Beoogde progressie voor leerlingen in 2017, in aanwezigheid van hun ouder(s): eerder behaalde cijfers worden Beter: van 3 naar 7, van 4 naar 8; van 5 naar 9 of hoger!

23-4-2017

Cryptica

Op deze dag vier ik de 105ste verjaardag van mijn onvergetelijk gedreven, zeer ijverige en zeer liefdevolle moeder Olga Oord-Bijlsma, die elke seconde klaar stond Zichzelf voor haar man en kinderen in te zetten en een levende trekpleister was voor heel wat bedroefde mensen in haar omgeving. Ter ere van haar vier ik vandaag Cryptica: de wetenschap van het veelal onbekend aanwezige.

22-4-2017

De blijvende lichtstad in Mij

De eeuwige stad die dag en nacht spreekt van Heil, Gerechtigheid en Vrede in De Liefde.

18-4-2017

Liefde bezit vele vormen, vele kleuren en vele kanten

17-4-2017

Het heeft voor mij 71,5 jaar geduurd om het absolute lichtstadium als uit de zwarte as verrezen vuurvogel te bereiken, te verwerven en te veroveren. Dat blijkt al sinds 1 augustus 2006 uit de resultaten van vele, vele, vele studenten in mijn praktijk. Ere zij God alleen, die mij al zijn beschikbare middelen daartoe heeft aangereikt, o.a. mijn meest grandioze ouders en in totaal 89 zeer illustere professoren, doctors in de Wiskunde (aan de TU- Delft) en het Recht (aan de VU-Amsterdam), Meesters in de Wis- en Natuurkunde (aan de TU-Delft) en nog oneindig veel meer mensen en omstandigheden om te noemen, te melden en te benoemen. Zeven eeuwigheden zijn voor mij te kort om God, de Schepper van Hemel, Zee en Aarde, voldoende te bedanken voor zijn nieuwe schepping van de nieuwe mens Jezus Christus, in de kiem aanwezig in ieder mensenkind. Amen.

16-4-2017

De Heer is waarlijk opgestaan en Wij met Hem. Wacht op de Heer en Hij zal Het Maken.

De gouden jongen met degouden sleutel van boven!

mijn blijvende LOGO

Wees als een zingende vuurvogel in een pikdonkere nacht, net als Jezus, uitgespuwd door de politieke, commerciële en religieuze elite van het eigen vaderland. Geen profeet is alom geliefd in eigen kringen. Je hoort bij Christus of niet. Een C vernisje helpt niemand uit de brand.

15-4-2017

Paasnacht: tijdloze boodschap van Toon.

4-4-2017

“Liefde rekent het kwade niet toe” is een probaat middel gebleken in moeilijke tijden.

De feitelijke Christus kennis maakt je tot een waardevolle persoon. Alleen is die niet gemakkelijk te verkrijgen, ondanks de vele theologische boeken, die wel cognitief gezien vaak goed in elkaar zitten maar inhoudelijk het wezenlijke voorbij gaan en laten liggen.

25-3-2017: een geweldig moeder-leerlinge Paar op bezoek voor eindexamen Natuurkunde training, die ik al drie jaar geleden zelf bij hen thuis heb ontmoet.

Vrijheid alleen leidt vroeg of laat tot ontsporingen. In plaats van deze monorail rijdt de trein rijdend in harmonie en in balans op de duorail: Vrijheid & Vrede, voorspoedig verder.

Zeggingskracht spreekt het sterkst als die ontleend is aan de Vader, de Zoon & de Heilige Geest. Tijdloos en Blijvend.

De goddelijke mens beoogt Vrede als Hoogste waarde in zijn of haar Vrijheid.

Materieloze stilheid en vertrouwen: bestaat er iets wezenlijkers dan deze permanente werkelijkheid opgetuigd met heldere Natuurkundige wetten & meetbare Scheikundige stoffen?

Summary

drie electronen, drie protonen en drie neutronen van het element Lithium

3-3-2017

Een perfecte weergave van wat hier regelmatig gebeurt: wanhopig worstelende leerlingen worden, net als jonge arenden geholpen zelfstandig en onafhankelijk te leren vliegen onder het toeziend oog van de hogere regenboogkleuren en boven het levend stromende water afkomstig van de bergtoppen.

mijn allerbeste leerlinge ooit

Dit plaatje

zegtalles

11. En de Here zal u voortdurend leiden, u in dorre streken verzadigen en uw gebeente krachtig maken; dan zult gij zijn als een besproeide hof en als een bron, waarvan het water niet teleurstelt.

mijn

nieuweLogo

educationnever ends

de zuivere tweeentiteiten van geest en ziel in balans

uit Romeinen acht

31. Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn? 32. Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken? 33. Wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen? God is het, die rechtvaardigt; 34. wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is, de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit. 35. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard? 36. Gelijk geschreven staat:

Om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood,
wij zijn gerekend als slachtschapen.
37. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. 38. Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, 39. noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.

 De zin van mijn tijdloze bestaan is uitgedrukt in mijn kindsPsalm:

 

Waiting for he sun

To get rid of the darkness

Searching for light

To be my guide

To enrich my soul

To train my body

To release the burden

To forget sin

To enjoy freedom

To jubilate liberty

To liberate and free my spirit from slavery

Singing in the soul

For ever with

Glory and Thanksgiving to God alone

to inspire everyone to do the same

Amen.

Elke nieuwe dag wordt geschapen uit het tijdloze niets en keert na afloop daar weer terug met een schat van en aan waardevolle, heldere en dankbare herinneringen voor dagelijkse individuele en bezielde inspiratie tot het Goede, Welgevallige en Volkomene.

Nu:het vaderlijke Paulus’ gebed, als meest opmerkelijke Apostel. Hij schrijft in Efezebrief hfdstk 3:

14. Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader, 15. naar wie alle geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, 16. opdat Hij u geve, naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn Geest in de inwendige mens, 17. opdat Christus door het geloof in uw harten woning make. Geworteld en gegrond in de liefde, 18. zult gij dan samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, 19. en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods.

20. Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, 21. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen.

Het atoom:

bevat enorme krachten die het geheel van afstotende (elektronenwolk onderling en protonen onderling) krachten en aantrekkende (neutronen onderling) krachten bij elkaar houden. Wat voorkomt een explosie óf fusie, alias samensmelting óf implosie van het atoom?

15-1-2017

Het ultieme revolutionair nieuws in het NT wordt m.i. het helderst weergegeven door:

9. Maar, gelijk geschreven staat:

Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord
en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben.
10. Want óns heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods. 11. Wie toch onder de mensen weet, wat in een mens is, dan des mensen eigen geest, die in hem is? Zo weet ook niemand, wat in God is, dan de Geest Gods. 12. Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is.
Uit 1 Kor 2.
jouw eigenwezenlijke schat:
zo ben je nooit een lakei van een onwezenlijk tijdelijk onbenullig en soms zelfs schadelijk belang

Perspectiefrijk 2017 voor iedereen gewenst!

 

Fokkeschrijft op: 31-12-2016:

U bent de belangrijkste mens op aarde, want er is maar één zoals U. Daarom schrijf ik U:

Beste U, U bent een bijzonder mens.

Op deze sites: www.fokkeoord.nl & www.affectie.nl & www.kijkiedoco.nl & www.oordconsult.nl vindt en ziet U mijn enige levensbron van inspiratie: de woorden van Jezus, vooral duidelijk en briljant opgeschreven door zijn lievelingsdiscipel Johannes, die prachtige dingen heeft geschreven over het eeuwige tijdloze WOORD: mijn echte en blijvende rijkdom. In de Bijbel vindt U vijf tekstboeken van zijn hand: zijn evangelie, zijn drie brieven en het geheimzinnige boek Openbaring, waarin hij heel concreet schrijft over zijn persoonlijke ontmoeting met Jezus en daardoor de vernieuwing aller dingen, waarover ook de grandioze apostel Paulus duidelijk is in Romeinen 8:28. Hij en zijn medediscipelen én OT profeten zijn en blijven mijn beste vrienden. Johannes zelf is op aarde een perfecte afbeelding, openbaring en weergave geweest van de eeuwige Vader en verliet als enige overlevende van de twaalf discipelen in die tijd van extreme Christen-vervolgingen op hoge leeftijd deze aarde. Warme groeten, Fokke.

Mijn oprecht en gratis advies aan u: volg een spannende vernieuwende Bijbelstudie met 1ste het boek Genesis, vooral de laatste hoofdstukken over JOZEF, 2de het avontuurlijk boek Daniël, 3de het evangelie naar Johannes, 4de de drie brieven van Johannes, 5de het boek Openbaring.

Die geschriften overtuigen u wellicht van de tijdloze glorie van de immanente GOD, die overwinnaars, sterren en kampioenen kweekt.

Ontmoet hier informatie over een tijdloze Masterclass, waarin leerlingen in nabijheid van de ouders, echt exact inzicht verwerven voor hoge exacte cijfers.

Tijdloze Alpha én Omega, als twee kleurrijke pupillen:

die de levende God en Godheid gewaar zijn, zonder begin en zonder einde.

verbonden met:

www.affectie.nl

voor wie gelooft is alles mogelijk 

Boven de zee: de Hand én tijdloze sterkunst

Zien is weten & Inzicht is eindeloos

Uitsluitend op Jezus past het woord Grandeur!!!

als Alfa en Omega, d.w.z. tijdloze redder, gids, leraar en God

Bestaat er een hogere, majestueuzer & diepere LIEFDE: op het kruis in Zijn meest ontluisterende positie schonk de immens lijdende Jezus aan Zijn nog meer lijdende en diepontgoochelde moeder Maria Zijn meest geliefde en beminde discipel Johannes als Zijn vervanger, waarna Hij de aarde verliet en terugging naar huis: naar Zijn opdrachtgever, de eeuwig troostende Vader, die deze genadevolle eeuwig voort-durende troost onvoorwaardelijk en zonder enige discriminatie deelt met elk van Zijn kinderen dankzij de verheerlijkte Geest van Jezus alleen, in elk zoekend hart. Zie 1ste: het ongekend schone hoofdstuk Romeinen 8, in de gehele wereldgeschiedenis onovertroffen, zonneklaar perfect en volledig majestueus beschreven: voor elk individueel; samen 2de: geïnspireerd door het onbeschrijflijk prachtige en schitterende hoofdstuk 1 Cor 2 én 3de: gecompleteerd in het majestueuze hoofdstuk Mattheus 5.

Kerst 2016: Vrede & Gerechtigheid van Jezus toegewenst dankzij volledige Educatie voor iedereen.

hogere cijfers voor iedere leerling(e) dankzij: www.kijkiedoco.nl

de mensvriendelijke, harmonierijke, leerling inspirerende ,absoluut veilige Vaderlijke Didaktiek (AVVD, als mijn bezit) ontleend en gespiegeld aan en gebaseerd op Johannes Evangelie 3:

21. maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

in spe:

veelkleurigmozaiek 

Ontdek het Logo van Kijkiedoco: zien is weten en inzicht is eindeloos, als een stralende diamant:

Drie geslaagde VWO-sterren met 2 aankomende sterren:

aldus mijn mooiste happening in 2016

Toegang tot mijn gratis: Autobiografie

&  Gratis Gedichten Varieté

zeven dagen

perweek

De belangrijkste en kortste tekst in de Bijbel: “En Jezus weende”

wees zelf eenheldere bron van:

eindeloos optimisme, lofprijzing en dankzegging volgens Jesaja 58:

11. En de Here zal u voortdurend leiden, u in dorre streken verzadigen en uw gebeente krachtig maken; dan zult gij zijn als een besproeide hof en als een bron, waarvan het water niet teleurstelt.

Zie en bekijk je ware bestemming in het Universum van: het zijn van veelzijdige Licht-weerspiegeling van Universele concepten en hun toepassing:

8-12-2016 Warme groeten, Fokke

Duizend keren ben ik gepijnigd, gemarteld en doodgegaan

en evenveel keren weer opgeveerd

Duizend en één keer ben ik door het vuur gegaan,

maar werd door gene vlammen niet één keer verteerd

schoonheid in ’t kwadraat

Tijdloos uit Psalm 103:

Loof de Here, mijn ziel,
en al wat in mij is, zijn heilige naam;
2. loof de Here, mijn ziel,
en vergeet niet een van zijn weldaden;
3. die al uw ongerechtigheden vergeeft,
die al uw krankheden geneest,
4. die uw leven verlost van de groeve,
die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid,
5. die uw ziel verzadigt met het goede,
zodat uw jeugd zich vernieuwt als die van een arend.
Wat wilt u nog meer ontvangen van de Allerhoogste scheppende Autoriteit?
Mijn meest volhardende excellente leerlinge 2014:
&
grandioze leerling Natuurkunde 2015
&
absolute ster 2016
met een zeldzame 10 voor Profielwerkstuk Natuurkunde VWO 6
bevestigd door het even tijdloze:

14. Omdat hij Mij zeer bemint, zal Ik hem bevrijden;
Ik zal hem beschutten, omdat hij mijn naam kent.
15. Roept hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden;
Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn,
Ik zal hem uitredden en tot ere brengen.
16. Met lengte van dagen zal Ik hem verzadigen,
en Ik zal hem mijn heil doen zien.

uit Psalm 91.

mijn stiltecentrum met dubbelster:

twee eerstegraads lesbevoegheden: Wiskunde & Natuurkunde

twee Mastertitels: Mr & Ir

twee entiteiten van Brood en Wijn om

vrolijk te zijn want:

17. Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt.

Wie overwint, hem zal Ik geven van het verborgen manna, en Ik zal hem een witte steen geven en op die steen een nieuwe naam geschreven, welke niemand weet, dan die hem ontvangt.
als wonderbaarlijk bewezen zuivere waarachtigheid uit Openbaring 2
tot eervan hen:
mijn ongelooflijk loyale ouders
Zeven eeuwigheden zijn te kort om God voldoende te bedanken voor zijn nieuwe schepping in de menselijke ziel.
Amen
Tenslotte een stil advies:
ondersteun van harte elke Moslima met haar kinderen en tevens elke andere mam volgens de wet van Mandela:
Education is the most powerful weapon which we can use to change the world

Na een herkansing geslaagd
op weg naar de Universiteit

&
als geweldige moeder-dochter presentatie met beloningen
Majestueus waar:
37. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. 38. Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, 39. noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.
uit Romeinen 8.
Afgesloten met:
&
“Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw Hemelse Vader volmaakt is.”
Mattheus 5:48.
voor wie gelooft is alles mogelijk
Tijdloze Alpha én Omega

Grandioze vaders: