Affectie, Empathie en Compassie sleutelen met Engelengeduld aan perfecte begeleiding van leerlingen tot hun eigen veelkleurige sterschap in aanwezigheid van hun ouders, bewezen en zichtbaar in de SterrenCarousel.

25-11-2016
Hoogste schoonheid:

24-11-2016
De bekende spiraal nevel:
spiraal
verbergt nog wat geheims, net als elke ster.
23-11-2016
Zonder bezieling heb ik eerder jarenlang helaas ondermaats geleefd, zelfs nadat ik mijn ster in Delft aan de TU ontmoette. Ik ben nogal wat misleid door veel gebakken lucht.
superMisbah01leerling(e)
22-11-2016
Het zien van de uitzonderlijke waarde van de Rechtstaat maakt dat het gemakkelijk is met vreugde belasting te betalen, liefst meer dan verplicht.
klim06
21-11-2016
Uit Jesaja 63:
9. In al hun benauwdheid was ook Hij benauwd, en de Engel zijns aangezichts heeft hen gered. In zijn liefde en in zijn mededogen heeft Hij zelf hen verlost en Hij hief hen op en droeg hen al de dagen van ouds.
mijn excelpaenmalente ouders
20-11-2016
Oefen je waarheidszintuig in het onderscheid van echt en nep, edel en onedel, wat werkt en wat niet werkt. Scheid de huls van de inhoud. Wees zo een Lucky beachboy.
Bemin de inhoud en laat de huls de huls.
childatthebeach
19-11-2016
Kosmische eenheid met het universum in de eigen ziel: als het hoogst haalbare gelukzaligheidsbewustzijn én zeer begerenswaardig. Als dynamisch en niet statisch.
Smaragd
18-11-2016
De levende God is en blijft tijdloos de regisseur van mijn bestaan. Zo leef en beleef ik om met Zijn affectie, empathie en compassie Zijn kristal heldere Licht in deze wereld te verspreiden voor zoveel mogelijk met exacte vakken worstelende leerlingen en studenten. Dat is in het kort na 70 jaren op aarde mijn individuele vredevolle levensmissie, zeer succesvol bewezen in de afgelopen tien jaren sinds mijn vertrek uit het klassikaal onderwijs.
Raphaël051015 013Quintopdetop01
Een extreem voorbeeld van volharding voor vier deelcertificaten

Een extreem voorbeeld
van volharding voor
vier deelcertificaten

17-11-2016
Mijn levende God maakt zijn Woord waar. Dat is het verschil en de permanente majesteit en tijdloze heerlijkheid: vrede, blijdschap, gerechtigheid, integriteit, betrouwbaarheid, waarachtigheid.
IMG_3242
16-11-2016
Vroeger was de nacht een afsluiting voor mij van een dag hard werken. Tegenwoordig is de nacht het begin van een blijde inspiratieve creatieve dag.
demojan20121
15-11-2016
Bestaat er een grotere schat en kwaliteit dan waarachtigheid, dat wortelt in Wiskunde en exacte vakken.
StellingvPythagoras
14-11-2016
De Griffith Sterrenwacht in LA zoekt de hemel af naar nieuwe ontdekkingen.
griffith-sterrenwacht
13-11-2016
Het tijdloze gevecht voor het verwerven van kennis en inzicht in het visuele geheugen tegen de onwetendheid houdt me wakker.
Eindeloos oog

Eindeloos oog

12-11-2016
Is lichamelijke ziekte als tijdelijk verschijnsel van onbalans en destructie nodig en zelfs noodzakelijk voor het ontdekken van onbeperkte nieuwe bronnen van tijdloze creatieve energie voor de ziel van een mens?
Fokkealsjurist
11-11-2016
Wat leert een alsmaar uitdijend heelal ons allen?
Bestaan er reservoirs met oneindige creatieve energie?
rainbowball
10-11-2016
De wet van het voortschrijdende inzicht is tijdloos en kent geen tijd, maar blijft absoluut betrouwbaar.
ballon06
9-11-2016
Zoek en vind:
het Woord des Levens
De Geest des Levens
Het brood des Levens
Het water des Levens
De hoop des Levens
De Heer des Levens
de Kroon des Levens
bij de God des Levens
LogograndeurLiberty&Freedomall
8-11-2016
uit 1 Johannes brief 5:

11. En dit is het getuigenis: God heeft ons eeuwig leven gegeven en dit leven is in zijn Zoon. 12. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.

Slot
13. Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt.
14. En dit is de vrijmoedigheid, die wij tegenover Hem hebben, dat Hij, indien wij iets bidden naar zijn wil, ons verhoort. 15. En indien wij weten, dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, weten wij, dat wij de beden verkregen hebben, die wij van Hem hebben gebeden.
bloedendhart0901
7-11-2016
Sinds de verwoesting van de tempel in Jeruzalem in het jaar 70 is het allerheiligste geloof een individuele zaak. De collectiviteit van geloven heeft gefaald en zal altijd falen, net zoals het volk Israël onder de volken is verstrooid na het rampzalige gedrag van sommigen van hun koningen. Voor elke mens ligt er ook nu nog steeds een smalle weg ten leven, sinds Jezus verschijning op aarde, die Zelf die weg, als blijvende waarheid belichaamde.  Zalig ben je en blijf als je die levensweg van onbaatzuchtige vrijgevigheid en vrijgevige onbaatzuchtigheid hebt gevonden en daadwerkelijk elke dag bewandelt. De woorden van de O.T. profeten en die van de N.T. apostelen vloeien daarbij in elkaar over en zijn het echte zachte goud voor je ziel en waarachtig kompas voor je geest naar het tijdloze persoonlijke, individuele immense en allerzaligste heil c.q. geluk. De vier grijpgrage handen/voeten van de verwende aap in mij heb ik in mij vast mogen binden op zijn rug. 
supergeluk naIMG_30342,5 jaar
intense oefening in mijn Masterclass voor Wiskunde, Natuurkunde en Scheikunde
6-11-2016
Wat is en betekent eenheid anders dan volledig gelijk te zijn aan jezelf: mentaal, pneumatisch en fysiek: je ineigenlijke Godsbeeld.
kleurenpallet
5-11-2016
Een witte steen kreeg ik van God
een helder concept om leerlingen mee te verrijken
die witte steen draaide mijn lot
elke ster kan ik er mee bereiken.
 diamantinGodshand
4-11-2016
Wie bezit voldoende intelligentie om de goddelijke bestiering te kunnen doorgronden?
vrouwejustitia
3-11-2016
Uit Noorwegen van Ingrid Bekkevold:
Tro og hvile, ikke tvile. Kast kun all din sorg ham.
Det velsignede Guds lam.
angel_blowing_trumpet
2-11-2016
voor sommigen ben ik een licht, voor anderen een gek
voor sommigen ben ik als wol, voor anderen zo hard als diamant
voor sommigen ben ik een levensgeur ten leven, voor anderen een doodsgeur ten dode
Sela.
het vier edele
Kijkieedelstenendoco
zelf helder leren kijken: Kij
zelf helder leren kiezen: Kie
zelf helder leren doen: Do
zelf helder leren controleren: Co
zijn onze vier sterkwaliteiten voor
een stille wereldwijde revolutie
1-11-2016
Ere zij God alleen. Psalm 91.
brood01
31-10-2016
Schrijf elke dag in Liefde en Vrede nieuwe educatieve geschiedenis in een keten van vrijgevige initiatieven & opdrachten ten voordele voor de Mensheid, zoals destijds de Zoon der mensen.
hart-vuur
30-10-2016 

29-10-2016
aanzienlijk minder dan 1% is zichtbaar in mijn:
Dit bracht VWO-4opdekopvoordeklas150305tot daadwerkelijke actie om sommen te maken en “modder te zeven” voor het verkrijgen van goudkorreltjes inzicht.
28-10-2016
Echte vriendschap deelt levensreddende inspiratieve waarheden.
arend 450
27-10-2016
Het einde van de verdeeldheid en vijandschap is ingeluid:
Uit Efeze 2:
14. Want Hij is onze vrede, die de twee één heeft gemaakt en de tussenmuur, die scheiding maakte, de vijandschap, weggebroken heeft, 15. doordat Hij in zijn vlees de wet der geboden, in inzettingen bestaande, buiten werking gesteld heeft, om in Zichzelf, vrede makende, de twee tot één nieuwe mens te scheppen, 16. en de twee, tot één lichaam verbonden, weder met God te verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft. 17. En bij zijn komst heeft Hij vrede verkondigd aan u, die veraf waart, en vrede aan hen, die dichtbij waren; 18. want door Hem hebben wij beiden in één Geest de toegang tot de Vader. 19. Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, 20. gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is. 21. In Hem wast elk bouwwerk, goed ineensluitend, op tot een tempel, heilig in de Here, 22. in wie ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de Geest.
stralende ouders van IMG_3032geslaagde kids
26-10-2016
Uit Jesaja 26:
19. Herleven zullen uw doden – ook mijn lijk –, opstaan zullen zij. Ontwaakt en jubelt, gij, die woont in het stof! Want uw dauw is een dauw van licht; en de aarde zal aan de schimmen het leven hergeven. 20. Kom, mijn volk, ga in uw binnenkamers, en sluit uw deuren achter u; verberg u een korte tijd, tot de gramschap over is. 21. Want zie, de Here verlaat zijn plaats om de ongerechtigheid der bewoners van de aarde aan hen te bezoeken; dan zal de aarde het op haar vergoten bloed aan het licht brengen en haar verslagenen niet langer bedekken.
vulkaan
25-10-2016
Uit Jesaja 65:
24. En het zal geschieden, dat Ik antwoorden zal, voordat zij roepen; terwijl zij nog spreken, zal Ik verhoren. 25. De wolf en het lam zullen tezamen weiden en de leeuw zal stro eten als het rund, en de slang zal stof tot spijze hebben; zij zullen geen kwaad doen noch verderf stichten op gans mijn heilige berg, zegt de Here.
andromeda, 1920x1080
24-10-2016
Het vuur spat uit zijn ogen
gloeiend heet in zijn ziel
Toch vol mededogen
wat hen ’t meest bevalt en beviel
SONY DSC
every moment is great and big 
23-10-1016
als je één uur op een lichtstraal van de aarde beweegt bevind je je daarna op een afstand van 1,08 miljard km van je geboorteplek. Daar is het ongeëvenaard stil en noem ik het ’s nachts mijn meest favoriete plek en kraamkamer van nieuwe ideeën.
supernova-rainbow-explosion-klein
22-10-2016
Uit Johannes evangelie 1
18. Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die aan de boezem des Vaders is, die heeft Hem doen kennen.
Dat is ook nu mogelijk: regelmatig vertoeven bij de boezem van de hemelse Vader. Die oefening blijkt zeer de moeite waard.
Lambandlion
21-10-2016
Het goud van Jezus (Openbaring 3: 18) i.e. een individueel glorieus wezen met gelukzaligheid, dankbaarheid en astrale aanbidding, is gemakkelijker te verwerven dan Yukon gold:
 
20-10-2016
Uit Jesaja 65:
maar zijn knechten zal Hij met een andere naam noemen, zodat wie zich in den lande zegent, 16. zich zal zegenen in de God der waarheid, en wie in den lande zweert, zal zweren bij de God der waarheid; want de vroegere benauwdheden zijn vergeten, ja, zijn verborgen voor mijn ogen.
LogoAffectie
19-10-2016
Op 1 oktober 2016 zijn sterdagen begonnen
snowflake03
Dit is een afbeelding van de centrale hart/kern/unit van mijn Sterrenacademie dankzij Kijkiedoco met drie exacte klassen en drie talenklassen, uitbreidbaar naar meerdere lesunits met weer zes vakklassen van in totaal zeven units met maximaal zeven leerlingen per klas. Elke klas bevat drie flitsende, veelkleurige en kraakheldere beeldschermen met de meest moderne actuele informatie voor elke ster-kandidaat met telkens de meest actuele studie prikkelende vragen en opdrachten. Mijn astrale autodidaktiek Kijkiedoco zorgt al meer dan tien jaar voor een echte stille revolutie voor vele leerlingen in dit ondermaanse rumoer.
18-10-2016
Heeft u enig idee welke deuren in dit bestaan voor u open kunnen gaan?
Uit Jesaja 26:
2. Opent de poorten, opdat een rechtvaardig volk binnenga, dat zijn trouw bewaart. 3. Standvastige zin bewaart Gij in volkomen vrede, omdat men op U vertrouwt.
U hoeft nooit in te breken, want men ontvangt u meer dan graag dankzij uw astrale vrijgevigheid.
stairway-01
17-10-2016
 
domino stenen
verliefd in sterren, die blijvend stralen
mijn ogen en oren zoeken ze op
ik houd van allerlei sterverhalen
inspirerend op weg naar de absolute top
felix_ap
after a nightmare (just slilver) starts the real climb to unexpected and unseen higher topevents and precious moments!!!
hope never failedallfelix2in the past
nor fails in the future, working very hard indeed to become the number one (gold).
every set back contains an inspiration to new horizons of happiness
16-10-2016
De drie brieven van Johannes, het evangelie naar Johannes en het boek Openbaring van Johannes maken deze grandioze beproefde apostel tot een excellente Jezus-discipel en zijn teksten zijn onbetwist een betrouwbare levensgids naar de tijdloze sterke witte stad.
 johannes-op-patmos
15-10-2016
Uit Romeinen 14:
“Zalig is hij, die zich geen verwijten maakt bij hetgeen hij goed acht.”
zon05
14-10-2016
De gifbeker van het Golgotha-lijden dankzij de toenmalige Overheden en de Doornenkroon van stekeligheden zijn de attributen, eigen aan Jezus, die de nieuwe stille, zachtmoedige en nederige maar strijdbare Christusmens voortbrachten.
kroondoornen-2
13-10-2016
Uit Openbaring 3:

17. Omdat gij zegt: Ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek, en gij weet niet, dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte, 18. raad Ik u aan van Mij te kopen goud, dat in het vuur gelouterd is, opdat gij rijk moogt worden, en witte klederen, opdat gij die aandoet en de schande uwer naaktheid niet zichtbaar worde; en ogenzalf om uw oogleden te bestrijken, opdat gij zien moogt. 19. Allen, die Ik liefheb, bestraf Ik en tuchtig Ik; wees dan ijverig en bekeer u.

20. Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.
21. Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon.
Dit is het evangelie (de al eeuwenlang goede tijding) van Jezus in een notendop voor elk die de beste wil worden in zijn of haar ontvangen talent.
Kom en zie

Kom, zie en overwin

12-10-2016
Geluksmomenten o.a. individuele volhardende foutenbegeleiding van leerlingen zonder enige rimpel van ongeduld noch innerlijke ergernis.
stralend geluk

stralend geluk in het kwadraat

11-10-2016
Zichtbaar en onbetwist beschreven in Jesaja 26.
kroon
Grandioos in het kwadraat:

10-10-2016
In de huid kruipen van de minste en dan die helpen, ondersteunen en opleiden om op eigen benen te leren staan en te bewegen: christendom in een nutshell.
Het is gelukt

Het is echt gelukt

9-10-2016
Fietsen in een zee van Licht met een Oceaan van goede herinneringen op de stranden van een stille Zuidzee van leraren.
Schuil in mijn oor

Schuilen in mijn oor

8-10-2016
In het Licht des levens van het Woord des levens bevindt zich het eensluidende antwoord op alle menselijke vragen in tijd en eeuwigheid. Fokke.
7-10-2016
Een ongelijk gevecht volgt tussen slimheid en gladheid:
 slimheid wint het altijd 
6-10-2016
De maankracht op aarde veroorzaakt een periodiek eb en vloed verschijnsel in de zeeën en oceanen. Zo ook de vrouwelijke kracht op het wezen en bestaan.
de “uienmoeder”IMG_0870met geslaagde
dochter
5-10-2016
Inzicht hoort tot het domein van de geest en beweegt met de lichtsnelheid van 300.000 km/s. Zien is weten en inzicht is eindeloos.
diamantinGodshand
4-10-2016
Elk opdracht het beste geven voor de beste uitvoering met de meest klinkende resultaten lijkt en blijkt: het Ultieme dagelijkse Doel.
oog01-2
3-10-2016
Al eeuwen blijkt het wachten op Gods tijd een voor de mens moeilijke klus, ongeduldig als zijn of haar hebberige natuur is. Oefenen om in cadans te zijn met de kosmische klok, om precies te weten hoe laat het voor jou is, lijkt daarom de belangrijkste en nuttigste oefening op aarde.
arend 1151
2-10-2016
Het kennen van God is de absolute vredevolle en vreugdevolle troost in verleden, heden én toekomst.
kleurenpallet
1-10-2016
Op 2 maart 1994 was ik aan de beurt om geruisloos een directe linkse uppercut te ontvangen, die alles in mijn bestaan op z’n kop heeft gezet.
angel_blowing_trumpet
30-9-2016
uit Jeremia 29:
Een zekere manier om God te vinden in de verstrooiing, verdeeldheid c.q. verspreiding:
11. Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven. 12. Dan zult gij Mij aanroepen en heengaan en tot Mij bidden, en Ik zal naar u horen; 13. dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart. 14. Dan zal Ik Mij door u laten vinden, luidt het woord des Heren, en in uw lot een keer brengen;
childatthebeach
29-9-2016
vlinderpaars
Na de ontpopping: Vlinder
28-9-2016
Uit Efeze 3:

14. Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader, 15. naar wie alle geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, 16. opdat Hij u geve, naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn Geest in de inwendige mens, 17. opdat Christus door het geloof in uw harten woning make. Geworteld en gegrond in de liefde, 18. zult gij dan samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, 19. en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods.

20. Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, 21. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen.
27-9-2016   Morgenster
 maan12
26-9-2016
Ontdek Wsk-essentie en -basis in: Elementen
platonicsolids20
25-9-2016
Mijn absolute favoriete tekst uit 1 Corinthe 2:
9. Maar, gelijk geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben.
Your need is your mission.
Luister met plezier

Voorspelen met plezier

24-9-2016
Loop niet met de grijze mainstream van de meerderheid mee, stel jezelf de belangrijkste levensvragen, vind antwoorden en ontwikkel zo je eigen missie in deze wereld.
vroegevogels01-1
23-9-2016
Er zijn m.i. drie opties:
1ste: volg je een stijgende lijn, 2de: een horizontale lijn of 3de: een dalende lijn?
Van harte word je het eerste toegewenst van persoonlijk groeien, bloeien & floreren.
heart-connection
Wijlen een bijzondere vriend drukte het zo uit:
“wees niet bang voor het langzaam voorwaarts gaan, maar wees bang voor het stil blijven staan”.
Gyroscope-01-june
21-9-2016
Zie de talrijke archetypes in je ziel onder ogen, maar identificeer je met geen enkele, want jij bent veel meer dan je ziel met en in al zijn goede en minder goede schakeringen.
hart-vuur
20-9-2016
Deze blinde drommel ontving om niet d.w.z. gratis, toegang tot verhelderende inzichten voor vele anderen.
 * * * * *
11sept01vluchten01-2
19-9-2016
Er is slechts één enkele reden om in Jezus Christus te geloven:
Hij bevrijdt elk die Hem aanroept in zijn of haar hart, van de eeuwige dood en schenkt de betreffende ziel eeuwig Leven in het Licht van God. Amen!!!
Dan verdwijnt voor altijd de grauwsluier van wanhoop, angst en teleurstelling.
Tempelziel
18-9-2016
Hoera! Het leven is nooit af. Hoera!
Steeds gaat de individuele weg verder omhoog.
In, onder en met de bestaande structuren, talen en politieke systemen.
childatthebeach
17-9-2016
Structuren
Ontdek de wonderlijke 7-voudige structuren van de sterrenbeelden: Grote Beer, kleine Beer en Orion. De 7-voudige electronenlagen structuur van het atoom in het Periodiek-systeem is ook geen toeval. De 7 brieven in Openbaringen vormen, evenals de 7-voudige kandelaar, de 7 dagen, de 7 onderlinge gelijke frequentieverhoudingen in een octaaf en 7 regenboog hoofdkleuren van het spectrum ook een universele structuur in voortreffelijke schoonheid. Datzelfde geldt voor de vijf zeer bijzondere piano-concerten van Beethoven als complete structuur. Tenslotte vormen de 9 Beethoven symfonieën een aansluitende en volledige structuur. Onbetwist: geen enkel toeval!
16-9-2016   De ster van Bethlehem
hetoverwinnendkruis
15-9-2016   God als Schepper
supernova-rainbow-explosion-klein
14-9-2016
Washingthefeet
Zeven eeuwigheden zijn onvoldoende lang om God voldoende te kunnen bedanken voor de veelkleurigheid, de veelzijdigheid, de veelvuldigheid van verkregen producten, ondervonden diensten samen met de vele vriendschappen van leerlingen met hun ouders in mijn bestaan.
13-9-2016
laat je magistraal meenemen in drie delen naar de top van het bestaan:
 

12-9-2016   Verliefd in nood
Een extreem voorbeeld van volharding voor vier deelcertificaten

Een extreem voorbeeld
van volharding voor
vier deelcertificaten

11-9-2016   Sing  &  Smile
Quintopdetop01
geluk tot de derde macht
= = = = = = =
= = = = = = =
Magistraal mooi 

 9-9-2016   De hand

Hand02

8-9-2016   Herfst

nov31

7-9-2016   Jezus

Inherente vlam

Inherente vlam

6-9-2016   The Fellowship   (masters of the soul)

bliksem09_2

5-9-2016   Op de Berg …

snowflake03

4-9-2016   De stad die blijft …

diamantinGodshand

3-9-2016   Ik vertoef in …

Fokkealsjurist

53 jaar geleden juni 1963: diploma Gymnasium-β als fase één

40 jaar geleden op 16-8-1976: start als leraar Wisk- & Natkunde in Sneek als fase twee

20 jaar geleden op 2-9-1996: start aan de VU met Rechtenstudie als fase drie

10 jaar geleden op 1-9-2006: start met eigen Masterclass Kijkiedoco als fase vier

2-9-2016   Zijn Stem

Kom en zie

Kom en zie

1-9-2016   Stilheid & Vertrouwen

31-8-2016

hart-vuur

Het eeuwige, eindeloze, onophoudelijke passievolle, empathievolle en compassievolle hartelijke Godsverlangen: “Er zij Licht”. Als antwoord op duistere chaos.

30-8-2016

aapklein

Het oude Zelf van de tirannieke bemoeial verliezen om Het nieuwe Zelf van de wonderbare raadsman te vinden: de prachtige Goddelijke missie voor elk mens dankzij: Immanuël, de immanente gids.

29-8-2016

Uit Galaten 2:20

“Met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik”:

Is er een spannender, avontuurlijker geheimenis denkbaar?

28-8-2016

draaien

Opperste wetmatigheid uit Filip 4:

19. Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus. 20. Onze God en Vader nu zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid! Amen.

27-8-2016

Het veroordelen van mensen om hun verkeerde daden, gedachten en plannen heeft nog nimmer tot bevrijding van hen daarvan geleid én bewerkt juist het tegendeel: onvrede, bevestiging van onrecht, met uiteindelijk oorlog: vredeloosheid.

26-8-2016

Het atoom is volgens Rutherford hoofdzakelijk leeg. Wat we daarom zien in het heelal berust op leegheid. Voeg daarbij zwarte materie, zwarte gaten en zwarte energie en de conclusie kan niet anders zijn dat het zichtbare en z.g.n. waarneembare niet echt bestaat. De onzichtbare wereld lijkt me meer de moeite waard te onderzoeken, want die maakt zich vragenderwijs bekend via lichtquanta in je geest, met name in de vroege nachturen rond 2.00 a 3.00 uur. Deze feiten passen precies bij de eerste uitspraak van Jezus op de berg: “Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der Hemelen.” M.a.w.: in jouw mannelijke onwetendheid verschijnt telkens onbetwist het vrouwelijke Inzicht als Lichtantwoord op elk van jouw vragen. Dit is al vele keren in mijn aardse bestaan feitelijk en helder bewezen: als het er echt omging en een moeilijke situatie ontstond kwam er plotseling een vrouwelijk Inzicht op mijn pad in de vorm van een fysieke gedaante, een troostend woord, een rechterlijke uitspraak of een fabelachtig mooi lied.

25-8-2016

word wakker in je eigen tijdloze NU: vrij, onbeperkt, soeverein, authentiek, gevleugeld, inspiratief, educatief en onafhankelijk als je Individuele Astrale Bewustzijn.

kroon

Ontdek in het heden jouw tijdloze existentie dankzij de grandioze inspiratieve Woorden van de OT-profeten en NT-apostelen met als voltooiing jouw persoonlijke & individuele 7 uitdagende ontwikkelingsfasen in Openbaringen 1,2 en 3: “Wie overwint, ………..”

24-8-2016

Wat moet je weten en Hoe moet je het leren toepassen: ingrediënten om een stralende ster te worden.

23-8-2016

De weg naar boven uitgedrukt in 5 stappen: rode vraagfase, blauwe ontdekfase, groene toepasfase, gele sterfase, gouden onbegrensde groeifase:

001

21-8-2016

Ontdek na vier ontwikkelingsstadia jouw persoonlijke onbegrensde groei-LOGO.

uit Jesaja 58

11. En de Here zal u voortdurend leiden, u in dorre streken verzadigen en uw gebeente krachtig maken; dan zult gij zijn als een besproeide hof en als een bron, waarvan het water niet teleurstelt.

20-8-2016

Sluit je aan bij de Ideologie van de volmaakte Christus volgens Openbaring hoofdstuk 1:

12. En ik keerde mij om, ten einde de stem te zien, die met mij sprak. En toen ik mij omkeerde, zag ik zeven gouden kandelaren, 13. en te midden van de kandelaren iemand als eens mensen zoon, bekleed met een tot de voeten reikend gewaad, en aan de borsten omgord met een gouden gordel; 14. en zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol, als sneeuw, en zijn ogen als een vuurvlam; 15. en zijn voeten waren gelijk koperbrons, als in een oven gloeiend gemaakt, en zijn stem was als een geluid van vele wateren. 16. En Hij had zeven sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard; en zijn aanzien was gelijk de zon schijnt in haar kracht.

19-8-2016

Dankzij de eindeloze lichtkracht uit Romeinen 8:2 (de wet van de Geest des Levens) overstijg jij als fluisterstille ster alle narigheid, zwarte shit en ouwe meuk in deze tijd.

17-8-2016

Je kijkt met je ogen, luistert met je oren, maar ziet en hoort HET met je hart of niet?

IMG_3242

Deze foto bewijst drievoudig en onbetwist de doelmatigheid en doeltreffendheid van Kijkiedoco als relationele kracht omhoog, als het huidige antwoord aan u persoonlijk, die die leest, op de steeds actuele tweede deelvraag uit Jesaja 53 vers 1: “en aan wie is de arm des Heren geopenbaard ?”

kleurenpallet

16-8-2016

Het kwaad overwinnen dankzij Vergeving als eerste stap leidt altijd naar de tweede stap: het niet toerekenen van het kwaad dankzij de LIEFDE.

14-8-2016

Niemand is in staat HET ooit te ontkennen, want Jezus heeft bewezen: de hoogste prijs, Meer dan vergankelijk GOUD, is: GODS Welbehagen te bezitten.

13-8-2016

Jouw Immanentie en Transcendentie werken steeds in harmonie samen aan perfectie van jouw Lichtmissie in deze wereld.

11-8-2016

Ontdek in deze af en toe sombere tijd bewijsbare & onbetwiste & levende tekenen van HOOP op deze site en mijn andere drie SITES: http://www.oordconsult.nl & http://www.kijkiedoco.nl & http://www.affectie.nl

10-8-2016

Drie stralende topsterren in de periode nov 2013 t/m juni 2016,

IMG_3034

die nieuwe geschiedenis schreven voor Kijkiedoco

8-8-2016

Kijkiedoco is een stille revolutie voor wanhopige leerlingen

IMG_3087

7-8-2016

Zien is weten & Inzicht is eindeloos

6-8-2016

de mooiste voor mij met grote diepe Dank:

Kijkiedoco in vier stappen met perfecte kleurstelling incl. einddoel:

Mijn nieuweLogo Kijkiedoco 001Logo

voor elke leerling(e) c.q. student(e), die zo ijverig doende, de Pole Position verwerft vooraf aan het eindexamen. Ontdek de rode vraagfase, de blauwe ontdekfase, de groene oplosfase en de vierde gele lichtfase.

1-8-2016

Het startsein van een nieuwe maand en nieuw, onbeschrijflijk mooi, kristalhelder en inhoudsrijk lesseizoen. Alpha-Amen!

31-7-2016

Kijk HET in, Hoor HET in, Drink HET in, Zuig HET in, Eet HET in, Voel HET in én Stil HET in, want je kunt HET niet inDenken.

30-7-2016

het AL is onbeperkt, tijdloos én volledig transparant

29-7-2016

Het AL kun je beleven door Alles te geven. Mathematisch zeker en precies.

28-7-2016

zeer gepaste woorden van aanbidding

26-7-2016

uit Johannes 10:

Dit spreekt de Alfa & Omega:

17. Hierom heeft Mij de Vader lief, omdat Ik mijn leven afleg om het weder te nemen. 18. Niemand ontneemt het Mij, maar Ik leg het uit Mijzelf af. Ik heb macht het af te leggen en macht het weder te nemen; dit gebod heb Ik van mijn Vader ontvangen.

25-7-2016

FIAT:

het is gebeurd & er is permissie!

22-7-2016

Koester uw autonomie als levensmissie want:

7. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.

8. Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat; 9. wat u geleerd en overgeleverd is, wat gij van mij gehoord en gezien hebt, breng dat in toepassing en de God des vredes zal met u zijn.

21-7-2016

briljanteweergave

van EENHEID

driewerfIMG_3033hoera!!!

met

happyIMG_3032ouders

14-7-2016

Uit Romeinen 8:

10. Indien Christus in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. 11. En indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn Geest, die in u woont.

12. Derhalve, broeders, zijn wij schuldenaars, maar niet van het vlees, om naar het vlees te leven. 13. Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven; maar indien gij door de Geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven. 14. Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. 15. Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader. 16. Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn. 17. Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God, en medeërfgenamen van Christus; immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking.
1-7-2014

Wilt U echte perfecte sublieme maximale schoonheid horen?

23-6-2016

uit Romeinen 8

35. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard? 36. Gelijk geschreven staat:

Om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood,
wij zijn gerekend als slachtschapen.
37. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. 38. Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, 39. noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.

Grenzeloos optimisme is in essentie de boodschap van Jezus.

21-6-2015

opgedragen aan haar, die slaagde met 1*10, 1*9, 8*8, 2*7 en 1* 6 voor VWO

Voor alle liefhebbers die waarheid zoeken:

“Want de wet van de Geest des levens heeft ons in Christus Jezus vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood.” Romeinen 8:2.

Is er in de wereldgeschiedenis ooit belangrijker nieuws op papier gezet, dankzij de grandioze apostel Paulus? Ere zij God alleen.

2-6-2015

Voor de echte liefhebbers: onderzoek en teken de volgende functie: f(x)= (5-x)/(x^2-16) met: nulpunt, tekenverloop functie, hor. asymptoot & vert. asymptoten, afgeleide, tekenverloop afgeleide, extrema, bereik, tekening en verg raaklijn in x=3

1-6-2015

De vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Philip 4:7.

Washingthefeet

26-5-2016

kroon

uit Matheus 5:

Van de waardevolste leraar ooit:

3. Zalig de armen van geest,
want hunner is het Koninkrijk der hemelen.
=
4. Zalig die treuren,
want zij zullen vertroost worden.
=
5. Zalig de zachtmoedigen,
want zij zullen de aarde beërven.
=
6. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.
=
7. Zalig de barmhartigen,
want hun zal barmhartigheid geschieden.
=
8. Zalig de reinen van hart,
want zij zullen God zien.
=
9. Zalig de vredestichters,
want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.
=
10. Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil,
want hunner is het Koninkrijk der hemelen.
=
11. Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil.
=
12. Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij de profeten vóór u vervolgd.
=

21-5-2016

Een extreem voorbeeld van volharding voor vier deelcertificaten

Een extreem voorbeeld
van volharding voor
vier deelcertificaten

echte Wijsheid krijgt en geeft geen enkele poep aan de knikker:

het Goede, Welbehagelijke en Volkomene wordt onbesmet uitgevoerd tot eer van de Allerhoogste.

20-5-2016

De nieuwe missie: Wereldburgers aankweken dankzij exact

13-5-2016

De menselijke ziel is een majesteitelijk mysterie met goddelijke groeikansen

12-5-2016

Uit Openbaringen 22:

10. En hij zeide tot mij: Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. 11. Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd.
12. Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naar dat zijn werk is. 13. Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. 14. Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad. 15. Buiten zijn de honden en de tovenaars, de hoereerders, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder, die de leugen liefheeft en doet.
16. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden, om ulieden dit te betuigen voor de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster.
17. En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En wie het hoort, zegge: Kom! En wie dorst heeft, kome, en wie wil, neme het water des levens om niet.
18. Ik betuig aan een ieder, die de woorden der profetie van dit boek hoort: Indien iemand hieraan toevoegt, God zal hem toevoegen de plagen, die in dit boek beschreven zijn; 19. en indien iemand afneemt van de woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens en van de heilige stad, welke in dit boek beschreven zijn.
20. Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus!
21. De genade van de Here Jezus zij met allen.

11-5-2016

Na twee perioden van 40 jaar en 70 jaar is de derde afsluitende fase begonnen en is mijn cirkel helemaal rond met absolute helderheid. Ere zij God in zijn tempel van de tent van het getuigenis (zijnde de drie bewijzen van bloed, zweet en tranen van het getuigenis van Jezus). Openbaringen 15.

burningcircle01

10-5-2016

Op de dag (76 jaar geleden) dat Rotterdam gebombardeerd werd, zongen engelen:

8-5-2016

Het AL bevat geen beperkingen noch voorwaarden

5-5-2016

narigheid (recht) is tijdelijk, victorie (inzicht) is blijvend.

4-5-2016

Uit Laatste hoofdstuk boek Daniël 12:

10. Velen zullen zich laten reinigen en zuiveren en louteren, maar de goddelozen zullen goddeloos handelen; en geen der goddelozen zal het verstaan, maar de verstandigen zullen het verstaan.

3-5-2016

Uit Openbaring 15:

5. En daarna zag ik, en de tempel van de tent der getuigenis in de hemel ging open; 6. en de zeven engelen, die de zeven plagen hadden, kwamen uit de tempel, bekleed met rein en blinkend linnen en de borst omgord met een gouden gordel. 7. En een van de vier dieren gaf aan de zeven engelen zeven gouden schalen, vol van de gramschap van God, die leeft tot in alle eeuwigheden. 8. En de tempel werd vervuld met rook vanwege de heerlijkheid Gods en vanwege zijn kracht; en niemand kon de tempel binnengaan, voordat de zeven plagen der zeven engelen voleindigd waren.

2-5-2015

Elk moment is de glorie van GOD zichtbaar, hoorbaar, tastbaar, voelbaar en smaakbaar.

30-4-2016

Uit Johannes 7

37. En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke! 38. Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. 39. Dit zeide Hij van de Geest, welke zij, die tot geloof in Hem kwamen, ontvangen zouden; want de Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.

supernova-rainbow-explosionvoorLinkedin

26-4-2016

Laat u door eigen leerlingen in dit aardse bestaan meevoeren naar ongekende levens-vervulling en geluksbewustzijn, want Jezus heeft gezegd: “Waar Ik ben, zult ook Gij zijn”: “In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anders zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden. En wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt, waar Ik ben.” Johannes 14: 2-3. De plek c.q. plaats is voor u door Jezus bereid. U mag die plaats door actieve educatie innemen met een ononderbroken toevoer van lichtbewustzijn in uw geest. Uw ziel staat met de mond vol tanden van verwondering en verbazing voor het persoonlijke bezit van dit onbeschrijflijk mooie & permanente & diepdankbare geluk.

25-4-2016

Uit Johannes 16:

12. Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen; 13. doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen. 14. Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. 15. Al wat de Vader heeft, is het mijne; daarom zeide Ik: Hij neemt uit het mijne en zal het u verkondigen.

24-4-2016

Uit Psalm 91 mijn geboortedatum-psalm:

14. Omdat hij Mij zeer bemint, zal Ik hem bevrijden;
Ik zal hem beschutten, omdat hij mijn naam kent.
15. Roept hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden;
Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn,
Ik zal hem uitredden en tot ere brengen.
16. Met lengte van dagen zal Ik hem verzadigen,
en Ik zal hem mijn heil doen zien.

19-4-2016

Uit Jesaja 54:

17. Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal niets uitrichten, en elke tong die zich voor het gericht tegen u keert, zult gij in het ongelijk stellen. Dit is het deel van de knechten des Heren en hun recht van Mijnentwege, luidt het woord des Heren.

13-4-2016

Uit Daniël 12:

10 Velen zullen zich laten reinigen en zuiveren en louteren,

7-4-2016

getuige van 

eenFranscijfermirakel

2-4-2016

De twee onvervalste christelijke kroonjuwelen zijn: “Wie geeft, wordt gegeven” én “Laat los en je zult losgelaten worden”. Ik wens U, wie u ook bent, veel spannend avontuur toe met deze twee grandioze wetten, die altijd en overal in alle omstandigheden perfect functioneren. Amen!

1-4-2016

Mijn eigen “Everest-top” moment werd op 28 februari 2001 bereikt in de kerkzaal van de VU na de Rechtenbuluitreiking, waarna de volgende dag een ongelooflijk mooi vervolg begon naar het Kosmisch Bewustzijn, dat op 17 oktober 2008 werd bereikt, bewezen door de publicatie van: “Een stille revolutie voor wanhopige leerlingen” in het Friesch Dagblad. Sindsdien is er een regelmatige stroom van privé-leerlingen ontstaan tot op de huidige dag, met hun zeer gevarieerde plusresultaten dankzij de wet van volharding.

31-3-2016

Uit Johannes 14:

23.Jezus antwoordde en zeide tot hem: Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen. 24. Wie Mij niet liefheeft bewaart mijn woorden niet; en het woord, dat gij hoort, is niet van Mij, maar van de Vader, die Mij gezonden heeft.

29-3-2016

Uit Jesaja 54

10. Want bergen mogen wijken en heuvelen wankelen, maar mijn goedertierenheid zal van u niet wijken en mijn vredesverbond zal niet wankelen, zegt uw Ontfermer, de Here.

27-3-2016

Jezus heeft de kwade component in de menselijke ziel definitief buiten werking gesteld door de wet van de Geest des levens, genoemd in Romeinen 8 vers 2  daadwerkelijk, praktisch en volledig helder onbetwist bekend te maken. Glorie aan God voor eeuwig. Zijn Geest is en blijft daarom de gids en leidraad tot de zielseigen volmaakte mens verwezenlijking. Amen.

25-3-2016

uit Jesaja 58:

11. En de Here zal u voortdurend leiden, u in dorre streken verzadigen en uw gebeente krachtig maken; dan zult gij zijn als een besproeide hof en als een bron, waarvan het water niet teleurstelt.

waterval11

19-3-2016

Een analogie tegen het Kwaad

 

9-3-2016

19A126DA-9CDB-4B37-ADCD-F1B05F3B3F2C

Voorgelezen bij het open graf in Almere, van een zeer gerespecteerde broeder en vriend

Meer dan welkom

1.

Wanneer alle stemmen verstommen

menselijke gedachten tot hun einde komen

voel ik mij in die stilte veilig

bij de eeuwige stem, zo uniek en heilig

2.

Na het smartelijk lijden en de pijn

bevrijd van alle show en schijn

verbonden met mijn Heer en Koning

blijft Hij mijn eeuwige troost en woning

3.

Jezus woorden blijven verder klinken

als ik in de diepte dreig weg te zinken

grijpt Hij stevig mijn bevende hand

brengt mij veilig naar de overkant

4.

Welkom klinkt zijn troostende woord

na alles wat ik heb gehoord

is dit mijn ultieme bevrijding

geef ik mij over aan zijn goede leiding

5.

Het aardse afscheid is nu vergeten

door dit nieuwe zien en weten

mijn ziel is vol verlangen

door eeuwige Liefde bevangen

6.

Al het oude is nu echt voorbij

in ‘t eeuwig geluk bevind ik mij

diepe pijn, vele tranen en afscheid

zijn dan verdwenen voor altijd

F.O. 1-6-2000

Zichtbaar voor iedereen:

uw oorsprongdiamantinGodshandén bestaan

op Texel als kleine jongen:

spelend bijchildatthebeachde branding

7-3-2016

De hemelvaart ontvangen van opstijgen naar je blijvende status van liefdevol helder inzicht: is er een groter geschenk op aarde denkbaar?

Uitkijken met de ogen van het hart over de glazen zee, genoemd in het boek Openbaringen hoofdstuk 15, naar GOD in zijn onvergankelijke onwankelbare heerlijkheid van waarachtig dankbaar warm optimisme:

is er een groter geluk op aarde denkbaar?

Tempelziel

1-3-2016

oefenen &

 lesgevenShawin02met taart erbij

26-2-2016

 

De allesbepalende en allesomvattende vraag van Jezus uit Mattheus 25 luidt: “wat hebt u gedaan voor de minste van mijn broeders?” Uw bewijskrachtige antwoord is bepalend voor uw huidige, verre en verdere fleurige toekomst

19-2-2016

Elke dag beter, elke dag meer inzicht, elke dag meer vrienden.

0038_78

gerookte palingen

zij kunnen nietpalingmeer kronkelen

 

8-2-2016

Elke les leer ik zelf meer van leerlingen hoe hen optimaal te begeleiden. Een voortdurende uitdaging die mijn grenzen verlegt. Zij brengen me telkens naar meer inzicht in de gran-dioze vakken Wiskunde, Natuurkunde en Scheikunde, als onuitputtelijke bronnen van hoe het universum in elkaar steekt. Afgelopen week op een school in Almere ontdekte ik samen met de moeder van hem hoe een leerling zich moet oefenen zijn geest te leren inzoomen en uitzoomen bij de oplossing van een Wiskunde toetssom. Uitermate leerzaam. 

7-2-2016

Regelmatig werk ik aan verhoging van het Visionaire Intelligentie Quotiënt van leerlingen en studenten, want Zien is Weten & Inzicht is eindeloos als het heelal. Met andere woorden: het bijbrengen van Inzicht aan leerlingen of studenten neemt nooit een einde, is een blijvende job en zal steeds door blijven gaan volgens het paradigma: Zo boven, zo beneden.

6-2-2016

een geest van absolute angst, dood en waanzin heeft velen te pakken, maar dankzij de Geest van Christus en het Eeuwige Woord ketst die bij mij af, als water van een levende gans.

5-2-2016

Wie de waarheid doet, gaat naar het Licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God ( = liefdevol inzicht met affectie, empathie en compassie) verricht zijn. Dit is steeds het startsein van Christus uit Johannes 3: 21, voor een nieuwe Hemel en Aarde, waar Gerechtigheid woont: Gods lichtvolle Gerechtigheid. 

4-2-2016

Kijk uit dat u of jij niet je kostbaarste in het N.T. beloofde rechten opoffert, net zoals Esau deed met zijn eerstgeboorterecht en dat verkocht voor een bordje linzensoep, voor lichamelijk genot en/of amusement. Sommigen zijn door die schadelijke zaken van o.a. tabak en alcohol onnoemlijk beschadigd in geest, ziel en lichaam. Stel het verwerven van een hoog I.Q, E.Q en S.I.Q. als je hoogste prioriteit. Sinds begin februari 2016 Visionair Intelligentie Quotiënt genoemd i.p.v. S.I.Q. S: spiritueel is veel te beladen geraakt.

3-2-2016

Living God: You are the Liberty to all Good and the Freedom from all Evil, that serves us all, day and night.

2-2-2016

 

In de flow ben jij volmaakt

lieve medescheppers in het licht,

1.

in de flow hoef je niet na te denken

in de flow gaat het vanzelf

in de flow sta je in contact met jouw bron

in de flow beweeg je op vleugels

2.

in de flow ben je zielsgelukkig

in de flow voel je geen zadelpijn of spierpijn

in de flow ben jij geheel jezelf

in de flow ben jij vloeibaar

3.

in de flow ben je in de rust

in de flow gaat spreken en bewegen vanzelf

in de flow komen tranen als vanzelf naar boven

in de flow drijf jij in een warm bad van dankbaarheid

4.

in de flow zie jij de engel in ieder ander

in de flow zie en beleef je lichte energie

in de flow zie jij in vogelvlucht:

de oplossing van het enkelvoudige én meervoudige probleem

5.

in de flow ben jij levend water

in de flow ben jij zoals jij bedoeld bent

in de flow ontmoet jij slechts vrienden

in de flow vallen alle zorgen weg

6.

in de flow ben jij passie en plezier

in de flow spreekt slechts één taal: de LIEFDE

in de flow schuilt jouw meesterschap

in de flow valt presteren weg, want jij doet het niet, maar HET gebeurt door jou

7.

in de flow ben jij een vriend van mensen

in de flow sta jij op een dynamisch podium

in de flow leef jij in de eeuwige stad

in de flow beweeg jij boven alle wolken van somberheid, zorgen en plagen

8.

in de flow ontmoet jij hogere sferen

in de flow beschouw jij iedereen als vriend

in de flow ben jij tijd en vergankelijkheid overstegen

in de flow ben jij blind en doof voor het kwaad

9.

in de flow ben jij in je kern, ben jij je kern, ben jij volmaakt

in de flow ben jij dankbare vergeving

in de flow speel jij het levenspel

met vrienden en bekenden

10.

in de flow ben jij vertrouwen, vrede en vrijheid

in de flow ben jij onbevreesd vol goede moed

in de flow ben jij een bruisende beek

in de flow borrelt HET in jou op en vloeit het LEVEN

11.

in de flow zie jij in kritiek een mooie poort naar meer schoonheid

in de flow fiets jij in de stromende regen

fluitend tegen de storm in, naar je bestemming

in de flow zie jij de behoefte aan aandacht van elk levend wezen

12.

in de flow klap je bijna uit elkaar van geestdrift en enthousiasme

in de flow leef jij op aarde in de HEMEL

in de flow zet jij een ander op stelten

in de flow voel jij niets als een offer

13.

in de flow is alles transparant

in de flow valt geven en gunnen je gemakkelijk

in de flow vallen grenzen weg

in de flow ben je vrij van de macht van geld

14.

in de flow drukken geen lasten uit het verleden

in de flow haalt niets je uit de flow

in de flow ben jij je afkomst en verleden kwijt

in de flow is God dienen jouw Geluk

15.

In de flow is het licht jouw blijvende schat

in de flow straalt dat kinderlijke in je ogen

in de flow kun je zwijgen in alle talen

in de flow is je ziel vol mededogen

16.

In de flow is jouw basis stil verlangen

in de flow eindigt je cyclus in victorie

in de flow ontmoet jij vertrouwen, vrede, vreugde en vrijheid

in de flow zitten vergeving, vrijgevigheid en vrijmoedigheid

17.

In de flow volhard jij in vriendschap en veiligheid

in de flow ontmoet jij volledigheid en veelkleurigheid

In de flow zie jij in het Momentum de eeuwigheid

In de flow zie je het Allicht = het Algoede, het Alrechte en Alware

Fokke

 

1-2-2016

Er was eens een vrolijke troubadour

met een spiksplinter nieuw Orion lied

ontmoette elke dag wonderbare vrienden op z’n tour

doofstomme koekenbakkers hoorden en zagen hem niet

een jagende zanger met passie en plezier

niemand weerhield hem van zingen, dansen en pret

bracht menige bezoeker het hoognodige vertier

in lente, zomer, herfst en bij winterlijk vorstverlet

elke dag zingt hij als een nachtegaal zijn schone lied

in huizen, op pleinen, in de tram en in de trein

door de zachte wind als een heen en weer bewegend riet

bezorgt hij menige luisteraar prettige gein

dag en nacht zingt hij zijn coupletten

van overwinning en verrijzenis uit de dood

niets kan hem van zijn blijvende troost of levende hoop afzetten

want het vleesgeworden Woord is zijn dagelijks brood

een overvloed van troostrijke woorden komt naar hem toe

opborrelend uit het diepste van zijn gemoed

wie volhardend oefent wordt immers niet moe

want de blijvende overwinning smaakt immens zoet

Fokkealsjurist

31-1-2016

Be in the flow and be in the Lord. Amen.

29-1-2016

Kruip ook s.v.p. in de huid van een Ander om zijn of haar IQ, EQ en SIQ omhoog te brengen.

28-1-2016

Mag ik u en jou vier belangrijke vragen stellen?

1. hoe hoog is jouw IQ?

2. hoe hoog is jouw EQ?

3. hoe hoog is jouw SIQ (Spiritueel Intelligentie Quotiënt)?

4. hoe kun jij die drie quotiënten omhoog krijgen in je bestaan, tot nut van velen?

 IQEen extreem voorbeeld van volharding voor vier deelcertificatenBewijzen

26-1-2016

Niet een persoon, noch een beeldmerk, noch een filosofie, maar onsterflijkheid van verlangen, vertrouwen en eenvoud koester ik als icoon.

 

25-1-2016

Je geest levend gemaakt door Christus! Bestaat er een belangrijker schat?

24-1-2016

De bazuin blaast van overwinning

het lang verwachte Momentum is gearriveerd

Lieve vrienden, komt ook tot verwondering

de kansen zijn volledig gekeerd

22-1-2016

Alle demonen zijn verdwenen

je kijkt ze in de rug

het zwarte gat zoog ze in zich op

je ziet ze nooit meer terug

20-1-2016

Een scherpere kijk op privaat-juridische causaliteit dankzij stochastiek is wat ik aanreik voor wie het wil zien.

19-1-2015

Ons lichaam bestaat uit kosmisch stof: chemische elementen uit sterren en supernova’s. Door het verwerven van kosmisch bewustzijn op de levensweg op aarde werken we aan onze completering tot nut van velen en bereiken onze blijvende baan, alias cyclus. Amen!!!

17-1-2015

goudenkroonstandaard

Innovatief zijn met behulp van bestaande concepten uit Natuurkunde en Scheikunde is de sleutel tot progressie en vooruitgang.

Grenzeloos optimisme dankzij Romeinen 15:

13. De God nu der hope vervulle u met louter vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht des heiligen Geestes.

16-1-2015

 haar wings of compassion grandioos bezongen

14-1-2016

Met Christus ben ik gekruisigd, volgens Galaten 2:20, en toch leef ik, niet meer naar de gewone aardse zeden en gewoonten, maar naar het Licht van Zijn Geest. Dit is al eeuwen het onbeschrijflijk mooie, grandioze en wonderbaarlijke Gods Geheim, bedoeld voor elk levend mens op aarde. Het betreffende vers voedt me met een innerlijke zekerheid, vrede, veerkracht, optimisme, mildheid, strijdkracht en vreugde. Als kosmische verstrengeling volgens de moderne quantumfysica . 

13-1-2016

Ontdek samen de Megaschat verborgen in de Bijbel in het OT & NT.

Elke dag in een veertien dagelijkse cyclus een oefening in bewustwording en gewaarzijn van 14 V-kwaliteiten:

eergisteren: verlangen, gisteren: vertrouwen, vandaag: vrede, morgen: vreugde, overmorgen: vrijheid, daarna: vergeving, dan: vrijgevigheid, vervolgens: vrijmoedigheid, de dag erna: vriendschap; daarna: volharding; vervolgens: veiligheid; dan: volledigheid; de dag daarop: veelkleurigheid en tenslotte: victorie

De stijgende lijn wordt in 2016 voortgezet met:

Sana7punt501

een 7,5 voor Wiskunde in Gymnasium 3.

12-1-2015

Het zeer blijde, optimistische en waarachtige evangelie in een notendop uit Filippenzen 4:

7. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.
8. Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat; 9. wat u geleerd en overgeleverd is, wat gij van mij gehoord en gezien hebt, breng dat in toepassing en de God des vredes zal met u zijn.

11-1-2015

De eeuwigheid is te kort om God voldoende te bedanken voor Zijn onuitsprekelijke vredesgenade, kennis en wijsheid in Christus Jezus, Zijn gezalfde, door wie elk mens bevrijd is. Dankzij eenvoudig kinderlijk geloof wordt dit bewaarheid, zonder enige menselijke inspanning noch prestatie, want de verlossing door Christus is volledig om niet. Zelfs Jesaja maakt hiervan reeds melding in Jesaja 55, het centrale grandioze Hoofdstuk van de Bijbel.

9-1-2015

De leeuw is de Koning van alle dieren, Jezus is de Koning(sherder) van alle zielen en Christus is de Koning(sherder) van alle geesten. Amen!

7-1-2015

Waarom heeft een koe zeven magen? Waarom heeft het atoom zeven electronen-niveau’s? Waarom heeft een week zeven dagen? Waarom moest Naäman, de Syriër zeven keer ondergedompeld worden in de Jordaan? Het analoge antwoord is heel simpel: om wijs te worden moeten we dagelijks oefenen kennis toe te passen. Taaie problemen worden opgelost door net zoals een koe bij een min of meer taaie materie als groen of soms geel gras: te herkauwen, opnieuw te beginnen, te herkauwen, opnieuw te beginnen, enz, enz. Herhaalde toepassing van kennis leidt onbetwist naar wijsheid en inzicht voor de geest, net zoals de witte melk uit vier plekken uit de koeienuier te voorschijn komt, werk ik bij mijn leerlingen met de vier mentale kwaliteiten: 1ste leren helder te Kijken, 2de leren helder te Kiezen, 3de leren helder Vergelijkingen op te lossen en leren helder te Controleren. Elke som wordt daarna opgelost. Sela. Cést tout. Zo simpel. Zo universeel, zo waarachtig.

3-1-2016:

God is Getrouw en Waarachtig: de enige reden om in Hem te geloven, want Hij heeft Zich door middel van een Eed met een belofte van eeuwig leven met de individuele mens verbonden: Hij verlaat ons nooit. Mijn grandioze jaar 2015 is daar het absolute bewijs van. Ik geef Hem het cijfer 10 voor dat jaar en 2016 gaat al het voorgaande overtreffen in schoonheid van echtheid, diepte en eenvoud. De grandioze apostel Paulus zegt het zo: En wij allen veranderen naar Zijn Beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid immers door de Here, die Geest is. 2 Cor 3: 18.

bevestigd door:

1 Petr 5:10. Doch de God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u, na een korte tijd van lijden, volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten.

Zo buiten zo binnen: de zon, maan en sterren in jou geven je kosmisch bewustzijn.

Voor Kerst 2015 met nieuwjaarswensen:

ongelooflijkmooi

Wie God kent bezit eeuwig leven! Wat betekent dat? Antwoord:

1ste De Vader offerde ZichZelf voor de Zoon én 2de de Zoon offerde ZichZelf voor de Vader en zo hebben 3de Zij samen het universele gepersonifiseerde KWAAD van Afgunst, Naijver en Jaloersheid overwonnen en blijvend uitgeschakeld. Wie het vatte kan, die vatte HET.

Zien is weten en inzicht is eindeloos