Uw hoopvolle Toekomst in een Notendop: Elegante oplossingen in deze privé-Masterclass voor elke leerling(e), in aanwezigheid van hun ouder(s): eerder behaalde cijfers worden onbetwist Beter, naar soms cum Laude, dankzij talrijke KOM & ZIE bewijzen!

24-2-2018

Wat is er efficiënter en effectiever dan hartelijke BEZIELING? Licht dat soms in het ultra violette deel van het spectrum? 

23-2-2018

Onbetwist schoon is de toekomst: zichtbaar in 1 Cor 15: 25-28. Amen.

22-2-2018

Geen status quo weegt op tegen HOOP driven geschiedenis schrijven.

21-2-2018

Eerst Educatie, Scholing en veel Bijscholing en dan exceptioneel & extreem veel Business dankzij vele, vele, vele opdrachten lijkt mij een juiste Volgorde. Let vooral op een voldoende Scholingsniveau Altijd, Overal én Nergens.

20-2018

Zelf-opoffering blijkt zeer effectief én efficiënt én vooral stil onbesproken.

19-2-2018

Hoe is BLINDE afgunst=jaloersheid te overwinnen?

18-2-2018

Meer dan overwinning in het huidige bestel over het monsterlijke KWAAD, verbonden aan elke samenleving, dankzij GOD.

17-2-2018

Anticiperen! Wat is het nut daarvan? Wanneer kun je dat? Wat is een evt. synoniem voor anticiperen? Hoe doe je dat: anticiperen? Waarop mag je anticiperen? Behoort het tot het domein van de pneuma, de ziel of het lichaam? Waarom zou ik anticiperen als ik ook prociperen mag? Liever pro- toch dan anti-? Of is dat slechts schijn?

16-2-2018

Voor sommigen is de WAARHEID als een heerlijk tropisch warm elegant zonnetje, voor anderen als een HELS VUUR. Hoe komt dat? Waar komt dat verschil vandaan? In welke context gebeurt iets? Wie permitteert het zich mij te oordelen of wat geeft mij permissie anderen te oordelen c.q. de maat te nemen? Wie wordt daarnaast wit door anderen zwart te maken? Is er een voortdurende botsing tussen moraal en wet? Wat is moreel verwerpelijk en wat is illegaal c.q. niet legitiem? Bestaat er iets als een hogere wet? Wat is de waarde van de wet van de Geest des levens uit Romeinen 8 vers 2? Heeft dit te maken met een door GOD bevrijde persoonlijke levensovertuiging om uitsluitend GOED te doen. 

15-2-2018

Hartbewustzijn wint aan kracht en ondersteunt Eer en Geweten.

14-2-2018

1.  De Grieken zagen naar het bestaan en leven, o.a. als een straf van de goden, metaforisch door de ogen van Sisiphus, die elke dag opnieuw de steen bij de berg naar boven moest rollen. Die steen rolde ‘s avonds gewoon weer naar beneden, waarna de volgende dag de lijdensweg opnieuw begon, zonder uitzicht op een einde: Sisiphus voor altijd aan zijn rollende bergsteen gekluisterd en geketend. Kan het anders?

2. Anderen zien het leven als een dagelijkse plaag, waaraan niet te ontkomen valt. Onverwachtse tegenvallers brengen een bevestiging daarvan. Een individueel kruis.

3. Salomo spreekt in Prediker over de ijdelheid: “alles is ijdelheid”, van het bestaan.

4. Petrus spreekt in zijn beide brieven veel over het ondergaan van onrechtlijden dankzij de toenmalige Overheid. “Je ziel overgeven aan de trouwe Schepper, steeds het goede doende.” 1 Petr 3: 19. Dat lijkt me een stap in de goede richting.

5. Paulus spreekt tenslotte over: God doet alle dingen medewerken ten goede voor hen die God liefhebben, in Romeinen 8: 28, en geeft een opsomming van sommige van die dingen in Romeinen 8: 35, met het oog op de individuele gelijkvormig wording aan Christus: “”Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard?”” met als doel vers 37: “Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem die ons heeft liefgehad”. Amen.

6. Kortom de bestaansessentie is en blijft een overwinningsleven dankzij de woorden van Jezus en zijn apostelen, door en dankzij talrijke moeilijke omstandigheden met als bekroning het doorlopen van de zeven groeistadia gemeld door de grandioze en meest geliefde Apostel van Jezus: Johannes,  beschreven in de zeven uitnodigingen: ” Wie overwint”. in Openbaring 2 en 3, telkens genoemd aan het einde van de zeven brieven aan de zeven Gemeenten in Klein Azië.

7. Eindigend individueel op de troon van God en die van het Lam. Zichtbaar in Openbaring 3: 21 én het laatste hoofdstuk van Openbaring. Hosannah voor deze complete en volledige missie, opdracht en levensroeping. Amen. 

13-2-2018

Opdat hun harten getroost en zij in de Liefde verenigd worden tot alle rijkdom van een volledig inzicht, en zij het geheimenis van GOD mogen kennen, Christus, in wie alle schatten van de WIJSHEID en KENNIS verborgen zijn. Colos 2: 2-3. Leer a.u.b. met mij en vele anderen deze verborgen schatten te ontdekken als uw onvergankelijke persoonlijke Vredevolle, Hoopvolle en Liefdevolle eigendom. Belangrijker schatten bestaan er niet. Het zijn tijdloze individuele levensconcepten voor LEVEN & OVERVLOED. Joh 10: 10

12-2-2018

GOD is overal voor zienden én nergens voor blinden.

11-2-2018

Waar is de dynamische pionierssfeer gebleven van de eerste apostelen van Jezus?

10-2-2018

Voor GOD is elke seconde als een eeuwigheid én elke eeuwigheid als een seconde. Waarom? Omdat: Hij GOD is en blijvend GOD is. Er is niets eleganter dan GOD samen met de GODHEID, de oorsprong van de natuurlijke schepping. Zo horen de mens en de mensheid ook naadloos bij elkaar in harmonie. Amen. Wat kan een mens uitrichten zonder mensheid en omgekeerd?

9-2-2018

Waar is elegantie te vinden? Ik ben er altijd naar op zoek. Muziek, Architectuur, Techniek, Natuur, Wetenschap. In het bijzonder de onderliggende waarden van symmetrie, eenvoud en helderheid, c.q. transparantie, evenredigheid, associatie c.q. analogie, harmonieën van klank, kleur en geur, authenticiteit, getallenleer. 

8-2-2018

Na de fysieke dood blijft er existentie, voor sommigen de mooiste in het LICHT, voor anderen de slechtste in de DUISTERNIS. Het leven bevat continuïteit en discontinuïteit. De laatste hoofdstukken van het boek Daniël én van het boek Openbaring zijn daar heel duidelijk over. Amen.

7-2-2018

Het verholen mentale Lichaam, lichaam der zonde (wantrouwen, haat uit jaloersheid én onvrede uit allerlei zuchten) door Paulus genoemd in Romeinen 6 vers 6, wordt van zijn kracht beroofd in ons na een beslissende aflegkeuze door ons van de oude mens ( door geloof in de dood van de oermens, de oude Adam, op het kruis van Golgotha). De identificatie door Jezus met welk mens ook, is volledig en absoluut geweest, in geest en in waarheid. God bevestigt die keuze door ons hart te versieren met een stille en zachtmoedige geest, waarin de majesteit van de Vader én de Zoon wonen. Amen.

6-2-2018

Mijn vredevolle, hoopvolle en liefdevolle God is volledig fraudevrij, al vele eeuwen! Graag nodig ik u uit het tegendeel daadwerkelijk Mathematisch en Juridisch, Natuurkundig en Scheikundig, d.w.z. Geschiedkundig, te bewijzen. Dit goddelijke feit is het principale, majesteitelijke en tijdloze hoofdargument om het LEVEN dagelijks in al zijn facetten vreugdevol en diep, diep, diep dankbaar te vieren met zoveel mogelijk vrienden.

5-2-2018

Mijn vijand blijkt niet te overwinnen, zelfs niet met behulp van de meest geavanceerde, nauwelijks met radar te detecteren B2 spirit:

4-2-2018

Wie heeft lust de Heer te vrezen    ‘t Allerhoogst en eeuwig goed

God zal zelf zijn leidsman wezen   leren hoe hij wand’len moet

‘t Goed dat nimmermeer vergaat   zal hij ongestoord verwerven

en zijn God geheiligd zaad   zal ‘t gezegend aardrijk erven

Psalm 25 vers 6

Amen

3-2-2018

Het is en blijft allemaal heel simpel. De minste twijfel aan de waarachtigheid van God bedroeft de Heilige Geest zeer. Er is n.l. geen enkele reden om te twijfelen aan de beloften van God bijv in het boek Jesaja, want die maakt Hij, zoals reeds bewezen in Jezus, op Zijn tijd waar. Amen.

2-2-2018

Uw koninkrijk kome; uw wil geschiede gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Matth. 6: 10. De goede tijding van het nieuwe evangelie in een Notendop.

1-2-2018

“O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk Zijn wegen!” Rom 11 vers 33. O.a. in diepe vrede, diepe dankbaarheid en diepe barmhartigheid liggen onuitsprekelijke rijkdommen, die elk menselijk begrip verre overstijgen.

31-1-2018

Het geheim van mijn succesvolle EXACTE lessen voor WISKUNDE, NATUURKUNE & SCHEIKUNDE schuilt in: de apostolische bezieling, afkomstig van de O.T. profeten en N.T. apostelen. Graag nodig ik u uit het tegendeel te bewijzen.

30-1-2018

In gedachten zie ik een gebouw met vier etages met beneden 7 honingvormige cellen, daarboven 5 zelfde cellen, dan weer 3 zelfde cellen en tenslotte één cel. Zelf verblijf en werk ik in de bovenste vier cellen. In de andere twaalf cellen werken dag en nacht twaalf apostolisch bezielende mens-engelen c.q. engel-mensen individueel aan completering van jonge zielen.

29-1-2018

In aanwezigheid van ouders haal ik het Allerbeste uit mijn Ervaringen, eigen examen-Inzicht, Gedachtenwereld en Verleden voor hun kids, omdat het Beste niet genoeg is voor hen om zelf de Allerbeste te zijn in hun klas en generatie.

28-1-2018

De individuele intellectuele ontwikkeling van een kind vraagt immense offers van de samenleving, de ouders, hun leraren en ook maximale inzet van het kind zelf.

27-1-2018

Liever een betere optiek, door Paulus: “verlichte ogen van het hart” genoemd in: Efeze 1: vers 18, dan een betere visie.

26-1-2018

Wie is er blind en doof als mijn knecht? Wat wil dat zeggen?

25-1-2018

De Geest der waarheid, die de ziel niet kan zien noch horen, blijkt de grootste en meest begerenswaardige tijdloze schat, als Heilige Geest, en als onderscheidend kenmerk van waar Christendom. De kennis van goed en kwaad uit de Hof van Eden blijkt vanaf het begin van de schepping een belemmering voor haar Openbaring, want Zij, die zuivere Geest, mist elke vorm en inhoud van KWAAD. Daarom zijn mensen, die door die Geest geleid worden in hun doen en laten, de meest kostbare en meest instructieve mensen op aarde. Pioniers waren in dit verband: de apostel Paulus en de onvergelijkbare Apostel Johannes.

24-1-2012

Kom, zie en overtuig UZELF

23-1-2012

Waarom hebben critici de meeste LOL bij een verspreking van hun  slachtoffers? Is dat een bewijs van gebrek aan ZAAKWAARNEMING en een bewijs van CYCLOPISME?

22-1-2018

Wie brengt het meeste geld in een maatschappij in het laadje? Zijn de anderen in een land daardoor figuranten? of nep-figuren? Hebben grote Donateurs het daardoor in werkelijkheid voor het zeggen? Hoe functioneert een democratie? Schijnbaar één keer in de vier jaar via de meerderheid van stemmen, maar in werkelijkheid soms via de grootste Donoren aan de schatkist? Wie trekken er in werkelijkheid aan de touwtjes in Den Haag, Berlijn, Parijs, Moskou, Peking of Washington? Wie verdienden miljarden aan oorlogen, bijv. WO-I en WO-II en recentelijk in Syrië? Hoeveel belasting hebben ze daarover betaald en teruggestort in de schastkist? Is het Christendom in deze exercitie per definitie een kansloze speler op het wereldtoneel gebleken en blijft wereldvrede daardoor een onrealistische illusie? Want wie heeft er belang bij het handhaven van armoede, ziekte en ziekenhuizen, strafgevangenissen, etc.? Wie heeft er belang bij dat u onwetend blijft in een afhankelijkheidsrelatie met de Staatsoverheid, het Gezag in de Kerk van Rome, of in de Synagoge te Jeruzalem en of in de Moskee te Mekka? Wie houdt u graag ondergedompeld in angst en vrees? In ieder geval niet mijn gidsGod: de Heilige Geest, want de volmaakte Liefde drijft dankzij die Geest de vrees uit, voor een steeds sombere kijk op en in de toekomst, nu bijv. de beide Polen in recordtempo smelten, Dreigingen van Kernoorlogen die op de loer liggen in Oost en West, de blinde wetteloosheid immense vormen aanneemt met een steeds grotere kloof tussen arm en rijk: de haves (zeer rijk) en de haves-not (zeer arm). Gaat maatschappelijke rijkdom steeds ten koste van anderen of is er een Win-win situatie mogelijk voor beide of zelfs meerdere partijen, meerdere staten en culturen? Is er een noodzakelijke terugkoppeling nodig, die soms ontbreekt? Wat is het belang van dagelijkse Zelfreflectie?

21-1-2018

Wat kan iemand, die nederig en zachtmoedig van hart is, bovenal? Matth 11: vers 28-30.

20-1-2018

Wanneer komt de tijd dat de Regering het ABP schadeloos gaat stellen voor de grove DIEFSTAL van € 15.000.000.000? Deze bewezen 15 Miljard Euro hangt al vele jaren als een Molensteen om de hals van de regeerders, de toenmalige, de tussentijdse en huidige machthebbers.

19-1-2018

Opgaan, blinken verzinken.

Dit is van toepassing op allerlei zaken en zielen, maar niet op de Christus-ster en Zijn Woorden, die eeuwig blijft en blijven stralen. Die gidsster neemt u mee naar het tijdloze meer dan perfecte HEIL, dat ik iedereen toewens. “Die uw ziel verzadigt met het GOEDE zodat uw jeugd zich vernieuwt als die van een AREND”. Psalm 103 vers 5. Amen. 

18-1-2018

Wie spreekt helderder dan de Heilige Geest in de vorm van beeldquanta, die tot iemand komen in een flits, vooral ‘s nachts en soms direct na het ontwaken? Volgens de woorden van Jezus: “Hij zal het uit het Mijne nemen en het U verkondigen dus in internationale BEELDTAAL”. Johannes 16: vers 14. Als het antwoord op alle vragen!

17-1-2018

Wie wordt wit door anderen zwart te maken?

16-1-2018

Wat zijn in deze tijd  (jaar 2018) belangrijke deugden, c.q. kwaliteiten? Zie hier een incomplete opsomming als facetten van een eindeloos mooie schitterende Diamant:

1. Loyaliteit t.a.v. Gezag, Mildheid, Opofferingsgezindheid, Nederigheid, 5. Netheid, Vrede, Onpartijdigheid, Reinheid, Goedheid, 10. IJver, Zelfbeheersing, Orderlijkheid, Plezier, Vriendelijkheid, 15. Geduld, Lankmoedigheid, Creativiteit, Stilheid, Vergevingsgezindheid, 20. Nauwkeurigheid, Kuisheid, Spaarzaamheid, Snelheid, Gastvrijheid, 25. Openheid, Zonnigheid, Volharding, Geslotenheid, Vertrouwen, 30. Feestelijkheid, Veelkleurigheid, Elegantie, Liefde voor het geven, Zachtmoedigheid, 35. Betrouwbaarheid, Hoop, Dankbaarheid, Zelfverloochening, Geloof, 40. Lichtheid, Bereidvaardigheid, Gewilligheid, Ontvankelijkheid, Trouw, 45. Waarachtigheid, Redelijkheid, Vastberadenheid t.a.v. het verwerven van Inzicht, Doelgerichtheid of Focus, Volledigheid of Compleetheid, 50. Volmaaktheid of Perfectie, Vrijheid van schulden, Rechtvaardigheid t.a.v. plichten en beloften, Billijkheid, Aanwezigheid, 55. Punctueelheid, Zelfredzaamheid, Hulpvaardigheid, Integerheid of Integriteit, Flexibiliteit of Meegaandheid in het goede, 60. Gemeenschappelijkheid, Eerbiedigheid, Verlichte Grimmigheid tegen Kwaad, Besluitvaardigheid, 65. Doeltreffendheid (meer treffers, hogere cijfers = Effectiviteit), Voorbereidingstactiek, Doelmatigheid (in kortere tijd het EINDDOEL bereikt met minder kosten, minder energie = Efficiëntie) , Vreedzaamheid, persoonlijke Winstgevendheid, 70. Vrijgevigheid, Vrijmoedigheid, Ruimdenkendheid, Vredelievendheid, Loyaliteit aan goede zaken, goede doelen en goede mensen, 75. Goedgemutstheid, Eenvoudigheid in focus, Opgewektheid, Krachtdadigheid, Vreugde, 80. Ontferming, Gezeggelijkheid, inherente Schoonheid, Liefde voor het goede, edele en tijdloze, 85. Afkerigheid van het Kwade, o.a.: leugens van kwaadsprekerij, ontucht, luiheid, hoogmoed, eetverslaving, alcoholverslaving, tabak en hebzucht, Waakzaamheid, Bezonnenheid, Recht, Rekenvaardigheid, 90. Taalvaardigheid, Leesvaardigheid, Zwijgzaamheid, Spreekvaardigheid, Schrijfvaardigheid, 95. Organisatietalent, Fairplay mentaliteit, Onderdanigheid, Eigenheid, Properheid, 100. Oordeelvaardigheid, Onbaatzuchtigheid, Mathematische Precisie en Exactheid, Schadeloosheid, Spiegelvaardigheid t.a.v. drieledige concepten, 105. Universeelheid, Transparantie, Zuiverheid in optiek, Bereidwilligheid, Dienstvaardigheid, 110. Vurigheid van geest, Scherpte, Strengheid, Pro-actief nieuwe Geschiedenis schrijvend, Bewustheid van geest in het hart, 115. Bezieling, Nieuwheid, Zelfverdediging, Helderheid van geest, Kwaliteit en 120. Stijl, Opgewektheid, Moed of Durf, Ruiterlijkheid, Oplettendheid, 125. Zachtheid, Beleefdheid, Hardheid, Tweede-mijls gezindheid, Fierheid, 130. Heerlijkheid, Majesteit, Vader & Moeder Eerbied, Leegheid, Stiptheid, 135. Sportiviteit, Corrigeervermogen, Waarheidsliefde, Arendsoog, Lichtbewustzijn, 140. Pro Deo en Pro Bono Onbaatzuchtigheid, Besef van Nietigheid, Creator Besef, Onwankelbaarheid, Voorzichtigheid, 145. Doortastendheid, Veiligheid, Eenheid van geest met alles wat goed en edel is, Billijkheid, Gretigheid, 150. Incasseringsvermogen, Eenvoud in gezindheid, Natuurkundigheid, Scheikundigheid, 155. Nuchterheid, Kampioensmentaliteit, Luistervaardigheid, Gulheid, 160. Gunheid, het absolute Zien=Weten (VOIR) , Inzicht=Alles (AVOIR: Hebzucht maakt blind), Inzicht=Kennen (SAVOIR) en Inzicht=Kunnen (POUVOIR), 165. Strijdvaardigheid, Besluitvaardigheid, Puurheid, Daadkrachtigheid, Krachtdadigheid 170. Eenheid in het Wezen van GOD=LIEFDE?

15-1-2018

Nelson Mandela: “Education is the most powerfull weapon, which we can use to change the world”.

Fokke Oord uit Almere:The bullet for that weapon is KIJKIEDOCO: Elegance in Education”.

14-1-2018

Stilheid snoert alle critici definitief de mond.

13-1-2018

12-1-2018

11-1-2018

Uitgekotst door de Democratische c.q. Volks-meerderheid bevind ik mij in goed gezelschap van vele lotgenoten in het O.T. & N.T.

10-1-2018

Ieder mens bezit potentie om Wiskunde te leren en daarna Natuurkunde en Scheikunde. Het is niet een kwestie van aanleg maar louter en alleen van IJVER. Wie mij (INZICHT) ijverig zoeken zullen mij vinden, zegt de Bijbel, n.l. de ontbrekende schakel voor een mensenkind: KB: Kosmisch Bewustzijn. Lichamelijk bestaan wij al uit sterrenstof, dat aangevuld dient te worden met KB tot een volwaardig onbaatzuchtig bestaan, net zoals sterren dag en nacht volledig onbaatzuchtig licht uitzenden. De inherente geest in elk mens is het bewijs daarvoor, want de Heilige Geest verbindt zich met die geest in een mens tot completering en vervolmaking van zijn of haar wezen. De alles registrerende ziel in een mens voelt naadloos het verschil aan tussen het onderbewuste baatzuchtige carnale leven en het goddelijke bovennatuurlijke tijdloze PRO DEO leven.

9-1-2018

Christus is en blijft de levendmakende geest. 1 Cor 15: 45. Wordt vervolgd met wedergeboorte van de nieuwe goddelijke ziel én tenslotte het nieuwe fysieke tijdloze violet getinte lichaam, zoals beschreven in het boek Daniël en nauwkeurig uitgebeeld in Openbaring hoofdstuk 1.

8-1-2018

educationnever ends

7-1-2018

6-1-2018

Wie doorgrondt: De kracht van enthousiasme?

5-1-2018

Het is veelvoudig bewezen: de wet van God opent ogen en oren.

4-1-2018

Drie vlakken aan dezelfde diamant:

 1. wie geeft wordt gegeven

2. laat los en u wordt losgelaten

3. eer uw vader en uw moeder:

3-1-2018

Waren de drie wijzen uit het Oosten, alias de drie koningen bij de kribbe met geschenken van goud, wierook en mirre, toenmalige astronomen met Kosmische bovennatuurlijke kennis om de relatie te kunnen zien tussen het kind in de kribbe en het Hemellicht? In ieder geval verheugden zij zich met zeer grote vreugde bij het zien van die ster. Mattheus 2:10.

2-1-2018

Wiskunde, Natuurkunde en Scheikunde bevatten een zeer elegante structuur en schoonheid, gebaseerd op de getallen drie en zeven. Gonio, het kleurenspectrum met RGB basiskleuren en de basale exponentiële c.q. logaritmische vergelijking tonen dat o.a. aan. Zeven is fysisch basaal te vinden in het periodiek systeem met het maximale schillen-aantal van het atoom: K, L, M, N, O, P en Q. Zijn dat soms afbeeldingen van de zeven hemelsferen c.q. vrijheidsgraden van een ziel?

 

1-1-2018

Er zijn leugens, grove leugens én statistieken. Daarnaast liegen cijfers niet. Interpretatie van cijfers schiet soms tekort, omdat Winst en Verlies niet alleen in cijfers zijn uit te drukken. Wat bepaalt wel blijvende WINST en VERLIES?

31-12-2017

Zeven eeuwigheden zijn tekort voor mij om GOD voldoende te bedanken voor de immense GAVE van JEZUS CHRISTUS voor de gehele MENSHEID, want HIJ, JEZUS, heeft ZICHZELF opgeofferd zodat elk mens de inherente eigen GODDELIJKHEID, als eenheid met de LIEFDE, kan verwerven. Zalig wie dit dagelijks beleeft, ook elke dag in 2018 e.v. tot in Lengte van Dagen. Deze datum: 31-12-2017 blijkt een scharnierpunt in mijn bestaan na de afgelopen drie maanden met 185 llln.opdrachten. EzGaVe.

 

Leerlingen van VWO 4 bij mijn afscheid in 2006: onvergetelijke sterren

Uw tijdloze blijvende stralende kosmische HEIL wacht al eeuwen op U om zich U bekend te maken. U moet DAT alleen willen zien en een beetje op ZOEK gaan, want uiteindelijk zoekt HET U op. Amen.

30-12-2017

“Niemand heeft ooit God gezien. De Zoon, die bij de boezem van de Vader is, heeft Hem doen kennen.” Dit geheim, door de apostel Johannes benoemd, is heldergemaakt door Jezus. 

29-12-2017

Wees steeds aangesloten op de nimmer opdrogende bron van Levend water. Spreek altijd in termen van hoop, licht, sterbewustzijn, verandering, verbetering en voltooiing. Het is al goed en het wordt nog BETER. Onbetwist, want de Godheid is het overtuigende bewijs daarvoor.