Fokke beoogt voor leerlingen in 2017, in aanwezigheid van hun ouder(s): eerder behaalde cijfers worden Beter: van 4 naar 7, van 5 naar 8; van 6 naar 9 of hoger!

20-1-2017

onbetwist bezit Jezus Christus eeuwig, tijdloos en plaats-onafhankelijk leven. Zijn ziel is niet meer kapot te krijgen na zijn aardse gevecht tegen de oorzaak van dood: de zonde van betweterige arrogantie. Nu bezit jij in je aardse bestaan dezelfde optie tot eeuwig leven en stuur ik je graag het vaderlijke Paulus’ gebed toe, als meest opmerkelijke Apostel. Hij schrijft in Efezebrief hfdstk 3:

14. Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader, 15. naar wie alle geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, 16. opdat Hij u geve, naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn Geest in de inwendige mens, 17. opdat Christus door het geloof in uw harten woning make. Geworteld en gegrond in de liefde, 18. zult gij dan samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, 19. en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods.

20. Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, 21. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen.

ongekende veelzijdige kleurrijke nachtelijke schoonheid is te horen in:

19-1-2017

Een pakketje Aandacht zocht ik, kwam naar me toe en ontving ik om uit te delen.

education never ends

18-1-2017

Van een goede vriend: “Zelfs de slak kwam aan in de Ark”

Pas de gouden

sleutel toe van: Kijkiedoco.

17-1-2017

Bewezen feiten na eerdere onvoldoende rond een 3:

Het atoom:

bevat enorme krachten die het geheel van afstotende (elektronenwolk onderling en protonen onderling) krachten en aantrekkende (neutronen onderling) krachten bij elkaar houden. Wat voorkomt een explosie óf fusie, alias samensmelting óf implosie van het atoom?

15-1-2017

God heeft Zichzelf herschapen in het natuurlijke lichaam van Jezus in de vorm van twee volledig identieke, gelijkwaardige en samenwerkende entiteiten als man en vrouw, om een einde te maken aan scheiding, zonde, dood, discriminatie, uitbuiting en verdeeldheid. Jezus is volgens de grandioze apostel Paulus in Efeze 2: 14 onze vrede, die de twee ontstane tegenpolen in de eerste schepping weer één heeft gemaakt in een nieuw vergankelijk lichaam, dat door Zijn opstanding uit de doden is bezegeld. Dit is in een notendop en kort gezegd: het blijde, liefdevolle, vredevolle en hoopvolle nieuws van de nieuwe schepping in de menselijke ziel dankzij de apos-tolische boodschap in het NT. Wie het vatte kan, vatte HET om in Christus te zijn als educatief proces naar het absoluut Volmaakte, Goede en Volkomene in werk, motief, harmonie en uitvoering.

ben jij de hand, of de ster of de kristalheldere zee van levend water, óf misschien wellicht alle drie tegelijk?

Het ultieme revolutionair nieuws in het NT wordt m.i. het helderst weergegeven door:

9. Maar, gelijk geschreven staat:

Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord
en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben.
10. Want óns heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods. 11. Wie toch onder de mensen weet, wat in een mens is, dan des mensen eigen geest, die in hem is? Zo weet ook niemand, wat in God is, dan de Geest Gods. 12. Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is.
Uit 1 Kor 2.
jouw eigenwezenlijke schat:
zo ben je nooit een lakei van een onwezenlijk tijdelijk onbenullig en soms zelfs schadelijk belang

Welk lied kan de Majesteit van de Vader, die steeds zijn kinderen beoogt zichzelf daadwerkelijk te laten overtreffen, echt bezingen?

Ga individueel of collectief op zoek naar de drie vuurtorens die je alle gevaarlijke klippen, rotsen en draaikolken helder tonen voor het volledig veilig bereiken van jouw eigen tijdloze thuishaven, als zijnde jouw heldere inzicht dankzij je behaalde (Universitaire) diploma’s.

De tijd lijkt rijp voor een universele Masterclass voor bewezen kwaliteiten en stijl voor je eigen ziel in de levens van:

1ste Jozef, uit Genesis hfdstn: 39-48

2de: Daniël, in het gelijknamige boek

3de Johannes, de Liefdes-en Waarachtigheidsapostel, in zijn 5 geschriften:

zijn evangelie, zijn drie brieven, het boek Openbaring, vooral hfdstn 1-3 en 20-22 .

want op het kruis heeft Jezus zijn Meesterschap overgedragen aan zijn lievelingsapostel Johannes.

Het tijdloze goede, welgevallige en volkomene uit Romeinen 12 vers 2 is, blijkt en blijft illusieloos.

Perspectiefrijk 2017 voor iedereen gewenst!

ontdek zelf de absoluut op het kruis bewezen Christus vrijheden dankzij tomeloze tijdloze Liefde!

voor allen die van mooie melodieën en bijbehorende plaatjes houden:

Fokkeschrijft op: 31-12-2016:

U bent de belangrijkste mens op aarde, want er is maar één zoals U. Daarom schrijf ik U:

Beste U, U bent een bijzonder mens.

Op deze sites: www.fokkeoord.nl & www.affectie.nl & www.kijkiedoco.nl & www.oordconsult.nl vindt en ziet U mijn enige levensbron van inspiratie: de woorden van Jezus, vooral duidelijk en briljant opgeschreven door zijn lievelingsdiscipel Johannes, die prachtige dingen heeft geschreven over het eeuwige tijdloze WOORD: mijn echte en blijvende rijkdom. In de Bijbel vindt U vijf tekstboeken van zijn hand: zijn evangelie, zijn drie brieven en het geheimzinnige boek Openbaring, waarin hij heel concreet schrijft over zijn persoonlijke ontmoeting met Jezus en daardoor de vernieuwing aller dingen, waarover ook de grandioze apostel Paulus duidelijk is in Romeinen 8:28. Hij en zijn medediscipelen én OT profeten zijn en blijven mijn beste vrienden. Johannes zelf is op aarde een perfecte afbeelding, openbaring en weergave geweest van de eeuwige Vader en verliet als enige overlevende van de twaalf discipelen in die tijd van extreme Christen-vervolgingen op hoge leeftijd deze aarde. Warme groeten, Fokke.

Mijn oprecht en gratis advies aan u: volg een spannende vernieuwende Bijbelstudie met 1ste het boek Genesis, vooral de laatste hoofdstukken over JOZEF, 2de het avontuurlijk boek Daniël, 3de het evangelie naar Johannes, 4de de drie brieven van Johannes, 5de het boek Openbaring.

Die geschriften overtuigen u wellicht van de tijdloze glorie van de immanente GOD, die overwinnaars, sterren en kampioenen kweekt.

Ontmoet hier informatie over een tijdloze Masterclass, waarin leerlingen in nabijheid van de ouders, echt exact inzicht verwerven voor hoge exacte cijfers.

Tijdloze Alpha én Omega, als twee kleurrijke pupillen:

die de levende God en Godheid gewaar zijn, zonder begin en zonder einde.

verbonden met:

www.affectie.nl

voor wie gelooft is alles mogelijk 

Boven de zee: de Hand én tijdloze sterkunst

Zien is weten & Inzicht is eindeloos

Uitsluitend op Jezus past het woord Grandeur!!!

als Alfa en Omega, d.w.z. tijdloze redder, gids, leraar en God

Bestaat er een hogere, majestueuzer & diepere LIEFDE: op het kruis in Zijn meest ontluisterende positie schonk de immens lijdende Jezus aan Zijn nog meer lijdende en diepontgoochelde moeder Maria Zijn meest geliefde en beminde discipel Johannes als Zijn vervanger, waarna Hij de aarde verliet en terugging naar huis: naar Zijn opdrachtgever, de eeuwig troostende Vader, die deze genadevolle eeuwig voort-durende troost onvoorwaardelijk en zonder enige discriminatie deelt met elk van Zijn kinderen dankzij de verheerlijkte Geest van Jezus alleen, in elk zoekend hart. Zie 1ste: het ongekend schone hoofdstuk Romeinen 8, in de gehele wereldgeschiedenis onovertroffen, zonneklaar perfect en volledig majestueus beschreven: voor elk individueel; samen 2de: geïnspireerd door het onbeschrijflijk prachtige en schitterende hoofdstuk 1 Cor 2 én 3de: gecompleteerd in het majestueuze hoofdstuk Mattheus 5.

Kerst 2016: Vrede & Gerechtigheid van Jezus toegewenst dankzij volledige Educatie voor iedereen.

hogere cijfers voor iedere leerling(e) dankzij: www.kijkiedoco.nl

de mensvriendelijke, harmonierijke, leerling inspirerende ,absoluut veilige Vaderlijke Didaktiek (AVVD, als mijn bezit) ontleend en gespiegeld aan en gebaseerd op Johannes Evangelie 3:

21. maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

in spe:

veelkleurigmozaiek 

Ontdek het Logo van Kijkiedoco: zien is weten en inzicht is eindeloos, als een stralende diamant:

Drie geslaagde VWO-sterren met 2 aankomende sterren:

aldus mijn mooiste happening in 2016

Toegang tot mijn gratis: Autobiografie

&  Gratis Gedichten Varieté

zeven dagen

perweek

De belangrijkste en kortste tekst in de Bijbel: “En Jezus weende”

wees zelf eenheldere bron van:

eindeloos optimisme, lofprijzing en dankzegging volgens Jesaja 58:

11. En de Here zal u voortdurend leiden, u in dorre streken verzadigen en uw gebeente krachtig maken; dan zult gij zijn als een besproeide hof en als een bron, waarvan het water niet teleurstelt.

Zie en bekijk je ware bestemming in het Universum van: het zijn van veelzijdige Licht-weerspiegeling van Universele concepten en hun toepassing:

8-12-2016 Warme groeten, Fokke

Duizend keren ben ik gepijnigd, gemarteld en doodgegaan

en evenveel keren weer opgeveerd

Duizend en één keer ben ik door het vuur gegaan,

maar werd door gene vlammen niet één keer verteerd

schoonheid in ’t kwadraat

Tijdloos uit Psalm 103:

Loof de Here, mijn ziel,
en al wat in mij is, zijn heilige naam;
2. loof de Here, mijn ziel,
en vergeet niet een van zijn weldaden;
3. die al uw ongerechtigheden vergeeft,
die al uw krankheden geneest,
4. die uw leven verlost van de groeve,
die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid,
5. die uw ziel verzadigt met het goede,
zodat uw jeugd zich vernieuwt als die van een arend.
Wat wilt u nog meer ontvangen van de Allerhoogste scheppende Autoriteit?
Mijn meest volhardende excellente leerlinge 2014:
&
grandioze leerling Natuurkunde 2015
&
absolute ster 2016
met een zeldzame 10 voor Profielwerkstuk Natuurkunde VWO 6
bevestigd door het even tijdloze:

14. Omdat hij Mij zeer bemint, zal Ik hem bevrijden;
Ik zal hem beschutten, omdat hij mijn naam kent.
15. Roept hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden;
Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn,
Ik zal hem uitredden en tot ere brengen.
16. Met lengte van dagen zal Ik hem verzadigen,
en Ik zal hem mijn heil doen zien.

uit Psalm 91.

mijn stiltecentrum met dubbelster:

twee eerstegraads lesbevoegheden: Wiskunde & Natuurkunde

twee Mastertitels: Mr & Ir

twee entiteiten van Brood en Wijn om

vrolijk te zijn want:

17. Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt.

Wie overwint, hem zal Ik geven van het verborgen manna, en Ik zal hem een witte steen geven en op die steen een nieuwe naam geschreven, welke niemand weet, dan die hem ontvangt.
als wonderbaarlijk bewezen zuivere waarachtigheid uit Openbaring 2
tot eervan hen:
mijn ongelooflijk loyale ouders
Zeven eeuwigheden zijn te kort om God voldoende te bedanken voor zijn nieuwe schepping in de menselijke ziel.
Amen
Tenslotte een stil advies:
ondersteun van harte elke Moslima met haar kinderen en tevens elke andere mam volgens de wet van Mandela:
Education is the most powerful weapon which we can use to change the world

Na een herkansing geslaagd
op weg naar de Universiteit

&
als geweldige moeder-dochter presentatie met beloningen
Majestueus waar:
37. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. 38. Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, 39. noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.
uit Romeinen 8.
Afgesloten met:
&
“Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw Hemelse Vader volmaakt is.”
Mattheus 5:48.
voor wie gelooft is alles mogelijk
Tijdloze Alpha én Omega

Grandioze vaders: