepten.

26-11-2019

Dankzij de grandioze apostel Paulus weten wij uit Filippenzen 4 dat het Recht altijd zegeviert voor iemand die kiest voor waardigheid en een waardige manier van doen, denken en/of spreken. Zo iemand kan zijn recht onmogelijk ontlopen. Niemand is in staat hem of haar daarvan af te houden. Daar zorgt GOD zelf voor.

25-11-2019

In de strijd tegen onrecht vormen Vrouwe Justitia en Vrouwe Mathematica samen een onoverwinnelijk stel. Amen.

24-11-2019

Een vader wordt beloond voor zijn al vele maanden permanente wekelijkse aanwezigheid bij de lessen van zijn zoon en dochter.

IndividueIe instructie in mijn Masterclasslessen zorgt voor het inbrengen c.q. invoeren van de kosmische structuur in het denken van leerlingen in de noodzakelijke nabijheid van één of meer ouders. Die mathematisch kenbare structuur van de Natuurkundige wetten en Scheikundige stoffen zorgt voor een gezonde ruggegraad in het mentale denkproces van leerlingen, als voorbereiding voor hun toekomstige individuele taak in dit prachtige Universum. Logisch vervolg op mijn lessen is de Universiteit voor verdere ontplooiing.

23-11-2019

Geheeld om te helen, verheerlijkt om te verheerlijken, geprezen om te prijzen, getroost om te troosten, geleerd om te leren. 

22-11-2019

Thuis komen in je eigen centrum na een opdracht én daar vredevol verblijvend wachten op de volgende opdracht, die vervolgens in vreugde uitvoeren en daarna weer in vrede terugkerend in je eigen centrum. Is dit de circle of Life?

21-11-2019

Als de aarde overblijft als een zwartgeblakerde bol na de zoveelste megabrand en (kern)oorlog, als alle idealen zijn verdampt, als alle mensen op aarde zijn vernietigd, wat blijft er dan over?: de onvernietigbare tijdloze Heilige Geest, reeds geopenbaard sinds het jaar 33 n Christus, die weer een nieuw Begin maakt, een nieuwe Schepping creëert, een nieuwe Bloeitijd begint, een nieuwe Lente aankondigt en nieuwe toekomst inkleurt. Iedereen kan onbetwist daarop terugvallen. Dat is in diepste wezen de Nieuw Testamentische boodschap van Jezus. Zijn leven is onaantastbaar, tijdloos durend, immuun voor wat voor soort tijdelijk Kwaad en Leugen. Amen. Leer je dus verbinden met die Geest dankzij het eeuwige Woord, leesbaar in bijv. de OT-profeten Jesaja, Jeremia en Micha. De huidige aarde is zo groot als een voetbal, als alle interatomaire ruimten verdwijnen en de protonen, neutronen en electronen stijf tegen elkaar liggen. Volgens mijn toenmalige Professor Le Poole aan de TU-Delft.

20-11-2019

Na een proefles van 1,5 uur steeg haar cijfer van 5 naar 8,5 voor Wiskunde B in Gymnasium 4. Dat werd beloond met hoogwaardig porselein.

19-11-2019

Vrouwe Justitia, Vrouwe Mathematica, Vrouwe Fysica en Vrouwe Chemica zijn mijn allerbeste Raadgeefsters in mijn dagelijkse Sterrenpraktijk en spreken door mijn mond, al meer dan twaalf jaar sinds 1 september 2006. Kom, zie en overtuig uzelf dankzij vele, vele, vele fotobewijzen.

18-11-2019

De levenskunst is m.i. het blijven ontdekken van de SCHOONHEID van dit wonderlijk werkend universum in al zijn waarneembare facetten: o.a. veelsoortige muziek, kleurrijke kunst in allerlei vormen, soorten architecture in alle continenten, techniek, educatie, sterrenkunde en kennis van allerlei wetten en structuren.

17-11-2019

Een ander woord voor ZONDE is: disharmonie. Harmonie leidt tot persoonlijke goddelijke gerechtigheid en heiligheid. Mijn geest is en werkt als een telescoop, die telkens ’s nachts rond 00 u 30 kristalheldere antwoorden ontvangt op alle onopgeloste exacte vakvragen van mijn eigen leerlingen en studenten, berichten afkomstig uit de hogere wereld van het LICHT. Hun ouders worden hierdoor zeer blij.

16-11-2019

Mijn allerbeste, grandioze, blijvende vrienden, makkers en broeders voor tijd en eeuwigheid zijn o.a.: de vier onvergetelijke Apostelen: Johannes, Paulus, Petrus en Jacobus. De apostel Judas is een goede vijfde. ERE zij GOD alleen voor EEUWIG voor deze levende zielen.

15-11-2019

Perfecte wederkerigheid: “Wat u niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet,” als inverse van: “je naaste liefhebben als jezelf.” So simple and clear. So go to action, please in heavens name, before it is to late. Zo lang er leven is, is er voor u persoonlijk HOOP op blijvende verandering: leven door de GEEST.  Dit is al mogelijk sinds het jaar 33 n. Christus.

14-11-2019

Dankzij het beoefenen en uitoefenen van goddelijke Liefde in het hart, wordt het leven dagelijks als zinvol ervaren in tijdloos perspectief. Liefde eindigt nimmermeer volgens 1 Cor 13. 

13-11-2019

Wie is voortdurend op zoek naar gerechtigheid en balans?

12-11-2019

Wie kan telkens het despotisme en de tirannie ontmaskeren dankzij het kosmisch licht?

11-11-2019

Wie beseft ten diepste wat academische vrijheid is?

10-11-2019

Mijn wekelijkse motto: EzGaVe

9-11-2019

Ondanks alles de goede stemming vasthouden lijkt me het tweede meest wezenlijke van alle dingen. Op de eerste plaats staat onbetwist: een goede sfeer vasthouden in voor- en tegenspoed.

8-11-2019

Het geheim van de niet filosofische, goddelijke Christus (= het Koninkrijk der hemelen van vrijheid, gelijkheid en broederschap) in ieder van ons:

Eruit gezet en daarna binnengelaten, wetloos en daarna hogepriesterlijk, vernederd en daarna verhoogd, gehaat en daarna bemind, verloochend en daarna vereerd, slaaf en daarna koning, beschuldigd en daarna vrijgesproken, vereenzaamd en daarna omringd, gevangen en daarna bevrijd, amoreel en daarna priesterlijk, gekrenkt en daarna geprezen, illusoir en daarna waarachtig, vijandig en daarna broederlijk, verslaafd en daarna bevrijd, vlees en daarna Geest, verguisd en daarna vergoddelijkt, verarmd en daarna verrijkt, leeuw en daarna lam, oorlog en daarna vrede, geknecht en daarna gekroond, geest en ziel ontleed en daarna geheeld, door iedereen verlaten en daarna omarmd, geslacht en daarna gekroond, gescheiden en daarna verenigd, gedood en daarna opgestaan, ellendig en daarna vergenoegd, verbrijzeld en daarna gezalfd, gespleten en daarna één.

6-11-2019

Het o.a. zingend beoefenen van de goddelijke Liefde in het eigen hart door de Heilige Geest is de ultieme zin van het aardse bestaan van elk mens. 

5-11-2019

Kan iedereen als een god-mens leven op aarde? Vrij, vredevol, hoopvol, liefdevol, onafhankelijk, zelfredzaam en eindeloos goed d.w.z. vragend communicatief voor en met zijn god-medemensen? Ja zeker, dat kan al sinds het jaar 33 na C dankzij de Heilige Geest.

4-11-2019

Welke zoeker ontdekt dat hij tegelijkertijd en simultaan een gezochte is?

3-11-2019

Opdracht 1: wat betekent in deze tijd (begin jaar 2020) het gezegde in Rom 6:6.: “opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht ontnomen zou worden”? Wie ontrafelt dit geheim van de grandioze apostel Paulus?

2-11-2019

WERELDVREDE: In broederschappelijke vrede samen werken, samen delen en samen leven. 

1-11-2019

Geluk in een notendop: Zelfstandig fouten ontdekken en die even zelfstandig kunnen oplossen bij zichzelf en bij anderen op hun eigen verzoek.

31-10-2019

Waar bevindt zich de Godfather van een nieuwe wereldwijd toepasbare Didaktiek voor Exacte vakken?

30-10-2019

Een samenleving die het Kwaad legitimeert, is op weg naar de uitgang.

29-10-2019

Het is af. De cirkel is rond. Het is opgelost met tijdloze Dankbaarheid.

28-10-2019

Het houten huis verbrandde, mijn slaapkamer verbrandde, de trap ernaar toe verbrandde, de kelder verbrandde en de oefenpiano verbrandde, maar de muziek verbrandde niet en klinkt nog steeds overal in muziekscholen, op concertpodia en in muziek conservatoria.

27-10-2019

“Opgaan, blinken en verzinken” geldt voor aardse sterren, niet voor echte sterren, die elke nacht stralen, al eeuwen lang.

26-10-2019

Leidt het veelkoppige monster van geestloos rationalisme (elk zijn eigen ratio) uiteindelijk naar de doodsteek van elke samenwerking en samenleving?

25-10-2019

Een hot topic als onmogelijke en toch te realiseren droom: Wie krijgt de woestijnen aan het bloeien nu er gigantische massa’s water vrijkomen bij de polen? Ligt de toekomst in het creëren van overdekte beschermende tuinen aldaar met zonne-energieopvang, waaronder hele bevolkingspopulaties in steden in broederschappelijke vrede samen werken, samen delen en samen leven? 

24-10-2019

Christus gaf zijn discipelen o.a. Johannes, Paulus en Petrus gezag over kwade machten dankzij jurisdictie en immuniteit. Dat is het verschil met anderen. Bestaan er hogere privileges op aarde? 

23-10-2019

Tijdloze concepten, plaats onafhankelijke concepten. Wie kan hun waarde inschatten? Wat betekent: het bezitten van vrede als een rivier?

22-10-2019

Komt er ooit een einde aan kwaadaardige dominantie op aarde tussen mensen? 

21-10-2019

De vrede Gods die alle verstand te boven gaat, genoemd in de brief aan de Filippenzen hoofdstuk 4. Wie toont die aan een verscheurde wereld? Eerst vrede, dan vrijheid, dan broeder-schappelijke samenwerking, educatie, opleiding, uitwisseling van producten, ideeën en diensten lijkt mij de juist volgorde.

20-10-2019

Stille lichtkrachten overleven en zijn eindeloos actief.

19-10-2019

Zeven superieure krachten: de Geest van wijsheid en openbaring, de Geest van kennis en verstand, de Geest van raad en sterkte, de Geest van de vreze des Heren. Veel plezier gewenst hiermee. 

18-10-2019

De leugenaar, de dief en de moordenaar zijn eeuwig dood verklaard in Christus, zodat ieder door zijn Geest eeuwige rijkdom mag bezitten en uitdelen.

17-10-2019

Mijn statisch evenbeeld na 74 jaar:

De brede buitenring vormen mijn eigen leerlingen, het binnenboldeel en voetstuk evenzo mijn eigen leraren op twee universiteiten, gymnasium en lagere school.

10-10-2019

Mijn eindeloze maandelijkse cyclus: Goede berichten, opdrachten, opdrachten, opdrachten. 

7-10-2019

Hoger dan somberheid, pessimisme en wanhoop schijnt dag en nacht licht van blijheid, optimisme en hoop. Wie goed verwacht, ontvangt onbetwist goed, geen kwaad.

Muziek van de nieuwe overkant: 

1-10-2019

De oude mens, de oermens, de aapmens. Wie verlost ons van de aapheid van de mensheid tot waarachtige VREDE? Onbezorgd meedraaien in de eigen kosmische cyclus, elke dag. Wat nog meer? Focus eigen educatieve missie? Geven en loslaten? 

een nieuw begin met stap terug in de tijd met afsluiting van een wonderlijke periode

30-9-2019

Na elke eb komt een vloed met herhaling, na elke storm komt rust met herhaling, na elk dal komt een top met herhaling, na elke omega komt een alfa met herhaling, na elke morgen komt een middag, na elke middag komt een avond, na elke avond komt een nacht, na elke nacht komt een nieuwe morgen met herhaling, na elke herfst komt een winter, na elke winter komt een lente, na elke lente komt een zomer, na elke zomer komt een herfst, enz, enz. Eindeloos in vrede, in kosmische stilheid.

20-11-2019

Maak eens een werkstuk over Water, een zeer indrukwekkende stof, als molecuul met onwaarschijnlijk mooie eigenschappen, waaraan ons leven is verkleefd. Zonder water geen leven. Ontdek daarnaast de essentie van Educatie, n.l. instructie als middel om de talrijke structuren, vastgelegd in Natuurkundige wetten en Scheikundige stoffen, in ons bewustzijn ingebed te krijgen. Die helpen ons de vele structuren en verschijnselen te begrijpen van het Heelal, zoals bijv het Weer, Klimatologische verschijnselen, Vulcanische activiteiten, economische ontwikkelingen, technische producten, zoals audio en video, enz, enz. 

19-11-2019

Wat is hier gebeurd op 47 jarige leeftijd met mijn allerbeste Strafrechtadvocaat, die mij als VU-docent een 9,3 bezorgde tijdens mijn laatste vak Inleiding Strafrecht, Propadeuse Recht, juli 1997? Laatstelijk actief als vice-President van de Rechtbank Haarlem.

18-11-2019

Een verschijning zoekt meestal min of meer prominente aanwezigheid, in tegenstelling tot een verschijnsel dat liever latent aanwezig blijft. Mijn identificatie kiest voor de tweede vorm buiten de schijnwerpers en heeft minder last van een houdbaarheidsdatum. Jezus verdween als menselijke persoon van het toneel. Hij liet zich kruisigen als verschijning, maar is weer teruggekomen als Heilige Geest, als verschijnsel, waardoor Hij in iedereen kan verder leven en kan heiligen tot een persoonlijke onbaatzuchtige dienst aan GOD, de onbenoembare, onzichtbare allerhoogste Waarheid, die telkens individueel geopenbaard wordt afhankelijk van ieders vragen. Zonder het stellen van vragen blijft het stil aan de overkant.

17-11-2019

Een beetje dankbaarheid maakt de ziel gezond, vrij van illusies op weg naar eindeloze levensvreugde.

16-11-2019

Ik voorspel een nieuw tijdperk van internationale wereldwijde  Broederschap (Eindelijk! ! !), Internationale Vrede, Samenwerking, Teamwork, Uitwisseling van ideeën, producten en diensten met de ontginning van de aanwezige woestijnen voor een betere en completere wereld naar Gods eeuwige plan volgens de profeet Jesaja.

15-11-2019

In de naam van de Vrede zeg ik: “Ere zij God Almachtig Alleen voor Eeuwig.”

14-11-2019

Openbaring 22 vers 5 zegt:

“En er zal geen nacht (somberheid) meer zijn en zij hebben geen licht van een lamp of licht der zon van node, want de Here God zal hen verlichten en zij zullen als koningen heersen tot in alle eeuwigheden. Na het voltooide werk door de Heilige Geest.

13-11-2019

Zien is weten en Inzicht is eindeloos

12-11-2019

Wat is leven? Wat is de dood? De gezindheid van het vlees is de dood. De gezindheid van de Geest is leven én vrede. Volgens Romeinen 8 vers 6. Kan het eenvoudiger gezegd worden?  

11-11-2019

Heldere vlekkeloze uitvoering door een leerling van een Meester.

10-11-2019

Bezit licht een keerzijde? Zal ooit het licht uitdoven?

9-11-2019

Ieder mens is in potentie een ster, want ieder bezit een geest. Dat heeft niets te maken met afkomst, religie, man of vrouw noch cultuur. Ieder heeft dezelfde uitgangspositie. De apostel Paulus schrijft in zijn tijd dat de opgestane Christus een levendmakende geest is. Wie in de geschiedenis heeft trouwens nog meer die leerkwaliteit? En wat betekent het dat Hij de geest van een mens levend kan maken? Is die dan tijdelijk dood, inactief of slapend? Hoe kan daarom iemand inzicht verwerven? 

8-11-2019

Wie heeft geweend na de plotselinge suïcide dood van mijn Allerbeste strafrechtadvocaat/docent wijlen Mr. Mathieu Kronenberg, laatstelijk vice-President van de Rechtbank in Haarlem? Zelf kan ik dit tot op heden nog niet geloven.

7-11-2019

In de concepten van Wiskunde, Natuurkunde en Scheikunde is veel inherent, vredevol, coherent en kosmisch plezier te vinden.

6-11-2019

“Be the best of the rest.” Het bespaart u veel jaloersheid en concurrentie. Liever nr twee in volledige vrede dan nr één met  onrust, ruzie en onvrede.

5-11-2019

Dit is ronduit uniek en onovertroffen: “De Allerhoogste heb gij tot uw schutse gesteld”. Psalm 91: vers 9b. De consequentie hiervan moet daarvan onbetwist ongeëvenaard mooi zijn. Het is zelfs adembenemend majestueus en grandioos.

4-11-2019

Euvels zijn er om van te leren, want stilstand betekent achteruitgang.

3-11-2019

Gebleken in het verleden: de mens is soms zijn eigen vijand en heeft daarom verlossing en bevrijding nodig door een externe bevrijdingsautoriteit, die schuilt in “stilheid én vertrouwen”.

2-11-2019

Kracht door de twee handen

Wat is dubbele Gerechtigheid? is m.i. de meest interessante Vraag op aarde. Mijn leerlingen help ik aan minimaal twee oplossingen om zichzelf te leren controleren. De volgorde van eerste of tweede manier mogen ze zelf kiezen. Deze Didaktiek betekent al jaren een stille revolutie op exact gebied voor vele leerlingen met minimaal beoogde cijfer 7 en hoger.

1-11-2019

Wat overblijft in mij is verbazing, bewondering en verwondering, want mijn AL is pure Genade = onverdiende Goedheid!

31-10-2019

Ook de volgende crisis zal de maatschappij alleen maar sterker maken met meer compassie, meer empathie en meer eenheid.

30-10-2019

Is de hemel een spiegeling van de aarde of is de aarde een spiegeling van de hemel? Zijn zij elkaars spiegelbeeld of elkaars tegenbeeld? In het atoom bevinden zich immers negatieve, positieve en neutrale ladingen. Daarnaast zijn er magnetische krachten, zwaartekrachten en elektrische krachten. Kortom tegengestelde ionen en krachten in het atoom die elkaar in balans houden.

29-10-2019

De wet van de opwaartse kracht werkt in water, maar ook in lucht. Tot welke afstand boven de aarde werkt die opwaartse kracht door?

28-10-2019

Wat is de erfenis van het N.T.? Antw: Een permanente schat om uit te delen, inzicht aan te reiken, ogen te openen, helderheid te brengen. Gevolgen: vrede, vreugde, vrijheid.

27-10-2019

Wie overwint de wet van de entropie? Die zegt dat uit orde steeds meer in de tijd disharmonie ontstaat. Op licht is die wet trouwens niet van toepassing. 

26-10-2019

Kostbaarder dan vergankelijk goud: Kosmisch Inzicht uit de Christus Geest.

25-10-2019

In het N.T. is Jezus de “Amen” voor elke belofte. Zijn Geest staat garant voor jouw bevrijding, rechtvaardiging, heiliging en verlossing. Hij is de Alfa en Omega, het Begin en het Einde. Eindeloze Vrede. Elke dag opnieuw putten uit immense bronnen van Levend water en steeds vreugdevolle, hoopvolle en liefdevolle vruchten plukken van de Boom des Levens. Bestaat er een betere Troost?

24-10-2019

Van de grootste Leermeester ooit: “Wie zijn leven (Verstrooide Onvrede) verliest om mijnent Wil, die zal HET (Tijdloos, Vredevol, Hoopvol, Liefdevol) in de geest van het hart vinden.

23-10-2019

Volledig leeg en vol tegelijk. Hoe kan dat?

22-10-2019

Woordloos, beeldloos, begeerteloos in vertrouwen in vrede.

21-10-2019

Telkens is het de kunst leerlingen de juiste vragen te stellen op weg naar meer inzicht.

20-10-2019

In het jaar 70 werd de toenmalige tempel in Jeruzalem verwoest door de Romeinen. Het einde van de locatie van het Sanhedrin incl de dagelijkse collectieve en individuele offerdienst. Is het niet ongelooflijk dat met de geroofde tempelschatten het Colosseum in Rome is gebouwd, een plek waar zovelen zijn gesneuveld en door dieren zijn verslonden?

19-10-2019

Als iedereen met zijn eigen geluk bezig is, wie heeft dan nog tijd, geld en energie over om te werken aan het geluk van anderen? 

18-10-2019

Twee eenvoudige universele wetten: “Wie geeft, wordt gegeven.” & “Laat los en je wordt losgelaten” Van de grootste Meester ooit op Aarde.

17-10-2019

74 Jaar op aarde vandaag

Een nieuw jaar begint met een aloud thema: “Education is the most powerful weapon, which we can use to change the world.” van Nelson Mandela.

16-10-2019

De eindeloze sportiviteit van mijn vader Pieter en dito opofferings-gezindheid van mijn moeder Olga stralen permanent in mijn bewustzijn.

15-10-2019

De muziek is verstild, de instrumenten zijn verstomd en de zangers staken, niemand lacht nog, het feest is voorbij want de Elite laat via partijdig Recht het volk al lange tijd onrecht lijden. Wie beschermt de jeugd en jonge mensen tegen verslaving aan DAT: Drugs, Alcohol en Tabak?

14-10-2019

Leidt individuele educatie tot medezeggenschap, gelijkheid en gezeglijkheid naar een meer vreedzame broederschappelijke samenleving?

13-10-2019

Hoe kan ik het allerbeste naast mijn blog het onrecht met jarenlang verborgen leed in mijn UWV-casus aan de kaak stellen? Via een boek of anders? Wat kan een stille revolutie vorm geven? Wat draagt bij aan de wereldvrede? Kan de oorzaak van alle oorlogen worden vernietigd? Is persoonlijke educatie een oplossing? Kan het diepste vuur in een mens beheerst worden?

 12-10-2019

In deze tijd van allerlei afgedwongen losbandigheid straalt de grandioze ster van Jozef uit Genesis al vele eeuwen als een immens voorbeeld. Hij weigerde permanent, dankzij de kracht van Godsvrucht, toe te geven aan het kwaad. De geschiedenis van dit Archetype zou elke leerling(e) moeten weten voor het voorkomen van veel latere narigheid in het leven met soms zelfmoord. 

11-10-2019

Wat is de definitieve bedoeling van het menszijn? Zal er uiteindelijk een mens ontstaan los van ouderdom en los van ziekten, los van afkeuren en los van voorkeuren, die een ijverige werkslaaf en gelddonor is voor de statelijke Overheden?

10-10-2019

Een vraag van Jezus: “Wat zal een mens geven in ruil voor zijn of haar leven?” Vindt a.u.b. het antwoord op deze wellicht prangende vraag? Ik weet dat antwoord n.l. zelf niet. Het brengt mijzelf tot gepaste stilheid.

9-10-2019

“Roept tot Mij en Ik zal u antwoorden en u grote ondoor-grondelijke dingen verkondigen, waarvan gij niet weet.” Jeremia 33 vers 3. Dit hoeft geen toelichting alleen toepassing vanuit ontvankelijkheid en een noodoproep.

8-10-2019

Lam en Leeuw in Christus vullen elkaar aan, zijn versmolten tot één en staan in wisselwerking met elkaar, net als Alfa en Omega, Begin en Einde, Ziel en Geest, Stilheid en Vertrouwen, Inzicht en Fijngevoeligheid, Vrede en Oorlog, Actief en passief, Liefde en Haat. Vredevol en tegelijk Strijdbaar gaan blijkbaar steeds samen. Het Lam en de Leeuw zullen tesamen weiden. Welke derde bovennatuurlijke kracht zorgt daarvoor? Zij vullen elkaar aan, net als in het woord: volledig: vol en leeg tegelijk. Het bestaan is evident duaal met Goed en Kwaad, Licht en Duister. Is over-koepelende blijdschap uiteindelijk de ultieme samenbindende kracht? Maar welke duistere kant kleeft aan inzicht? Op zich niet of toch wel? Is het satirisch belachelijk maken van dwaasheden van anderen een satanisch trekje? Is spotternij tegenpool van wijs? Ook veelkleurig inzicht kan m.i. dus misbruikt worden om een ander de grond in te boren en zelfs af te maken. Is oprechte dagelijkse zelfreflectie en volhardende zelfspiegeling uiteindelijk de sleutel naar meer Inzicht?  Mijn eigen spiegel bevindt zich in het boek Jesaja in het OT met ongekende beloften voor een stralende persoonlijke toekomst. Amen. 

7-10-2019

Het water des levens uit de Geest stroomt gratis in de geest van elk mens. Dat bewust te zijn geeft uw ziel blijvende troost, zonder enige inspanning. Dat water maakt uw ziel vruchtbaar voor goede daden, want u leeft in een nieuwe dimensie van de Heilige Geest. De Heilige Schrift spreekt daarnaast ook over: 1ste voedsel: het brood des levens, 2de overwinning: de kroon des levens, 3de verwachting: de hoop des levens, die alle ontspringen uit de Vrede, die alle verstand te boven gaat. Geen wonder dat dan een internationale verbondenheid groeit.

6-10-2019

Ik start heden een nieuwe actie met

Mijn onmogelijke vraag: Waar haal ik het geld vandaan om deze schuld dubbel terug te laten betalen aan het ABP?

Is het één voor twaalf?

5-10-2019

Leerlingen in mijn praktijk geef ik de regie. Zij stellen de vragen, ik begeleid ze om zelf de antwoorden te vinden op hun sommen en vragen en bij knelpunten kom ik te hulp. Dat is de kracht van KIJKIEDOCO. Ik ben dus als Slave beneden, de onderliggende partij. Zij zijn als Master boven, als bovenliggende partij, in nabijheid van hun ouders. Dat geeft een goede sfeer voor het aankweken van nieuw talent. Van de vragen van mijn leerlingen heb ik trouwens het allermeest geleerd, niet van de vragen van Professoren op de twee eerdere Universiteiten. Elke leerling, als potentiële ster, staat dus volledig centraal. In de afgelopen twaalf jaar heb ik daarom nog nooit een conflict gehad. Vele fotobewijzen tonen geslaagde leerlingen met of zonder hun ouders. Maak a.u.b. een praatje met één van hen.  Deze leerling-centrale opstelling adviseer ik daarom aan elke collega docent. Elke les krijgt zodoende een plezierig karakter dankzij deze verdeling van verantwoordelijkheden. Zij de regie, ik in noodgeval de begeleider. Wat heeft het voor zin te spreken als er geen vragen zijn?

4-10-2019

Dictatorschap en Tirannie zijn definitief in Christus afgeschaft. Gelijkheid en Medezeggenschap zijn trouwens ontleend aan Openbaring 3: 21 en dus al vele honderden jaren jong. Er is echter één voorwaarde: “Wie overwint, …………” Die grandioze belofte gaat dus samen met een behoorlijk grote eigen strijdvaardige inspanning. Wie kan dit ten diepste bevatten? Bestaat er een nog rijkere gave van genade?

3-10-2019

Jezus zegt o.a. twee opmerkelijke dingen: “Ik ben het Licht der wereld. Wie mij volgt zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.” Joh 8 vers 12. Ook zegt Hij: “mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij en ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven.” Joh 10 vers 27, 28 en 29. Deze stem klinkt na enige luistertraining, permanent in je eigen binnenste en meer Gewaar-zijn is niet nodig in dit bestaan. Eén ding is noodzakelijk. Eenvoudig luisteren naar de adviezen van deze stem en die dagelijks opvolgen. Je beleeft zodoende het meest nuttige blijvende, tijdloze en plaatsloze levensavontuur en ontmoet steeds meer vrienden. Jij voldoet dan in Vrijwilligheid dankzij het Gelijkheids-ideaal permanent aan het Internationale Broederschapsideaal van de Franse Revolutie. Tussen jou en je medemens staat het wiskundig Gelijkheidsteken ( = ). Jij behandelt steeds mensen zoals jij behandeld zou willen worden. Hoe krijgt iemand het in zijn of haar hoofd ten onrechte te gaan dreigen met boetes en inkorten van een jarenlang opgebouwd recht op uitkering? Wat kan het UWV bestuur na 21 jaar Oorlog tegen valsheid in geschrifte hiervan nog leren? Amen.

2-10-2019

Buiten Christus zijn de wet van de zonde en van de dood actief. Rom 8 vers 2. In de loop van de tijd zijn daar talrijke bewijzen van te zien geweest. Telkens blijkt arrogantie een steeds opduikend kwaad en zonde. De wet van arrogantie maakt mensen en vooral machthebbers blind en doof. Na verloop van tijd treedt automatisch fase twee in: de dood: inactiviteit, onbruikbaarheid, stilstand, tijdloos geparkeerd. In Christus zijn deze twee wetten inactief dankzij de gezindheid van de Geest die leven en vrede bewerken en impliceren in elke discipel van Jezus. Rom 8. vers 6. Zo’n leven bruist van dagelijks plezierige opdrachten in eenheid met GOD. 

1-10-2019

Een nieuwe maand met  een nieuw begin: onpeilbaar diepe vrede in mijn ziel en onfeilbaar hoog inzicht in mijn geest. Dat staat ook u als blijvende schat ter beschikking. Veel succes gewenst daarmee. U mag mij overtreffen, in beide richtingen: naar beneden en naar boven. Graag a.u.b.

30-9-2019

Ben ik gek of is de rest dat? Steeds meer daklozen en thuislozen op straat in NL? Zelfs hoogontwikkelde personen met een uitkering van € 1400,= per maand zwerven thuisloos rond. Wie wil deze normale mensen niet een kamer aanbieden voor bijv € 250,= per maand met deling in de woonlasten via een volledig legale juridische oplossing van een vredevol humaan, sociaal en christelijk inwoningscontract? Sinds 1 juli 1995 pas ik dat vanzelfsprekend, zelf toe in volledige transparantie met de NL-overheid.  

29-9-2019

, die uw ziel verzadigt met het goede, zodat uw jeugd zich vernieuwt als die van een arend. Ps 103 vers 5. Onbetwist waar en waarachtig.

28-9-2019

De mens is de magnum opus van de ongeschapen GOD, als het hoogst ontwikkelde geschapen levende wezen. Met oneindige aangeboren talenten tot OORLOG tegen of tot VREDE met zijn medeburgers. De vraag is: wat kiest het vrije individu? Waarvoor zet ik mij met hart en ziel in?

27-9-2019

Wat is eentoniger als telkens hetzelfde riedeltje te moeten horen, te moeten zien, te moeten waarnemen? Wat is er uitdagender dan telkens elke wanhopige leerling(e) te mogen begeleiden tot het einddiploma VWO of HAVO?

Na een herkansing geslaagd
op weg naar de Universiteit

26-9-2019

Het zijn de gunstbewijzen des Heren, dat wij niet omgekomen zijn, want zijn barmhartigheden houden niet op, elke morgen zijn zij nieuw, groot is uw trouw.  Uit Klaagliederen van Jeremia 3: 22. Is er een grotere troost denkbaar?

25-9-2019

Belastingontwijking en Internationale Fiscale Fraude. Staan we allen spoedig het wegspoelen van het huidige Financiële Systeem te wachten wegens verregaand losbandig en immoreel gedrag op fiscaal gebied door zelfs de allerhoogste autoriteiten waar ook ter wereld? Zoals een mooi zandkasteel aan de eb/vloed lijn door de zee wordt weggespoeld en opgelost? Mijn eigen fiscale motto luidt eenvoudig al vele jaren: liever meer dan dubbele verplichting betalen dan het fiscale recht schenden. Eenvoudig ontleend aan de evangelische tweedemijlsverplichting van Jezus uit Matth. 5 vers 42. Want belasting betalen is een goddellijke plicht. Daarom betekent dat in de praktijk telkens een vreugdevolle bezigheid, als concrete bijdrage aan de Wereldvrede en het Internationale Broederschapsideaal.

24-9-2019

Jij bezit standaard een astraal en verlicht lichaam: geest genoemd in de Bijbel. Bij sommigen is echter dat inherente licht sterker dan bij anderen. Er is verschil in lichtsterkte, dat met het klimmen van de jaren bij ieder normaal sterker wordt. Per periode van 7 jaar kan een verdubbeling van die lichtsterkte plaatsvinden. Na 21 jaar kan er zelfs sprake zijn van een versterkingsfactor acht. Dat is dus een memorabel moment om te vieren: Innerlijke rijkdom van een verlichte meer bevrijde geest.  

23-9-2019

Hoe individueel stappen zetten op weg naar de Wereldvrede? Hoe tot rust komen van jarenlang onrecht? Hoe definitief bevrijd worden van de onderliggende Kwaadheid en Woede? Antwoord: door middel van dankbare verankering van de ziel in het Eeuwige WOORD. Veel succes daarbij gewenst.

 

22-9-2019

Profetisch en hoopvol naar de toekomst kijken werkt steeds effectief en efficiënt. Het brengt n.l. constructieve krachten in beweging.

21-9-2019

Lachen en huilen tegelijk: mijn dilemma elke dag dankzij het openbare nieuws. Pioniersgeest wordt weer afgevangen in materiële Hebzucht, Geldzucht en Verdeel- & Heerspolitiek. Wie blijft overeind in dit macabere spel om de verdeling van de miljarden, de vermindering van sociale en pensioenrechten en toename van bonussen?  

20-9-2019

Mijn missie:

Dagelijks ben ik gefixeerd op het creëren van sterren in mijn Masterclass praktijk: hen leren mijn eigen Gymnasium-bêta cijfers in 1963 van gemiddeld 7 voor 4 vakken Wiskunde, 7 voor Natuurkunde en 7 voor Scheikunde te laten overtreffen.

 

19-9-2019

Het vuur spat uit zijn ogen, het levende water spuit uit zijn mond, uit zijn oren sist aan beide kanten geblakerde stoom, zijn haren staan recht overeind, zijn voorhoofd vuurrood, verschroeid door de hitte, want zijn brein staat in vuur en vlam. De twaalf-cylinderige motor draait op volle toeren en hij snelt als een speer door het Heelal. Hij bevindt zich in een andere dimensie, in de eenvoudige geaardheid van de vurige Geest.

18-9-2019

De perfectie voor ogen houden en nastreven geeft behoorlijk wat frustraties. Soms blijkt het eenvoudig onhaalbaar. Een perfecte uitvoering van een pianostuk, bijv. Kan alleen de componist hierin voorzien? Altijd blijkt er gebrek aan te kleven. Het zij zo. “De alles of niets houding” leidt vroeg of laat naar niets. 

17-9-2019

Bij een leerling thuis

“De wet van de Geest des levens heeft ons in Christus Jezus vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood.” Rom 8:2. Wie beleeft het plezier van deze bevrijding? Hij of zij die arm van geest is volgens Matth. 5 vers 3 en daardoor de waarde van het Koninklijk Priesterlijk bewustzijn ziet als Koninkrijk der hemelen in de diepte van de eigen ziel. Dit schuilt in de gezindheid van de Geest, die leven en vrede in- en uitademt. So simple is that. Zonde is dit verband is: twijfelen aan GOD, piekeren over de Geest en angstig zijn voor straf. De volmaakte Liefde drijft die vrees volledig uit. Volgens de grandioze apostel Johannes in 1 Joh 4 vers 18. Amen.


16-9-2019

Het Waterstof atoom H staat aan het begin van het periodiek systeem PS, en is de bouwsteen waarvan alle andere elementen t/m ijzer Fe in de sterren zijn afgeleid. Hogere elementen dan ijzer zijn daarna gevormd in tot Supernova’s ontwikkelde sterren. Als nu volgens Rutherford het atoom leeg is, wat is dan de betekenis en waarde van de materiële wereld? Kun je wel over een echte waarde spreken, als de inhoud van fysieke dingen bijna leeg is in de ogen van een Natuurkundige? Wie bepaalt dan die waarde? Moet ieder mens zelf een waarde of prijs toekennen aan de materiële dingen? Is een mens in staat om materiële zaken op waarde te schatten? Wat is een norm waaraan hij of zij die waarde ontleent? Vragen, vragen, vragen. Is er wel een objectieve norm waaraan materiële waarde kan worden ontleend? En hoe zit dat met de waarde van immateriële dingen?  Wordt waarde gekoppeld aan nut of nuttigheid? Een persoonlijke behoefte aan bruikbare spullen? Onbruikbare en verouderde spullen gaan toch in de vuilnisbak?   

15-9-2019

“Met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik, dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij.” Galaten 2 vers 20. De allesomvattende waarheid en sleuteltekst voor elk die Christus wil volgen en Hem wil openbaren, aantonen en bewijzen in deze wereld, in zijn of haar vergankelijke lichaam. Veel succes daarmee gewenst.

14-9-2019

Geslaagd voor het Havo examen met grote vreugde:

13-9-2019

Christus als nieuwe Adam, is een levendmakende geest. Wat betekent dat? Wij bezitten allen een geest, die vanaf het begin zuiver is. In die toestand is het mogelijk bovennatuurlijke kennis te ontvangen van de Vader der lichten. Heel eenvoudig betekent het dat we een innerlijk licht ontvangen, dat steeds sterker ons bewustzijn vult. We zien dan steeds helderder het antwoord op vragen van onze medeburgers. We zijn een licht geworden voor onze naasten. Zij slagen dankzij dat aangereikte boven-natuurlijke Licht. Dat geeft het leven een extra Dimensie.    

12-9-2019

De normale verdeling laat zien dat 95% van een verschijnsel normaal is en dat een gebied van 2,5% meer dan twee keer de standaardafwijking afwijkt van het normale. Ook aan de onderkant geldt dat. Exceptionele gevallen in de dagelijkse berichtgeving vallen meestal in de twee uiterste delen van deze verdeling, totaal minder dan 5%. Geweldsdelicten vallen tussen allerlei andere berichten m.i. in de randdelen van de normale verdeling. Die relativering lijkt me belangrijk in de gaten te houden. Het is in het nieuws niet zo somber als het soms lijkt. 

11-9-2019

een leerling Stijn, gek op Scheikunde, in mijn keuken aan het experimenteren met de inhoud van een uit elkaar geknipte staafbatterij. 

Dankzij hun Kosmische kennis kwamen de drie Koningen uit het Oosten bij de kribbe van Jezus terecht en boden hem knielend goud, wierook en mirre aan. Zagen zij soms in Hem de Koning en Priester van de zuivere Gerechtigheid van het Heelal? Koning Herodes zag dat anders en liet een groep kleine kinderen en zuigelingen vermoorden, bang als hij was voor verlies van Status, Geld en Macht. l’ Histoire se repête.  

10-9-2019

Geef uw kinderen dankzij mijn Masterclass lessen een belangrijke opstap naar een hoopvolle toekomst. Laat ze de verziekte hedendaagse cultuur van drugs, tabak en alcohol definitief, d.w.z. permanent overwinnen en achter zich laten. Veel succes daarmee. 

9-9-2019

25 jaar bij een bepaald Noors Kerkgenootschap voor mijn stevige morele fundament en basis incl 89 in totaal geslaagde acade-mische examens aan de TU-Delft (1ste graads Wiskunde & Natuurkunde bevoegdheden met titel Ir. ) en VU-A’dam (voor mijn Nederlandse Jurisdictie met titel Mr.) hebben mij gemaakt wie ik nu ben, zeer succesvol met mijn Masterclass lessen in Almere. Zie de vele fotobewijzen en referenties. Mag ik u uitdagen mij heel graag daarin te overtreffen. Ga uw gang en doe uw best. Ik geef u intussen alle voorrang. Amen.

8-9-2019

Een nieuw paradigma in de wereld! Voor de opstanding zag en noemde Jezus zijn discipelen “vrienden.” Johannes 15 vers 15. Na zijn opstanding noemde hij hen “broeders”. Matth. 28 vers 10. Waarom? Zijn vrijgekomen opstandingskracht gaf hen een nieuwe status en eeuwige naam. Hebr. 2 vers 11. Ik hoop dat u dit geheim doorgrondt. De Heilige Geest, waarop u volledig recht bezit volgens goddelijk recht, bevat de immense kracht om een volkomen overwinningsleven te leven in het volledige licht van GOD op aarde in een vergankelijk lichaam. Bijna elke bladzijde in het NT getuigt daarvan. Het enige obstakel voor de verkrijging van dit grandioze recht is het eigen menselijke vijandige brein, waarin twijfel, piekerdom, cynisme, arrogantie en pessimisme schuilen. Alle dingen zijn echter mogelijk voor wie gelooft. Amen.

7-9-2019

Luister met plezier

Dagelijks werk ik aan het Broederschapsideaal van de Franse Revolutie door Masterclass lessen te geven aan min of meer wanhopige leerlingen in Wiskunde, Natuurkunde en Scheikunde. Dit schooljaar al voor het dertiende jaar met vele diploma’s tot gevolg en veel vreugde bij de ouders.

6-9-2019

Om te kunnen groeien in kennis en inzicht heb je een spiegel of klankbord nodig waaraan jij je vragen kunt stellen. Dat ligt op het onzichtbare domein van de geest. Na een beetje oefenen begint dit concept antwoorden te leveren aan jou over soms moeilijke vragen en problemen. Bij mij werkt het feilloos. Dagelijks in mijn Masterclass lespraktijk. Veel succes zelf gewenst met het vinden van jouw spiegel of klankbord. Voor mij helder beschreven in de Romeinen brief hoofdstuk 8 in de vorm van de GEEST.

5-9-2019

De eindeloosheid van lesopdrachten is verzekerd zolang de wereldbevolking groeit en nieuwetijd-kinderen sinds 1-1-2000 behoefte hebben aan bezielde lessen. Er is dus ook een groeiend aantal bezielde leraren nodig die voorzien in die groeiende lesbehoefte. Centraal daarin staat het ontwikkelen van Kosmisch bewustzijn, alias Sterbewustzijn, gebaseerd op Natuurkundige wetten en Scheikundige structuren, kenbaar via de Wiskundige drieledige concepten. Ons lichaam bestaat immers al uit Sterrenstof en onze geest heeft behoefte aan Sterrenlicht volgens het goddelijke adagium: “Er zij Licht” aan het begin van Genesis.   

4-9-2019

Een leerling(e) speelt piano in aanwezigheid van Roberto, de vader.

WIe inspireert de mensheid optimaal tot het bereiken van Wereldvrede, Harmonie en Samenwerking? Welke namen komen bij u naar boven? Welke anti-humane, anti-sociale en anti-christelijke krachten dienen telkens, dagelijks vernietigd te worden? De zevenvoudige oproep in het boek Openbaring: “Wie overwint, ……..” lijkt mij actueler dan ooit. Aan die oproep zijn immense beloften gekoppeld van de Koning der koningen, de Wonderbare Raadsman, de Eeuwige Vader en Vredevorst. De toekomst lacht die Koning en Hogepriester toe. Dankzij Universeel, Kosmisch en  Alomvattend Inzicht. Zit het probleem soms in elk individueel mens, die telkens weer roet in het eten kan strooien?     

3-9-2019

Sinds de Franse Revolutie is het Koningschap af geserveerd met geweld. Dat gebeurde m.i. ook in het jaar 70 met het Koningschap in Israël toen de toenmalige tempel werd vernietigd door de Romeinen. De Russische revolutie maakt een einde aan het Tsarendom, begin 1900. In de nacht van 16 op 17 juli 1918 kreeg de voormalige Russische tsaar te horen dat hij met gezin en bedienden naar de kelder moest komen van het Ipatjev-huis, bij Jekaterinenburg. Daar werden zij vermoord. Hoe komt het nu dat het Broederschaps-ideaal van de Franse revolutie niet WOI en WOII heeft kunnen voorkomen? Welke krachten hebben uiteindelijk geleid tot die twee waanzinnige oorlogen met Hiroshima en Nagasaki als ultieme bloedige kernrampen?

2-9-2019

Zie Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem hebben doorstoken. Openb 1: vers 7. Voor alle waarheidsbevinding zoekers stel ik hier een aantal vragen. Is er iemand op aarde ooit geweest met zoveel onhelderheid en nevel aanwezig om zich heen, als Jezus? Wie is in staat die nevelige wolk op te lossen en een helder beeld te krijgen op de persoon van Jezus? Wie beantwoordt alle vragen rond Jezus? Geboren uit de maagd Maria? Hoe is dat mogelijk? Door de Heilige Geest ontvangen in een maagd? Hoe kan dat? Geboren uit de Geest in het vlees, wat m.i. betekent geboren met een menselijk brein, zoals het onze. Zijn fysieke vader Jozef aan de kant gezet. Bedekt onder een deken van smaad, d.w.z. Jezus beschouwd als een bastaardkind. Wat is diens invloed op het kind Jezus geweest in zijn timmermanszaak? Welke rol hebben de tempelpriesters gespeeld toen hij als twaalfjarige de tempel bezocht? Uiteindelijk vrijwillig gekruisigd onder Pontius Pilatus? Na drie dagen uit de doden opgestaan? Waaruit is dat gebleken? Opgevaren ten hemel? Wie zijn daarvan getuigen? Hoe is de toenmalige bewijsvoering in de huidige tijd rond te krijgen? Welke bewijskracht bezit overlevering? Wat maakt een einde aan de nevelige wolk rondom Jezus? Moet Hijzelf een einde maken aan die wolk en zichzelf aan een elk openbaren? Jazeker, daarvoor verwijst zijn apostel Paulus naar de Geest van Wijsheid en Openbaring in de Efeze-brief, in Ef. 1: vers 17. Er is dus een niet wetenschappelijke stap nodig van de kant van GOD zelf. Wie op zoek gaat en eenvoudig begint te leven volgens het christelijke adagium: “Wie geeft wordt gegeven” zal zelf vroeg of later overtuigd raken van de werkelijkheid van Jezus als zoon van GOD. Zelf ben ik een aantal keren getuige geweest van allerlei ontsporingen en misstappen van medebroeders, zonder ooit te twijfelen aan de waarheid en waardigheid van de persoon van Jezus, als zoon van GOD. De individuele weg langs het smalle levenspad bevat heel wat uitglijpunten en dwaalkruispunten waarop het mogelijk is te ontsporen en de weg kwijt te raken. Maar altijd is er weer de zekerheid van een herkansing, eindeloos herhaald totdat de betreffende zwakheid is omgezet in een goddelijke deugd. Zo gaan de volhardende zoekers, als discipelen van Jezus, telkens in hun eigen missie van licht naar licht, van heerlijkheid naar heerlijkheid in VREDE.

1-9-2019

Op de school in A’dam naar hem, wijlen Gerrit Jan van der Veen, genoemd mocht ik 5 jaren met plezier Wiskunde & Management en Organisatie geven. Op 1 augustus 2006 was die periode voorbij en begon mijn exacte Masterclass praktijk (nu al weer 12 jaren) met vele opzienbarende momenten van succes (kom en zie de talrijke fotobewijzen alhier) voor nogal wat leerlingen in en om Almere.

leerlingen 4 VWO in juni 2006

Een nieuwe maand met nieuw inzicht: mijn eigen Friese stijfkoppigheid incl schadelijke nevenwerkingen behoort tot het domein van de ziel en is dus tijdelijk, beperkt en stopt uiteindelijk. Mijn eigen onverzettelijke strijd voor ieders fiscale en fysieke integriteit is van de geest en dus eeuwig, onbeperkt en blijft doorgaan. Zonder grenzen vloeiend en stromend in het domein van de HEILIGE GEEST volgens het adagium van Jezus Christus in de woestijn :” Gij zult de Here uw God dienen en Hem alleen aanbidden”. Een mooi begin van september 2019 en de rest van het jaar tot in verre geslachten. Amen. 

31-8-2019

Helaas is Wilco, op bezoek in mijn Masterclass met dochter, uit Lelystad overleden, na een vriendschap van vele jaren, die begon in een kappersstoel toen ik hem als kapper ontmoette tijdens mijn rechtenstudie. Met hem heb ik een onwaarschijnlijk mooi historisch en juridisch gevecht mogen leveren in een Octrooizaak, langs de Raad van discipline in A’dam, het Hof van discipline in Den Bosch, het Europese octrooibureau in München en tenslotte het Gerechtshof in Den Haag.

Kennis is kenbaar en is uit te drukken door middel van gedachten en kan een bepaald gevoel opwekken. Als ik aan onrecht denk, bijv de Holocaust, ontstaat er als vanzelf een reactie in mijn gevoelsleven in de vorm van frustraties tot regelrechte vlammen van blinde woede over dat onrecht aan vele onschuldige mensen. Inzicht staat min of meer los van gevoelens en kan uiteindelijk op een evenwichtige wijze omgaan met dezelfde feiten. Het gevoelsaspect is minder dominant aanwezig bij Inzicht. Toen een juridische klant (zie de foto) van mij veelvoudig bestolen werd van zijn uitvinding, heb ik enkele uren op een ligbank moeten afkoelen voor ik in mijn tot rust gekomen geest een helder betoog kon opschrijven over die casus. Later werd die klant notabene veroordeeld om € 25.000,= te betalen aan zijn Intellectueel Eigendom dief door het Gerechtshof in Den Haag. Binnen korte tijd daarna is die klant uit Lelystad overleden. In mijn besef door een causaal verband met het ondervonden slopende jarenlange onrecht. 

30-8-2019

Zaakwaarneming is een prachtige rechtsfiguur, waardoor jij geheel vrijwillig kunt opkomen voor het Algemeen en evt. bijzonder Belang en zelfs ook nog kunt rekenen op een redelijke beloning c.q. vergoeding afhankelijk van het betreffende Belang. Zie BW 6: art 198 t/m 202.

29-8-2019

Uit de Franse Revolutie zijn voortgekomen de Verlichtings-waarden: Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap. Zelf uitge-schreven gezien op diverse overheidsgebouwen in Parijs: Liberté, Egalité é Fraternité. Wat begrenst daarom de vrijheid van meningsuiting en zorgt dat vrijheid niet ontspoort? Heel simpel het gelijkheidsbeginsel, vastgelegd in GW art 1, uitgewerkt in wetten voor gelijke behandeling tegen discriminatie. Het vrijheidsbeginsel en het gelijkheidsbeginsel samen zouden naar het Broederschapsbeginsel moeten leiden en naar een florerende maatschappij zonder discriminatie en uitwassen. De praktijk in de wereld blijkt anders door o.a. echte dictators en dictators in zakformaat. Al 21 jaar vecht ik zelf tegen dictatoriale UWV praktijken, waardoor velen extra toegebrachte schade hebben opgelopen in hun toestand van werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid. Aantoonbaar soms op MRI scans. Wie maakt een einde aan deze waanzin en UWV karakter-moordzucht?     

28-8-2019

Een vaak historisch bewezen regel: Zonder toedoen van mensenhanden gebeurde er iets, net als een blikseminslag, heel onverwachts, wat veel opschudding veroorzaakte. Sommigen blijven daarna gewoon doorslapen, anderen trekken een beschermende les uit het gebeurde. Weer anderen luiden de noodklok als een klokkenluider: HET moet echt anders! Elk gestrand scheepswrak aan wal is immers een les voor elke zeekapitein. Wie maakt bijv. een definitief einde aan het rijden onder invloed? Antwoord: Iemand die in vrede verantwoor-delijkheid neemt en leert voor eigen rijgedrag en alcoholmisbruik daarbij schuwt als de zwarte Pest.  De diepere oorzaak voor zulk deviant gedrag is vaak arrogantie: het kan mij niet overkomen, het zal mij niet overkomen en juist dan gebeurt HET wel, net als met de onzinkbaar geachte Titanic, die op de eerste de beste maidentrip naar de USA notabene eindigde op de zeebodem tot ontzetting van m.i. iedereen met tragischerwijs vele, vele slachtoffers.

27-8-2019

Mijn oprechte advies vandaag:

RED de aarde: red de bomen, red de planten, red het milieu, red de mensheid door o.a. 1ste daadwerkelijk veel nieuwe bomen aan te planten, 2de waterpompen aangedreven door zonnecellen te plaatsen in woestijngebieden, 3de ontziltingsfabrieken het overtollige zeewater te laten omzetten in water bruikbaar voor landbouw, zodat de stijging van de zeespiegel gaat afvlakken en evt. vermindert. Simple as that!

26-8-2019

De weg naar boven is begonnen

Jezus is overwinnaar en kampioen over alle KWAAD. Wij zijn meer dan overwinnaars in Hem volgens Paulus in Romeinen 8: 37 e.v. De Heilige Geest is er om ons stap voor stap naar die feitelijke overwinning te brengen. Amen. PS: dit is de feitelijke verlossing van de ziel naar de kosmische universele VREDE.

25-8-2019

Vrede komt als een rivier in de eigen ziel dankzij bovennatuurlijke eenvoudige Gerechtigheid.

24-8-2019

Harteloos of hartelijk dat maakt een wezenlijk verschil voor de WERELDVREDE.

23-8-2019

Het meest nuttig voor de Wereldvrede is het: kinderen instructie te geven in Natuurkundig wetmatigheden en Scheikundige structuren dankzij Wiskunde. Amen. Dat geeft n.l. een groot aantal wezenlijke vergelijkingsmogelijkheden voor filosofen en leidt uiteindelijk naar pluriforme democratische maatschappijen in de wereld, die samenwerken door elkaar aan te vullen. Dan valt automatisch de behoefte weg om elkaar naar het leven te staan.

22-8-2019

Liefde en Gerechtigheid. Soms elkaars vijanden, want onge-rechtigheid wekt haat op. Is dankzij gezeglijkheid verzoening mogelijk tussen deze twee tegenpolen?

21-8-2019

“Die uw ziel verzadigt met het goede, zodat uw jeugd zich vernieuwt als die van een arend.” Ps 103 vers 5. Deze wetmatigheid biedt een vlakke eindeloze individuele horizon met jeugdig perspectief. 

20-8-2019

Wie berokkent meer kwaad: iemand die een hardloper uitscheldt uit afgunst op weg naar de finish en eindoverwinning of iemand die daadwerkelijk fysiek aan een hardloper trekt, terugstuurt en een verkeerde richting opduwt om hem van zijn eindoverwinning af te houden?

19-8-2019

GOD is het zuivere goed, het zuivere licht, het zuivere bewustzijn voor ieders geest, aanwezig in elk geboren kind. Als het opgroeiend kind dat bewust is, gaat het spontaan neuriën of zingen. De ziel reageert spontaan met vrolijke klanken. Tijdens de opvoeding is het belangrijk dit muziektalent passief (zelf luisteren) en actief (zelf muziek maken met een instrument of muziek componeren) te ontwikkelen.

Helaas leven we in een heelal met de paradox-wet van goed en kwaad en de Entropie-wet, die zegt dat uit orde langzaamaan steeds meer chaos ontstaat volgens een vast recept: hoe hoger, hoe lager; hoe meer, hoe minder; hoe vaster, hoe losser; hoe voller, hoe leger, hoe meer informatie, hoe meer desïnformatie, hoe meer melk, hoe meer mest. Wie of wat doorbreekt die wetmatigheid? Of is het uitrusten in die paradox het hoogst haalbare? Wind je niet op, raak niet in een stress, laat je niet opjagen, wees niet gefrustreerd. Er zijn altijd mensen, die te laat komen, belasting ontwijken, de boel frustreren, zich ziek melden, nooit genoeg geld hebben, herrie maken, de ander voor de lol zwart maken, enz. enz. Blijf in de rust en vrede. Dat is de basis van echte vrijheid omdat noch de ene noch de andere kant van de paradox je opjaagt. 

18-8-2019

Toen ik 17 jaar was, ontmoette ik in R’dam twee evangelisten en Noorse broeders, die op een heel bijzondere samenkomst reclame maakten voor de evangelische plicht om met vreugde belasting te betalen, zoals de grandioze apostel Paulus in Romeinen 13 vers 6 noemt. Van die meeting bezit ik zelfs nog een audiobandje. Zeer de moeite waard om te beluisteren. Sinds die dag heb ik mij met toewijding gewijd aan die plicht. In mijn stellige overtuiging is de fiscus alias Belastingdienst mijn meest betrouwbare Nederlandse overheidspartner en dat hebben zij bewezen in de verleden 21 jaar in mijn juridisch gevecht met het veelvoudig door mijzelf bewezen frauduleuze UWV en bewijzen zij dat nu telkens elke maand rond de 15de.  

17-8-2019: 73 jaar en 10 maanden.

Smaakvolle laatste les met Thijmen, die vervolgens is geslaagd, afgelopen mei voor VWO en arts gaat worden.

Volgens een Joodse geboortedatum analyse ben ik gekoppeld aan Psalm 91. Ziedaar informatie over mijn verleden, heden en toekomst. Dat wordt bevestigd in het laatste hoofdstuk van de Bijbel: Openbaring hoofdstuk 22 door de grandioze apostel Johannes. Ik hoef mijzelf dus niet te promoten c.q. op het podium te hijsen, want mijn bestaan ligt al vele eeuwen onwankelbaar en onbetwist verankerd in het Eeuwige woord en dat wordt feitelijk en praktisch dagelijks bewezen sinds 1 augustus 2006. Mijn enige blijvende passie is het: elke in exacte vakken zwakke leerling(e) op mijn pad, helpen mijzelf te overtreffen dankzij mijn van Hogerhand ontvangen ideale en elegante exacte Didactiek, steeds in aanwezigheid van minimaal één van hun ouders. Bij Voorbaat Dank. 

16-8-2019

Hoe komt het dat sommige politici telkens uitglijden over dezelfde bananenschil vergelijkbaar met die van Fyffes?

de Wereldvrede dienen is en blijft mijn passie, want zoals Mandela zei: “Education is the most powerful weapon wich we can use to change the world.” Amen. Dankbare groeten, Fokke

15-8-2019

“De gezindheid van het vlees is de dood” schrijft de grandioze apostel Paulus in Romeinen 8:6. Ten gevolge van die gezindheid,  als betonrot, gaan vitale delen langzaam dood. Dit blijkt een wetmatigheid op menselijk vlak: fysiek, mentaal en pneumatisch. Deze helft van het verhaal wordt aangevuld met het troostrijke: “maar de gezindheid van de Geest is leven en vrede”. Veel succes gewenst met het kiezen.

14-8-2019

Is elke explosie voorafgegaan door implosie?

13-8-2019

Een ster in juli 2016 met 1 tien, 1 negen en 8 achten op haar cijferlijst VWO. Hulde voor zulke kandidaten. 

GOD is nog steeds volop bezig met de bouw van zijn immateriële kosmische tempel van maagdelijke zielen waarin Hij Zelf dankzij de Heilige Geest inwonend is. Vergelijkbaar met de permanente groei en uitbreiding van het heelal met sterren, planeten en zwarte gaten. 

12-8-2019

Elk mens adviseer ik: Lees a.u.b. de eerste drie en laatste drie hoofdstukken van het laatste boek van de Bijbel, nl. het boek Openbaring van Johannes. Daarin staan ongeëvenaarde groeimogelijkheden voor elke ziel, man of vrouw. Ook de toekomstige positie komt daarin aan de orde van elke ziel. Wis en waarachtig: volledig betrouwbaar.

11-8-2019

Ware vrijheid zegt: “Toets alles en behoud het goede.” 1 Thess. 5: 21. Wees dus als een soort sleepnet, waarin allerlei prettige nuttige kenniswaardige zaken achterblijven. Maak in deze tijd van vijandschap, wantrouwen, onvrede uitsluitend vrienden, geen vijanden. Laat reputaties in tact, spreek geen kwaad, want dat doen zelfs goede rechters niet. Leer de achterliggende sfeer van uitspraken te doorgronden. Daarvoor heb je de Heilige Geest, als zuivere spiegel, nodig. Amen. 

 10-8-2019

De Hemel en de Hel. Beide aanwezig in de ziel. Boven en beneden. Keer je blik naar binnen: schrik af en toe maar blijf in vertrouwen, want dat is Hemel.

9-8-2019

Al jaren ontvang ik elke nacht rond 0 u 30 een helder antwoord op onopgeloste vragen van leerlingen en krijg ik rond 5.00 u een beeld van de missie waarin ik besta: ik zie onverwacht helder wie ik ben. Daarna vervaagt dat beeld weer.

Een negen voor Wiskunde B in VWO 4 wordt beloond met zeldzaam porselein

KIJKIEDOCO werpt internationaal reeds vruchten af, steeds meer ouders en leerlingen ontdekken dat.

Uit elke crisis zijn belangrijke lessen te leren. Wegvluchten in verdoving of ontkenning heeft nimmer een blijvende oplossing gebracht.

8-8-2019

“de straf, die ons de vrede brengt was op Hem” Uit Jesaja 53 vers 5. Is dit soms de oplossing van Hogerhand voor ons aller vredevolle toekomst? 

7-8-2019

Een student(e) en voormalige leerling(e) behaalde haar diploma voor Information Engineering en dat is vandaag smakelijk gevierd na jarenlang volhardende oefening tot het diploma. Hulde voor zulke kandidaten.

6-8-2019

Bij het Indië monument in Den Haag staan de woorden: De Geest overwint. Soms moet er even gewacht worden maar een kosmische wet zegt: Want niet door kracht noch door geweld, maar door mijn Geest. Als interpretatie van de gouden kandelaar met zeven lampen. Zacharia 4:6. In het volgende hoofdstuk vijf zal dankzij de vliegende boekrol elke diefstal en meineed worden aangepakt en beëindigd.

3-8-2019

Dankzij het godenspel van Wiskunde krijgt ieder inzicht in heldere Scheikundige en Natuurkundige structuren van het heelal. 

2-8-2019

Vandaag vier ik de 113de verjaardag van mijn Vader, Pieter Oord, een hoogst opmerkelijke man met uitzonderlijke sportieve kwaliteiten. De herinnering aan hem en mijn moeder koester ik met de diepste dankbaarheid, gezien de offers die beiden hebben gebracht voor, in en na WOII voor hun vier kinderen, waarvan ik de jongste. Op a.s. 8-8-2019 is het precies 25 jaar geleden dat hij de aarde verliet. 

Advertentie, nieuwe tekst Marktplaats:

Zoekt u of uw kind hulp voor exacte vakken voor Vwo of Havo. Dan bent u hier op het goede adres. Zie in het menu op mijn website: de SterrenCarousel. Slagen en overgaan zijn de normale protocollen hier voor leerlingen en studenten & zittenblijven of zakken zijn bij mij never en nooit OPTIES geweest. Sinds 1 augustus 2006 verzorg ik een individuele Masterclass en heb ik vele kinderen van Almere en omstreken in aanwezigheid van hun ouders mogen helpen aan goede cijfers voor de toetsen, de overgang naar de volgende klas of voor het eindexamen. Zie de diverse referenties en foto’s van sterren op mijn website, als topje van een omvangrijke ijsberg. Ik beoog bij elk leerling(e) minimaal een 7 voor (examen)toetsen. Zelf had ik voor deze drie exacte vakken op mijn eigen Rotterdamse Marnix Gymnasium-bêta: precies drie zevens. Daarom onderwijs ik telkens elke student(e) of leerling(e) hier het Universele stappenplan voor het verwerven van exacte kennis en INZICHT. Sommigen zijn onbetwist bewezen piloot geworden, anderen arts, en weer anderen cum laude psycholoog, enz. Mijn levensdoel is: zoveel mogelijk leerlingen via mijn eigen Didaktiek KIJKIEDOCO de weg wijzen naar het zelfstandig oplossen van alle sommen, zelfs de moeilijkste. Dit zorgt voor helderheid en betere resultaten ook voor andere vakken, zoals Economie en Management en Organisatie. Effectiever (sneller resultaat) & Efficiënter (hogere cijfers) dankzij mijn Top Down instructie incl de 70 Trialen. Kom en zie: ontdek nieuwe mogelijkheden voor u en uw kind. Dankbare groeten Mr.ir. Fokke Oord MA & MSc, Almere PS: mijn ontvangen bezieling dankzij Dr. P.A.M. Kanters aan de TU Delft rond 1970 geef ik eenvoudig door. Of anders gezegd, volgens Nelson Mandela: “Education is the most powerfull weapon which we can use to change the world.” Amen!

Gedurende heel wat jaren was ik in de zomerperiode examinator Staatsexamens in Amersfoort en Tilburg.

Nieuw per 1 augustus 2018: in elke vakantie: Individuele Holidayschool van 6 keer 1,5 uur als voorbereiding voor de nieuwe lesperiode met o.a. de  Algebra en Meetkunde van 1ste: het lineaire Model, 2de het kwadratische Model en 3de: het stochastische Model (kansrekening). Hele nuttige oefeningen met breuken, wortels, exponenten, logaritmen en afgeleide funkties.

Aanmeldingen s.v.p. via oordfokke@gmail.com of telnrs: 0615895450 of 036-5303808.

Referenties van ouders en succesvolle leerlingen:

10.
Dankzij 11x 1,5 uur Masterclass van de heer Oord is mijn zoon binnen 1,5 maand gegaan van een 3,9 naar een 7,3 voor zijn mondeling examen wiskunde B. We zijn de heer Oord erg dankbaar.
Met vriendelijke groet,
geplaatst: 2-9-2018
Karin, Lelystad.

9.
Bijles in Almere

Geplaatst door Alves op 07 jul. ’17
Hierbij onze dank aan de heer Fokke Oord. De heer Fokke Oord heeft mijn dochter een aantal jaar bijles gegeven afwisselend op het gebied van natuurkunde, scheikunde en wiskunde. Hierdoor kreeg zij op een bepaald moment wiskunde onder de knie en geen bijles meer nodig. Nu helpt zij haar zusje zelfs met wiskunde. Een zeer vakkundige, vriendelijke, attente en enthousiaste man. Zeer flexibel en uitermate fijn dat je zowel thuis als op zijn adres bijles kunt volgen. Doordeweeks of in het weekend. Zijn manier van les geven is goed en duidelijk. Met juiste informatie en fijne voorbeelden. Met het diploma op zak kunnen wij terug kijken op de fijne en leerzame jaren met de heer Fokke Oord. Zelfs onze hond heeft genoten van de zakken honden koekjes waarmee de heer Fokke Oord hem verraste. Familie Alves
8.
Bijles in Almere
Geplaatst door h861257 op 22 jun. ’17
Fokke heeft mij enorm geholpen! Zijn geduld en het tientallen keer uitleggen van natuurkunde zijn voor mij essentieel geweest. Ik kwam bij Fokke met een redelijk cijfer voor natuurkunde. Ik werkte heel hard maar het resultaat bleef uit. Toen wij samen iedere week gingen stoeien met lastige natuurkundige sommen kwam ik er op een gegeven moment uit. Het eindresultaat is een 7.6 voor mijn eindexamen natuurkunde!. kortom, zijn lessen hebben mij ontzettend geholpen.
7.
Meer dan bijles wiskunde in Almere
Geplaatst door Bunck op 22 jun. ’17
Raphaël heeft de afgelopen twee jaar onmisbare ondersteuning gehad op het gebied van wiskunde en natuurkunde. Hij is met klinkende cijfers geslaagd voor de havo. ‘Starmaker’ Fokke geeft op een heel inspirerende en geheel eigen wijze ondersteuning die meer is dan alleen maar bijles. Hij weet de leerlingen te raken, daar waar hun school op dit gebied vaak verzaakt. Reden waarom hij inmiddels een hele schare enthousiaste ‘sterren’ achter zich weet. Ton Bunck
6.
Bijles wis- natuur- en scheikunde in Almere
Geplaatst door War op 27 jun. ’16
Zelf heb ik HAVO afgemaakt zonder de betavakken, maar ik had wel altijd interesse gehad in de betavakken. Helaas kreeg ik op school niet de nodige aandacht en hulp aangeboden om deze vakken mee te nemen naar de 4e en 5e. Voor mijn toelating tot de universiteit had ik deze vakken toch nodig en tijdens mijn zoektoch naar oplossing vond ik Fokke Oord, ook wel Happy Teacher genoemd. Bij Happy Teacher heb ik met veel plezier wis- natuur- en scheikunde gevolgd. Hij legt de stof altijd op een simpele maar inzichtelijke manier uit zodat je het altijd kan begrijpen, de lessen zijn altijd goed geordend, leuk en informatief. Ik zeg tot de dag van vadaag: Had ik Happy Teacher maar eerder ontmoet!
5.
Bijles Wiskunde in Almere
Geplaatst door Nio op 01 jun. ’16
De lessen van Fokke Oord, een absolute aanrader voor een ieder die het nodig heeft. Het maakt echt niet uit op welk (instap)niveau en na verloop van tijd zie je zichtbaar en vooral meetbaar resultaat. Ik weet bijna zeker dat dit voor iedereen geldt die aan zijn lessen deelneemt. Zelf heb ik dat ook ondervonden. Dankzij deze wiskunde lessen heb ik zelfs plezier in in dit vak gekregen. Nio
4.
Bijles in Almere
Geplaatst door Ingrid op 19 mei ’16
Inmiddels heeft meneer Oord mij al bijna 2,5 jaar begeleid met het maken van natuurkunde sommen.Toen ik voor mijn eerste cijfer in de 4e klas een 3.3 haalde, besefte ik dat het tijd was voor hulp. Met de hulp van Fokke Oord heb ik uiteindelijk mijn cijfer opgehaald tot een afgeronde 7. De lessen van meneer Oord zijn leuk, leerzaam en geven je een zeker gevoel bij het maken van moeilijke sommen. Amber Hoogendonk
3.
Bijzonder leuke bijles in bèta in Almere
Geplaatst door ellenleenstra op 19 mei ’16
Ik ken Fokke Oord ondertussen ruim 2 jaar en hij heeft me al die tijd geholpen met wiskunde en natuurkunde. Toen ik in de 4e klas begon met een N&T-pakket bleek natuurkunde al snel erg moeilijk. Maar met de hulp van Fokke Oord heb ik toch een prachtig gemiddelde weten te halen. Naast de mooie resultaten waren de lessen altijd zeer informatief én leuk, waardoor mijn motivatie voor het vak ook groeide. Kortom, een leerzame en gezellige ervaring! Ellen Leenstra
2.
Bijles natuurkunde in Almere
Geplaatst door anouk.montfoort op 19 mei ’16
Fokke Oord heeft mij naast een mooi gemiddelde ook plezier in het maken van sommetje bijgebracht. Ik had aanvankelijk nooit verwacht dat ik met plezier een natuurkunde opgave zou maken. Dit is het gevolg geweest van super motiverende en inspirerende lessen, waarin meneer Oord mij de denkwijze van een échte bèta heeft leren ontdekken.
1.
Bijles wiskunde en natuurkunde in Almere
Geplaatst door Dieneke op 18 mei ’16
Fokke Oord is een bijzondere docent. Hij geeft leerlingen vertrouwen dat zij door inspanning altijd in staat zijn zichzelf te ontwikkelen. Hij ziet bij elke leerling wat die van hem nodig heeft om de stof eigen te maken: soms een zetje, soms een opbeurend woord. Hij heeft een heldere aanpak waarbij hij de stof terugbrengt naar de essentie om zo het inzicht van leerlingen zelf te vergroten en hun vertrouwen in hun eigen kunnen te laten groeien. Zijn enthousiasme voor exacte vakken, maar ook voor leren is aanstekelijk. Dit gecombineerd met zijn open, rustige houding maakt hem een bijzondere docent.

1-1-2018

Er zijn leugens, grove leugens én statistieken. Daarnaast liegen cijfers niet. Interpretatie van cijfers schiet soms tekort, omdat Winst en Verlies niet alleen in cijfers zijn uit te drukken. Wat bepaalt wel blijvende WINST en VERLIES?

31-12-2017

Zeven eeuwigheden zijn tekort voor mij om GOD voldoende te bedanken voor de immense GAVE van JEZUS CHRISTUS voor de gehele MENSHEID, want HIJ, JEZUS, heeft ZICHZELF opgeofferd zodat elk mens de inherente eigen GODDELIJKHEID, als eenheid met de LIEFDE, kan verwerven. Zalig wie dit dagelijks beleeft, ook elke dag in 2018 e.v. tot in Lengte van Dagen. Deze datum: 31-12-2017 blijkt een scharnierpunt in mijn bestaan na de afgelopen drie maanden met 185 llln.opdrachten. EzGaVe.

 

Leerlingen van VWO 4 bij mijn afscheid in 2006: onvergetelijke sterren

Uw tijdloze blijvende stralende kosmische HEIL wacht al eeuwen op U om zich U bekend te maken. U moet DAT alleen willen zien en een beetje op ZOEK gaan, want uiteindelijk zoekt HET U op. Amen.

30-12-2017

“Niemand heeft ooit God gezien. De Zoon, die bij de boezem van de Vader is, heeft Hem doen kennen.” Dit geheim, door de apostel Johannes benoemd, is heldergemaakt door Jezus. 

29-12-2017

Wees steeds aangesloten op de nimmer opdrogende bron van Levend water. Spreek altijd in termen van hoop, licht, sterbewustzijn, verandering, verbetering en voltooiing. Het is al goed en het wordt nog BETER. Onbetwist, want de Godheid is het overtuigende bewijs daarvoor.